Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 14.01.2009 Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

170

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 34.L429238, članka 55.L429239 i članka 57.L429240 točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene Ugovora o prodaji automobila Lada i Ugovora o održavanju automobila Lada, koje je poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. za vanjsku trgovinu i zastupanje stranih tvrtki, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 2, kao ovlašteni uvoznik i distributer motornih vozila marke »LADA« za područje Republike Hrvatske sklopio s određenim brojem poduzetnika na području Republike Hrvatske, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 4. sjednice, održane 17. prosinca 2008., po službenoj dužnosti donosi

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ MJERI

1. Nalaže se poduzetniku ADRIA LADA d.o.o. za vanjsku trgovinu i zastupanje stranih tvrtki, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 2, da primi poduzetnika SPID d.o.o. za servis, prodaju i doradu, sa sjedištem u Zagrebu, Savica-Šanci 111 u sustav ovlaštenih servisera motornih vozila marke »LADA«.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka ovoga rješenja.

2. Nalaže se poduzetniku ADRIA LADA d.o.o. za vanjsku trgovinu i zastupanje stranih tvrtki, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 2, da na svojoj internetskoj stranici objavi »Organizacijska uputstva za provođenje servisa na automobilima Lada u jamstvenom roku« odnosno transparentne kvalitativne kriterije koji su uvjet za primanje poduzetnika u sustav ovlaštenih servisera motornih vozila marke »LADA«.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka ovoga rješenja.

3. Nalaže se poduzetniku ADRIA LADA d.o.o. za vanjsku trgovinu i zastupanje stranih tvrtki, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 2, da primi u sustav ovlaštenih servisera motornih vozila marke »LADA« svakog poduzetnika koji to zatraži, ako taj poduzetnik ispunjava kriterije iz točke 2. izreke ovoga rješenja koje je poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. dužan objaviti na svojoj internetskoj stranici.

4. Nalaže se poduzetniku ADRIA LADA d.o.o. za vanjsku trgovinu i zastupanje stranih tvrtki, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 2, da bez odgode pisano obavijesti Agenciju o svakom poduzetniku koji se temeljem kriterija iz točke 2. izreke ovoga rješenja prijavio za obavljanje posla ovlaštenog servisera motornih vozila marke »LADA« te o tome kakva je bila odluka poduzetnika ADRIA LADA d.o.o.

5. Privremena mjera iz točke 1., 2. i 3. izreke ovoga rješenja određuje se do dana donošenja konačnog rješenja u ovom postupku,

6. Privremena mjera iz točke 4. izreke ovoga rješenja određuje se na rok od 3 mjeseca od dana primitka ovoga rješenja.

7. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), zaprimila je 20. veljače 2008. podnesak poduzetnika SPID d.o.o. za servis, prodaju i doradu, sa sjedištem u Zagrebu, Savica-Šanci 111 (dalje: SPID d.o.o.) u kojem se u bitnome navodi kako poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. za vanjsku trgovinu i zastupanje stranih tvrtki, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 2 (dalje: ADRIA LADA d.o.o.) uskraćuje poduzetniku SPID d.o.o. informacije o potrebnim uvjetima za stjecanje statusa servisnog centra ili servisno-prodajnog centra.

U predmetnom podnesku poduzetnik SPID d.o.o. konkretno navodi kako je u više navrata pisanim i usmenim putem bezuspješno pokušao kontaktirati poduzetnika ADRIA LADA d.o.o. kako bi se informirao o uvjetima koji su potrebni za ulazak u mrežu ovlaštenih distributera i servisera motornih vozila marke »LADA«.

Agencija je prihvatila podnesak poduzetnika SPID d.o.o. od 20. veljače 2008. kao inicijativu, u smislu članka 124.L429242 stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91 i 103/96; dalje: ZUP), za pokretanje postupka ocjene svih sporazuma koje je poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. sklopio s različitim poduzetnicima na području Republike Hrvatske u vezi s distribucijom i servisiranjem motornih vozila marke »LADA«, kako bi se utvrdilo jesu li ti sporazumi usklađeni s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL429244 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN). Stoga je Agencija po službenoj dužnosti, u predmetu pod poslovnim brojem klase: 031-02/2008-01/14, sukladno ovlaštenju iz članka 37. točke 8. ZZTN, provela prethodno ispitivanje stanja na tržištu te od poduzetnika ADRIA LADA d.o.o., kao i od poduzetnika s kojima se on nalazi u ugovornom odnosu, zatražila dostavu ugovora o distribuciji i servisiranju motornih vozila marke »LADA«, kao i dostavu pisanih očitovanja i dodatne dokumentacije, a u svrhu utvrđivanja postojanja uvjeta za pokretanje postupka ocjene sporazuma u smislu članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, u vezi s člankom 9. ZZTN.

Tijekom postupka prethodnog ispitivanja stanja na tržištu, Agencija je zaprimila zatražene ugovore i dodatnu dokumentaciju te je uvidom u njih utvrdila da je 28. svibnja 2007. poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. sklopio s poduzetnikom JSC AVTOVAZ, sa sjedištem u Toljatiju, Južni Šose 36, Rusija (dalje: JSC AVTOVAZ), proizvođačem motornih vozila marke »LADA«, Distribucijski sporazum glede prodaje OF ISC AVTOVAZ proizvoda na stranom tržištu. Temeljem navedenog sporazuma poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. ovlašteni je uvoznik i distributer motornih vozila marke »LADA« za područje Republike Hrvatske. Također, uvidom u dostavljene ugovore utvrđeno je da sadrže odredbe koje bi mogle biti ocijenjene suprotnima odredbama ZZTN tj. kako postoje indicije da je riječ o zabranjenim sporazumima iz članka 9. ZZTN.

Slijedom tih saznanja, Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 4. sjednice, održane 17. prosinca 2008., zaključkom klase UP/I 030-01/2008-01/67 spojila upravne postupke ocjene svakog pojedinog sporazuma u jedinstveni postupak temeljem ovlasti iz članka 127. stavka 1. i 3. ZUP, a zatim zaključkom iste klase temeljem članka 46. ZZTN pokrenula postupak ocjene svih ugovora o prodaji automobila Lada i ugovora o održavanju automobila Lada, kako bi se utvrdilo jesu li ti ugovori usklađeni s odredbama ZZTN, odnosno je li riječ o zabranjenim sporazumima iz članka 9. ZZTN.

Sporazumi o distribuciji i servisiranju motornih vozila, sukladno članku 1.L429245 Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine«, broj: 105/04; dalje: Uredba), skupno su izuzeti od primjene odredbe članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume, ako ispunjavaju određene uvjete. Uredbom se propisuju uvjeti za skupno izuzeće sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, određuju se uvjeti koji sporazumi moraju sadržavati, ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati, te drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene odredbi ZZTN o zabranjenim sporazumima.

Članak 3. Uredbe utvrđuje kako se skupna izuzeća primjenjuju na sporazume sklopljene između dva ili više poduzetnika koji u svrhu sporazuma ne djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije iz članka 11. stavka 1. točke 4. ZZTN, a u odnosu na uvjete po kojima ugovorne strane mogu kupovati, prodavati ili preprodavati nova motorna vozila, rezervne dijelove za motorna vozila ili pružati usluge popravka i održavanja motornih vozila, a posebno na sporazume koji:

a) primjenjuju kvalitativni, kvantitativni ili mješoviti kvalitativno-kvantitativni selektivni distribucijski sustav kao oblik distribucije i servisiranja motornih vozila,

b) primjenjuju isključivu distribuciju ili isključivu opskrbu kao oblik distribucije i servisiranja motornih vozila,

c) sadrže odredbe kojima se kupcu ustupaju ili daju na korištenje prava intelektualnog vlasništva, pod uvjetom da te odredbe ne čine primarni cilj takvih sporazuma, te da su u izravnoj vezi s uporabom, prodajom i/ili preprodajom proizvoda koji su predmet sporazuma od strane tog kupca ili njegovih kupaca.

Na upit Agencije od 5. rujna 2008. da se pisano očituje o sustavu distribucije, odnosno sustavu servisiranja koji primjenjuje, u smislu odredbe članka 3. Uredbe, poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. očitovao se podneskom od 19. rujna 2008. navodeći kako primjenjuje kvalitativni selektivni distribucijski sustav u pogledu servisiranja motornih vozila marke »LADA«, a kriterije za ulazak poduzetnika u mrežu servisnog sustava objavljuje, u skladu s važećom praksom, na zahtjev svakog servisera, u obliku »Organizacijskih uputstava za provođenje servisa na automobilima Lada u jamstvenom roku«.

U članku 3. stavku 4. Uredbe uređeno je kako se selektivni distribucijski sustav uspostavlja temeljem sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila u kojemu se dobavljač obvezuje posredno ili neposredno prodavati proizvode koji su predmet sporazuma, samo distributerima ili serviserima odabranima na osnovi posebnih, transparentnih kriterija, a distributeri ili serviseri obvezuju se da neće prodavati takve proizvode neovlaštenim distributerima ili neovisnim serviserima, ne isključujući mogućnost prodaje rezervnih dijelova neovisnim serviserima ili obvezu pružanja svih tehničkih informacija, opreme za dijagnostiku, alata i obuke za popravak i održavanje motornih vozila neovisnim operaterima, ili u svrhu provedbe mjera zaštite okoliša.

Članak 3. stavak 5. navedene Uredbe definira kvalitativni selektivni distribucijski sustav kao sustav u kojemu dobavljač određuje kriterije za izbor distributera ili servisera koji su isključivo kvalitativne prirode. Takvi kriteriji nužni su zbog prirode proizvoda koji su predmet sporazuma i jedinstveno su utvrđeni za sve distributere ili servisere koji se žele priključiti tom sustavu distribucije, a ne smiju se primjenjivati na diskriminirajući način i ne mogu izravno ograničavati broj distributera ili servisera na mjerodavnom tržištu.

Članak 19. Uredbe propisuje kako vertikalni sporazumi iz članka 3. Uredbe, koji su bili sklopljeni do stupanja na snagu Uredbe, moraju biti usklađeni s njezinim odredbama najkasnije do kraja 2005. godine.

Budući da se poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. izjasnio kako primjenjuje kvalitativni selektivni distribucijski sustav u pogledu servisiranja motornih vozila marke »LADA«, dužan je u smislu članka 3. stavka 4. i 5. Uredbe javno objaviti transparentne i isključivo kvalitativne kriterije za izbor servisera na temelju kojih je dužan primiti u sustav ovlaštenih servisera motornih vozila marke »LADA« svakog zainteresiranog poduzetnika koji ispunjava navedene kriterije.

Člankom 55. stavkom 1. ZZTN propisano je da Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja prijete nastankom izravnoga značajnoga štetnog učinka za poduzetnike, odnosno pojedina područja gospodarstva ili interese potrošača.

Budući da poduzetnik SPID d.o.o. od dana obraćanja Agenciji, 20. veljače 2008., pa do donošenja ovoga rješenja, unatoč njegovu izričitom pisanom zahtjevu (spisu je priložena povratnica koja potvrđuje da je upit poduzetnika SPID d.o.o. poduzetnik ADRIA LADA zaprimio 1. veljače 2008.), i dalje nema pristup informacijama o kriterijima koje mora ispuniti kako bi obavljao djelatnost ovlaštenog servisera motornih vozila marke »LADA« te mu je stoga zapriječen pristup tržištu ovlaštenih servisera motornih vozila marke »LADA«, navedeno uskraćivanje davanja informacija poduzetnika ADRIA LADA d.o.o. prijeti nastankom izravnoga značajnoga štetnog učinka za poduzetnika SPID d.o.o., kao i za svakog drugog poduzetnika koji namjerava obavljati posao ovlaštenog servisera motornih vozila marke »LADA«.

Slijedom iznijetog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2008., temeljem ovlasti iz članka 34. i članka 35. stavka 1. točke 2. ZZTN, a sukladno članku 55. ZZTN, donijelo je odluku o izricanju privremene mjere poduzetniku ADRIA LADA d.o.o. te je odlučeno kao u točkama 1., 2., 3. i 4. izreke ovoga rješenja.

II. Člankom 55. stavkom 2. ZZTN propisano je da u rješenju o privremenoj mjeri Agencija nalaže obustavu postupanja, ispunjenje posebnih uvjeta ili druge mjere razumno potrebne za uklanjanje štetnog učinka sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, te trajanje mjere koje u pravilu ne smije biti duže od tri mjeseca.

Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u točki 5. i 6. izreke ovoga rješenja.

III. Odredbom članka 59. stavka 1. ZZTN, a u smislu članka 57. stavka 5. istoga zakona, rješenje Agencije objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u točki 7. izreke ovoga rješenja.

IV. U slučaju da poduzetnik ADRIA LADA d.o.o. ne postupi u skladu s ovim rješenjem, Agencija će, sukladno članku 60. ZZTN, podnijeti nadležnom prekršajnom sudu optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika ADRIA LADA d.o.o., kao i njegove odgovorne osobe, a u vezi s člankom 61. stavkom 1. točkom 4. i člankom 61. stavkom 2. ZZTN.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-01/2008-01/67

Urbroj: 580-02-08-70-3

Zagreb, 17. prosinca 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !