Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Gospodarske stranke ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Statut Gospodarske stranke

POLITIČKE STRANKE

1204

Na temelju članka 10.L297606 Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 111/96, 164/98, 36/01) i odlukama osnivačkog Sabora Gospodarske stranke od 26. veljače 2006. godine, osnivački Sabor Gospodarske stranke, dana 26. veljače 2006. godine, usvaja i donosi:

STATUT

GOSPODARSKE STRANKE

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Na temelju Odluka osnivačkog Sabora Gospodarske stranke od 26. veljače 2006. godine, osnovana je Gospodarska stranka.
Gospodarska stranka jest politička Stranka koja se zalaže za unaprjeđenje i snažno hrvatsko gospodarstvo, širenje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija, za bogatu i pravednu Republiku Hrvatsku utemeljenu na moralnim i duhovnim vrednotama, za Republiku Hrvatsku kao ekološku oazu Europe, za zaustavljanje rasprodaje hrvatske imovine, za nove političare s novim idejama i jasnom vizijom, za važnu ulogu Mladih u društvu, za ulazak u europsku uniju sukladno rezultatima referenduma, za bolji položaj umirovljenika i hrvatskih branitelja, te svih slojeva društva; posebno osoba s invaliditetom, kojima je opća pomoć i potpora najpotrebnija, za nesebičnu potporu i suradnju sa Hrvatima u BiH i iseljeništvu.
Djelovanje Stranke zasniva se na Programu Stranke, temeljnim načelima, Statutu i drugim pravnim aktima koje donose nadležna tijela Stranke.

Članak 2.

Gospodarska Stranka je politička Stranka svih građana Republike Hrvatske, bez obzira na bilo koju vrstu pripadnosti, koji prihvaćaju boljitak na osnovama rada, unaprjeđenje gospodarstva; njen Statut, Program, politiku i odluke svih tijela.
Brine se za očuvanje samostalne, slobodne i nedjeljive Republike Hrvatske, istinsku demokraciju u pravnoj državi s nesebičnom brigom za ljudsko dostojanstvo, vodeći brigu o sreći i blagostanju svakog čovjeka bez obzira na njegovu socijalnu, društvenu, nacionalnu i vjersku pripadnost.

Članak 3.

Naziv stranke je Gospodarska stranka, u daljnjem tekstu Stranka.
Skraćeni naziv Stranke je GS. Sjedište Stranke je u Zadru, a adresa sjedišta Stranke se temelji po odluci Predsjedništva Stranke.

Članak 4.

Stranka je pravna osoba koja upisom u Registar političkih stranaka kod nadležnog državnog tijela stječe sva prava utvrđena zakonom. Stranka ima vlastiti žiroračun i posluje po zakonu o političkim strankama Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj i izvan nje, sukladno pozitivnim propisima strane države.
Za ostvarenje svojih ciljeva Stranka se bori mirnim, nenasilnim i demokratskim sredstvima.

Članak 6.

Stranku predstavljaju i zastupaju: Predsjednik i Zamjenik predsjednika.
Ako su Predsjednik i Zamjenik predsjednika spriječeni obnašati svoju funkciju dulje od 15 dana, njih sa svim ovlastima zamjenjuje osoba ovlaštena od Predsjedništva Stranke.

Članak 7.

Stranka ima svoj pečat, znak, zastavu, himnu i boju:
Pečat je okruglog oblika, veličine 3,5 cm u promjeru s tekstom: »Gospodarska Stranka« – Zadar (odnosno središte županije ili naziv organizacije) i znakom stranke u sredini pečata.
Znak Stranke su velika slova GS vrste slova Bremen Bd BT, pored kojih su tri kockice zarotirane na 90 stupnjeva boja crven, bijel, plav, ispod na narančastoj podlozi piše GOSPODARSKA STRANKA vrstom slova Zapffillipt BT.
Zastava Stranke je u obliku kvadrata. Širina je 3 puta veća od njene visine.
Na svijetlo plavoj (boje neba) podlozi u sredini zastave nalazi se znak stranke.
Himna Stranke je skladba »Croatio iz duše te ljubim« koju izvodi klapa Intrade iz Zadra.
Boja Stranke je narančasta.

Članak 8.

Stranka u ostvarenju svojih ciljeva surađuje sa svim političkim strankama, organizacijama i pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu, ako imaju ili prihvaćaju sadržajno ista ili slična načela. Odluku o suradnji donosi Glavni odbor Stranke većinom glasova ukupnog broja svih članova, na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Članak 9.

Stranka se učlanjuje u domaće i međunarodne organizacije i ustanove, u skladu sa svojim programom i odlukama Glavnog odbora Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Članak 10.

Rad Stranke je javan. Odlukom pojedinog tijela Stranke iz njezinog se rada može isključiti javnost kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su bitna za sigurnost i obranu Republike Hrvatske i interesa Stranke.
Radi izvješćivanja javnosti i njezina organiziranja za ostvarenje ciljeva sadržanih u Temeljnim načelima i svom Statutu, Stranka izdaje novine, časopise i knjige, surađuje s novinstvom i obraća se javnosti na druge načine.

II – ČLANSTVO

1. Način pristupa Stranci

Članak 11.

Članom Stranke može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća njen Statut, Program i odluke tijela Stranke.
Uvjet za prijem u članstvo je da potpiše i ovjeri kod javnog bilježnika izjavu o suradnji i časnim namjerama upisa u Stranku i provođenju odluka većine tijela Stranke, tekst po odluci Predsjedništva Stranke.
Članom Stranke postaje se na temelju pismene izjave ovjerene kod javnog bilježnika i potpisane pristupnice, koju je u roku od 30 dana potvrdilo Predsjedništvo Stranke.
Suglasnost podrazumijeva pravo veta i traženje dodatnih pojašnjenja za pojedine kandidate za članstvo od strane Predsjedništva Stranke.
Članstvo mora biti osobno potpisano i produženo početkom svake naredne godine, te uplaćen članski prihod u visini po odluci Predsjedništva Stranke.
O prijemu u Stranku odlučuju najniže teritorijalne jedinice Stranke ustrojene na lokalnom području, uz obaveznu prethodnu suglasnost Predsjedništva Stranke.
Članstvo počinje od dana potvrde o primitku u članstvo, koju potvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Članak 12.

Članom Stranke ne može postati osoba koja je isključena ili je istupila iz Stranke, kao ni osoba čije je ponašanje suprotno s odlukama tijela Stranke.
Iznimno osoba koja je isključena iz Stranke, može postati član Stranke, uz suglasnost većine članova Predsjedništva, na prijedlog i jamstva potpredsjednika Stranke zaduženog za njegovu regiju i Temeljne organizacije.

Članak 13.

Članstvo u Stranci prestaje:
– smrću člana,
– isključenjem iz stranke,
– javno iskazanom voljom (istupanjem),
– upisom u bilo koju drugu političku stranku ili njezinu organizaciju registriranu u Republici Hrvatskoj,
– ako osobno ne produži i uplati članarinu u tekućoj godini,
– kandidiranjem na izborima bez suglasnosti Predsjedništva Stranke, suprotno politici Stranke,
– podnošenjem ostavke na izabranu dužnost u predstavničkoj i izvršnoj vlasti, bez suglasnosti i suprotno odlukama Predsjedništva Stranke,
– član Stranke može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze, a ako tako odluči Visoki sud časti Stranke većinom glasova svog ukupnog broja, uz prethodnu odluku Predsjedništva Stranke,
– o isključenju iz Stranke odluku donose sudovi časti županijskih organizacija i Grada Zagreba uz prethodnu odluku Predsjedništva Stranke, protiv čijih odluka je dopušten priziv na Visoki sud časti kojega izabire Sabor Stranke.
Prestanak članstva upisuje se u registar Stranke.
Predsjednik Stranke i njegov zamjenik mogu zbog kršenja Statuta, te neizvršavanja svojih obveza prema Stranci, a na prijedlog potpredsjednika zaduženog za navedenu regiju, predložiti raspuštanje ogranka, općinske ili gradske organizacije i županijske organizacije, te imenovati povjerenika koji je dužan u roku od 60 dana u raspuštenoj organizaciji provesti nove izbore.
Odluku o osnivanju i raspuštanju svih organizacijskih oblika donosi Predsjedništvo Stranke.
Predsjednici općinskih, gradskih i županijskih organizacija Stranke; uz obaveznu suglasnost Predsjedništva Stranke, mogu privremeno suspendirati svakog člana Stranke ili stranačkog dužnosnika, ako radi na destrukciji tijela Stranke ili stranci nanosi političku štetu, ponaša se suprotno odredbama Statuta i odlukama tijela Stranke.
O tome Predsjedništvo Stranke donosi pismeno rješenje koje se najkasnije u roku od 8 dana dostavlja Sudu časti županijske organizacije kojoj član pripada, a radi provedbe stegovnog postupka.

2. Prava i dužnosti članova Stranke

Članak 14.

Članovi Stranke imaju pravo:
– sudjelovati u radu Stranke i njezinih tijela,
– birati i biti birani u tijela Stranke,
– davati prijedloge i mišljenja o radu Stranke nadležnim tijelima Stranke,
– davati inicijative za rad Stranke i njezinih tijela,
– biti obaviješteni o djelatnostima, stavovima i odlukama Stranke i njezinih tijela,
– na sudjelovanje u izbornim procesima i kandidaturama, sukladno odlukama tijela Stranke
– na informacije od izabranih dužnosnika Stranke u tijelima upravljanja državom

Članak 15.

Članovi Stranke imaju obvezu:
– promicati i ostvarivati Program Stranke i zalagati se za njihovo oživotvorenje,
– pridržavati se odredaba Statuta Stranke,
– provoditi odluke Stranke i njezinih tijela,
– čuvati ugovorne i poslovne tajne Stranke,
– osobno potvrditi i uplaćivati godišnje članstvo prema odluci Predsjedništva Stranke, tj. važećem Pravilniku o financiranju Stranke,
– članovi Stranke koji su na državnim dužnostima, članovi predstavničke i izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave dužni su izvještavati o svome radu najmanje četiri puta godišnje, pred svojom općinskom, gradskom i županijskom organizacijom, te su dužni plaćati članarinu prema odluci Predsjedništva Stranke

III – ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO STRANKE

1. Središnja tijela

Članak 16.

A – Sabor,
B – Glavni odbor,
C – Nadzorni odbor,
D – Visoki sud časti,
E – Predsjedništvo,
F – Predsjednik,
G – Zamjenik predsjednika
H – Potpredsjednici
I – Glavni tajnik

A – SABOR

Članak 17.

Sabor je najviše tijelo Stranke kojeg čine predsjednici općinskih, gradskih i županijskih organizacija, te predstavnici izabrani u županijskim organizacijama.
Predstavnici za Sabor biraju se na posebnim izborima županijskih organizacija prema ravnopravnoj zastupljenosti općinskih i gradskih organizacija, sukladno broju članova.
Odluku o broju i načinu izbora predstavnika donosi Glavni odbor Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke.
Članovi Glavnog odbora, Visokog suda časti, Nadzornog odbora, ministri u Vladi, saborski zastupnici, županijski, gradski i općinski vijećnici iz redova Stranke, kao i članovi Stranke u izvršnoj vlasti po svojem su položaju čine Sabor.
Ako ista osoba obnaša dužnost u Stranci i izabrani je član Glavnog odbora, vijećnik ili obnaša funkciju u izvršnoj vlasti, tada ga zamjenjuje drugi član iz njegove Temeljne organizacije.
Sabor Stranke saziva se redovito svake četiri godine (Redovni sabor), a u slučaju nastalih potreba i ranije (Izvanredni ili Izvještajni sabor).
Odluku o sazivanju Sabora donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva Stranke.
Glavni odbor dužan je sazvati izvanredni Sabor na zahtjev:
– 50 % + 1 članova Glavnog odbora,
– 13 županijskih organizacija,
– 10.000 članova Stranke koji potječu najmanje iz 15 županijskih organizacija.
Ako Glavni odbor ne sazove Sabor unatoč pravovaljanom zahtjevu za njegov saziv u roku od 60 dana, Sabor će sazvati predlagač.

Članak 18.

Sabor odlučuje pravovaljano ako je nazočno 50 % + 1 članova Sabora, a donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih, ukoliko ovim Statutom nije drugačije propisano.

Članak 19.

Sabor Stranke:
– utvrđuje ciljeve i politiku između dva zasjedanja,
– donosi i mijenja Program, Statut i ostala pravila Stranke,
– donosi Deklaracije o pitanjima Republike Hrvatske i njezinih građana u domovini i u inozemstvu, sukladno Programu i Statutu Stranke,
– razmatra i ocjenjuje djelatnost Stranke između dvaju zasjedanja Sabora,
– bira i razrješava Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Potpredsjednike i članove Glavnog odbora,
– bira i razrješava predsjednika Savjeta Mladih,
– bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
– imenuje i razrješava članove Visokog suda časti,
– odlučuje o dodjeli naslova Počasnog predsjednika, počasnih odličja i osnivanju Zaklade,
– odlučuje o udruživanju i prestanku rada Stranke,
– obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom

Članak 20.

Na prijedlog kandidacijske komisije, Sabor stranke bira Predsjednika, Zamjenika predsjednika, potpredsjednike, predsjednika Savjeta Mladih Stranke i članove Glavnog odbora.
Kandidata za predsjednika može predložiti najmanje 1/4 predstavnika u Saboru iz županijskih organizacija.
Kandidat za predsjednika mora imati dokazanu sposobnost u vođenju Stranke, kao i potvrđenim rezultatima na lokalnim, regionalnim i državnim izborima.
Za Predsjednika stranke izabran je onaj kandidat, koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih izaslanika.
Ako ni jedan od kandidata nije dobio traženu većinu glasova, izbor se ponavlja između dva kandidata s najviše dobivenih glasova iz prvog kruga. U ponovljenom izboru za Predsjednika izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova.
Kandidata za Zamjenika predsjednika može predložiti najmanje 1/5 predstavnika u Saboru iz županijskih organizacija.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje Predsjednika Stranke u svim slučajevima spriječenosti uz suradnju s Predsjedništvom, koordinira rad Glavnog tajnika i Potpredsjednika. Za svoj rad odgovoran je Glavnom odboru i Predsjedništvu Stranke.

Članak 21.

Stranka u Republici Hrvatskoj podijeljena je na 4 regionalna (administrativna) područja.
1. Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka
Prvo regionalno sjedište Stranke je u Vukovaru.
2. Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska i Međimurska
Drugo regionalno sjedište Stranke je u Varaždinu.
3. Grad Zagreb, Županija zagrebačka, Krapinsko-zagorska,
Karlovačka i Primorsko-goranska
Treće regionalno sjedište Stranke je u Zagrebu.
4. Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska,
Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska
Četvrto regionalno sjedište Stranke je u Splitu.
Kandidata za Potpredsjednika može predložiti najmanje 1/7 predstavnika u Saboru iz županijskih organizacija. Za Potpredsjednike su izabrani oni kandidati koji imaju najveći broj glasova po redoslijedu među prvih 7.
Za izbor glavnih dužnosnika Stranke, koji se biraju na Saboru (Predsjednik Stranke, Zamjenik predsjednika, Potpredsjednici, predsjednik Savjeta Mladih i članovi glavnog odbora), bira se tajnim glasovanjem.

B – GLAVNI ODBOR

Članak 22.

Glavni odbor je naviše tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora.
Predsjednik Stranke, Zamjenik predsjednika, 7 Potpredsjednika, Glavni tajnik, predsjednik savjeta Mladih Stranke, predsjednici Županijskih organizacija; po svojem položaju su članovi Glavnog odbora.
Sabor Stranke bira na prijedlog svake županijske organizacije po jednog člana Glavnog odbora na svakih 400 članova županijske organizacije.
U slučaju kada je broj članova manji od 400 tada se priključuje susjednoj županiji s kojom daje zajedničkog člana Glavnog odbora.
Novog člana Glavnog odbora ima pravo predložiti ona županijska organizacija čiji je član umro ili je prestao biti članom stranke iz bilo kojeg razloga.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora koju saziva Predsjednik Stranke bira se predsjednik i dopredsjednik Glavnog odbora, i to natpolovičnom većinom od ukupnog broja svih članova ovog tijela.
Kandidata za predsjednika Glavnog odbora može predložiti 15 članova Glavnog odbora.
Kandidat za predsjednika Glavnog odbora mora biti dokazano sposoban član.
Predsjednik Glavnog odbora:
– je izabrani kandidat koji dobije veći broj glasova članova Glavnog odbora.
– predsjednik glavnog odbora po izboru na dužnost preuzima predsjedanje sjednicama Glavnog odbora.
– u suradnji s Predsjedništvom Stranke, saziva sjednice Glavnog odbora
– potpisuje akte i odluke Glavnog odbora
– po položaju je savjetodavni član Predsjedništva Stranke, bez prava odlučivanja
Kandidata za dopredsjednika Glavnog odbora može predložiti 10 članova Glavnog odbora, i mora biti iz drugog dijela administrativnog ustroja Stranke za razliku od predsjednika Glavnog odbora Stranke, kao i dokazano sposoban član.
Dopredsjednik Glavnog odbora:
– je izabrani kandidat koji dobije veći broj glasova članova Glavnog odbora
– pomaže i zamjenjuje predsjednika Glavnog odbora u njegovom radu
– ovlašten je zamjenjivati predsjednika Glavnog odbora u njegovoj odsutnosti
– saziva sjednice Glavnog odbora u slučaju opravdane i neopravdane spriječenosti predsjednika Glavnog odbora
– po položaju je savjetodavni član Predsjedništva Stranke, bez prava odlučivanja

Članak 23.

Glavni odbor Stranke:
– utvrđuje politiku rada Stranke između dvaju zasjedanja Sabora i daje smjernice za ostvarivanje ciljeva i provedbu politike, odluka i stavova koje odredi Sabor,
– nakon predsjedničkih izbora, izbora za Hrvatski sabor, te lokalnih izbora, analizira rezultate izbora i definira političke mjere koje je potrebno poduzeti na svim razinama ustroja, sukladno izbornim rezultatima,
– bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Glavnog odbora,
– na prijedlog Predsjedništva Stranke saziva Sabor Stranke,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– utvrđuje prijedloge izmjena i dopuna programa, temeljnih načela, Statuta i drugih pravnih akata koje donosi Sabor,
– brine se o izvršenju i provedbi odluka Sabora,
– upravlja imovinom Stranke,
– podnosi Izvješće Saboru o cjelokupnom radu Stranke,
– donosi odluke o osnivanju savjeta Stranke i drugih organizacija Stranke
– imenuje prema potrebi povjerenstva i komisije te im određuje njihove zadatke,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim pravnim aktima Stranke.

Članak 24.

Sjednice Glavnog odbora sazivaju se prema ukazanoj potrebi, ali najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik glavnog odbora, u slučaju njegove spriječenosti u roku od 8 dana dopredsjednik Glavnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti u roku od 8 dana Predsjednik Stranke.
Rad Glavnog odbora regulira se poslovnikom o radu, kojeg donosi Glavni odbor.
Sjednica Glavnog odbora mora se sazvati na zahtjev 1/3 njegovih članova. Uz poziv za sjednicu Glavnog odbora, koja se mora sazvati najmanje 8 dana prije, članovima mora biti dostavljen i prijedlog dnevnog reda s prijedlozima o kojima će se raspravljati i odlučivati.
Odluke Glavnog odbora su pravovaljane, ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i ako je za prijedlog glasovala većina nazočnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drugačije propisano.

C – NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor Stranke prati financijsko poslovanje, nadzire način korištenja sredstava i imovine stranke, predlaže načine za što racionalnije poslovanje i upotrebu imovine, predlaže i prati raspodjelu sredstava pojedinim organizacijskim dijelovima stranke te obavlja i druge poslove u nadzoru financijskog poslovanja.
Nadzorni odbor ima 3 člana koji između sebe biraju predsjednika.
Članove Nadzornog odbora bira Sabor stranke na mandat od 4 godine.
O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvješća Glavnom odboru i Saboru stranke.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

D – VISOKI SUD ČASTI

Članak 26.

Visoki sud časti Stranke u drugom stupnju odlučuje o žalbama članova Stranke, te odlučuje o težim povredama članova i visokih dužnosnika Stranke.
Sud časti radi prema Poslovniku što ga na prijedlog povjerenstva donosi Sabor Stranke.
Sud časti čini pet članova i konstituira se na svojoj prvoj sjednici izborom predsjednika.
Donosi odluke većinom glasova svojih članova.

E – PREDSJEDNIŠTVO

Članak 27.

Predsjedništvo čine: Predsjednik Stranke, Zamjenik predsjednika, 7 Potpredsjednika, Glavni tajnik, predsjednik savjeta Mladih Stranke. Ukupno broji 11 članova.
Predsjednik i dopredsjednik Glavnog odbora Stranke, pomoćni tajnici, predsjednik zaklade, predsjednici savjeta, rizničar i glasnogovornik sudjeluju u radu Predsjedništva, s informativnom i savjetodavnom ulogom, bez prava odlučivanja.
U radu Predsjedništva, po potrebi sudjeluju i druge osobe, bez prava odlučivanja.

Članak 28.

Predsjedništvo:
– provodi odluke Sabora i Glavnog odbora Stranke, raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, osim onima koja su u djelokrugu Sabora.
– predlaže Glavnom odboru odluke o bitnim političkim pitanjima, te predlaže predizbornu i izbornu strategiju.
– utvrđuje visinu stranačke članarine
– određuje način financijskog i marketinškog dijela Stranke
– raspravlja i odlučuje o tekućim političkim pitanjima, te vodi materijalno i financijsko poslovanje Stranke
– prihvaća financijski plan i zaključni račun
– prema potrebi imenuje povjerenstva i određuje im zadaću.
– na prijedlog Predsjednika Stranke i njegovog Zamjenika imenuje i razrješava Glavnog tajnika, pomoćne tajnike, rizničara i glasnogovornika.
– daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv članova Stranke
– utvrđuje kandidate Stranke na državnim izborima, i daje suglasnost za kandidate na lokalnim izborima
– donosi odluke o raspuštanju Županijskih organizacija i organizacije Grada Zagreba.
Predsjedništvo djeluje prema Poslovniku što ga samo donosi.
Sjednica Predsjedništva može se održati ukoliko je nazočna natpolovična većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

F – PREDSJEDNIK

Članak 29.

Predsjednik Stranke:
– predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i inozemstvu
– odgovara za njezin rad
– vodi politiku Stranke u skladu s njezinim Programom i odlukama središnjih tijela
– uz suglasnost Predsjedništva Stranke, ima pravo i dužnost provoditi sve mjere stranačke politike da bi osigurao suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika Stranke
– predsjeda sjednicama Predsjedništva i brine za provođenje njihovih odluka
– u suradnji sa Zamjenikom predlaže Predsjedništvu imenovanje Glavnog tajnika, glasnogovornika i ostalih potrebnih dužnosnika
– ovlašten je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih organizacija sa savjetodavnim pravom
– potpisuje akte koje donosi Sabor i Predsjedništvo Stranke
– po položaju je član Predsjedništva i Glavnog odbora
U slučaju spriječenosti i nenazočnosti, sve ovlasti predsjednika obnaša Zamjenik predsjednika.

G – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Članak 30.

Zamjenik predsjednika:
– predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i inozemstvu,
– surađuje s predsjednikom Stranke po svim pitanjima važnim za politiku Stranke
– u suradnji s predsjednikom i Predsjedništvom Stranke, provodi politiku Stranke
– supotpisuje važne akte Predsjedništva i Stranke, te ostale financijske akte
– koordinira rad potpredsjednika i županijskih predsjednika
– u suradnji s glavnim tajnikom brine o marketinškom i izdavačkom dijelu
– odlučuje u suradnji s Predsjednikom o zaposlenicima Tajništva Stranke
– brine o provedbi i izvršenju ostalih odluka Predsjedništva Stranke
– može sudjelovati na sjednicama ogranaka: općinskih, gradskih i županijskih organizacija, sa savjetodavnim pravom.
– po položaju je član Predsjedništva i Glavnog odbora.

H – POTPREDSJEDNICI

Članak 31.

Potpredsjednici se izabiru po regionalnom (administrativnom) i funkcionalnom ustroju i biraju se na Saboru Stranke na mandat od 4 godine, tako da postoje 4 potpredsjednika po regionalnom ustroju i 3 potpredsjednika po funkcionalnom ustroju.
Potpredsjednici po funkcionalnom ustroju su:
1. Potpredsjednik za zaštitu:
Osoba s invaliditetom, mladih, žena, umirovljenika, nezaposlenih,
2. Potpredsjednik za suradnju sa civilnim sektorom Republike Hrvatske
3. Potpredsjednik za suradnju s Europskom unijom
Potpredsjednici:
– prema svojoj zadaći obavljaju poslove unutar svojega područja (regije ili funkcije)
– koordiniraju rad i politiku Stranke na području zaduženih županija ili funkcija
– za svoj rad su odgovorni Predsjedništvu i Glavnom odboru Stranke
– izravno koordiniraju s Predsjednikom i Zamjenikom predsjednika u svom radu
– odgovorni su za rad Stranke na pojedinim područjima i poljima rada
– predlažu Predsjedništvu Stranke mjere za što kvalitetnije funkcioniranje Stranke na njihovim područjima i poljima rada
– sudjeluju na sjednicama ogranaka; općinskih, gradskih i županijskih organizacija, sa savjetodavnim pravom.
– po položaju su članovi Predsjedništva i Glavnog odbora.

I – GLAVNI TAJNIK

Članak 32.

Glavni tajnik:
– u suradnji s Predsjednikom i Zamjenikom predsjednika brine o izvršenju odluka i zadaća koje donosi Predsjedništvo i Glavni odbor
– sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke, te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad
– provodi odluke središnjih tijela Stranke, aktivno surađujući s Predsjednikom, Zamjenikom predsjednika, Potpredsjednicima i predsjednicima županijskih organizacija i usklađuje njihov rad
– može sudjelovati na sjednicama ogranaka; općinskih, gradskih i županijskih organizacija, sa savjetodavnim pravom.
– u dogovoru s Predsjednikom i Zamjenikom predsjednika predlaže rješenja Predsjedništvu o administrativnim pitanjima i pitanjima zaposlenika Tajništva Stranke
– zadužen je za vođenje registra članstva Stranke
– po položaju je član Predsjedništva i Glavnog odbora.
Glavni tajnik, ako je potrebno, može imati i tajnike pomoćnike za različite resore rada: tajnik za iseljeništvo, politički tajnik...

3. Izbor i opoziv tijela Stranke

Članak 33.

Mandat izabranih članova svih tijela Stranke traje 4 godine.
Izbor članova provodi se tajnim glasovanjem, osim ako biračko tijelo ne odredi drugačije.
Na dužnost je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova tijela.
Ako nijedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izbor se ponavlja s dvojicom kandidata koji su dobili najveći broj glasova, sve dok se ne postigne potrebna većina.
Kada se u neko tijelo bira više kandidata izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, počevši od početka liste.

Članak 34.

Članovi svih tijela Stranke, mogu se opozvati istim načinom na koji su izabrani zbog neizvršavanja povjerenih dužnosti ili povreda stranačkih pravila. Ukoliko se opoziva pojedini član bira se njegov zamjenik na istu dužnost do kraja isteka mandata.
Član svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju istom tijelu koje ga je izabralo, s potpisanom i obrazloženom izjavom.

4. Međusobni odnosi tijela Stranke

Članak 35.

Vertikalno ustrojstvo, informacijski sustav, nadležnosti odgovornih dužnosnika, kao i međusobni odnos tijela Stranke regulirat će se posebnim poslovnikom kojeg donosi Glavni odbor, na prijedlog Predsjedništva Stranke.

IV – TERITORIJALNO USTROJSTVO STRANKE

Članak 36.

Organizacijski oblici Stranke su:
A – Ogranci
B – Općinske i gradske organizacije
C – Županijske organizacije

Povjerenik

Članak 37.

Povjerenik Stranke je osoba koju, uz suglasnost Predsjedništva Stranke, imenuje Predsjednik Stranke.
Povjerenik djeluje na području i u sredinama gdje Stranka još nema ustrojene organizacijske oblike ili je raspuštena organizacija, a njihovom uspostavom prestaje postojati funkcija povjerenika.
Povjerenik mora u roku od 60 dana organizirati izbore za organizaciju za koju je imenovan, a za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu Stranke.

A – OGRANCI

Članak 38.

Ogranak je temeljni organizacijski oblik Stranke.
Ogranke čine članovi Stranke koji žive u jednom mjestu ili kvartu grada kao najnižoj upravnoj jedinici i osniva se s najmanje sedam članova.
Ako u mjestu ili kvartu grada ima manje od 7 članova, ti će članovi djelovati u sastavu najbližeg ogranka do stvaranja uvjeta za osnivanje zasebnog ogranka.
Odluku o osnivanju ogranka donosi županijska organizacija u dogovoru s Povjerenikom za to područje.
U većim se naseljima ili gradovima, prema potrebi, mogu osnovati više ogranaka.

Članak 39.

Obveza Ogranka je:
– predstavljanje rada Stranke u svojoj sredini i promicati njen program ideje, stavove i odluke
– u suradnji s građanima toga područja uočavati lokalne probleme i poduzimati mjere za njihovo razrješavanje
– usmjeravati i organizirati djelatnost članova, provoditi i izvršavati političke odluke i stavove koje donose tijela Stranke, kao i svoje osobne odluke
– organizirati sastanak najmanje jednom mjesečno na koji se pozivaju svi članovi ogranka.
Ogranak natpolovičnom većinom svih članova bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika, predsjednika Savjeta Mladih ogranka i rizničara, koji zajedno čine predsjedništvo ogranka.
Po ukazanoj potrebi ogranka bira se glasnogovornik i pomoćna tijela.

B – OPĆINSKE I GRADSKE ORGANIZACIJE

Članak 40.

Svi članovi Stranke i njihovi ogranci na području općine ili grada osnivaju općinsku ili gradsku organizaciju Stranke.
Financijsko poslovanje organizacija vrši se u dogovoru i uz suglasnost s predsjedništvom županijskih organizacija.

Članak 41.

Općinske i gradske organizacije imaju ova tijela:
a) Skupština
b) Predsjedništvo
c) Nadzorni odbor

Članak 42.

a) Skupština je najviše tijelo općinske ili gradske organizacije. Može biti izborna i izvještajna. Izborna skupština se saziva jednom u 4 godine. Izvještajna skupština se saziva jednom godišnje, kako bi se svi članovi skupštine izvijestili o radu općinske ili gradske organizacije.
Izbornu skupštinu, po konstituiranju lokalne gradske ili općinske organizacije, čine svi izabrani članovi birani u ograncima. Izbornu skupštinu čine delegati iz svakog konstituiranog Temeljnog ogranka, po ključu kojeg odredi općinska ili gradska organizacija, s tim da su članovi Predsjedništva delegati na skupštini po položaju.

Članak 43.

b) Predsjedništvo općinske ili gradske organizacije je najviše tijelo između dvije izborne skupštine, a sastoji se od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, predsjednika Savjeta Mladih organizacije i rizničara. Predsjednik općinske ili gradske organizacije po potrebi imenuje glasnogovornika i po potrebi pomoćne tajnike koji na sjednicama predsjedništva organizacije sudjeluju s informativnom i savjetodavnom ulogom i nemaju prava odlučivanja.
Predsjednik općinske ili gradske organizacije predstavlja organizaciju u javnosti i potpisuje odluke i druge akte organizacije.

Članak 44.

Predsjedništvo općinske ili gradske organizacije:
– raspravlja o političkim problemima i odlučuje o političkim pitanjima u okviru djelokruga svoje općine ili grada
– brine o provođenju politike i odluka tijela Stranke na svom području
– imenuje stalna ili povremena povjerenstva za određena pitanja s područja općine ili grada
– predlaže Predsjedništvu Stranke kandidate za državne izbore sa svoje sredine
– uz suglasnost Predsjedništva Stranke, određuje kandidate za lokalne izbore, za općine i gradove
– u suradnji sa Savjetom promatrača Stranke, organizira i određuje promatrače za izbore: predsjedničke, parlamentarne i lokalne
– nakon provedenih izbora, analizira izborne rezultate i predlaže županijskoj organizaciji mjere za unaprjeđenje rada Stranke i poboljšanje rezultata.
– predlaže županijskoj organizaciji i Predsjedništvu Stranke suspenziju ili isključenje iz Stranke pojedinih članova Stranke iz svoje organizacije koji krše odredbe Statuta, programa Stranke, ili se ponašaju protivno odlukama stranačkih tijela
– odlučuju i o drugim pitanjima u svojem djelokrugu sukladno poslovniku kojega donosi skupština općinske ili gradske organizacije
c) Nadzorni odbor izabire skupština općinske ili gradske organizacije, koji prate i nadziru rad i financijsko poslovanje predsjedništva općinske ili gradske organizacije i njegovih članova, te o tome podnose Izvješća izvještajnoj i izbornoj skupštini. U nadzorni odbor se biraju 3 člana, koji na svojoj konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika, a donosi odluke većinom glasova.

C – ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

Članak 45.

Županijske organizacije Stranke organiziraju se prema teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske na županije određene zakonom.
Sve općinske i gradske organizacije na području iste županije formiraju Županijsku organizaciju.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici skupštine županijske organizacije, koju saziva Povjerenik županijske organizacije, biraju se na prijedlog predsjednika županijske organizacije: 2 potpredsjednika, tajnik, predsjednik Savjeta Mladih županijske organizacije, rizničar i glasnogovornik.
Rizničar i glasnogovornik sudjeluju u radu sjednica županijske organizacije bez prava odlučivanja. Financijsko poslovanje županijskih organizacija vrši se u dogovoru i uz suglasnost s Predsjedništvom Stranke.
Županijsku organizaciju Stranke predstavlja predsjednik, te ima ovlaštenje i odgovornost za financijsko poslovanje, sukladno odlukama i suglasnosti Predsjedništva Stranke.

Članak 46.

Skupština Županijske organizacije:
– raspravlja o političkim problemima
– odlučuje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga
– provodi politiku i odluke tijela Stranke na području svoje županije
– imenuje stalna ili povremena povjerenstva za proučavanje pojedinih pitanja
– predlaže kandidate iz svojih redova za državne izbore
– uz suglasnost Predsjedništva Stranke, određuje kandidate na izborima za tijela područne (regionalne) samouprave.
– vrši analize izbornih rezultata na području županije
– predlaže Predsjedništvu Stranke mjere za unaprjeđenje rada Stranke i poboljšanje rezultata za svoje područje.
Županijska organizacija, na prijedlog Predsjednika županijske organizacije, ovlaštena je predložiti raspuštanje općinske ili gradske organizacije, uz znanje i suglasnost Predsjedništva Stranke, te donijeti odluku o održavanju njihove izvanredne izborne skupštine.
Raspuštenom općinskom ili gradskom organizacijom do održavanja izborne skupštine upravlja povjerenik kojega imenuje Predsjednik županijske organizacije, uz suglasnost Predsjedništva Stranke.

Članak 47.

Tijela županijske organizacije su:
a) Skupština županijske organizacije
b) Predsjedništvo
c) Nadzorni odbor
d) Sud časti.
e) Predsjednik županijske organizacije

Članak 48.

a) Skupština županijske organizacije je najviše tijelo Županijske organizacije.
Izvještajna skupština se sastaje jednom godišnje, a izborna skupština jednom u 4 godine.
Izbornu skupštinu županijske organizacije čine izaslanici koje biraju općinske i gradske organizacije stranke prema naputku predsjedništva županijske organizacije, vodeći pri tome računa o načelu proporcionalnosti prema broju članova Stranke po općinskim i gradskim organizacijama.
Izborna skupština bira predsjednika i predsjedništvo županijske organizacije.
b) Predsjedništvo županijske organizacije sastoji se od 5 članova: predsjednika, 2 potpredsjednika, tajnika, i predsjednika Savjeta Mladih županijske organizacije.
c) Nadzorni odbor županijske organizacije se bira na skupštini županijske organizacije i broji 3 člana. Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje županijske organizacije i izvještava skupštinu županijske organizacije i Predsjedništvo Stranke o njenom radu.
d) Sud časti županijske organizacije se bira na skupštini županijske organizacije i broji 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika. Sud časti županijske organizacije, raspravlja i donosi mišljenja – stavove o povredama članskih obveza članova temeljnih, općinskih, gradskih i županijskih organizacija, Predsjedništvu Stranke i Glavnom odboru Stranke na daljnje odlučivanje.

F – POVJERENSTVA STRANKE

Članak 49.

Radi ostvarivanja programa i ciljeva Stranke osnivaju se, prema ukazanim potrebama, Povjerenstva Stranke prema različitosti funkcija, za rješavanje: gospodarskih, političkih, ekoloških, kulturnih, demografskih, i drugih problema.
Povjerenstva izrađuju Pravila o svojem radu i organiziranju, koja prihvaća i potvrđuje Glavni odbor Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke.
Povjerenstva sudjeluju u oblikovanju temeljnih načela, programa, statuta i politike Stranke.
U procesu odlučivanja i savjetovanja u postavljanju dužnosnika imaju savjetodavnu ulogu.

G – SAVJETI STRANKE

Članak 50.

Zadaća Savjeta Stranke je briga o simpatizerima ili članovima Stranke kroz razne djelatnosti, kao i okupljanju pristaša i drugih osoba koji podržavaju ideje Stranke, ili pak predlažu svoje ideje unaprjeđenja gospodarstva i svih drugih tema u raznovrsnim područjima života, važnih za boljitak načina upravljanja i općenito razvoja Republike Hrvatske. Savjeti su:
– Savjet Mladih
– Savjet za integraciju osoba s invaliditetom
– Gospodarski savjet
– Administrativni savjet
– Savjet promatrača
– Savjet zaštite okoliša
Savjeti djeluju unutar Stranke pojedinačno i imaju svoje vodstvo. Svojim primjedbama, savjetima, odlukama, mišljenjima …, savjetuju Stranku po pojedinim pitanjima.
Članovi Savjeta, osim predsjednika Savjeta Mladih, ne moraju biti, te imaju slobodnu volju, postati članovi Stranke.
Predsjednici Savjeta, osim predsjednika savjeta Mladih, su prošireni članovi lokalnih predsjedništva, te Predsjedništva Stranke, sa savjetodavnim pravom, bez prava odlučivanja.
Savjeti Stranke djeluju prema poslovniku, kojega donosi Predsjedništvo Stranke.

V– UPRAVNO-TEHNIČKO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 51.

Stranka ostvaruje prihode iz članarine, legata, dobrovoljnih priloga, zarade s priredaba, državnog proračuna i drugih izvora, sukladno zakonu.
Glavni odbor, Županijske organizacije, općinske i gradske organizacije, mogu u skladu s zakonom osnivati samostalne gospodarske subjekte ili udruženja s drugim subjektima poradi priskrbljivanja financijskih sredstava za potrebe organizacije.
Stranka odgovara za svoje obveze svojom cjelokupnom imovinom.
Dužnosnici Stranke, koji su ovlašteni od Predsjedništva Stranke raspolagati imovinom i financijama Stranke, dužni su izborom na dužnost dostaviti Predsjedništvu Stranke osobnu bjanko zadužnicu i dokument ovjeren kod javnog bilježnika o namirenju sredstava, kojima jamče za racionalno raspolaganje sredstvima Stranke.
Prije svake transakcije ili troška s računa Stranke, moraju upoznati i dobiti odobrenje od člana Predsjedništva Stranke zaduženog za financije Stranke.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Stranke se svaka 3 mjeseca podnosi Predsjedništvu Stranke na provjeru, razmatranje i daljnje odlučivanje sa svim ulazno-izlaznim prihodima i rashodima; kao i izvode sa računa.

VI – ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO FINANCIJSKI POSLOVI

Članak 52.

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Stranka imenuje Tajništvo Stranke.
U Tajništvo Stranke se zapošljava potreban broj stručnih osoba za obavljanje odgovarajućih poslova i zadataka, ovisno o potrebama i mogućnostima; a voditelj tajništva je Glavni tajnik Stranke.
Odluku o prijemu u radni odnos Tajništva Stranke, donosi Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Glavnog tajnika.

VII – SOCIJALNO-HUMANITARNA DJELATNOST STRANKE

Članak 53.

Stranka u sklopu Tajništva se bavi raznim socijalno-humanitarnim aktivnostima, a što se regulira posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke.

VIII – POČASNO ODLIČJE I ZAKLADE STRANKE

Članak 54.

Stranka kao svoje najviše priznanje dodjeljuje odličja »GOSPODARSKI LIST« onim članovima Stranke, koji su svojim radom znatno pridonijeli ugledu, napretku i rezultatima Stranke, razvoju gospodarstva Republike Hrvatske i sveopćeg napretka Republike Hrvatske.
Ovo odličje može se dodijeliti i drugim osobama iz Republike Hrvatske ili inozemstva, koji nisu članovi Stranke.
Odluku o dodjeli počasnog odličja donosi Sabor Stranke većinom glasova članova, javnim glasovanjem, na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Članak 55.

Stranka odlukom Sabora osniva Zakladu.
Namjena Zaklade regulira se aktom o osnivanju Zaklade.

IX – PRESTANAK RADA STRANKE

Članak 56.

Stranka prestaje djelovati odlukom Sabora za koju je glasovalo najmanje 90 % članova Sabora i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.
Odlukom o prestanku djelovanja Stranke bit će određeno kome će pripasti imovina Stranke, a ako o tome ne bude odlučeno, onda sva imovina Stranke pripada Udruzi Tjelesnih invalida Republike Hrvatske.

X – ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 57.

Sva tijela i organizacije u sastavu Stranke mogu donositi svoje Poslovnike, Pravilnike i druge akte Stranke kojima uređuju svoje djelovanje, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Do prihvaćanja Poslovnika sva tijela Stranke djeluju i rade primjenom općih demokratskih načela, postupanja u skladu sa svojim ovlaštenjem te odredbama Statuta.

Članak 58.

Izmjene i dopune Statuta Stranke obavljaju se na način i po postupku njegova donošenja.
Pravo inicijative za promjene Statuta ima Predsjedništvo stranke, Glavni odbor, 13 županijskih organizacija ili 70 % članova nazočnih na Saboru.
Glavni odbor stranke razmatra inicirane promjene Statuta, te donosi odluku o prijedlogu konačnog teksta kojeg će podnijeti Saboru na usvajanje, većinom glasova svojih članova.
Glavni odbor imenuje i Povjerenstvo za Statut i poslovnik kao ekspertno tijelo koje je ovlašteno davati i tumačenja Statuta i predlagati njegove izmjene i dopune.

Članak 59.

Ako Glavni odbor odbije pokrenuti postupak o predloženoj promjeni Statuta iz prethodnog članka, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni red prije isteka 6 mjeseci računajući od dana odbijanja predložene promjene.

Članak 60.

Prijedlog promjena Statuta dostavlja se članovima Glavnog odbora najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Glavnog odbora, na kojoj će se odlučivati o utvrđivanju teksta prijedloga koji će se uputiti Saboru na usvajanje i donošenje.

Članak 61.

Autentično tumačenje ovog Statuta donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 62.

Primjena ovog Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Zadar, 26. veljače 2006.

Predsjednik Stranke
Jere Perić, v. r.

zatvori
Statut Gospodarske stranke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !