Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. Zagreb nalaže plaćanje naknade ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 06.04.2009 Rješenje kojim se trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. Zagreb nalaže plaćanje naknade

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

964

Na temelju članka 12.L445889 st. 1. t. 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08), članka 9.L445891 stavka 8. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (»Narodne novine«, broj 154/08) i članka 17.L445893 stavka 11. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08) u predmetu protiv trgovačkog društva VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, vezano uz uporabu radiofrekvencijskog spektra bez pravovaljane dozvole, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je na sjednici održanoj 15. siječnja 2009. godine donijelo

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, nalaže se da, u iznosu i roku po izdanim računima Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, plati naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra bez pravovaljane dozvole.

2. Trgovačkom društvu iz točke 1. ovog rješenja nalaže se da dostavi Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije dokaz o uplati naknada iz točke 1. ovog rješenja u roku od 15 dana od dana uplate naknada.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Provedenim stručnim nadzorom nadzornika elektroničkih komunikacija (u daljnjem tekstu: nadzornik) nad trgovačkim društvom VIPnet d.o.o., utvrđeno je vremensko razdoblje u kojem
VIPnet d.o.o. koristio radijske postaje u sustavu mikrovalnih veza bez pribavljenih propisanih dozvola.

Naime, sukladno članku 13.L445895 Pravilnika o dodjeli radijskih frekvencija (»Narodne novine« br. 129/05), a u svezi članka 86.L445897 Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), za nepokretnu radijsku postaju u mikrovalnoj vezi bilo je potrebno ishoditi odgovarajuću dozvolu, te sukladno odredbama Pravilnika o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencijaL445899 (»Narodne novine« br. 49/04, 57/04, 93/05 i 106/07), plaćati odgovarajuću naknadu za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija, koju plaća korisnik radijske postaje.

Nadalje, sukladno članku 10.L445900 Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 136/08), također je potrebno ishoditi odgovarajuću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mikrovalnu vezu, te sukladno Pravilniku o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, te Pravilniku o plaćanju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, plaćati odgovarajuću naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Sukladno članku 9. st. 8. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, te sukladno članku 17. st. 11. Pravilnika o plaćanju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, propisana je ovlast Agencije da donese odluku o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole, ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole.

Slijedom navedenog, s obzirom na to da je provedenim stručnim nadzorom utvrđeno razdoblje u kojem VIPnet d.o.o. upotrebljava radiofrekvencijski spektar bez pribavljenih valjanih dozvola za uporabu radijskih postaja, Vijeće Agencije je odlučilo kao u dispozitivu.

Trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. bit će izdani računi s odgovarajućim iznosima naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole, koje razdoblje je utvrđeno provedenim stručnim nadzorom, u iznosu određenom sukladno članku 23. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, te članku 19. Pravilnika o plaćanju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Slijedom svega navedenog, na temelju članka 12. st. 1. t. 12. i članka 14. Zakona o elektroničkim komunikacijama, članka 9. i članka 23. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, članka 17. i članka 19. Pravilnika o plaćanju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, a sukladno svom Poslovniku o radu, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je odlučilo kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

Klasa: UP/I-344-08/09-01/02

Urbroj: 376-09-09-01

Zagreb, 15. siječnja 2009.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. Zagreb nalaže plaćanje naknade
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !