Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 30.1.2006. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1

Na temelju članka 88.L289828 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O KONSOLIDACIJI DUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. siječnja 2006. godine.

Broj: 01-081-06-271/2

Zagreb, 30. siječnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O KONSOLIDACIJI DUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, potpisan 16. prosinca 2005. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O KONSOLIDACIJI DUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada Hrvatske) i Vlada Talijanske Republike (dalje u tekstu: Vlada Italije) (zajedno: stranke) u duhu međudržavnog prijateljstva i gospodarske suradnje, a na temelju Usklađenog zapisnika potpisanog 21. ožujka 1995. u Parizu između zemalja članica koje su sudjelovale u sastanku Pariškoga kluba, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

Ovaj Sporazum odnosi se na reprogramiranje raspoređenog i neraspoređenog duga:

a) 100%-tni iznos duga za nepodmirene iznose glavnice i kamate bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) dospjele do 31. prosinca 1994. (isključujući zateznu kamatu) prema talijanskoj Agenciji za osiguranje inozemnih poslova (Servizi Assicurativi del Commercio con l’Estero; dalje u tekstu: SACE), vezane za komercijalne kredite ili financijske ugovore osigurane od SACE-a, s izvornim dospijećem dužim od jedne godine, u skladu s ugovorima zaključenima prije 2. prosinca 1982. te refinanciranim sporazumima o refinanciranju između Vlade bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Italije sklopljenima prema usklađenim zapisnicima od 22. svibnja 1984., 24. svibnja 1986., 13. svibnja 1986. i 13. srpnja 1988., kod kojih se izvorni jamac ili krajnji korisnik zajma, odnosno kredita nalazi na teritoriju Republike Hrvatske;

b) 100%-tni iznos duga opisanog u točki a) za nepodmirenu glavnicu dospjelu u razdoblju od 1. siječnja 1995. do 31. prosinca 1995.;

c) 100%-tni iznos izvornog duga za nepodmirene iznose glavnice i kamate dospjele do 31. prosinca 1994. (isključujući zateznu kamatu) za kredite s izvornim dospijećem dužim od jedne godine, u skladu s ugovorima zaključenima prije 2. prosinca 1982., kod kojih se izvorni jamac ili krajnji korisnik zajma, odnosno kredita nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Ovdje navedeni dug popisan je u Dodatku A ovoga Sporazuma. Dodatak A može se izmijeniti uz pisanu suglasnost obiju stranaka.

Članak II.

U skladu s uvjetima Pariškoga kluba, ovaj se Sporazum također odnosi na dug koji je dugovala ili jamčila bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija koji nije moguće pripisati niti jednoj drugoj državi sljednici (tj. neraspoređeni dug), a koji se može pojaviti nakon sklapanja ovoga Sporazuma i svih bilateralnih sporazuma između Vlade Italije i ostalih država sljednica.

Udio od 28,49% navedenoga duga u tom će se slučaju pripisati Vladi Hrvatske, kao što će to biti slučaj sa svim drugim državama sljednicama pro rata njihovu odgovarajućem udjelu u ukupnom dugu.

Članak III.

Dugovi opisani u članku I. ovoga Sporazuma bit će podmireni SACE-u kako slijedi:

31. siječnja 2006. 51.78%

31. srpnja 2006. 5.65%

31. siječnja 2007. 6.03%

31. srpnja 2007. 6.43%

31. siječnja 2008. 6.85%

31. srpnja 2008. 7.29%

31. siječnja 2009. 7.74%

31. srpnja 2009. 8.23%

Članak IV.

1. Vlada Hrvatske preuzima obvezu da će SACE-u (na bankovni račun koji će SACE dostaviti u uputi o plaćanju) podmiriti kamatu na dug naveden u članku III. ovoga Sporazuma, a na temelju točke 2. ovoga članka.

2. Kamata koja će nastati od 1. siječnja 1995. do punog podmirenja duga bit će obračunana na temelju uvjeta Usklađenog zapisnika Pariškoga kluba, odnosno na dan 31. siječnja i 31. srpnja svake godine, uz korištenje proporcionalne metode izračuna na osnovi proteklih kalendarskih dana u godini od 360 dana.

3. Glede duga prema SACE-u, kamata iz točke 2. ovoga članka obračunat će se po odgovarajućem šestomjesečnom LIBOR-u (za USD), odnosno EURIBOR-u (za ITL i DEM, sada EUR) utvrđenom oko 11 sati po briselskom vremenu na www.bba.org.uk dva radna dana prije prvog dana svakoga pojedinoga kamatnog razdoblja, uvećana za maržu od 0,5% godišnje.

4. Navedena kamata bit će doznačena u valutama utvrđenima u ugovorima, počevši od 31. siječnja 2006.

Ovdje navedeni iznosi kamata popisani su u Dodatku B ovoga Sporazuma. Dodatak B može se izmijeniti uz pisanu suglasnost obiju stranaka.

Članak V.

1. Kamata obračunana na dug u mirovanju navedena u članku I. ovoga Sporazuma, koja je dospjela do uključivo 31. prosinca 1994., bit će podmirena 31. siječnja 2006.

2. Vlada Hrvatske preuzima obvezu da će SACE-u podmiriti kamatu na dug u mirovanju na temelju točke 1. ovoga članka, od svakoga izvornog dospijeća do 31. prosinca 1994. po šestomjesečnom obračunu. Od 1. siječnja 1995. do potpunog podmirenja duga iz točke 1. ovoga članka kamata će se obračunavati na temelju uvjeta Usklađenog zapisnika Pariškoga kluba, odnosno na dan 31. siječnja i 31. srpnja svake godine.

3. Kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom izračuna na osnovi proteklih kalendarskih dana u godini od 360 dana. Kamatna stopa koja će se primjenjivati pri izračunu je šestomjesečni LIBOR (za USD), odnosno EURIBOR (za ITL i DEM, sada EUR) utvrđen oko 11 sati po briselskom vremenu na www.bba.org.uk dva radna dana prije prvog dana svakoga pojedinoga kamatnog razdoblja, uvećan za maržu od 0,5% godišnje.

Ovdje navedeni iznosi kamate popisani su u Dodatku B ovoga Sporazuma. Odgovarajuće kamatne stope popisane su u Dodatku C ovoga Sporazuma. Dodaci B i C mogu se izmijeniti uz pisanu suglasnost obiju stranaka.

Članak VI.

Ovaj Sporazum obuhvaća dug koji će Vlada Hrvatske podmiriti 31. siječnja 2006. kako slijedi:

1. vezano uz članak I. točku a) i dug koji se ne reprogramira ovim Sporazumom, 100% ovoga duga za glavnicu i kamatu dospjelu i neplaćenu od 1996. do 1998. godine i 100% ovoga duga za dospjelu i neplaćenu kamatu u 1995. godini;

2. zateznu kamatu na dug opisan u točki 1. ovoga članka i nastalu od svakoga izvornoga dospijeća do stvarnog datuma plaćanja,

3. dug nastao nakon 2. prosinca 1982. (post cut off date) koji je vezan uz police broj 89/1608, 88/1076 i 89/53 u iznosu od 1.387.218,63 DEM i kamatu do 31. siječnja 2006.;

4. zateznu kamatu bivše Narodne banke Jugoslavije koja se temelji na sporazumima iz 1987. i 1989. godine, obračunanu po izvornim uvjetima, od izvornog dospijeća do 31. prosinca 1987. i 13. prosinca 1989., kao i zateznu kamatu po Sporazumu iz 1987. godine od 31. prosinca 1987. do 31. siječnja 2006.

Ovdje navedeni dug popisan je u Dodatku D ovoga Sporazuma. Dodatak D može se izmijeniti uz pisanu suglasnost obiju stranaka.

Članak VII.

Ako se Vlada Hrvatske i zemlje članice Pariškoga kluba dogovore oko novoga izmijenjenog postotka udjela u neraspoređenim dugovima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za koji je odgovorna Vlada Hrvatske, obavit će se konzultacije između dviju stranaka u svrhu izmjene ovoga Sporazuma.

Tako dogovorena izmjena neće se primjenjivati na već izvršena plaćanja utvrđena ovim Sporazumom.

Za svaku izmjenu ovoga Sporazuma potrebna je zajednička pisana suglasnost obiju stranaka.

Članak VIII.

U slučaju da kašnjenje plaćanja iznosa dospjelih u skladu s rasporedom navedenim u ovome Sporazumom iz bilo kojih razloga prelazi preko 30 dana, Vlada Hrvatske platit će SACE-u kamatu obračunanu po kamatnim stopama navedenima u člancima IV. i V., uvećanima za 1% godišnje.

Članak IX.

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka (npr. individualni korisnici, vjerovnici i jamci) iz njihovih odgovarajućih ugovora, osim onih koja se odnose na plaćanje duga navedenog unutar ovoga Sporazuma.

Utvrđuje se da su sve financijske konvencije zaključene nakon 2. prosinca 1982. (post cut off date) koje uključuju SACE i Artigiancassa S.p.A. usuglašene i okončane putem Popratnog pisma ovom dvostranom Sporazumu, koji su istog dana potpisale Vlada Republike Hrvatske i Zagrebačka banka, te SACE S.p.A. i Artigiancassa S.p.A.

Članak X.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan primitka zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom Vlada Hrvatske i Vlada Italije jedna drugu izvještavaju o dovršetku postupaka njegova unutarnjeg potvrđivanja.

U znak prihvaćanja potpisani predstavnici, ovlašteni od svojih vlada, potpisuju ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, 16. prosinca 2005., u dva izvornika na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE TALIJANSKE REPUBLIKE

Ivan Šuker Alessandro Grafini

ministar financija, v. r. veleposlanik, v. r.

DODATAK A

DUG KOJI SE REPROGRAMIRA (ČLANAK I.)

ITL

USD

DEM

a)

DUG DOSPIO DANA 31. PROSINCA 1994. (GLAVNICA I KAMATA)

16.318.778.387

3.663.981,32

1.970.554,19

b)

DUG DOSPIO U 1995. (GLAVNICA)

6.564.149.130

574.293,01

155.654,62

c)

IZVORNI DUG DOSPIO NA DAN 31. PROSINCA 1994. (GLAVNICA I KAMATA) VEZAN UZ POLICE 81/2444 I 82/2395

4.656.688.646

0,00

0,00

 UKUPNO

27.539.616.163

4.238.274,33

2.126.208,81

UKLJUČUJUĆI:

RASPOREĐENA EFIBANCA

4.285.245.414

 

NERASPOREĐENA EFIBANCA

7.092.934.656 

DODATAK B

KAMATE (ČLANCI IV. I V.)

ITL

USD

DEM

a)

KAMATA ČLANAK IV.*

16.323.025.558

2.305.136,94

928.713,18

b)

ZATEZNA KAMATA ČLANAK V.*

4.956.893.625

469.985,36

287.209,64

c)

KAMATA NA ZATEZNU KAMATU ČLANAK V.*

3.009.793.916

258.424,16

126.146,81

– OTPIS**

2.858.248.903

238.164,05

117.366,08

– ZA PLATITI***

151.545.013

20.260,11

8.780,73

 UKUPNO

21.431.464.196

2.795.382,41

1.224.703,55

*obračun pokriva razdoblje od 1. siječnja 1995. do 31. siječnja 2006. (kao predviđeni datum plaćanja)

**2.858.248.903 ITL, 238.164,05 USD i 117.366,08 DEM je otpis Vlade Italije

za razdoblje od 1. siječnja 1995. do 15. prosinca 2004. i Vlada Hrvatske ne treba ga platiti

***za razdoblje od 15. prosinca 2004. do 31. siječnja 2006. (predviđeni datum plaćanja) je dug koji Vlada Hrvatske treba platiti

DODATAK C

KAMATNE STOPE

  ITL USD DEM

 

ITL

USD

DEM

30.6.1991

11,68750

6,5625

 

31.12.1991

13,10940

4,375

 

30.6.1992

13,51560

4,0625

 

31.12.1992

13,62500

3,70313

 

30.6.1993

9,78125

3,5

 

31.12.1993

8,37500

3,5

 

30.6.1994

8,56250

5,10938

 
    

1.9.1991

11,92190

5,875

9,4375

1.3.1992

11,90630

4,375

9,61608

1.9.1992

16,00000

3,625

9,95834

1.3.1993

11,43750

3,32813

7,95536

1.9.1993

8,93750

3,4375

6,45

1.3.1994

8,32813

4

5,8125

1.9.1994

9,43750

5,32813

5,08036

    

31.10.1991

11,28130

5,4375

9,5

30.4.1992

12,29690

4,3125

9,89286

31.10.1992

13,87500

3,64063

8,5

30.4.1993

10,90630

3,3125

7,39286

31.10.1993

8,68750

3,5

6,25

30.4.1994

7,92188

4,625

5,3125

31.10.1994

9,23438

6

5,28572

    

31.3.1992

12,18750

4,57813

9,7875

30.9.1992

17,37500

3,32813

8,82292

31.3.1993

11,62500

3,39063

7,57292

30.9.1993

8,75000

3,375

6,45536

31.3.1994

8,32813

4,1875

5,6875

30.9.1994

8,98438

5,6875

5,26786

    

15.5.1992

12,23440

4,01563

 

15.11.1992

13,90630

3,76563

 

15.5.1993

10,73440

3,26563

 

15.11.1993

8,71875

3,5

 

15.5.1994

7,68750

5,32813

 

15.11.1994

8,96875

6,125

 
    

31.12.1989

13,50000

  

30.6.1990

13,50000

  

31.12.1990

12,76560

  

30.6.1991

11,68750

  

31.12.1991

13,10940

  

30.6.1992

13,51560

  

31.12.1992

13,62500

  

30.6.1993

9,78125

  

31.12.1993

8,37500

  

30.6.1994

8,56250

  
    

31.3.1995

11,6875

6,5

5,125

30.4.1995

11,125

6,3125

4,625

30.9.1995

10,7813

5,98438

4,13393

31.10.1995

10,8125

5,95313

4,20536

31.3.1996

9,875

5,51563

3,33333

30.9.1996

8,05078

5,76563

3,17708

15.5.1995

10,1406

6,125

 

15.11.1995

10,6953

5,83594

 

15.5.1996

8,6875

5,60156

 

15.11.1996

7,25

5,54688

 

15.5.1997

6,8125

5,98438

 

15.11.1997

6,35938

5,99219

 

15.5.1998

4,75391

5,80469

 

15.11.1998

3,8475

5,19813

 

31.1.1995

9,48438

6,6875

5,29465

31.7.1995

10,9844

5,92969

4,57143

31.1.1996

9,78125

5,35938

3,40625

31.7.1996

8,50000

5,89844

3,42188

31.1.1997

7,00781

5,71875

3,21875

31.7.1997

6,81250

5,82813

3,34368

31.1.1998

5,88672

5,75

3,83125

31.7.1998

4,62500

5,75

3,625

31.1.1999

3,01375

4,96984

3,01375

31.7.1999

2,95375

5,65

2,95375

31.1.2000

3,63250

6,22

3,6325

31.7.2000

4,90060

6,89

4,90063

31.1.2001

4,69060

5,37625

4,69063

31.7.2001

4,37120

3,71625

4,37125

31.1.2002

3,40813

2,02

3,40813

31.7.2002

3,40188

1,83

3,40188

31.1.2003

2,72000

1,34

2,72

31.7.2003

2,10000

1,13875

2,1

31.1.2004

2,11875

1,21

2,11875

31.7.2004

2,20825

1,96

2,20825

    

31.1.2005

2,18763

2,94000

2,18763

31.7.2005

2,14600

3,92188

2,14600

DODATAK D

DUGOVI KOJE TREBA PLATITI 31. SIJEČNJA 2006. (ČLANAK VI.)

ITL

USD

DEM

1.

GLAVNICA I KAMATA DOSPJELA U RAZDOBLJU 1996. – 1998. UKLJUČUJUĆI KAMATU DOSPJELU 1995. (»NEREPROGRAMIRANI DUG«)

6.756.983.124

343.412,24

63.104,07

 

UKLJUČUJUĆI:

RASPOREĐENA EFIBANCA

0

0,00

0,00

 

NERASPOREĐENA EFIBANCA

3.757.403.996

0,00

0,00

2.

KAMATA NA NEREPROGRAMIRANI DUG

2.621.137.982

135.162,17

23.332,37

 

UKLJUČUJUĆI:

RASPOREĐENA EFIBANCA

0

0,00

0,00

 

NERASPOREĐENA EFIBANCA

1.451.829.082

0,00

0,00

3.

POST CUT OFF DUG (FORTRADE – POLICE br. 89/1608, 88/1076, 89/53)

0

0,00

1.387.218,63

4.

KAMATA NA POST CUT OFF DUG – FORTRADE

0

0,00

829.877,63

5.

ZATEZNA KAMATA BIVŠE NBJ (SPORAZUMI iz 1987. i 1989.)

4.495.419.796

212.760,65

0,00

UKUPNO

13.873.540.902

691.335,06

2.303.532,70

Članak 3.

Tekst Popratnog pisma uz Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, koji su potpisale Vlade Republike Hrvatske i Zagrebačka banka d.d. te SACE i Artigiancassa S.p.A. u Zagrebu 16. prosinca 2005., u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

POPRATNO PISMO SPORAZUMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O KONSOLIDACIJI DUGA REPUBLIKE HRVATSKE, KOJI JE POTPISAN16. PROSINCA 2005.

Ovo pismo (dalje u tekstu: Popratno pismo) odnosi se na Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, sklopljen 16. prosinca 2005., koji se odnosi na raspoređeni i neraspoređeni dug (dalje u tekstu: Sporazum). Svi izrazi i definicije u ovome Popratnom pismu imaju isto značenje kao u Sporazumu i potrebno ih je kao takve tumačiti.

Ovdje je dogovoreno kako slijedi:

1. SACE S.p.A., Piazza Poli 37/42, Rim (dalje u tekstu: SACE) i Artigiancassa S.p.A., Via Crescenzo Del Monte 25/45, Rim (dalje u tekstu: Artigiancassa) u svoje ime i za vlastiti račun kao opunomoćeni vjerovnici po financijskim konvencijama sklopljenima nakon 2. prosinca 1982. godine (post cut off date), koje su navedene u točkama (i), (ii) i (iii) (dalje u tekstu: financijske konvencije) te vezanima za SACE police osiguranja (dalje u tekstu: police), ovdje izjavljuju da nemaju daljnja potraživanja prema Vladi Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada Hrvatske) i/ili prema Zagrebačkoj banci d.d., Paromlinska 2, Zagreb (dalje u tekstu: Zagrebačka banka) po financijskim konvencijama, i/ili po policama, sa čime su suglasne i Vlada Hrvatske i Zagrebačka banka.

Financijske konvencije sklopljene nakon 2. prosinca 1982. (post cut off date) i pripadajuće police navedene su u nastavku:

(i) 86.112.600.000 ITL Financijska konvencija između Mediocredito Centrale, Rim i Udružene banke Hrvatske, Zagreb sklopljena 1987. godine, osigurana policom broj 84/1200 i administrirana od SACE, Rim (ranije administrirana od Mediocredito Centrale, Rim) – dalje u tekstu: 86 milijardi ITL Financijska konvencija;

(ii) 50.000.000 USD Financijska konvencija između Mediobanca, Milano; Crediop, Rim; Efibanca, Rim i Banco di Sicilia, Palermo, s jedne strane, i bivše Narodne banke Jugoslavije, Beograd, s druge strane, sklopljena 1984. godine te osigurana policom broj 84/809 i administrirana od SACE, Rim (ranije administrirana od Mediobanca, Milano) – dalje u tekstu: 50 milijuna USD Financijska konvencija;

(iii) 30.000.000 USD Financijska konvencija između Mediocredito Centrale, Rim i Zagrebačke banke sklopljena 1985. godine te osigurana policom broj 84/031 i administrirana od Artigiancassa, Rim (ranije administrirana od Mediocredito Centrale, Rim) – dalje u tekstu: 30 milijuna USD Financijska konvencija.

Vlada Hrvatske i Zagrebačka banka ispunile su sve obveze po navedenim financijskim konvencijama i povezanim policama.

Sve potvrde i izjave o dugu, promese i drugi moguće izdani dokumenti i/ili instrumenti prema kojima je Vlada Hrvatske i/ili Zagrebačka banka prihvatila ili osigurala financijska potraživanja po financijskim konvencijama i odnosnim policama iz točke 1. ovoga Popratnog pisma smatrat će se pravno ništavnima nakon njegova potpisivanja te u skladu s točkom 1. Popratnog pisma više neće imati nikakav pravni učinak, neovisno o tome jesu li ili nisu vraćene njihovim izvornim izdavateljima.

2. Vlada Hrvatske nastavit će podmirivati ostatak dugovanja u skladu s izvornim dospijećima po sljedećoj financijskoj konvenciji:

80.000.000.000 ITL Financijska konvencija između Mediocredito Centrale, Rim i Udružene banke Hrvatske, Zagreb sklopljena 1988. godine te osigurana policom broj 88/019 i administrirana od Artigiancassa, Rim (ranije administrirana od Mediocredito Centrale, Rim) – dalje u tekstu: 80 milijardi ITL Financijska konvencija. Od ukupnog izvornog iznosa 80 milijardi ITL Financijske konvencije (80 milijardi ITL), iznos od 27.700.895.260 ITL odnosi se na Vladu Hrvatske i Zagrebačku banku. Neplaćeni dug Vlade Hrvatske po 80 milijardi ITL Financijskoj konvenciji koji će otplatiti Zagrebačka banka iznosi 6.756.497.326 ITL.

Financijske konvencije i police iz točke 1. i 2., kao i neplaćeni dug po Financijskoj konvenciji iz točke 2. ovoga Popratnog pisma navedeni su u Dodatku 1 koji je sastavni dio Popratnog pisma.

3. Nadalje, podrobnim pregledom dokumentacije koju je Vlada Hrvatske dostavila u suradnji sa Zagrebačkom bankom dogovoreno je da se dug u iznosu od 5.700.769.873 ITL neće rasporediti Hrvatskoj, već drugim zemljama članicama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; utvrđeno je da je istovjetna dokumentacija korištena u raspoređivanju iznosa od 4.289.245.414 ITL prihvaćenog i uključenog u hrvatski dio ukupnoga duga u ITL. Vezano uz ovaj dug, SACE pridržava pravo zatražiti od Vlade Hrvatske tehničku pomoć, uključujući pružanje dodatnih informacija ako to zatraže uključene strane, te očekuje da se ovakva pomoć neće neopravdano uskratiti.

Popratno pismo izrađeno je u Zagrebu 16. prosinca 2005., u četiri izvornika na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA SACE S.p.A.

REPUBLIKE HRVATSKE Piero Grimaldi, direktor Direkcije

Ivan Šuker za potraživanja i povrat, v. r.

ministar financija, v. r.

Michal Ron, direktorica savjetnica

Ureda za povrat javnih zajmova, v. r.

ZA ZAGREBAČKU ZA ARTIGIANCASSA S.p.A

BANKU d.d. Francesco Carnovale,

Franjo Luković, glavni računovođa, v. r.

predsjednik Uprave, v. r. .

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

The Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as Croatian Government) and the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as Italian Government) (together the «Parties») in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two Countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris Club on 21st March 1995 by the member countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

Article I

The present Agreement concerns the rescheduling of allocated and non allocated debt:

a) 100% of the debt including both principal and interest, of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia due as at December 31, 1994 and not paid (excluding late interest) to the SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero (hereinafter referred to as «SACE») related to commercial credits or financial arrangements guaranteed by SACE, having an original maturity of more than one year, pursuant to contracts concluded before December 2, 1982 and rescheduled by the Refinancing Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia concluded according to the Agreed Minutes dated May 22, 1984, May 24, 1985, May 13, 1986 and July 13, 1988 when the original guarantor or the final beneficiary of the loan or credit concerned is located on Croatian territory;

b) 100% of debt described in paragraph a) above, for principal due within the period January 1st 1995 – December 31st, 1995 and not paid;

c) 100% of the original debt including both principal and interest due as at December 31st, 1994 inclusive and not paid (excluding late interest) related to credits having an original maturity of more than one year pursuant to contracts concluded before December 2nd, 1982 when the original guarantor or the final beneficiary of the loan or credit concerned is located on Croatian territory;

The above mentioned debt is listed in the Annex A to the present Agreement. This Annex may be revised by written mutual consent of the two Parties.

Article II

According to the conditions of the Paris Club, the present Agreement concerns also, the debt owed or guaranteed by the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and not attributable to any successor state (i.e. non allocated debt) that may arise after conclusion of the present Agreement and of all bilateral agreements between the Italian Government and other successor states.

In such case a 28.49% share of this debt will be attributed to the Croatian Government, as will be the case with all other successor states pro rata to their respective share of the total debt.

Article III

The debt referred to in Article I of the present Agreement, will be paid to SACE, as follows:

31.01.2006 51.78%

31.07.2006 5.65%

31.01.2007 6.03%

31.07.2007 6.43%

31.01.2008 6.85%

31.07.2008 7.29%

31.01.2009 7.74%

31.07.2009 8.23%

Article IV

1. The Croatian Government undertakes to pay to SACE, (in favour of the bank account to be advised by SACE in the payment instructions) interest on debt envisaged in Article III of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2. Interest will accrue from January 1st, 1995 until the full settlement of the debt and will be calculated according to the condition of the Paris Club Agreed Minute, i.e. on January 31st and July 31st of each year, using proportional interest calculation method on the basis of 360 days per year and the calendar days elapsed.

3. As regards debt to SACE, such interest will be calculated at the respective six month Libor (for USD) and Euribor (for ITL and DEM now EUR) quoted at around 11 a.m. Brussels time on www.bba.org.uk two business days before the first day of the relevant period plus a margin of 0.5% p.a.

4. The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts commencing January 31st, 2006.

The above mentioned interest amounts are listed in Annex B to the present Agreement. This Annex may be revised by written mutual consent of the two Parties.

Article V

1. The late interest accrued as at December 31st, 1994 inclusive, on debt referred to in Article I will be paid on January 31st, 2006.

2. The Croatian Government undertakes to pay to SACE late interest pursuant to paragraph 1 of this Article, from each original maturity date up to December 31st, 1994, at six months interest period. From January 1st, 1995 until the full settlement of the debt from paragraph 1 of this Article, interest will be calculated according to the conditions of the Paris Club Agreed Minutes, i.e. on January 31st and July 31st of each year.

3. Interest shall be calculated using proportional interest calculation method on the basis of 360 days per year and the calendar days elapsed. The interest rate to be applied for payments is six month Libor (for USD) and Euribor (for ITL and DEM, now EUR), quoted around 11 a.m. Brussels time on www.bba.org.uk two business days before the first day of the relevant period plus a margin of 0.5% p.a.

The above mentioned interest amounts are listed in Annex B to the present Agreement. The relevant interest rates are listed in Annex C to the present Agreement. These Annexes may be revised by written mutual consent of the two Parties.

Article VI

The present Agreement concerns the debt to be paid by the Croatian Government on January 31st, 2006, as follows:

1. In relation to Article I a) and debt not rescheduled by the present Agreement, 100% of this debt including both principal and interest due and unpaid from 1996 until 1998, and 100% of this debt for interest due and unpaid in 1995;

2. Late interest on the debt referred to in paragraph 1 of this Article and accumulated from each original maturity date until the actual date of payment;

3. Post cut off debts arising from Policies 89/1608, 88/1076 and 89/53 amounting to DEM 1.387.218,63 and interest until January 31st, 2006.

4. Late interest of the former National Bank of Yugoslavia arising from the Agreements dated 1987 and 1989, calculated at original terms from the original maturity dates until December 31st, 1987 and December 13, 1989 respectively as well as late interest on the Agreement dated 1987 from December 31st, 1987 until January 31st, 2006.

The above mentioned debt is listed in Annex D to the present Agreement. This Annex may be revised by written mutual consent of the two Parties.

Article VII

If the Croatian Government and the member countries of the Paris Club agree to a newly adjusted percentage of the portion of the unallocated debt of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia for which the Croatian Government is responsible, consultations will be held between the two Parties in order to modify the present Agreement.

Such an agreed adjustment shall not affect payments already made pursuant to this Agreement.

Any modification of this Agreement shall be subject to the mutual written consent of the two Parties.

Article VIII

In the event, for any reason, of delayed payment exceeding 30 days of the amounts due according to the payments above, the Croatian Government will pay to SACE interest calculated at the respective interest rates indicated in Articles IV and V increased by 1% p.a.

Article IX

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the parties (i.e. individual creditors, debtors and guarantors) under their respective contracts except those concerning the payment of debt referred to within the present Agreement.

It is noted that all post-cut off date financial conventions involving SACE and Artigiancassa S.p.A. have been finalized and agreed upon within a Side Letter to the present bilateral Agreement, signed on the same date by the Government of the Republic of Croatia and Zagrebačka banka d.d., and SACE S.p.A. and Artigiancassa S.p.A.

Article X

The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Croatian Government and the Italian Government inform each other that their respective internal ratification procedures for its entry into force have been fulfilled.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Zagreb on December 16, 2005 in two originals in English language.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF CROATIA THE ITALIAN REPUBLIC

Ivan Šuker, Alessandro Grafini,

Minister of Finance Ambassador

ANNEX A

DEBTS TO BE RESCHEDULED (ARTICLE I)

ITL

USD

DEM

a)

DEBT DUE AS OF DECEMBER 31,1994 (PRINCIPAL AND INTEREST)

16.318.778.387

3.663.981,32

1.970.554,19

b)

DEBT DUE IN 1995 (PRINCIPAL)

6.564.149.130

574.293,01

155.654,62

c)

ORIGINAL DEBT DUE AS OF DECEMBER 31,1994 (PRINCIPAL AND INTEREST) RELATED TO POLICIES 81/2444 AND 82/2395

4.656.688.646

0,00

0,00

 TOTAL

27.539.616.163

4.238.274,33

2.126.208,81

INCLUDING

ALLOCATED EFIBANCA

4.285.245.414

 

NON
ALLOCATED EFIBANCA

7.092.934.656 

ANNEX B

INTEREST (ARTICLE IV AND V)

ITL

USD

DEM

a)

INTEREST ARTICLE IV*

16.323.025.558

2.305.136,94

928.713,18

b)

LATE INTEREST
ARTICLE V

4.956.893.625

469.985,36

287.209,64

c)

INTEREST ON LATE INTEREST ARTICLE V*

3.009.793.916

258.424,16

126.146,81

– REDUCTION**

2.858.248.903

238.164,05

117.366,08

– TO BE PAID***

151.545.013

20.260,11

8.780,73

TOTAL

21.431.464.196

2.795.382,41

1.224.703,55

* calculation covers the period from January 1st, 1995, until January 31st, 2006 - later being the envisaged date of payment

**ITL 2.858.248.903.-, USD 238.164,05 and DEM 117.366,08 represents the reduction extended by the Italian Government for the period from January 1st, 1995 utill December 15, 2004 and are not to be paid by the Croatian Government

***for the period from December 15, 2004 until January 31st, 2006 (the envisaged date of payment) debt to be paid by Croatian Government

ANNEX C

INTEREST RATES

 

 

ITL

USD

DEM

30.6.1991

11,68750

6,5625

 

31.12.1991

13,10940

4,375

 

30.6.1992

13,51560

4,0625

 

31.12.1992

13,62500

3,70313

 

30.6.1993

9,78125

3,5

 

31.12.1993

8,37500

3,5

 

30.6.1994

8,56250

5,10938

 
    

1.9.1991

11,92190

5,875

9,4375

1.3.1992

11,90630

4,375

9,61608

1.9.1992

16,00000

3,625

9,95834

1.3.1993

11,43750

3,32813

7,95536

1.9.1993

8,93750

3,4375

6,45

1.3.1994

8,32813

4

5,8125

1.9.1994

9,43750

5,32813

5,08036

    

31.10.1991

11,28130

5,4375

9,5

30.4.1992

12,29690

4,3125

9,89286

31.10.1992

13,87500

3,64063

8,5

30.4.1993

10,90630

3,3125

7,39286

31.10.1993

8,68750

3,5

6,25

30.4.1994

7,92188

4,625

5,3125

31.10.1994

9,23438

6

5,28572

    

31.3.1992

12,18750

4,57813

9,7875

30.9.1992

17,37500

3,32813

8,82292

31.3.1993

11,62500

3,39063

7,57292

30.9.1993

8,75000

3,375

6,45536

31.3.1994

8,32813

4,1875

5,6875

30.9.1994

8,98438

5,6875

5,26786

    

15.5.1992

12,23440

4,01563

 

15.11.1992

13,90630

3,76563

 

15.5.1993

10,73440

3,26563

 

15.11.1993

8,71875

3,5

 

15.5.1994

7,68750

5,32813

 

15.11.1994

8,96875

6,125

 
    

31.12.1989

13,50000

  

30.6.1990

13,50000

  

31.12.1990

12,76560

  

30.6.1991

11,68750

  

31.12.1991

13,10940

  

30.6.1992

13,51560

  

31.12.1992

13,62500

  

30.6.1993

9,78125

  

31.12.1993

8,37500

  

30.6.1994

8,56250

  
    

31.3.1995

11,6875

6,5

5,125

30.4.1995

11,125

6,3125

4,625

30.9.1995

10,7813

5,98438

4,13393

31.10.1995

10,8125

5,95313

4,20536

31.3.1996

9,875

5,51563

3,33333

30.9.1996

8,05078

5,76563

3,17708

15.5.1995

10,1406

6,125

 

15.11.1995

10,6953

5,83594

 

15.5.1996

8,6875

5,60156

 

15.11.1996

7,25

5,54688

 

15.5.1997

6,8125

5,98438

 

15.11.1997

6,35938

5,99219

 

15.5.1998

4,75391

5,80469

 

15.11.1998

3,8475

5,19813

 

31.1.1995

9,48438

6,6875

5,29465

31.7.1995

10,9844

5,92969

4,57143

31.1.1996

9,78125

5,35938

3,40625

31.7.1996

8,50000

5,89844

3,42188

31.1.1997

7,00781

5,71875

3,21875

31.7.1997

6,81250

5,82813

3,34368

31.1.1998

5,88672

5,75

3,83125

31.7.1998

4,62500

5,75

3,625

31.1.1999

3,01375

4,96984

3,01375

31.7.1999

2,95375

5,65

2,95375

31.1.2000

3,63250

6,22

3,6325

31.7.2000

4,90060

6,89

4,90063

31.1.2001

4,69060

5,37625

4,69063

31.7.2001

4,37120

3,71625

4,37125

31.1.2002

3,40813

2,02

3,40813

31.7.2002

3,40188

1,83

3,40188

31.1.2003

2,72000

1,34

2,72

31.7.2003

2,10000

1,13875

2,1

31.1.2004

2,11875

1,21

2,11875

31.7.2004

2,20825

1,96

2,20825

    

31.1.2005

2,18763

2,94000

2,18763

31.7.2005

2,14600

3,92188

2,14600

ANNEX D

DEBTS TO BE PAID ON JANUARY 31st, 2006 (ARTICLE VI)

ITL

USD

DEM

1.

PRINCIPAL AND INTEREST DUE WTHIN THE PERIOD 1996-1998 INCLUDING INTEREST DUE IN 1995 («Not Rescheduled Debt»)

6.756.983.124

343.412,24

63.104,07

 

INCLUDING

ALLOCATED EFIBANCA

0

0,00

0,00

 

NON
ALLOCATED EFIBANCA

3.757.403.996

0,00

0,00

2.

INTEREST ON NOT RESCHEDULED DEBT

2.621.137.982

135.162,17

23.332,37

 

INCLUDING

ALLOCATED EFIBANCA

0

0,00

0,00

 

NON
ALLOCATED EFIBANCA

1.451.829.082

0,00

0,00

3.

POST CUT OFF DEBT (FORTRADE – POLICIES No. 89/1608, 88/1076, 89/53)

0

0,00

1.387.218,63

4.

INTEREST ON POST CUT OFF DEBT – FORTRADE

0

0,00

829.877,63

5.

LATE INTEREST OF THE FORMER NBY (AGREEMENTS FROM 1987 AND 1989)

4.495.419.796

212.760,65

0,00

TOTAL

13.873.540.902

691.335,06

2.303.532,70

SIDE LETTER to the AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, DONE ON DECEMBER 16, 2005

This letter (hereinafter referred to as the «Side Letter») makes reference to the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Italian Republic on the consolidation of the debt of the Republic of Croatia, done on December 16, 2005 with respect to both allocated and unallocated debt (hereinafter referred to as the «Bilateral Agreement»). All terms and definitions contained within follow those listed in the Bilateral Agreement and are to be construed as such.

It is hereby agreed as follows:

1. SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, Rome (hereinafter referred to as «SACE») and Artigiancassa S.p.A., Via Crescenzo Del Monte 25/45, Rome (hereinafter referred to as «Artigiancassa») acting in their own name and for their own account as authorized creditors under the post cut-off financial conventions mentioned herein under points (i), (ii) and (iii) (hereinafter referred to as «Financial Conventions») and related SACE insurance policies (hereinafter referred to as «Policies»), hereby state that they will have no further payment requests toward the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as the «Croatian Government») and/or toward Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb (hereinafter referred to as «Zagrebačka banka») under Financial Conventions, and/or the Policies and both the Government of the Republic of Croatia and Zagrebačka banka are in agreement with this.

The above mentioned post cut-off Financial Conventions and the corresponding Policies are listed below:

(i) ITL 86,112,600,000 Financial Convention between Mediocredito Centrale, Rome and Udružena banka Hrvatske, Zagreb executed in 1987, covered by the Policy 84/1200 and administered by SACE, Rome (formerly administered by Mediocredito Centrale, Rome) – hereinafter referred to as «ITL 86 billion Financial Convention»;

(ii) USD 50,000,000 Financial Convention between Mediobanca, Milan, Crediop, Rome, Efibanca, Rome and Banco di Sicilia, Palermo on one side and the former National Bank of Yugoslavia, Belgrade on the other, executed in 1984 covered by the Policy 84/809 and administered by SACE, Rome (formerly administered by Mediobanca, Milan) – hereinafter referred to as «USD 50 million Financial Convention»;

(iii) USD 30,000,000 Financial Convention between Mediocredito Centrale, Rome and Zagrebačka banka executed in 1985 covered by the Policy 84/031 and administered by Artigiancassa, Rome (formerly administered by Mediocredito Centrale, Rome) – hereinafter referred to as «USD 30 million Financial Convention».

The Croatian Government and Zagrebačka banka have fulfilled all obligations from the listed Financial Conventions and the related Policies.

All confirmations and acknowledgements of indebtedness, promissory notes and other possibly issued documents and/or instruments by which the Croatian Government and/or Zagrebačka banka accepted or insured financial claims from Financial Conventions and related Policies from point 1 of this Side Letter will be considered void by its execution, and in accordance with point 1 of this Side Letter, will no longer produce any legal effects, independent of whether they are returned to their issuers or not.

2. The Croatian Government undertakes to continue servicing the remaining debt according to original maturities under the following post cut-off Financial Convention:

ITL 80,000,000,000 Financial Convention between Mediocredito Centrale, Rome and Udružena banka Hrvatske, Zagreb executed in 1988 covered by the Policy 88/019 and administered by Artigiancassa, Rome (formerly administered by Mediocredito Centrale, Rome) – hereinafter referred to as «ITL 80 billion Financial Convention». Of the total initial amount of the ITL 80 billion Financial Convention (ITL 80 billion), ITL 27,700,895,260.00 is attributable to Croatian Government and Zagrebačka banka. The outstanding debt of the Croatian Government under the ITL 80 billion Financial Convention to be repaid by Zagrebačka banka amounts to ITL 6,756,497,326.00.

Financial Conventions and Policies from points 1 and 2 as well as outstanding debt arising from the Financial Convention in point 2 are listed in Annex 1 to the Side Letter, which constitutes an integral part of the Side Letter.

3. Further to a detailed review of documentation produced by the Croatian Government together with Zagrebačka banka it is agreed that debt in the amount of ITL 5,700,769,873 is not to be allocated to Croatia, but rather to other member states of the former Socialist Federative Republic of Yugoslavia; it is recognized that the same documentation type was used in allocating the ITL 4,289,245,414 accepted and included in the Croatian portion of the total ITL debt. With respect to this debt, SACE reserves the right to request technical assistance including the provision by the Croatian Government of any additional information required by the relevant counterparts, such assistance not to be unreasonably withheld.

Done at Zagreb on December 16, 2005, in four originals in English language.

FOR THE GOVERNMENT FOR SACE S.p.A.

OF THE REPUBLIC OF Piero Grimaldi,

CROATIA Head Claim and Recovery

Ivan Šuker, Department

Minister of Finance

Michal Ron,

Sovereign Credit Recovery

ZAGREBAČKA

BANKA d.d. FOR ARTIGIANCASSA S.p.A.

Franjo Luković, Francesco Carnovale,

Chairman of the Chief Accountant

Management Board

DODATAK 1

Financijske konvencije sklopljene prije 2. prosinca 1982. (post cut off date) – Status duga Republike Hrvatske

Financijska konvencija

Polica

Valuta

Dug pripisan RH

Dug koji je RH platila

Plaćeno dana/

Neplaćeni iznos na dan

Neplaćeni iznos

Ukupno

Glavnica

Kamata

Ukupno

Glavnica

Kamata

86 milijardi ITL Financijska konvencija

84/1200

ITL

31.455.719.189,00

24.961.787.123,00

6.493.932.066,00

31.455.719.189,00

24.961.787.123,00

6.493.932.066,00

30.
lipnja 1999.

0

50 milijuna USD Financijska konvencija

84/809

USD

11.651.065,46

10.235.668,61

1.415.396,85

11.651.065,46

10.235.668,61

1.415.396,85

31.
prosinca 1996.

0

30 milijuna USD Financijska konvencija

84/031

USD

26.958.766,38

20.897.545,46

6.061.220,92

26.958.766,38

20.897.545,46

6.061.220,92

9.
studenoga
2004.

0

80 milijardi ITL Financijska konvencija

88/019

ITL

39.146.145.714,00

32.778.630.214,00*

6.367.515.500,00

32.389.648.388,00

26.222.903.064,00

6.166.745.324,00

2.
studenoga 2005.

6.756.497.326,00

*Ovaj iznos odnosi se na dug Hrvatske po 80 milijardi ITL Financijskoj konvenciji u nominalnom iznosu od 27.700.895.260,00 ITL (od čega je iskorišten iznos od 26.432.268.467,00 ITL) kao i na sredstva koja je Zagrebačka banka d.d. primila, kao agent, od korisnika iz država sljednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osim Hrvatske, u iznosu od 6.346.361.747,00 ITL. Obje obveze, obveza po iznosu od 27.700.895.260,00 ITL i obveza po iznosu 6.346.361.747,00 ITL redovito se podmiruju pa neplaćeni iznos duga iznosi 6.756.497.326,00 ITL.

ANNEX 1

Financial
Convention

Policy

Currency

Debt Attributable to Croatia

Debt Repaid by Croatia

Repaid on/outstanding amount as at

Outstanding Debt

Total

Principal

Interest

Total

Principal

Interest

ITL 86 billion Financial
Convention

84/1200

ITL

31.455.719.189,00

24.961.787.123,00

6.493.932.066,00

31.455.719.189,00

24.961.787.123,00

6.493.932.066,00

30.
lipnja 1999.

0

USD 50 million Financial Convention

84/809

USD

11.651.065,46

10.235.668,61

1.415.396,85

11.651.065,46

10.235.668,61

1.415.396,85

31.
prosinca 1996.

0

USD 30 million Financial
Convention

84/031

USD

26.958.766,38

20.897.545,46

6.061.220,92

26.958.766,38

20.897.545,46

6.061.220,92

9.
studenoga
2004.

0

ITL 80 billion Financial
Convention

88/019

ITL

39.146.145.714,00

32.778.630.214,00*

6.367.515.500,00

32.389.648.388,00

26.222.903.064,00

6.166.745.324,00

2.
studenoga 2005.

6.756.497.326,00

This amount includes the debt attributable to Croatia under the ITL 80 billion Financial Convention in the nominal amount of ITL 27,700,895,260.00 (out of which ITL 26,432,268,467.00 was disbursed) as well as the funds Zagrebačka banka received, as Agent, from beneficiaries from successor states of the former Socialist Federative Republic of Yugoslavia, other than Croatia in the amount of ITL 6,346,361,747.00. Both the obligation under the amount of ITL27,700,895,260.00 and the obligation under the amount of 6,346,361,747.00 are being regularly serviced and the outstanding debt amounts to ITL6,756,497,326.00.

Članak 4.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2006.-2009. godine do potpune otplate duga.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je ministarstva nadležnog za financije.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podatak o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/06-01/01

Zagreb, 27. siječnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !