Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
84 24.7.2006 Statut Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

POLITIČKE STRANKE

2014

Na temelju članka 10.L305685 Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.) Osnivački sabor Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje donio je na zasjedanju održanom u Osijeku, 6. svibnja 2006. godine

STATUT

HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I BARANJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (u daljnjem tekstu: Stranka) politička je stranka osnovana radi političkog djelovanja u promicanju programa i aktivnosti usmjerenih ravnomjernom regionalnom razvoju Republike Hrvatske i ostvarivanju političkih načela i ciljeva utvrđenih ovim Statutom i Programom Stranke.

Članak 2.

Stranka djeluje pod nazivom: Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje.

U svom radu Stranka rabi i skraćenicu naziva: HDSSB.

Sjedište Stranke je u Osijeku, a adresa sjedišta Ivana Gundulića 5, Osijek.

Stranka djeluje na području Republike Hrvatske.

Stranka ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar Političkih stranaka Republike Hrvatske sukladno propisima.

Za svoje obveze Stranka odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 3.

Stranka ima svoj znak i zastavu.

Znak Stranke čini skraćenica naziva Stranke sljedećeg izgleda: Ispod zlatom uokvirenih crvenih slova HDSSB upisano je manjim crnim slovima Hrvatski Demokratski Savez Slavonije i Baranje. Preko slova HD u skraćenici pruža se u heraldički desnu stranu koso položeni zlatni klas žita. Ispod imena Stranke u središtu se nalaze tri o vrh oslonjena kvadrata koji se preklapaju i to s lijeva u desno plavi kvadrat s tri zvijezde kao simbol zastave Europske unije, romb sa četiri vidljiva crvena kvadrata u bijelom polju kao simbol grba Republike Hrvatske te bijelom valovitom linijom podijeljeni kvadrat u čijem je gornjem crvenom polju zlatna kuna u pokretu u heraldički desnu stranu, a u donjem plavom polju u heraldički desnu stranu koso položeni zlatni klas žita. S lijeve i desne strane skupine rombova pruža se zlatni hrvatski pleter. Slova su upisana helvetica pismom.

Grafički izvornik znaka utvrđuje Glavni odbor svojim aktom.

Zastava Stranke je crvene boje u omjeru 2:1 s znakom Stranke u središtu zastave.

Stranka ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm, uz čiji rub je ispisan naziv Stranke utvrđen ovim Statutom, a u središtu njezin znak.

Članak 4.

Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke, odnosno osobe koje ga temeljem ovog Statuta ili odluke nadležnog tijela, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuju.

Predsjednik Stranku zastupa bez ograničenja.

Članak 5.

Pod uvjetima utvrđenim zakonom, Stranka se može udružiti u druga domaća i međunarodna udruženja srodnih stranaka ukoliko time pridonosi postizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 6.

Radi odavanja javnog priznanja za rad na promicanju ciljeva postojanja Stranke te iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak Stranke, te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene, Stranka dodjeljuje zvanje počasnog člana te druga javna priznanja.

Javna priznanja koja Stranka dodjeljuje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele uređuju se aktima koje donosi ovim Statutom ovlašteno tijelo.

Članak 7.

Rad Stranke i njezinih tijela je javan.

Javnost svog rada Stranka osigurava obavještavanjem članova Stranke o svim bitnim pitanjima djelovanja Stranke dostavom materijala za sjednice tijela Stranke i drugih informacija, javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i drugim sredstvima javnog komuniciranja.

Iznimno javnost se može isključiti sa zasjedanja pojedinih tijela ukoliko odnosno tijelo ocijeni da bi javnost njihova rada u raspravi o unutarstranačkim pitanjima štetilo interesima Stranke.

II. CILJEVI I DJELATNOST STRANKE

Članak 8.

Politički ciljevi stranke su:

– policentričan, ravnomjeran, skladan i održivi razvoj Republike Hrvatske te oblikovanje i provođenje politike regionalnog razvoja kojom se to ostvaruje,

– aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobito mladim naraštajima, zaustavlja iseljavanje, osobito stručne radne snage,

– povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti,

– jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja,

– jačanje lokalne i regionalne samouprave,

– decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koji primjenom načela podrednosti (supsidijarnosti) pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje,

– racionalizacija i modernizacija uprave radi osuvremenjivanja njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova,

– uključivanje hrvatskih regija u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija te postizanje ravnopravnog statusa Republike Hrvatske u europskoj zajednici naroda.

U ostvarivanju ovih ciljeva Stranka se, polazeći od načela političkog legitimiteta i legaliteta, koristi demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode.

III. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom Stranke može postati svaki punoljetni poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvati uvjete članstva utvrđene Statutom Stranke.

Članom Stranke osobe iz stavka 1. mogu postati potpisivanjem pristupnice koju prihvati predsjedništvo općinskog ili gradskog odbora Stranke.

Član Stranke ne može biti istodobno član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Prava i obveze članova Stranke osobito su da:

– zalažu se za provođenje odnosno sudjeluju u ostvarivanju programa kojima se postižu ciljevi utvrđeni ovim Statutom,

– budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Stranke i njezinih tijela,

– sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa Stranke,

– odlučuju o sredstvima i imovini Stranke i drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima,

– dogovaraju se i međusobno surađuju radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom,

– biraju i budu birani u tijela Stranke,

– sudjeluju u radu tijela u koja su izabrani kao predstavnici Stranke i da u njima zastupaju i promiču stavove i interese Stranke te o tome izvještavaju tijelo koje ih je imenovalo,

– plaćaju članarinu,

– čuvaju i štite imovinu Stranke,

– promiču ugled Stranke te se

– pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Stranke.

Članak 11.

Član Stranke ima člansku iskaznicu.

Oblik i sadržaj članske iskaznice i način vođenja evidencije o članovima Stranke utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Članak 12.

Članstvo u Stranci prestaje:

– prestankom postojanja Stranke,

– istupanjem izraženim pisanom izjavom člana

– pristupanjem drugoj političkoj stranci

– isključenjem člana

– u slučaju smrti člana.

Svojstvo člana pojedinom članu može prestati njegovim isključenjem kada nadležno tijelo iz čl. 14. Statuta utvrdi da on djeluje suprotno ciljevima udruživanja utvrđenim ovim Statutom, ugrozi njegove interese odnosno prouzroči mu ozbiljnu štetu, te donese odluku u tom smislu.

Članak 13.

Odluku o prestanku članstva zbog razloga navedenih u članku 12., stavak 1., alineja 2., 3. i 5. donosi Gradski odbor gradske organizacije odnosno Općinski odbor općinske organizacije Stranke.

Članak 14.

Postupak utvrđivanja odgovornosti člana za povrede odredbi ovoga Statuta provode i mjere izriču Sudovi časti.

Za provođenje postupka utvrđivanja stranačke odgovornosti ustanovljavaju se Sudovi časti pri županijskim organizacijama u prvom stupnju i Sud časti stranke u drugom stupnju.

Postupak pred Sudom časti pokreće se pisanim podneskom drugih tijela Stranke.

Protiv akata Suda časti donesenih u prvom stupnju član može uložiti žalbu Sudu časti Stranke. Odluka Suda časti Stranke je konačna.

Postupak razmatranja i odlučivanja o stranačkoj odgovornosti, Sud časti Stranke je ovlašten bliže urediti svojim poslovnikom.

Članak 15.

Za utvrđenu odgovornost za povrede ovoga Statuta, sud časti može izreći opomenu, privremeno oduzimanje prava na obnašanje određene ili svih stranačkih dužnosti do dvije godine odnosno mjeru isključenja iz stranke.

IV. USTROJSTVO STRANKE

Članak 16.

Stranka se ustrojava i djeluje po teritorijalnom načelu. Stranka se ustrojava na državnoj razini te razinama područne (regionalne), lokalne i mjesne samouprave.

Organizacijski oblici Stranke ustrojeni na razinama područne (regionalne), lokalne i mjesne samouprave nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 17.

Temeljna organizacija Stranke je ogranak.

Ogranak se osniva na razini mjesne samouprave u kojoj djeluje najmanje pet članova, a općinski odnosno gradski odbor na poticaj članova Stranke s toga područja ocijeni da su stečeni uvjeti za izvršavanje funkcija ogranka te donese odluku o njegovom osnivanju.

Ogrankom upravljaju članovi neposredno odnosno putem izabranih tijela.

Tijela ogranka su: Skupština koju čine svi članovi ogranka, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Izvršni odbor čine predsjednik i 4 do 8 članova koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješuje skupština ogranka. Izvršni odbor iz svog sastava bira potpredsjednika, tajnika i rizničara ogranka.

Nadzorni odbor ogranka čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješuje skupština ogranka.

Način rada ogranaka bliže se uređuje aktom koji donosi Glavni odbor Stranke.

Članak 18.

Na području općine odnosno grada djeluje općinska odnosno gradska organizacija Stranke.

Općinskom odnosno gradskom organizacijom članovi Stranke upravljaju neposredno odnosno putem svojih predstavnika u izabranim tijelima organizacije.

Tijela općinske odnosno gradske organizacije su: Skupština općinske odnosno gradske organizacije Stranke, Općinski odnosno Gradski odbor općinske odnosno gradske organizacije Stranke, Predsjedništvo općinske odnosno gradske organizacije Stranke i Nadzorni odbor općinske odnosno gradske organizacije Stranke.

Općinski odnosno Gradski odbor čine predstavnici ogranaka, odnosno članova Stranke s područja odnosne jedinice lokalne samouprave ukoliko nisu formirani ogranci, izabrani na Skupštini općinske odnosno gradske organizacije Stranke sukladno aktu Glavnog odbora Stranke.

Općinski odnosno Gradski odbor čine predsjednik i 8 do 20 članova koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština općinske odnosno gradske organizacije Stranke. Općinski odnosno Gradski odbor iz svog sastava izabire do dva potpredsjednika te imenuje tajnika i rizničara općinske odnosno gradske organizacije Stranke.

Predsjedništvo općinske odnosno gradske organizacije Stranke čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik i rizničar općinske odnosno gradske organizacije Stranke.

Nadzorni odbor općinske odnosno gradske organizacije Stranke čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština općinske odnosno gradske organizacije Stranke.

Način rada tijela općinske odnosno gradske organizacije Stranke bliže se uređuje aktima Glavnog odbora Stranke i poslovnikom koji donosi Općinski odnosno Gradski odbor Stranke.

Članak 19.

Na području županije djeluje županijska organizacija Stranke.

Županijskom organizacijom upravljaju članovi putem svojih predstavnika u izabranim tijelima organizacije.

Tijela županijske organizacije su: Skupština županijske organizacije Stranke, Županijski odbor županijske organizacije Stranke, Predsjedništvo županijske organizacije Stranke, Nadzorni odbor županijske organizacije Stranke i Sud časti županijske organizacije Stranke.

Županijski odbor županijske organizacije Stranke čine predstavnici općinskih i gradskih organizacija Stranke izabrani na Skupštini županijske organizacije Stranke sukladno aktu Glavnog odbora županijske organizacije Stranke.

Županijski odbor Stranke čine predsjednik i 20 do 40 članova koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština županijske organizacije Stranke. Županijski odbor Stranke iz svog sastava izabire do dva potpredsjednika te imenuje tajnika i rizničara županijske organizacije Stranke.

Predsjedništvo županijske organizacije Stranke čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik i rizničar županijske organizacije Stranke.

Nadzorni odbor županijske organizacije Stranke čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Skupština županijske organizacije Stranke.

Sud časti u županijskoj organizaciji Stranke čine predsjednik i 2 do 4 člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Skupština županijske organizacije Stranke sukladno odredbama ovog Statuta kojima se uređuje ustrojstvo i djelovanje Sudova časti.

Način rada tijela županijske organizacije bliže se uređuje aktima Glavnog odbora Stranke i poslovnikom koji donosi županijski odbor.

Članak 20.

Općinska odnosno gradska i županijska organizacija se osniva kada Predsjedništvo Stranke ocijeni da su stvoreni potrebni uvjeti za njihovo djelovanje.

U pripremi osnivanja, Predsjedništvo Stranke imenuje povjerenika Stranke za područje određene jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji obavlja pripremne radnje potrebne za osnivanje organizacije i formiranje njezinih tijela.

U obavljanju svojih poslova, povjerenik Stranke u odnosu na članove Stranke s odnosnog područja ima ovlaštenja predsjedništva Općinskog odbora općinske organizacije Stranke, Gradskog odbora gradske organizacije Stranke odnosno Županijskog odbora županijske organizacije Stranke.

Članak 21.

Ukoliko tijela Stranke na razini mjesne, lokalne ili područne (regionalne) samouprave postupaju suprotno Programu, Statutu ili odlukama tijela Stranke, Predsjedništvo Stranke može donijeti odluku o njihovom raspuštanju.

U slučaju iz prethodnog stavka, Predsjedništvo stranke imenuje povjerenika Stranke radi obavljanja poslova iz članka 20.

Povjerenik Stranke je dužan pripremiti izborno zasjedanje skupštine ogranka, općinskog, gradskog odnosno županijskog odbora te ih održati najkasnije u roku od 90 dana od dana raspuštanja tijela.

V. UPRAVLJANJE STRANKOM

Članak 22.

Strankom upravljaju članovi Stranke neposredno odnosno putem svojih zastupnika u upravnim tijelima Stranke.

a) Upravna tijela Stranke

Članak 23.

Upravna tijela Stranke su:

1. Sabor Stranke

2. Predsjednik Stranke

3. Glavni odbor Stranke

4. Predsjedništvo Stranke

5. Nadzorni odbor

6. Sud časti Stranke.

1. Sabor Stranke

Članak 24.

Sabor Stranke je najviše tijelo upravljanja Strankom.

Sabor ima najmanje 101 člana izabranog na izbornim skupštinama općinskih, gradskih i županijskih organizacija Stranke. Pojedini član Sabora bira se po ključu jednakog broja članova Stranke. U pripremi zasjedanja Sabora, Glavni odbor utvrđuje svojom odlukom ukupni broj članova Stranke i ključ izbora članova Sabora. Odluka se objavljuje najkasnije 15 dana prije održavanja Sabora.

Članak 25.

Sabor Stranke raspravlja i odlučuje o najbitnijim pitanjima ustrojstva i djelovanja stranke, a osobito:

– razmatra oživotvorenje prihvaćenih programa djelovanja i drugih akata Stranke te druga pitanja značajna za djelovanje Stranke;

– utvrđuje osnovne elemente politike djelovanja Stranke sadržane u njenim programima,

– donosi Statut Stranke, Program Stranke i druge programske političke dokumente Stranke,

– bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Stranke, predsjednika i članove Glavnog odbora Stranke osim članova po položaju, predsjednika i članove Nadzornog odbora Stranke te predsjednika i članove Suda časti Stranke.

Članak 26.

Izborno zasjedanje Sabora održava se u pravilu jednom u četiri godine.

U razdoblju između dva izborna zasjedanja Sabor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u dvije godine.

Zasjedanje Sabora saziva predsjednik Stranke na svoju inicijativu, po odluci Glavnog odbora ili kada to zatraži najmanje trećina županijskih organizacija.

Sabor može pravovaljano odlučivati ukoliko je zasjedanju nazočna većina izabranih zastupnika. Sabor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad Sabora bliže se uređuje poslovnikom kojeg Sabor donosi na svakom od svojih zasjedanja.

2. Predsjednik Stranke

Članak 27.

Predsjednik Stranke predstavlja, zastupa i rukovodi Strankom.

Predsjednika i dva potpredsjednika Stranke bira Sabor Stranke na vrijeme od četiri godine po postupku utvrđenom poslovnikom zasjedanja Sabora sukladno čl. 26. stavak 4. Statuta.

Predsjedniku i potpredsjednicima Stranke može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje su izabrani pod uvjetima i na način ovim Statutom predviđen za članove Predsjedništva.

Ako predsjednik Stranke prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojega razloga, što će Glavni odbor utvrditi svojom Odlukom, Glavni odbor Stranke imenovat će vršitelja dužnosti predsjednika Stranke do sljedećeg izbornog sabora Stranke koji je ovlašten predstavljati i zastupati Stranku.

Članak 28.

Predsjednik Stranke:

– predstavlja i zastupa Stranku,

– nadležnim tijelima Stranke predlaže akte stranačke politike, usklađuje djelatnost stranačkih tijela i osigurava provođenje akata tijela Stranke,

– saziva Sabor Stranke i potpisuje njegove akte,

– Glavnom odboru predlaže kandidate za članove Predsjedništva Stranke te imenovanje i razrješenje tajnika i rizničara Stranke,

– saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i potpisuje njegove akte,

– Predsjedništvu Stranke predlaže odluke o osnivanju teritorijalnih organizacija stranke te njihovom raspuštanju kao i imenovanje povjerenika Stranke u tim slučajevima,

– Predsjedništvu Stranke predlaže stranačku listu kandidata za izbore za zastupnike u Hrvatski Sabor, zamjenike zastupnika te stranačke kandidate za dužnosti u tijelima izvršne vlasti Republike Hrvatske,

– Predsjedništvu Stranke predlaže potvrđivanje liste kandidata za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju je predložio županijski, gradski odnosno općinski odbor Stranke odnosno njihovog prijedloga za zamjenika člana predstavničkog tijela,

– u ime Stranke neposredno ili putem drugog dužnosnika Stranke koga ovlasti daje službene izjave i priopćenja za javnost te obavlja druge poslove vezane uz odnose s javnošću i suradnju sa sredstvima javnog priopćavanja,

– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnikom tijela kojima predsjedava.

Za svoj rad Predsjednik Stranke je odgovoran Saboru Stranke. U ostvarivanju svoje odgovornosti Predsjednik Stranke podnosi Saboru izvješća o svom radu i radu tijela Stranke te Stranke u cjelini u razdoblju između dva zasjedanja Sabora Stranke.

Članak 29.

Predsjedniku Stranke u radu pomažu potpredsjednici Stranke, koji ga u slučaju njegove spriječenosti privremeno zamjenjuju.

Predsjednika Stranke zamjenjuje potpredsjednik Stranke kojeg odredi predsjednik, odnosno Predsjedništvo Stranke ukoliko to Predsjednik nije u mogućnosti učiniti.

3. Glavni odbor Stranke

Članak 30.

Glavni odbor Stranke čine izabrani članovi i članovi po položaju.

Članovi Glavnog odbora su predsjednik Glavnog odbora te pored članova iz stavka 3. ovog članka i 50 do 70 članova koje na vrijeme od četiri godine izabere Sabor Stranke.

Predsjednik i dva potpredsjednika Stranke, zastupnici Stranke u Hrvatskom saboru, te župani i predsjednici skupština županija koji su izabrani kao predstavnici Stranke, članovi su Glavnog odbora po položaju.

U vremenu između dva zasjedanja Sabora, a ovisno o potrebi uvjetovanoj razvojem i širenjem Stranke, Glavni odbor je ovlašten u svoj sastav uključiti (kooptirati) do 20% novih članova u odnosu na broj izabranih članova na Saboru Stranke.

Predsjednika i članove Glavnog odbora opoziva Sabor Stranke po postupku njihova izbora ukoliko ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze ili postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utvrdio Sabor Stranke.

Članak 31.

Glavni odbor Stranke je najviše tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora Stranke.

Glavni odbor:

– donosi odluku o sazivanju Sabora Stranke;

– razmatra izvješća o radu tijela i Stranke u cjelini i druga pitanja značajna za djelovanje Stranke;

– utvrđuje način osiguranja i korištenja sredstava kojima se Stranka služi za postizanje svojih ciljeva;

– donosi:

• akte o načinu djelovanja organizacijskih oblika Stranke te programe djelovanja Stranke i njegovih tijela,

• odluku o visini članarine,

• financijski plan i godišnji obračun,

• odluku o osnivanju drugih pravnih osoba sukladno propisima,

• akte kojima se ustanovljava i uređuje dodjela javnih priznanja,

• druge akte;

– utvrđuje izbornu strategiju u izborima za predstavnička tijela na svim razinama teritorijalnog organiziranja i upute o načinu provođenja predizbornih aktivnosti,

– odlučuje o udruživanju Stranke u udruženja srodnih organizacija te imenuje i razrješuje predstavnike Stranke u tijela tih udruženja,

– bira i razrješava dva podpredsjednika Glavnog odbora iz redova članova izabranih na Saboru stranke,

– bira i razrješava članove Predsjedništva Stranke koji to nisu po svom položaju, i na prijedlog Predsjednika Stranke,

– imenuje i razrješava tajnika i rizničara Stranke, a na prijedlog Predsjednika Stranke,

– odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove.

Članak 32.

Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Sjednicu Glavnog odbora saziva i vodi predsjednik Glavnog odbora na svoju inicijativu ili kada to zatraži Predsjednik, Predsjedništvo Stranke ili najmanje trećina članova Glavnog odbora. U iznimnim slučajevima sjednicu Glavnog odbora može voditi od predsjednika Glavnog odbora ovlašteni potpredsjednik Glavnog odbora.

Glavni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je na zasjedanju nazočna većina njegovih članova. Glavni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad Glavnog odbora bliže se uređuje njegovim poslovnikom.

4. Predsjedništvo Stranke

Članak 33.

Predsjedništvo Stranke je izvršno tijelo Glavnog odbora Stranke.

Predsjedništvo Stranke čine predsjednik Stranke, dva potpredsjednika Stranke i predsjednik Glavnog odbora Stranke po položaju te 7 do 11 članova koje iz svog sastava na prijedlog predsjednika Stranke izabere Glavni odbor na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Stranke je po položaju predsjednik Predsjedništva Stranke.

Članak 34.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva Stranke mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani od strane tijela koje ih je izabralo.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva Stranke mogu biti opozvani ako:

– ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze,

– postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju se utvrdili Sabor i Glavni odbor Stranke.

Članak 35.

Predsjedništvo Stranke:

– priprema i predlaže osnove politike sadržane u prijedlozima Statuta, Programa i drugih akata,

– osigurava provođenje akata i politike koje su utvrdili Sabor i Glavni odbor Stranke,

– izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke,

– na prijedlog Predsjednika Stranke donosi odluke o osnivanju teritorijalnih organizacija stranke te njihovom raspuštanju kao i imenovanje povjerenika Stranke u tim slučajevima,

– na prijedlog Predsjednika Stranke utvrđuje stranačku listu kandidata za izbore za zastupnike u Hrvatski Sabor, zamjenike zastupnika te stranačke kandidate za dužnosti u tijelima izvršne vlasti Republike Hrvatske,

– na prijedlog Predsjednika Stranke potvrđuje liste kandidata za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju je predložio županijski, gradski odnosno općinski odbor Stranke odnosno njihov prijedlog za zamjenika člana predstavničkog tijela,

– donosi odluku o osnivanju Kluba zastupnika Stranke u Hrvatskom saboru te daje prethodnu suglasnost na Poslovnik o radu Kluba zastupnika Stranke,

– odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime Stranke,

– usklađuje rad organizacijskih oblika i tijela Stranke te organizira djelovanje Stranke u cjelini,

– organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,

– uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost Stranke,

– utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova Stranke i u svezi s tim donosi potrebne akte,

– obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Glavni odbor odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Stranke ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 36.

Predsjedništvo Stranke radi i odlučuje na sjednicama.

Predsjedništvo Stranke zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjedništvo Stranke saziva predsjednik Stranke odnosno osoba koja ga zamjenjuje po svojoj odluci ili kada to zatraži trećina članova Predsjedništva.

Predsjedništvo Stranke odlučuje većinom glasova svojih članova. O poslovnom redu na sjednici kao i drugim pitanjima postupovne naravi Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

5. Nadzorni odbor Stranke

Članak 37.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja Stranke osniva se Nadzorni odbor Stranke.

Odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Sabor Stranke na vrijeme od četiri godine. Član Odbora ne može istodobno biti i član Glavnog odbora te Predsjedništva Stranke.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Stranke mogu biti opozvani pod uvjetima opoziva članova Predsjedništva Stranke. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ukoliko je na zasjedanju nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 38.

Nadzorni odbor Stranke nadležan je za kontrolu:

– provođenja općih akata i odluka tijela Stranke,

– zakonitog, odgovornog i gospodarski svrsishodnog raspolaganja sredstvima i

– pravilnosti materijalnog i financijskog poslovanja.

Članak 39.

Nadzorni odbor Stranke ima pravo i obvezu o uočenim pojavama i svom mišljenju izvijestiti Sabor Stranke te tijelo na koje se izvješće odnosi.

Tijelo kome je izvješće upućeno obvezno ga je razmotriti, utvrditi svoje stanovište i poduzeti mjere na koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takovih mjera.

O svom djelovanju i rezultatima nadzora Odbor izvještava Sabor.

6. Sud časti Stranke

Članak 40.

Sud časti Stranke ima predsjednika i četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Sabor Stranke. Članovi Glavnog odbora, Predsjedništva i Nadzornog odbora Stranke te županijskih Sudova časti ne mogu istodobno biti i članovi Suda časti Stranke.

Sud časti Stranke provodi postupak i odlučuje o povredama obveza utvrđenih ovim Statutom te primjenjuje mjere utvrđene ovim Statutom. Sud časti pravovaljano odlučuje ukoliko je na sjednici nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

b) Radna tijela

Članak 41.

Dio zadaća iz svog djelokruga rada Glavni odbor i Predsjedništvo Stranke mogu povjeriti stalnim i povremenim radnim tijelima.

Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug rada. Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena tijelu koje ih je osnovalo.

Članak 42.

U okviru svog djelokruga rada stalna radna tijela:

– prate stanje i razmatraju pitanja u području za koje su osnovana,

– predlažu mjere i aktivnosti usmjerene unapređenju stanja i programa djelovanja,

– organiziraju izvršavanje programa i drugih zadaća u području za koje su ustanovljena,

– obavljaju i druge poslove koje im svojom odlukom povjeri tijelo koje ih je osnovalo.

c) Tajnik Stranke

Članak 43.

Tajnik Stranke organizira i odgovara za:

– stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela Stranke,

– izvršavanje odluka tijela Stranke,

– obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela Stranke.

U ostvarivanju svojih zadaća tajnik:

– potpisuje dokumente njegovog materijalnog i financijskog poslovanja,

– priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata,

– obavlja i druge poslove što mu ih povjere Glavni odbor, Predsjednik Stranke, Predsjedništvo i druga tijela Stranke.

O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Stranke tajnik izvještava Glavni odbor, Predsjednika Stranke i Predsjedništvo Stranke na njihov zahtjev, a najmanje jednom godišnje.

Članak 44.

Tajnika Stranke imenuje na prijedlog Predsjednika Stranke Glavni odbor bez natječaja na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Svoju dužnost tajnik može obavljati profesionalno. Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova tajnika donosi Predsjedništvo Stranke.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja je svojim radnim, stručnim i javnim djelovanjem dokazala svoju opredijeljenost za Statutom određene ciljeve Stranke, kao i potrebno stručno znanje i sposobnost uspješnog organiziranja i djelotvornog rukovođenja organizacijom, i koja po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje.

Članak 45.

Za svoje djelovanje tajnik je odgovoran Glavnom odboru.

Tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. Tajnik može biti razriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Predsjedništva Stranke ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 46.

Obavljanje stručnih i drugih poslova za Stranku organizira i za njega odgovara tajnik Stranke.

Obavljanje stručnih i drugih poslova za Stranku prati i ocjenjuje Predsjedništvo Stranke temeljem izvješća što mu ga jednom godišnje odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev podnosi tajnik Stranke.

Članak 47.

Za obavljanje drugih stručnih, administrativnih i tehničkih poslova Predsjedništvo Stranke može angažirati određeni broj stručnih osoba.

Stručne poslove osobe iz prethodnog stavka mogu obavljati uz naknadu odnosno u radnom odnosu.

Prava i obveze koji proizlaze iz radnog odnosa osobe na profesionalnom radu u Stranci ostvaruju na način utvrđen aktom Predsjedništva Stranke sukladno propisima.

Članak 48.

Određene administrativno-tehničke i druge stručne poslove Predsjedništvo Stranke može povjeriti specijaliziranim službama izvan Stranke.

Članak 49.

Stručne poslove financijskog poslovanja vodi rizničar Stranke.

Rizničara imenuje na prijedlog Predsjednika Stranke Glavni odbor bez natječaja na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Rizničar može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. Rizničar može biti razriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Predsjedništva Stranke ili iz drugih Zakonom predviđenih razloga.

VII. SREDSTVA

Članak 50.

Materijalnu osnovu djelovanja Stranke čine nekretnine, pokretnine i prava uključena u imovinu Stranke.

Za postizanje ciljeva svoga postojanja i zadaća utvrđenih programima Stranka pribavlja financijska sredstva:

– iz sredstava članarine,

– iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću,

– od dotacija, darovanja i drugih dobrovoljnih priloga,

– iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 51.

Stranka je neprofitna pravna osoba.

Ako obavljanjem svoje djelatnosti Stranka ostvari dobit, ona će se koristiti za unapređenje djelatnosti Stranke u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 52.

Svojom imovinom Stranka upravlja sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija te aktima tijela Stranke.

Prihodi i rashodi Stranke utvrđuju se godišnjim financijskim planom kojeg donosi Glavni odbor prije početka godine na koju se plan odnosi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Sudionici Osnivačkog Sabora koji su pisanom izjavom pristupili u njezino članstvo, smatraju se članovima Stranke i bez postupka provedenog u smislu članka 9.#clanak9 stavak 2. ovog Statuta.

Članak 54.

Do osnivanja općinskih i gradskih, te županijskih organizacija Stranke i utemeljenja njihovih tijela njihove funkcije u odnosu na članove Stranke s njihova područja mogu obavljati središnja tijela Stranke.

Članak 55.

Stranka prestaje djelovati kada to odluči Sabor Stranke odnosno zbog drugih, zakonom utvrđenih razloga.

U slučaju prestanka djelovanja i postojanja Stranke njezinu imovinu preuzima organizacija koja nastavlja njezinu djelatnost, odnosno, ukoliko ta organizacija ne postoji, jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište Stranke.

Članak 56.

Nadležna tijela Stranke donijet će opće akte, za čije donošenje su ovim Statutom obvezana, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen na web stranicama Stranke i u tiskovinama sukladno zakonu.

Predsjedavajući

Radnog predsjedništva

Osnivačkog sabora

Krešimir Bubalo, v. r.

zatvori
Statut Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !