Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske stranke pravne države ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 10.9.2007 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

POLITIČKE STRANKE

2817

Na temelju odredbe čl. 10.L350490 Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« 76/93.) na Osnivačkoj skupštini Hrvatske stranke pravne države održanoj 3. ožujka 2007. god. u Virovitici, usvojen je

STATUT

HRVATSKE STRANKE PRAVNE DRŽAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje pravni status, naziv, sjedište i znak te predstavljanje i zastupanje, načela i područje djelovanja Hrvatske stranke pravne države, njezino članstvo, oblici organiziranja i unutarnje ustrojstvo, sredstva za rad, prestanak te postupak s imovinom u slučaju prestanka te ostala pitanja značajna za rad same stranke.

II. NAČELA DJELOVANJA

Članak 2.

Načela političkog djelovanja Hrvatske stranke pravne države su:
– vladavina prava,
– trodioba vlasti,
– jednakost svih pred zakonom,
– dostupnost radnih mjesta svima pod jednakim uvjetima,
– nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova,
– socijalna pravda
– poduzetnička i tržišna sloboda,
– jednakopravnost svih oblika vlasništva
– nezavisno sudstvo
– očuvanje prirode i čovjekovog okoliša.

III. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

Naziv stranke je Hrvatska stranka pravne države.
U skraćenom obliku naziv glasi HSPD.
Sjedište stranke je u Virovitici, Pejačevićeva 5.
Stranka djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

HSPD je neprofitna udruga građana koja svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar političkih stranaka pri nadležnom tijelu državne uprave.
Organizacijski oblici HSPD-a nemaju svojstvo pravne osobe.

IV. ZNAK STRANKE

Članak 5.

Stranka ima svoj pečat, znak i zastavu.
Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm sa sljedećim sadržajem Hrvatska stranka pravne države – Virovitica, a u sredini je znak stranke.
Znak stranke je božica pravde Justicija s povojem preko očiju koja drži vagu u lijevoj ruci, a u desnoj oštri mač.
Zastava je svijetlo plave boje s otisnutim znakom stranke u sredini.

Članak 6.

Organizacijske jedinice stranke koriste štambilj četvrtastog oblika širine 30 mm i visine 25 mm, koji uz naziv Hrvatske stranke pravne države sadrži i naziv sjedišta organizacijske jedinice.
Svi pečati štambilji moraju biti registrirani i numerirani u tajništvu stranke.
Odluku o načinu uporabe pečata i štambilja propisanih ovim statutom donosi Predsjedništvo stranke.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 7.

Stranku zastupa i predstavlja predsjednik stranke, a u slučaju njegove spriječenosti prvi dopredsjednik stranke.

Članak 8.

Hrvatska stranke pravne države ostvaruje suradnju sa svojim članovima i simpatizerima, sa svim političkim strankama i pojedincima te domaćim organizacijama i ustanovama, javnim i privatnim zakladama, ako se time doprinosi ostvarenju Programske deklaracije stranke.

Članak 9.

Djelovanje HSPD-a je javno.
Ovlaštene osobe HSPD-a imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o političkom djelovanju i radu stranke, a koje ne pripada području službenih ili poslovnih tajni.
Sjednice Skupštine stranke u pravilu su otvorene za javnost.

Članak 10.

Službenom tajnom HSPD-a smatraju se:
– isprave i podaci o članovima stranke te dokumentacija o njihovom djelovanju,
– isprave i podaci o financijskom i drugom materijalnom stanju HSPD –a, osim podataka koje stranka dostavlja tijelima državne vlasti nadležnim za financijska i imovinska pitanja,
– isprave i podaci naznačeni kao službena tajna od strane drugih pravnih osoba,
– isprave, podaci i dokumentacija koje HSPD-a ima o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje,
– odluke i podaci koje Predsjedništvo stranke proglasi službenom tajnom.

VI. ČLANSTVO

Članak 11.

Članovi HSPD-a su redovni i počasni.
Redovnim članom stranke može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba koja ima hrvatsko državljanstvo te prihvaća Statut i Programsku deklaraciju stranke.
Članom HSPD-a ne može biti građanin koji je u isto vrijeme član neke druge političke stranke.
Počasnim članom HSPD-a može postati osoba koja ima posebne zasluge na području razvoja pravne države.

Članak 12.

Osoba koja želi postati redovnim članom stranke mora vlastoručno potpisati pristupnicu stranci. Član stranke upisuje se u registar članova o čemu odluku donosi predsjednik stranke.
Član stranke ima pravo:
– sudjelovati u radu i poticati njezin rad,
– birati i biti biran,
– dobiti iskaznicu HSPD-a,
– biti izvještavan o radu stranke,
– podnijeti ostavku na dužnost u stranci na koju je izabran ili imenovan,
– istupiti iz HSPD-a.
Član stranke ima dužnost:
– djelovati sukladno Statutu i Programskoj deklaraciji HSPD-a,
– svojim djelovanjem i ugledom štititi interes i ugled stranke,
– plaćati članarinu, osim u slučajevima utvrđenim Odlukom o članarini HSPD-a.

Članak 13.

Članstvo u stranci prestaje:
– smrću člana,
– istupanjem iz stranke,
– isključenjem iz stranke.
Prestanak članstva upisuje se u registar redovnih članova stranke.

VII. USTROJSTVO STRANKE

Članak 14.

Najviše tijelo stranke je Skupština stranke koju čine svi redovni članovi stranke.
Skupština može odlučivati ako je nazočna natpolovična većina članova.
Broj prisutnih članova prije održavanja Skupštine utvrđuje Glavni odbor stranke.
Svoje odluke Skupština donosi 2/3 većinom glasova nazočnih članova.

Članak 15.

Skupština HSPD-a odlučuje o:
– donošenju Statuta stranke te njegovim izmjenama i dopunama,
– usvaja programske i izborne deklaracije stranke,
– bira i razrješava predsjednika stranke,
– bira i razrješava dva dopredsjednika stranke,
– bira i razrješava članove Glavnog odbora stranke,
– bira i razrješava članove Nadzornog odbora stranke,
– bira i razrješava tajnika stranke,
– odlučuje o financijskim pitanjima stranke te razmatra i usvaja završni račun stranke,
– odlučuje o izboru počasnih članova,
– donosi odluku o prestanku postojanja stranke.
Broj dopredsjednika HSPD- a je dva, s mogućnošću da Glavni odbor može povećati broj dopredsjednika vodeći računa o povećanju broja članova stranke.

Članak 16.

Skupština stranke redovito se saziva jednom godišnje, s tim da se pored redovitih mogu održavati i izvanredne skupštine. Sjednice Skupštine saziva i njima rukovodi predsjednik stranke.
Predsjednik stranke dužan je sazvati Skupštinu i na zahtjev natpolovične većine članova Glavnog odbora kao i na zahtjev 1/3 članova stranke, te je obvezno predlaganje dnevnog reda sjednice Skupštine. Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu stranke u roku 30 dana od uredno predanog zahtjeva, može je sazvati naprijed navedeni predlagač.

VIII. GLAVNI ODBOR STRANKE

Članak 17.

Najviše tijelo stranke između dvije skupštine čini Glavni odbor stranke.
Glavni odbor stranke čine:
– predsjednik stranke, dopredsjednici stranke (2), glavni tajnik te ostali izabrani članovi Glavnog odbora (3).
Predsjednik stranke je po položaju i predsjednik Glavnog odbora.
Glavni odbor sastaje se najmanje jednom tromjesečno.

Članak 18.

Glavni odbor odlučuje o svim pitanjima u svezi ciljeva i načina djelovanja HSPD-a, predlaže Skupštini stranke donošenje odluka o izboru članova, svim kandidatima te drugim pitanjima za funkcioniranje stranke, a posebno:
– ostvarenju programskih ciljeva i načela stranke,
– primjeni Statuta stranke i svih drugih stranačkih akata,
– predlaže promjene programa stranke,
– predlaže izmjene i dopune Statuta,
– predlaže sazivanje izvanredne sjednice Skupštine stranke,
– donosi pravodobne odluke u svezi ustrojstva regionalnih podružnica stranke,
– rješava predstavke i žalbe članova stranke i sl.

Članak 19.

Glavni odbor odlučuje na sjednicama kojima mora biti nazočna natpolovična većina članova odbora (4 člana odbora). Glavni odbor radi prema svome Poslovniku. Odluke se donose većinom nazočnih članova odbora.
Pojedini članovi Glavnog odbora stranke mogu se iz opravdanog razloga opozvati i prije isteka roka na koji ih je izabrala Skupština stranke.
Članovi Glavnog odbora mogu se opozvati ukoliko djeluju protivno Statutu i Programskoj deklaraciji HSPD-a, ukoliko pristupe nekoj drugoj političkoj stranci ili štete ugledu stranke.
Prijedlog za opoziv članova Glavnog odbora može podnijeti predsjednik stranke, a prijedlog za opoziv predsjednika Glavnog odbora, a time i predsjednika stranke, najmanje 2/3 većina članova Glavnog odbora.
Ukoliko se na Skupštini usvoji opoziv predsjednika Glavnog odbora, automatski se smatra da su opozvani i svi drugi članovi Glavnog odbora, tako da se treba provesti izbor svih članova odbora i predsjednika stranke.
Ukoliko se na Skupštini usvoji odluka o opozivu bilo kojeg drugog člana Glavnog odbora, na njegovo se mjesto bira drugi član, a kojem će onda mandat isteći kada ističe i svim ostalim članovima Glavnog odbora, koji su ranije izabrani.

IX. PREDSJEDNIK STRANKE

Članak 20.

Predsjednik Hrvatske stranke pravne države predstavlja i zastupa stranku, a bira ga i razrješava Skupština stranke 2/3 većinom glasova nazočnih članova, uz njegovu odgovornost za svoj rad Skupštini stranke. Predsjednik ima obvezu osigurati redoviti rad i djelovanje stranke i svih stranačkih tijela.
Predsjednik stranke ima ovlasti suspendirati iz članstva bilo kojeg člana stranke, a može ga isključiti iz stranke poglavito radi:
– težeg kršenja odredbi Statuta i Programske deklaracije stranke,
– težeg odstupanja od načela i ciljeva stranke,
– ostalih razloga sukladno Statutu stranke.
Protiv ove odluke može se uputiti priziv Glavnom odboru stranke u roku od 15 dana, koji je dužan u daljnjem roku od 15 dana donijeti odluku koja je u tom slučaju konačna.
Predsjednika u odsutnosti zamjenjuje prvi dopredsjednik stranke.

X. PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

Članak 21.

Predsjedništvo stranke čine predsjednik, dopredsjednici i glavni tajnik, ukupno četiri članova.
Predsjedništvo stranke odlučuje o svim tekućim pitanjima dok se na sastane Glavni odbor. Predsjedništvo stranke pravovaljano odlučuje ukoliko je nazočno najmanje tri člana predsjedništva, a odluke se donose natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova Predsjedništva na sjednici.
Predsjedništvo raspravlja o tekućim pitanjima – iznosima i prikupljanju članarine, izdacima stranke, kupnji opreme do 5.000,00 kn, sitnog inventara i sl., te odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti nekih drugih stranačkih tijela.
Predsjedništvo je dužno Glavnom odboru stranke redovno dostavljati izvješća o svom radu i tražiti prethodnu suglasnost za donošenje određenih političkih odluka. Predsjedništvo radi u skladu s Poslovnikom o svom radu.

XI. NADZORNI ODBOR

Članak 22.

Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština.
Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj se bira predsjednik i donosi poslovnik o radu, saziva predsjednik HSPD-a u roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke Skupštine HSPD-a.
Sva tijela i dužnosnici stranke dužni su Nadzornom odboru na njegov zahtjev dati na uvid sve dokumente iz područja svoga djelovanja. Nadzorni odbor neposredno je odgovoran Skupštini stranke kojoj predsjednik Nadzornog odbora podnosi jednom godišnje izvješće o radu.
Članstvo u Nadzornom odboru isključuje članstvo u Glavnom odboru, Predsjedništvu i tajništvu HSPD-a.

XII. TAJNIK STRANKE

Članak 23.

Tajnika stranke bira Skupština HSPD-a.
Poslovi tajnika obuhvaćaju:
– pripremanje sjednica Glavnog odbora i Skupštine u dogovoru s predsjednikom i dopredsjednicima stranke,
– rukovođenje radom HSPD-a,
– skrb o arhivi HSPD-a,
– provođenje uputa predsjednik i dopredsjednika stranke,
– vođenje zapisnika na sjednicama Glavnog odbora i Skupštine stranke,
– vođenje evidencije o članovima stranke i prikupljanje članarine.

Članak 24.

Sukladno objektivnim mogućnostima, stranačka tijela ne mogu sadržavati više od 2/3 kandidata istog spola u odnosu na ukupan broj članova tijela.

XIII. PODRUŽNICE I ŽUPANIJSKA VIJEĆA

Članak 25.

Podružnica je temeljna jedinica Hrvatske stranke pravne države.
Podružnicu čine svi članovi stranke koji žive u jednom gradu ili općini kao osnovnoj upravnoj jedinici (gradske odnosno općinske podružnice).
Na nivou županije osnivaju se županijska vijeća stranke, a sve u skladu s teritorijalnom podjelom Republike Hrvatske.

XIV. IZBOR STRANAČKIH TIJELA

Članak 26.

Sva tijela stranke biraju se na rok od dvije godine, a svi izbori se provode tajnim glasovanjem.

XV. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE STRANKE

Članak 27.

Hrvatska stranka pravne države, kao neprofitna politička stranka, ostvaruje svoje prihode od članarine, darova, dragovoljnih priloga, organiziranjem kulturnih i sportskih manifestacija, iz proračunskih sredstava u skladu sa zakonom i drugim dopuštenim izvorima sukladno zakonskim propisima.
Odluku o visini članarine donosi Glavni odbor HSPD-a.

XVI. PRESTANAK POSTOJANJA STRANKE

Članak 28.

Hrvatska stranka pravne države prestaje postojati u slučajevima iz članka 23. Zakona o političkim strankama te ukoliko takvu odluku donese Skupština stranke.
Nakon prestanka djelovanja sva imovina HSPD-a će se unovčiti, a prihod uplatiti u humanitarne svrhe.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Autentično tumačenje ovoga Statuta daje Skupština stranke, odnosno Glavni odbor između dva zasjedanja Skupštine.

Članak 30.

Ovaj Statut objavit će se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.
Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini stranke.

Virovitica, 3. ožujka 2007.

Predsjednik
Radnog predsjedništva
Osnivačke skupštine
mr. Siniša Prpić, v. r.

zatvori
Statut Hrvatske stranke pravne države
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !