Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske psihološke komore – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 4.2.2004 Statut Hrvatske psihološke komore

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

458

Na temelju članka 31.L85423 Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 47/2003.), Skupština Hrvatske psihološke komore je na svojoj prvoj sjednici održanoj dana 13. prosinca 2003. godine donijela

STATUT

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska psihološka komora (u daljnjem tekstu: Komora) je strukovna samostalna organizacija hrvatskih psihologa koja čuva ugled, čast i prava psihologa i psihologa vježbenika, skrbi da psiholozi i psiholozi vježbenici savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.

Članak 2.

Osnivači Komore su Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo rada i socijalne skrbi sukladno Odluci o osnivanju Hrvatske psihološke komore, klasa: 550-06/03-02/86 urbroj: 524-01-03-1, koji su donijeli dana 14. studenoga 2003.

Članak 3.

Naziv Komore je: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA.

Sjedište Komore je u Zagrebu, Mlinarska 38.

Članak 4.

Komora ima status pravne osobe.

U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

Članak 5.

Komora ima grb koji se sastoji iz slova HYK ispod kojih su tri stepenice, a iznad kojih je portal u obliku jednakokračnog trokuta i pravokutnog podnožja. Na prvoj stepenici je napisan tekst »HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA«, a u portalu godina osnivanja Hrvatske psihološke komore rimskim brojem
»MMIII«.

Komora ima znak koji se sastoji iz dva profila glave koje gledaju u lijevo i u desno, a između njih je grčko slovo »Y«.

Komora ima pečat okruglog oblika sa sljedećim tekstom: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA na obodu i znakom Komore u sredini.

Komora ima žig koji je istovjetan pečatu.

Komora ima pečat i žig promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, koji se koristi za javne ovlasti.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 6.

Članovi Komore su svi psiholozi na području Republike Hrvatske koji obavljaju psihološku djelatnost.

Članak 7.

Komora obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti:

– donosi rješenje o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju opće i posebne dopusnice,

– donosi rješenje o davanju i prestanku odobrenja za obavljanje privatne psihološke prakse,

– vodi imenik psihologa koji obavljaju privatnu psihološku praksu, kao i druge evidencije.

Članak 8.

Pored poslova iz članka 7. Komora obavlja i sljedeće poslove:

– stručni nadzor nad obavljanjem privatne psihološke djelatnosti,

– prati i proučava rad psihologa i uvjete za njihov rad,

– utvrđuje standarde, normative i cjenik usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti,

– utvrđuje popise psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu uporabu, te poduzima mjere zaštite od njihove neovlaštene izrade distribucije i primjene,

– prati i nadzire provođenje profesionalne psihološke etike i poduzima mjere, a posebno u slučajevima rješavanja pritužbi na rad psihologa,

– daje stručno mišljenje tijekom pripreme propisa koji se tiču psihološke djelatnosti,

– zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,

– sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja psihologa,

– potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,

– surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,

– surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne uprave i regionalne (područne) samouprave u rješavanju pitanja značajnih za ostvarivanje zadaća psihološke djelatnosti i pitanja od općega društvenog interesa,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima Komore.

Članak 9.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori kroz svoja prava i obveze:

Prava članova Komore su:

– pravo biranja tijela Komore i izbora u ta tijela,

– pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 8.#clanak8 ovog Statuta,

– pravo sudjelovanja na seminarima i drugim stručnim sastancima koje organizira Komora.

Obveze članova Komore su:

– poštivanje svih propisa koje donose tijela Komore,

– redovito dostavljanje podataka koje, prema svojim propisima, traži Komora,

– redovito plaćanje članarine.

II. USTROJSTVO HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Članak 10.

Tijela Komore su:

1. Skupština Komore,

2. Upravni odbor Komore,

3. Predsjednik Komore,

4. Zamjenik predsjednika Komore,

5. Nadzorni odbor Komore,

6. Etički odbor Komore,

7. Sud časti Komore.

Skupština i Upravni odbor Komore mogu osnivati odbore i druga radna tijela Komore u skladu s općim aktima Komore.

Članak 11.

Mandat članova tijela Komore traje četiri godine.

Isti članovi Komore mogu biti uzastopno birani u isto tijelo Komore najviše dva puta.

III. SKUPŠTINA KOMORE

Članak 12.

Skupština je najviše tijelo Komore.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

1. donosi:

– Statut Komore uz suglasnost nadležnih ministarstava,

– Kodeks etike psihološke djelatnosti,

– godišnji plan rada Komore i financijski plan Komore,

– odluku o visini članarine,

2. izabire i razrješuje:

– predsjednika Komore,

– zamjenika predsjednika Komore,

– članove Upravnog odbora Komore,

– članove Nadzornog odbora Komore,

– članove Etičkog odbora Komore,

– članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja,

3. ocjenjuje, raspravlja i donosi odluke:

– o izvješćima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog odbora, Suda časti i drugih stalnih i povremenih tijela Komore,

– o žalbama na rješenja predsjednika Komore, osim odluka sudova Komore,

– o izvješćima provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i zaključnom računu Komore,

– iz djelokruga rada Komore koja su propisana ovim Statutom.

Članak 13.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje dvaput godišnje, radi donošenja usvajanja godišnjeg plana i izvješća o radu iz prethodnog razdoblja i neposredno nakon izrade završnog računa Komore.

Skupštinu saziva predsjednik Komore dostavljanjem poziva svim članovima Komore najmanje 20 dana prije održavanja sjednice.

Na Skupštinu se pozivaju svi članovi Komore, koji u roku od 10 dana prije održavanja Skupštine trebaju potvrditi svoj dolazak na Skupštinu.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Sazivanje Izvanredne skupštine može se zatražiti temeljem prikupljenih 10% potpisa članova Komore te prema odredbama članka 25.#clanak25, stavak 3. ovog Statuta.

Članak 14.

Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

Članak 15.

Skupština Komore na neposrednim i tajnim izborima bira članove Upravnog odbora Komore, predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore te članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja.

IV. UPRAVNI ODBOR KOMORE

Članak 16.

Uporavni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje upravlja Komorom između dviju skupština Komore.

Upravni odbor Komore ima 11 članova, a bira ih Skupština na način da predsjednik i zamjenik predsjednika Komore te predstavnici osnivača ulaze u sastav Upravnog odbora po položaju, a ostalih 7 članova bira Skupština između preostalih članova Skupštine.

Predsjednik Komore po položaju je predsjednik Upravnog odbora.

Članak 17.

Upravni odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

1. izvršava odluke Skupštine,

2. priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu,

3. predlaže Skupštini kandidate za članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore i za članove Sudova časti Komore,

4. obavlja poslove propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti,

5. osniva stručna povjerenstva,

6. priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,

7. priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i prijedloge drugih općih akata Komore,

8. donosi pravilnike i druge opće akte Komore,

9. obavlja izbor tajnika Komore na temelju javnog natječaja,

10. obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,

11. nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,

12. donosi odluke o cijenama usluga Komore,

13. izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,

14. donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,

15. potiče stručno usavršavanje članova Komore,

16. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članak 18.

Upravni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni najmanje 6 (šest) nazočnih članova.

V. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMORE

Članak 19.

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u okviru djelatnosti Komore.

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.

Članak 20.

Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:

1. saziva i predsjedava Skupštini,

2. izvršava odluke Skupštine,

3. predsjedava Upravnom odboru,

4. potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 20.000 kuna samostalno, od 20.000 do 100.000 kuna uz suglasnost Upravnog odbora a preko 100.000 kuna uz suglasnost Skupštine Komore,

5. izdaje rješenja na temelju odluka koje donose tijela Komore, osim rješenja i odluka Suda časti Komore,

6. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor,

7. predstavlja Komoru prema trećim osobama i institucijama.

Članak 21.

Za obavljanje svog posla predsjednik i zamjenik predsjednika Komore odgovaraju Upravnom odboru i Skupštini Komore.

VI. NADZORNI ODBOR KOMORE

Članak 22.

Nadzorni odbor Komore ima 5 članova koje bira Skupština Komore, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.

Član Nadzornog odbora Komore ne može biti član Upravnog odbora Komore.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 23.

Nadzorni odbor Komore na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.

Nadzorni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi ako se za njih izjasni najmanje 3 nazočna člana.

Članak 24.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

– primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Komore,

– materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,

– transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,

– ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Članak 25.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Komore. Predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore i Upravni odbor Komore i drugi članovi upravnog odbora dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora Komore mogu sudjelovati u radu sjednica Upravnog odbora Komore, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora Komore i Skupštine Komore ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Komore, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore.

VII. ETIČKI ODBOR KOMORE

Članak 26.

Etički odbor Komore ima 5 članova, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.

Etički odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova odbora.

Članak 27.

Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

– priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psihološke djelatnosti,

– prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,

– razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Upravni odbor.

VIII. SUD ČASTI KOMORE

Članak 28.

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja su disciplinska tijela Komore pred kojim psiholozi i psiholozi vježbenici odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda psihološke djelatnosti.

Težom povredom smatrat će se osobito narušavanje ugleda psihološke djelatnosti kao samostalne, a teža povreda je i svako narušavanje dužnosti, ugleda i Kodeksa psihološke etike koje ima teže značenje s obzirom na prirodu povrijeđene dužnosti, štetu i druge posljedice, te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena.

Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa psihološke etike koje je lakšeg značenja.

Pobliže odredbe što se smatra težom i lakšom povredom dužnosti, ugleda i Kodeksa psihološke etike utvrđuju se općim aktom Komore.

Članak 29.

Novčana kazna može se izreći za laku povredu u visini od 2.000,00 do 5.000,00 kn a za tešku povredu od 6.000,00 do 20.000,00 kn.

Novčane kazne se koriste za financiranje djelatnosti Komore.

Članak 30.

Disciplinski postupak pokreće predsjednik Komore po službenoj dužnosti ili na zahtjev Nadzornog odbora.

U disciplinskom postupku na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku.

Način rada sudova časti uredit će se općim aktom Komore.

Članak 31.

Sud časti u prvom stupnju rješava po zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka tijela iz članka 30.#clanak30, stavka 1. ovoga Statuta.

Sud časti Komore u prvom stupnju ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koje bira Skupština Komore.

Sud časti Komore u drugom stupnju rješava po prigovorima na odluke Suda časti Komore prvog stupnja.

Odluka suda časti Komore u drugom stupnju je konačna i izvršna.

Sud časti Komore u drugom stupnju ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koje bira Skupština Komore.

Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti suci sudova časti Komore.

Sud časti Komore u prvom stupnju i Sud časti Komore u drugom stupnju na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

IX. TAJNIŠTVO KOMORE

Članak 32.

Tajništvo Komore je stručna služba Komore koje obavlja sve stručne i administrativne poslove za tijela Komore iz članka 10. Statuta Komore.

Tajništvo Komore čine tajnik Komore i drugi radnici tajništva sukladno općem aktu kojim se uređuje unutarnji ustroj Komore.

Tajništvo Komore obavlja sljedeće poslove:

– priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština Komore,

– priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor Komore,

– vodi registar članova Komore,

– vodi evidencije o vježbenicima, o mentorima vježbenika, o izdanim općim dopusnicama, o izdanim posebnim dopusnicama, o psiholozima koji obavljaju privatnu psihološku praksu, o stručnom usavršavanju članova Komore, o provedenim stručnim nadzorima, o psihodijagnostičkim instrumentima,

– obavlja poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s aktima Komore,

– vodi postupak za upis, obustavu i prestanak vježbe psihologa vježbenika, na zahtjev vježbenika i drugih nadležnih službi kod kojih se vodi evidencija zapošljavanja, a pobliže odredbe o postupku za upis, obustavu i prestanak vježbe te za obavljanje vježbe utvrđuju se općim aktom Komore,

– obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe stručnih povjerenstava Komore u skladu s aktima Komore.

Tajnik Komore profesionalno obavlja poslove iz nadležnosti Komore.

Tajnik Komore obavlja sljedeće poslove:

– vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Komore,

– upravlja tajništvom Komore koje dnevno obavlja poslove između dviju sjednica Upravnog odbora.

Tajnik Komore bira se putem javnog natječaja sukladno čl. 17.#clanak17 ovog Statuta, prema uvjetima koje propisuje Upravni odbor Komore općim aktom kojim se uređuje unutarnji ustroj Komore.

Tajnik Komore za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Komore.

X. IZVORI FINANCIRANJA KOMORE

Članak 33.

Izvori financiranja Komore su:

1. sredstva za početak rada Komore,

2. članarina,

3. prihod od obavljanja djelatnosti,

4. donacije,

5. drugi izvori.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Provedbeni akti koje treba donijeti Komora su sljedeći:

– Poslovnik o radu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o pravima i odgovornostima članova Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Suda časti i disciplinskom postupku pri Hrvatskoj psihološkoj komori,

– Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za privatnu psihološku praksu,

– Nomenklatura i cjenik psiholoških usluga,

– Pravilnik o načinu oglašavanja rada i načinu isticanja naziva psihologa koji obavlja privatnu praksu,

– Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti psihologa i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa,

– Pravilnik o registru članova Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o stručnom nadzoru psihologa,

– Pravilnik Hrvatske psihološke komore o psihodijagnostičkim instrumentima i pravima korisnika,

– Pravilnik o radu stručnih povjerenstava,

i ostali pravilnici sukladno razvoju psihološke djelatnosti, koji se donose u roku od godine dana od dana osnivanja Komore, osim onih koji nisu izrijekom navedeni.

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica Hrvatske psihološke komore i Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti psihologa i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa donosi Skupština Hrvatske psihološke komore.

Ostale provedbene akte iz 1. stavka ovog članka donosi Upravni odbor Hrvatske psihološke komore, nakon javne rasprave u trajanju od mjesec dana.

Članak 35.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po istom postupku kako se donosi Statut.

Članak 36.

Ovaj Statut objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom davanja suglasnosti ministra rada i socijalne skrbi.

Zagreb, 13. prosinca 2003.

Predsjednica
Hrvatske psihološke komore
Snježana Biga-Friganović, v. r.

zatvori
Statut Hrvatske psihološke komore –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !