Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 13.6.2007 Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1947

Na temelju odredbi članka 15.L344111 točka 4. alineja 2. i članka 8.L344112 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („»Narodne novine«“br. 140/05), primjenom odredbe članka 39.L344114 stavak 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („»Narodne novine«“br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Erste DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a, u predmetu odobrenja izmjena Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, na sjednici održanoj 30. svibnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobravaju se izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom.
2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a (u daljnjem tekstu: Društvo), podnijelo je dana 10. svibnja 2007. godine, klasa: UP/I-140-01/07-31/06, urbroj: 383-113-07-1 zahtjev za odobrenje izmjena Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladno odredbi članka 39.L344116 stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04). Društvo je dana 14. svibnja 2007. godine dostavilo pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, klasa: UP/I-140-01/07-31/06, urbroj: 383-113-07-2.
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladne članku 39.L344118 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04).
Slijedom navedenoga Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrila je izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/07-31/06
Urbroj: 326-113-07-3
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !