Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatske stranke – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 75 20.10.1994 Statut Hrvatske stranke

STATUTI POLITIČKIH STRANAKA

Hrvatska stranka na II. Saboru Hrvatske stranke održanom 22. siječnja 1994. godine donijela je

STATUT

Hrvatske stranke

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska stranka je udružba (politička stranka) hrvatskih državotvornih političkih istomišljenika.

Članak 2.

Cilj Hrvatske stranke je:

a) ostvarenje duhovne, ćudoredne, gospodarske i političke preobrazbe Hrvatske na civilizacijskim zasadama katoličanstva;

b) ostvarenje ljudske sreće, mira, ljubavi i zadovoljstva svakog čovjeka;

c) nacionalno pomirenje;

d) reprivatizacija i denacionalizacija društvene imovine;

e) vraćanje hrvatskoj tradiciji i hrvatskim korijenima;

f) vraćanje slobodnom svijetu slobodnog poduzetništva slobodnih tržišnih gospodarstava slobodnog svijeta.

Način djelovanja HS-a je multidisciplinaran i multifacetan, a ostvaruje se dnevno, tjedno, mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje, desetljetno, semisekularno, sekularno, multigeneracijski. Način je djelovanja HS-a sustavno ostvarenje Programske političke deklaracije HS-a, javnim, internim, međunarodnim djelovanjem putem glasila, tribina, skupova i na sve zakonom dozvoljene načine.

Članak 3.

Stranka nosi ime HRVATSKA STRANKA (u daljnjem tekstu HS).

Članak 4.

Skraćeni naziv stranke je HS.

Članak 5.

Sjedište HS jest u Zagrebu, Vincenta iz Kastva 4/8.

Članak 6.

HS djeluje u Republici Hrvatskoj

Članak 7.

HS ima pečat okrugla oblika na kojem je polukružno ispisano "Hrvatska stranka", a u sredini mu se nalazi znak HS.

Članak 8.

Znak HS je u obliku latiničnih slova "H" i "S" crvene boje.

Članak 9.

Himna Hrvatske stranke je pjesma "Rajska djevo, kraljice Hrvata".

Članak 10.

Rad HS i njezinih tijela je javan.

Sa zasjedanja pojedinih tijela HS može se njihovom odlukom, isključiti javnost.

Članak 11.

Glasilo HS su "Hrvatske novine".

Članak 12.

"Hrvatske novine" preuzimaju temeljno rješenje naziva novina iz "Hrvatskih novina- knjige 5 u spomen na utemeljitelja Hrvatske stranke, glavnog i odgovornog urednika Hrvatskih novina, viteza Hrvatske stranke prim. dr. Ante Korljana.

Članak 13.

Političko programska deklaracija HS proširuje se tekstom Hrvatskog političkog leksikona predsjednika i utemeljitelja stranke dr. Hrvoja Šošića, postaje njezin sastavni dio i tako podnosi kao registracijski dokument stranke nadležnom državnom organu.

Članak 14.

Stranka će, radi ostvarivanja programa, izdavati i druga glasila, a služit će se i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 15.

HS surađuje s hrvatskim državotvornim strankama u domovini i inozemstvu.

Članak 16.

HS se učlanjuje u međunarodne udruge hrvatskih državotvornih stranaka i srodnih stranaka, ako to doprinosi ostvarivanju njezinih programskih ciljeva.

II. ČLANSTVO

Članak 17.

Članom HS može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba hrvatski državljanin koji:

a) prihvaća načela, program i statut HS-a

b) pripadnik je Hrvatskog Naroda u domovini ili iseljeništvu i svaki drugi istomišljenik.

Članak 18.

Osoba koja želi postati članom HS mora vlastoručno potpisati pristupnicu.

Članak 19.

a) članove prima organizacija HS ili stožer HS.

b) Višestruko članstvo je dopušteno.

Članak 20.

a) član HS ima pravo u organizaciji ili stožeru kojemu pripada sudjelovati u politićkom oblikovanju stranke, sudjelovati u raspravama, davati prijedloge i zahtjeve te odlučivati s tim u svezi.

b) član HS ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.

c) Unutar opće stranačke usmjeridbe član HS mora zastupati i promicati načela i odredbe političke programske deklaracije HS i interese HS, pridržavati se statuta HS.

Članak 21.

Članstvo prestaje:

a) smrću člana

b) istupanjem iz HS

c) automatski, ako podaci u pristupnici nisu točni. Prigovor u svezi podataka s pristupniće upućuje se Predsjedništvu HS-a. Odluka predsjedništva je konačna.

Članak 22.

HS ima i počasne članove.

Počasni članovi se utvrđuju i proglašuju prema Pravilniku koji donosi Glavni stan stranke.

Članak 23.

Počasnim članom HS-a proglašuje se hrvatski vitez bojnik Tvrtko Miloš - metafora junaštva, mučeništva i hrvatskog političkog nacionalističkog državotvornog oporbenjaštva.

III. USTROJSTVO HS-a

Članak 24.

Najviše tijelo Hrvatske stranke je Sabor HS-a.

Članak 25.

Sabor HS-a tvore izaslanici

Odluku o određivanju i broju izaslanika za sabor HS donosi Glavni stan HS-a.

Broj izaslanika na Saboru HS-a je ovisan broju djelatnih članova stranke.

Svaki organizacijski oblik ima pravo na najmanje jednog izaslanika s tim da Sabor tvore najmanje deset (10) izaslanika.

Za organizacijske oblike koji imaju preko 100 članova, na svakih daljnjih 50 članova bira se jedan izaslanik.

Članak 26.

Sabor HS:

a) donosi statut HS-a

b) donosi političku programsku deklaraciju HS-a

c) bira predsjednika HS-a

d) bira dopredsjednike HS-a

e) bira članove Glavnog stana HS-a

f) donosi odluku o prestanku postojanja HS-a

Broj dopredsjednika HS-a je 9 (devet), a Glavni stan može promijeniti broj dopredsjednika prema potrebama ustroja i razvoja HS-a.

Članak 27.

Sabor HS saziva se u roku od tri godine.

Članak 28.

Najviše tijelo HS između dva Sabora HS je Glavni stan HS.

Članak 29.

Glavni stan HS-a čine:

a) predsjednik HS

b) dopredsjednici HS-a

c) glavni tajnik HS-a

d) glavni rizničar HS-a

e) izabrani članovi Glavnog stana HS-a

Predsjednik HS je po položaju i predsjednik Glavnog stana.

Izabranih članova Glavnog stana je 10 a Glavni stan može povećati broj izabranih članova prema potrebama ustroja i razvoja HS-a.

Glavni stan odlučuje o pitanjima u svezi s ostvarenjem ciljeva i načina djelovanjs HS-a, te predlaže Saboru odluke o izboru članova, broju izbornika, kandidatima te ostale prijedloge relevantne za rad stranke:

1 ostvarivanje Programske deklaracije HS-a

2. ostvarivanje načela i ciljeva HS-a

3. primjena Statuta

i drugima pitanjims između dva sabora HS-a.

Odluke Glavnog stana su punovažne ako mu prisustvuje 1/3 članova, a odluke se donose većinom nazočnih članova.

Članak 30.

Predsjednik HS-a predstavlja i zastupa HS, bira ga i razrješuje Sabor HS-a, a on odgovara za rad HS-a te osigurava redovito djelovanje stranačkih tijela.

Predsjednik HS-a donosi odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojeg člana HS-a.

Predsjednik može udaljiti člana stranke s dužnosti zbog:

a) težeg kršenja odredbi Statuta HS-a

b) težeg kršenja odredbi Programske političke deklaracije HS-a

c) težeg odstupanja od načela i ciljeva HS-a d) i ostalih razloga sukladno ovom Statutu.

Priziv na odluku predsjednika stranke upućuje se Predsjedništvu HS-a, u roku od 15 dana. Odluka Predsjedništva je konačna.

Predsjednik HS-a po potrebi određuje jednog od dopredsjednika da ga zamjenjuje u slučaju izočnosti ili spriječenosti

Članak 31.

Predsjedništvo HS-a tvore predsjednik HS-a i dopredsjednici HS-a. Sjednica predsjedništva može se održati ukoliko je sjednici nazočno najmanje 1/3 članova. Odluke se donose većinom nazočnih članova.

Predsjedništvo HS-a:

a) raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima

b) utvrđuje politiku HS-a u sklopu Programske deklaracije HS-a

c) odlučuje o prizivima

d) određuje kandidate za izbore

e) utvrđuje kriterije izbora izaslanika

f) raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela HS-a.

Predsjedništvo HS-a djeluje prema poslovniku što ga samo donosi.

Članak 32.

Predsjednik HS-a, dopredsjednici, glavni tajnik i glavni rizničar ustrojavaju svoje stožere, svojim odlukama, kao savjetodavno i provedbeno tijelo.

Članak 33.

Časništvo HS-a tvore članovi predsjedništva HS-a i članovi Glavnog stana HS-a

Članak 34.

Časništvo Hrvatske stranke priseže na Saboru HS-a prisegom:

SVEČANA PRISEGA ČASNIKA HRVATSKE STRANKE

PRISIŽEM U IME BOGA I VJEČNE NAM HRVATSKE, DA ĆU, KAO ČLAN HRVATSKE STRANKE, SVE SVOJE SNAGE I ZNANJE UPOTRIJEBITI NA OSTVARENJU DUHOVNE, ĆUDOREDNE, GOSPODARSKE I POLITČKE PREOBRAZBE HRVATSKE NA CIVILIZACIJSKIM ZASADAMA KATOLIČANSTVA.

ZA HRVATSKU I KRISTA PROTIV KOMUNISTA!

TAKO MI BOG POMOGAO!!

Časnički, izabrani između dva Sabora, polažu prisegu Predsjedništvu HS-a.

IV. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 35.

Izbori za sva tijela i dužnosnike obavljaju se glasovanjem na Saboru HS, a mandat svih izbornika iznosi tri godine, odnosno do slijedećeg Sabora HS-a.

Članak 36.

Odluke na Saboru HS-a se donose većinom glasova, a Sabor ima kvorum 10 (deset).

Odluka je punovažna ako je donesena većinom nazočnih izaslanika.

Članak 37.

Između dva Sabora dopredsjednike, ostale časnike i članove Glavnog stana imenuje predsjednik HS-a.

V. GI.AVNICE HS-a

Članak 38.

HS je politička udružba čije glavnice služe isključivo ostvarivanju političkih ciljeva.

Neposredne poslove novčarstva i ostalog novčarskog poslovanja vodi glavni rizničar HS-a.

Glavni rizničar podnosi izvješće o poslovanju Glavnom stanu HS-a.

Prihode HS-a čine:

Članak 39.

a) prihodi od darova i sličnih davanja

b) prihodi ostvareni biznisima kojih je HS glavničar

c) prihodi namaknuti nakladništvom i prodajom promidžbenog materijala

d) prihodi stranačkih priredbi

e) prihodi od naknada iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave.

f) ostali prihodi sukladno zakonu

Članak 40.

Za slučaj prestanka HS-a njena imovina pripada hrvatskoj katoličkoj Crkvi, na raspoložbi zagrebačkog nadbiskupa.

Članak 41.

HS prestaje postojati odlukom svih članova HS-a.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 42.

Ovaj su statut vlasni autentično tumačiti Sabor HS-a, i časništvo HS-a, za vrijeme dok sabor ne zasjeda.

Članak 43.

Ovaj Statut objavit će se u Narodnim novinama ili nekim dnevnim novinama.

Članak 44.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 45.

U slučaju zahtjeva države za usklađivanjem statuta sa zakonom, te usklađivanje drugih akata sa zakonom, nadležno je Predsjedništvo HS-a.

Zagreb, 22. siječnja 1994.

Dopredsjednik HS i dopredsjednik Glavnog stana HS

Zvonko Koprivčić, v. r.

Predsjednik HS

dr. Hrvoje Šošić, v. r.

Dopredsjednik HS

dr. Vlatko Mičković, v. r.

zatvori
Statut Hrvatske stranke –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !