Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Hrvatskog narodnog pokreta – Slobodna Hrvatska – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 75 20.10.1994 Statut Hrvatskog narodnog pokreta - Slobodna Hrvatska

STATUTI POLITIČKIH STRANAKA

Na temelju članka 10. najnovijeg Zakona o političkim strankama, Sabor HNP-SH na svojoj Osnivačkoj sjednici održanoj 3. srpnja 1993. godine donio je:

STATUT

HRVATSKOG NARODNOG POKRETA - SLOBODNA HRVATSKA

Točka 1.

HNP-SH je svehrvatska demokratska politička organizacija koja počiva na političkoj baštini hrvatskoga naroda, svih njegovih državotvornih, demokratskih organizacija i političkih prvaka.

Točka 2.

Puni naziv pokreta je: Hrvatski narodni pokret - Slobodna Hrvatska. Skraćeni naziv glasi: HNP-SH Sjedište HNP-SH je u Zagrebu, na adresi Dubrovačka avenija 15.

Točka 3.

HNP-SH je pravna osoba koja se upisuje u registar političkih stranaka i organizacija Republike Hrvatske pri nadležnom ministarstvu.

Točka 4.

Svojim registriranjem HNP-SH stječe pravo obavljanja svoje političke djelatnosti demokratskim sredstvima na prostoru Republike Hrvatske.

Točka 5.

Osobni znak HNP-SH je veliko latinično slovo "H", u zatvorenoj kružnici, sve zlatne boje.

Točka 6.

Pečat HNP-SH je kružnog oblika, promjera 51 milimetar, omeđen hrvatskim tropletom u čijem se središtu nalazi hrvatski grb, koji počinje bijelim poljem, kojega okružuju dva klasa sa strana, sa simbolom HNP-SH u sredini iznad grba. Klasje je omeđeno kružnicom koja dodiruje gornji simbol oko središta njegove visine. Između kružnice i tropleta u donjem dijelu piše "HRVATSKI NARODNI POKRET", a u gornjem slobodnom prostoru "SLOBODNA HRVATS KA".

Točka 7.

HNP-SH predstavljaju i zastupaju članovi Predsjedničkog vijeća na čelu s predsjedavajućim (predsjednikom) i članovima koje on odreduje u pojedinim prilikama, kada se radi o različitim područjima i djelatnostima. Pored toga, HNP-SH zastupa i pravna profesionalna osoba - odvjetnik, kojega postavlja Predsjedništvo HNP-SH

Točka 8.

Cilj HNP-SH je demokratskim putem provođenje u život temeljnih načela sadržanih u programskoj platformi HNP-SH. Ta su temeljna načela sadržana u nekoliko poglavlja, i to:

1. Državna suverenost hrvatskoga naroda u svojoj domovini Hrvatskoj.

2. Građanske slobode sa svim pravima i dužnostima.

3. Zakonska pravednost svih zakona Republike Hrvatske.

4. Skrbna sigurnost svih građana, državljana Hzvatske.

5. Svestrani napredak kroz Hrvatski saborski sustav. To je sve sažeto u programskoj platformi HNP-SH, čime se obuhvaća cjelokupni život jednoga naroda u njegovoj državl.

Točka 9.

HNP-SH djeluje preko svoga cjelokupnog članstva kroz ustrojstvena tijela Sabora, Predsjedništva i Predsjedničkog vijeća u središnjici, te kroz mjesne podružnice i njihova ustrojstvena tijela, kada se bude pristupilo organiziranju mjesnih podružnica.

Sve organizacije i sva tijela HNP-SH djeluju na jedinstvenoj programskoj platformi i po jedinstvenom Statutu, s jedinstveno organiziranim ustrojem.

Točka 10.

Članom HNP-SH može postati svaki punoljetni Hrvat i Hrvatica, državljanin i građanin Republike Hrvatske, koji usvaja programsku platformu i Statut HNP-SH, neovisno od bilo kojih nazora i religiozne pripadnosti. Svi časni i lojalni građani Republike Hrvatske imaju mjesta u HNP-SH.

Točka 11.

Svaki novopristupajući član HNP-SH dužan je točnim odgovorima ispuniti upitni list i potpisati službenu pristupnicu HNP-SH. Takva pristupnica se dostevlja nadležnom odboru HNP-SH. Članovi nadležnog odbora odlučuju o prijemu novoga člana, i o tome su ga dužni obavijestiti najkasnije u roku od 15 dana. Nakon ustrojenja mjesnih podružnica registriranje svakoga člana se provodi kako u mjesnoj podružnici, tako i u središnjici HNP-SH.

Točka 12.

Stupajući u redove HNP-SH svaki njegov član prihvaća sva prava i dužnosti HNP-SH. Svaki član HNP-SH izravno je povezan sa središnjicom, ili preko mjesnih podružnica, kada budu organizirane. Sva djelatnost svakoga člana nastavlja se organizirano sa znanjem i suglasnošću nadležnih organa HNP-SH. Sav rad i djelovanje mora biti u skladu s programskom platformom i Statutom HNP-SH.

Točka 13.

U kratkim napomenama, članovi HNP-SH imaju pravo :

- birati i biti birani u sva tijela HNP-SH

- davati prijedloge i mišljenja, te iznositi kritike o radu HNP-SH

- biti obaviješteni točno i na vrijeme o svim djelatnostima

- za članove ne smije biti nikakve interne tajne o radu HNP-SH

- svaki član ima pravo uvida u materijalno stanje riznice, posebice kada se radi o njegovim ulozima ili darovima

- za svaki materijalni ili novčani prilng mora se izdati potvrda neovisno od toga da li je dotična osoba traži, jer svi prilozi, prihodi i rashodi moraju biti evidentirani pri riznici.

Točka 14.

U kratkim napomenama, svi članovi HNP-SH dužni su:

- organizirano promicati politiku HNP-SH utemeljnu na programskoj platformi i Statutu

- pridržavati se disciplinirano odredaba Statuta

- davati prijedloge za poduzimanje korisnih političkih radnji

- širiti članstvo HNP-SH kroz nova poznanstva i promidžbu

- čuvati ugled, dostojanstvo i čast HNP-SH, Hrvata i Hrvatske

- na vrijeme ispunjavati sve zadaće i obveze HNP-SH

Točka 15.

Oblici i načini organiziranja HNP-SH su takvi da se u prvoj fazi svekoliko članstvo izravno veže za središnjicu HNP-SH, dočim se nakon organiziranja podružnica članstvo veže za središnjicu kroz podružnice, gdje se obostrano registrira. Ovim Statutom se određuje da mjesne podružnice moraju imati najmanje pedeset članova, kako bi im se priznao status mjesne podružnice.

Točka 16.

Prema uzoru središnjice HNP-SH provodi se ustrojstvo mjesnih podružnica. Njihova se mjesna vijeća sastoje od 15 članova svrstanih u pet odbora, po tri člana u svakom odboru. Svi odbori imaju iste dužnosti kao i u središnjici Izbor se članova vijeća podružnica vrši na isti način kao i kod izbora u Saboru za Predsjedništvo HNP-SH. Prvoplasirani s najviše glasova zauzima mjesto predsjedavajućega (predsjednika), a ostali slijede prema broju dobivenih glasova.

Točka 17.

Najviše tijelo HNP-SH je Sabor, kojega u prvoj fazi organiziranja čine svi članovi, dočim nakon organiziranja mjesnih podružnica Sabor čine zastupnici izabrani u podružnicama. Ovim Statutom broj članova Sabora HNP-SH nije određen. Sjednice Sabora se redovito održavaju svake druge godine. Po dvije godine traju mandati svih izabranih tijela, na svim razinama u HNP-SH. Izvanrednu sjednicu Sabora HNP-SH može zatražiti Predsjedništvo dvotrećinskom većinom svih svojih članova, tajnim ili javnim glasovanjem. Također izvanredno zasjedanje Sabora HNP-SH može zatražiti najmanje 30 članova, odnosno zastupnika Sabora HNP-SH. Sjednice Sabora, kao i svih drugih izvršnih tijela su punovažeće kada ih čine kvorumi dvotrećinske većine ukupnog članstva.

Točka 18.

Na saborskim izborima za izvršna tijela HNP-SH uvijek se glasuje za po 10 kandidata više, to jest za 35. Dočim 25 prvoplasiranih čine Predsjedništvo, od kojih prvoplasirana petorica čine Predsjedničko vijeće, a onaj tko je dobio najviše glasova postaje predsjedavajući ili predsjednik HNP-SH. Ukoliko je više kandidata dobilo isti broj glasova uzima se za prvoga onaj kojemu to pripada abecednim redom njegova prezimena. Kandidate za članove izvršnih tijela predlaže za to određena kandidatska komisija, kao i grupe od po 10 članova - zastupnika Sabora.

Točka 19.

Predsjedničko vijeće čini petero prvoplasiranih na saborskim izborima, oni zauzimaju mjesto skupnog Predsjedničkog vijeća s prvoplasiranim na čelu. Prvoplasirani ima mjesto predsjedavajućeg, to jest predsjednika. U tome tijelu on je prvi među jednakima. Predsjedavajući nikakve odluke ne donosi sam, nego uz jedinstvenu suglasnost svih članova Predsjedničkog vijeća. Ukoliko se pri nekim odlukama svi članovi ne slažu jednoglasno, onda se to rješava na prvoj sjednici Predsjedništva, tajnim ili javnim glasovanjem najmanje dvotrećinske većine svih članova, i to natpolovičnom većinom glasova.

Točka 20.

Predsjedničko vijeće je tijelo koje konstantno djeluje rješavajući sve tekuće poslove HNP-SH na svojim prema potrebi tjednim sjednicama, a u svakom slučaju dvotjednim. Predsjedničko vijeće ima velike dužnosti i prava po ovom Statutu. U njemu je koncentrirana djelatnost HNP-SH po programskoj platformi i Statutu. Predsjedničko vijeće saziva sve sjednice Predsjedništva, kojemu predsjedava i podnosi izvješća o svome radu i djelovanju. Ukoliko se dvotrećinska većina svih članova Predsjedništva ne slaže s radom i djelovanjem Predsjedničkog vijeća u cjelini ili s nekim od njegovih članova, onda se vrše zamjene tih članova novim članovima, prema redoslijedu po broju dobivenih glasova na izborima. Dvotrećinska većina svih članova Predsjedništva ima pravo zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora, u roku od mjesec dana. Znači, Predsjedničko vijeće odgovara Predsjedništvu, a Predsjedništvo u cijelosti Saboru HNP-SH. Sjednicama Sabora predsjedava Predsjedničko vijeće sve do novog izbora.

Točka 21.

Cijelo Predsjedništvo je svrstano u pet upravnilh Odbora, prema struci, želji i potrebi. Na čelu svakog odbora nalazi se po jedan od članova Predsjedničkog vijeća. Tako imamo slijedeće odbore HNP-SH

1. Odbor za nadzor provođenja programske platforme u skladu sa Statutom.

2 Odbor za rad i djelovanje tajništva administrativnih poslova

3. Odbor za riznicu i ekonomske poslove.

4. Odbor za tisak i promidžbu.

5. Odbor za sve pravne poslove i sporove

Točka 22.

Pri izboru u Sabor HNP-SH uvijek se glasuje za po 10 kandidata više kako bi se time upotpunjavala eventualno upražnjena mjesta dužnosnika tijekom mandata od dvije godine. Tu se misli na bolest, smrt i druge uzroke koji onemogućuju rad i djelovanje dužnosnika. Takav postupak izbornosti važi kako za izvršno tijelo središnjice, tako i za izvršna tijela mjesnih podružnica. Pri glasovanjima u HNP-SH ima se pravo glesovati za članove svih tijela i u svim slučajevima, javno i tajno, kako odluči natpolovična većina glasačkog tijela. Kod glasovanja se zapisnički utvrđuje brojnost glasova od strane izborne komisije. Glasovanjem se izražava najveća demokratičnost izražavanja volje većine, pri svim slučajevima i na svim razinama.

Točka 23.

Stalni dužnosnici izvršnoga tijela HNP-SH ne mogu imati neke druge zastupničke obveze, sve dok vrše dužnost svoga mandata, a to se prema ovom Statutu odnosi samo na članove Predsjedničkog vijeća. Onaj profesionalni djelatnik koji je neprestano vezan za rad i djelovanje HNP-SH mora imati za svoj rad naknadu ako nema drugih izvora prihoda za život u tom razdoblju.

Točka 24.

Pri svim sjednicama svih tijela HNP-SH javnost je dozvoljeno isključiti kada za to ima opravdanih razloga u HNP-SH . Inače su sve sjednice javne. U svakom slučaju javnost se obavješćuje o zaključcima i odlukama sjednica preko tiska i drugih sredstava priopćavanja. Sjednice Sabora HNP-SH održavaju se redovito svake druge godine, Predsjedništva najmanje svakog drugog mjeseca, a Predsjedničkog vijeća najmanje svakog drugog tjedna. Sjednice Predsjedničkog vijeća se zakazuju dogovorno, dočim Predsjedničko vijeće zakazuje sjednice Predsjedništva i Sabora na svojim sjednicama, a članstvo obavještava pismenim putem, s dnevnim redom i u određenom roku prije zakazane sjednice, koji u slučaju saborskih sjednica iznosi najmanje mjesec dana.

Točka 25

Izbornost svih članova na svim dužnostima može biti neograničeno ponavljana, sve dok dotični uživa povjerenje glasača. Svim zaslužnim i istaknutim članovima HNP-SH može se odati priznanje i time da postaju počasnim članovima u HNP-SH.

Točka 26.

Pod poseban se nadzor stavlja riznica HNP-SH, tako da svaki član Predsjedrrištva ima pravo zatražiti uvid u evidentirano i stvarno stanje prihoda i rashoda riznice. Također, svaki darovatelj mora imati uvida u materijalna i novčana dobra koja je riznici HNP-SH poklonio. Riznice svih mjesnih podružnica moraju biti pod punim nadzorom kako Odbora za riznicu, tako i svih članova mjesnoga vijeća.

Svaka riznica mjesnih podružnica je dužna iskazivati svoje materijalno stanje središnjoj riznici i Predsjedničkom vijeću.

Točka 27.

Sve podružne riznice dužne su 50 posto svojih prihoda dostavljati središnjoj riznici, za rad i potrebe kako središnjice, tako i mjesnih podružnica HNP-SH kojima je potrebita materijalna pomoć pri izuzetnim slučajevima Svi prilozi u svim riznicama moraju biti zapisnički evidentirani i registrirani, a darovateljima se obvezatno moraju izdavati potvrde na svaki ulog neovisno od njihova traženja, tako da se isključe sve moguće manipulacije s materijalnim i novčanim sredstvima.

Točka 28.

Odbor za riznicu je nadležan i jedinstveno odgovoran za novčane izdatke riznice. Nitko iz riznice ne može bez suglasnosti svih članova Predsjedničkog vijeća poslovati s novčanim sredstvima riznice HNP-SH. Materijalno stanje riznice se mora na svim sjednicama Predsjedništva točno prikazivati.

Točka 29.

Svaka mjesna podružnica je Hrvatski narodni pokret u malom, koja i pored svoje povezanosti sa središnjicom ima i svoju lokalnu samostalnost. To se odnosi svakako i na materijalno stanje riznice. Redovito prikazivanje materijalnog stanja riznice središnjoj riznici i Predsjedničkom vijeću je potrebito zbog uvida u materijalno stanje cjelokupnog HNP-SH.

Točka 30.

Materijalna sredstva za rad i djelovanje HNP-SH pri bavljaju se od svekolikog članstva i njegovih dragovoljnih doprinosa u vidu godišnje materijalne obveze. Inače, članarina nije uvjetovana članstvom u HNP-SH. Oni članovi koji nisu u stanju plaćati članarinu HNP-SH i ne trebaju je plaćati, sve dok su u takvom materijalnom položaju. Nitko se zbog toga ne smije isključiti iz redova HNP-SH. Dočim, svi oni koji imaju dovoljno sredstava za život, imat će sigurno i za dragovoljne priloge svojoj pokretačkoj organizaciji, za rad i djelovanje HNP-SH.

Točka 31.

Pored dragovoljnih priloga članova HNP-SH materijalna sredstva će se namicati i putem poslovne djelatnosti HNP-SH kao što je tiskanje i izdavanje vlastitog glasila, brošura, knjiga i dr. Pored toga HNP-SH će tražiti i druge načine, zakonom dozvoljene, za pribavljanje sredstava.

Točka 32.

Stegovni postupci u HNP-SH provode se propisima ovoga Statuta. Svi sporovi idu preko Predsjedničkog vijeća i njegova upravnog odbora za pravno područje, kako u središnjici, tako i na isti način u mjesnim podružnicama. Podružnički su odbori prvostupni, i oni imaju pravo izricati kazne pismenih opomena kao i donositi prijedloge za kaznu isključenja iz HNP-SH. To se sve dostavlja središnjem odboru u Predsjedničkom vijeću, koji odlučuje o pravnim sporovima, kaznama i žalbama. Za kazne koje je izrekao prvostepeni odbor mjesnih podružnica postoji pravni lijek žalbe višestepenom odboru u Predsjedničkom vijeću, i to u roku od 15 dana.

Točka 33.

U višestepenom odboru Predsjedničkog vijeća HNP-SH svi se predmeti žalbi moraju rješavati najduže u roku od mjesec dana. Žalbe na odluke višestepenog odbora se dostavljaju Predsjedničkom vijeću u roku od jedan mjesec dana. O tim žalbama na svojim sjednicama odlučuje Predsjedništvo HNP-SH tajnim ili javnim glasovanjem natpolovične većine u korist ili na štetu kažnjenoga.

Točka 34.

Pri svim slučajevima okrivljeni se ima ispitati osobno od strane nadležnog odbora u Predsjedničkom vijeću, kao i u odgovarajućem odboru mjesne podružnice Tek nakon uvida u sve elemente protustatutarnih radnji mogu se donašati odluke o kazni ili oslobađanju od krivnje.Jedino o kaznama isključenja iz HNP-SH može o žalbi odlučivati Sabor na svojim redovitim ili izvanrednim sjednicama, nakon svestranog istražnog postupka i uvida, i donašati svoje odluke putem propisa ovoga Statuta.

Točka 35.

Za vrijeme trajanja kaznenoga postupka članstvo se za svakoga takvog isključenog člana jednostavno zaleđuje, ukoliko je podnio žalbu. U slučaju pozitivne odluke u korist okrivljenoga, slijede mjere rehabilitacije, s provjeravanjem tijela koja su izricala te kazne.

Točka 36.

Za posebne slučajeve povrede statutarnih odredbi kod materijalnih dobara, kao i kod drugih kršenja statutarnih normi od strane odgovornih dužnosnika, Predsjedništvo HNP-SH je ovlašteno i dužno odrediti za svaki pojedini slučaj privremeni nezavisni časni sud od članova HNP-SH izvan Predsjedništva. Na odluke toga časnoga suda može se podnositi žalba samo saboru HNP-SH.

Točka 37.

Sve mjesne podružnice HNP-SH su izravno povezane sa središnjicom preko svojih zastupnika. Putne i druge troškove snaša mjesna podružnica za svoga zastupnika. Ukoliko neke mjesne podružnice nisu u stanju snašati troškove svoga saborskog zastupnika, onda se one mogu na dotičnom prostoru udruživati s drugim mjesnim podružnicama kroz jedinstvenog saborskog zastupnika koji ih zastupa.

U izvanrednim slučajevima mjesne su podružnice dužne tražiti novčanu pomoć od središnjice HNP-SH.

Točka 38.

Svaka mjesna podružnica koja je birala ili postavljala svojega zastupnika u Sabor HNP-SH može ga i opozvati neovisno od središnjice HNP-SH. U svakom slučaju, razlozi smjenjivanja se moraju dostaviti središnjici, to jest Predsjedničkom vijeću. U tome slučaju dotični se nema pravo žaliti nikome izvan mjesne podružnice.

Članak 39.

Na razini mjesnih podružnica cjelokupno članstvo čini mjesni Sabor. Prema uzoru središnjice biraju se članovi vijeća mjesne podružnice. Razlika je samo u tome što su izvršna tijela mjesne podružnice malobrojnija. U skladu s uredbama ovoga Statuta svaka mjesna podružnica provodi izbore za svoja tijela samostalno, ali uz znanje središnjice HNP-SH. To se također odnosi na izvanredne sjednice, biranja ili opozive članova, kao i cijelih izvršnih tijela mjesne podružnice.

Točka 40.

U HNP-SH se traži od svakoga člana rad, poštenje, disciplina i odgovornost, na svim dužnostima i radnim mjestima, kako u Pokretu, tako i općenito u hrvatskome narodu. S tim načinom se želi postići novi pokretački duh svih Hrvata i Hxvatica, za stvaranje novih duhovnih i tvarnih dobara u hrvatskome narodu.

Točka 41.

Svi oni Hrvati i Hrvatice, građani i državljani Hrvatske, koji su se jako ogriješili ili koji se ogriješe o čast i dostojanstvo hrvatskoga imena, naroda i domovine Hrvatske, ne mogu i neće moći biti članovirna HNP-SH sve dok se javno ne pokaju i ne okaju svoje grijehe počinjene svjesno ili nesvjesno.

Točka 42.

Programska platforma za svekoliko članstvo HNP-SH je nezamjenjiva, jer je na njoj utemeljen HNP- SH. Prvi odbor Predsjedništva određen je za nadziranje provođenja u život programske platforme i statutarnih odredbi. Inače, na svim sjednicama Sabora. HNP-SH moguće je dopunjavati Statut novim potrebitim točkama. Pri svim dopunama Statuta potrebno je izvješćivati nadležno mininistarstvo Republike Hrvatske.

Točka 43.

Sve odluke i dokumenti moraju biti u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, čije zakone, sudstvo i vlast u svojoj domovini Hrvatskoj članovi HNP-SH jedino poštuju. Članovi HNP-SH nikada se ne smiju služiti bilo čirne što nije u skladu s pozitivnim zakonodavstvom Republike Hrvatske, i što nije u interesu hrvatskoga naroda i Hrvatske.

Točka 44.

Sve interne poslovnike nadležna tijela u HNP-SH moraju usvajati kako bi tek onda mogli biti na snazi Do usvajanja poslovnika sva tijela HNP-SH djeluju i rade na dogovoreni način, poštujući demokratsku proceduru, načela i postupke u okviru svojih ovlaštenja u okviru ovoga Statuta

Točka 45.

Sugestije za izmjene i dopune Statuta HNP-SH može i dužan je davati svaki član HNP-SH ukoliko ima bolja rješenja. Svi korisni pismeni prijedlozi će se razmatrati u odboru nadležnom za Statut. Odbor ćc takve korisne prijedloge uzimati u daljnji postupak.

Točka 46.

HNP-SH planira izdavati svoje pokretačko glasilo koje se ima zvati imenom HNP-SH, to jest "SLOBODNA HRVATSKA". Za njegovo izdavanje ima se brinuti Predsjedničko vijeće, posebice Odbor za tisak i promidžbu.

Točka 47.

Odluku o prestanku HNP-SH može donijeti samo Sabor HNP-SH, i to u skladu sa Zakonom Republike Hrvatske o političkim strankama. U tome slučaju sva imovina HNP-SH ima se dati fondu Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.

Točka 48.

Programska platforma, pečat i simbol, kao i službeni pozdrav "Za slobodnu Hrvatsku!", uzeti su iz ilegalnoga rada HNP-SH.

Točka 49.

Ovaj Statut HNP-SH je na snazi do prve redovite ili izvanredne sjednice Sabora HNP-SH, koji će o Statutu odlučivati.

Točka 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registriranja kod nadležnog Ministarstva uprave i pravosuda Republike Hrvatske u Zagrebu

Predsjedavajući:

Mate Čavar, v. r.

zatvori
Statut Hrvatskog narodnog pokreta – Slobodna Hrvatska –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !