Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Liste za Rijeku ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 24.1.2007 Statut Liste za Rijeku

POLITIČKE STRANKE

423

Na temelju članka 10.L322738 Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« 111/96 i 164/98) na Osnivačkoj skupštini LISTE ZA RIJEKU održanoj 26. rujna 2006. u Rijeci donesen je

STATUT

LISTE ZA RIJEKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

LISTA ZA RIJEKU (u daljnjem tekstu Stranka) je regionalna politička stranka, osnovana na načelima višestranačja, parlamentarnog sustava, podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, jednakopravnosti svih pred zakonom i jednakopravnosti svih oblika vlasništva te slobodnom tržištu roba, rada i kapitala. Opći ciljevi stranke određeni su u Programskoj deklaraciji prihvaćenoj na osnivačkoj skupštini.
LISTA ZA RIJEKU posebno će se starati o očuvanju i promicanju posebnosti i vrijednosti riječke političke, gospodarske i kulturne baštine i tradicije koje čine sastavni dio riječkog urbanog identiteta.

Članak 2.

Ovim Statutom LISTA ZA RIJEKU uređuje pravni položaj, naziv, sjedište i znak, predstavljanje i zastupanje, područje, ciljeve i načela, način djelovanja, oblike organiziranja i unutarnje ustrojstvo (upravna tijela te način njihovog izbora i opoziva), određuje nadležnosti pojedinih upravnih tijela stranke, sredstva za rad, prestanak, postupak s imovinom u slučaju prestanka i ostala pitanja značajna za rad stranke.

Članak 3.

Ostvarivanje ciljeva, napose onih naznačenih u svojoj Programskoj deklaraciji LISTA ZA RIJEKU nastojat će postići svojim političkim djelovanjem prije svega na području Rijeke, ali i na svim državnim i društvenim razinama.
Ostvarivanje naznačenih ciljeva zadaća je svakog člana LISTA ZA RIJEKU.

NAZIV I SJEDIŠTE STRANKE

Članak 4.

Naziv političke stranke je LISTA ZA RIJEKU.
Skraćeni naziv stranke je LISTA-RI.
Sjedište LISTA ZA RIJEKU je u Rijeci, Rujevica 4.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta stranke donosi Skupština stranke.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE STRANKE

Članak 5.

LISTU ZA RIJEKU predstavlja i zastupa predsjednik stranke.
U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika LISTE ZA RIJEKU zamjenjuje jedan od članova predsjedništva kojeg on odredi i to u granicama danih ovlasti. Ako je predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga mijenjati, učinit će to umjesto njega Predsjedništvo stranke.

PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.

LISTA ZA RIJEKU djeluje u pravilu na području grada Rijeke i općina riječkog prstena. Ovisno o političkim i drugim interesima, djelovanje se može proširiti i na druga područja Republike Hrvatske.
LISTA ZA RIJEKU surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan navedenog područja djelovanja, te s organizacijama osnovanim u inozemstvu sukladno pravnom poretku pojedine strane zemlje.
LISTA ZA RIJEKU može se učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.
Odluke o suradnji i učlanjenju donosi Skupština stranke.

PEČAT I ZNAKOVLJE

Članak 7.

Pečat LISTE ZA RIJEKU pravokutnog je oblika, dužine 40 mm i visine 15 mm, koji uz gornji rub ispisano je LISTA ZA RIJEKU a uz donji rub web-adresa www.listazarijeku.com.
Znak stranke čine tri »kvačice« bordo-žuto-plave boje ispod kojih sivim slovima piše www.listazarijeku.com. Prikaz znaka dan je u prilogu (Dodatak 1.) ovog statuta te čini njegov sastavni dio.
Način uporabe znakovlja i pečata donosi Savjet stranke.

II. TEMELJNA NAČELA I CILJEVI LISTE ZA RIJEKU

Članak 8.

Temeljna svrha političkog djelovanja LISTE ZA RIJEKU jest ostvarenje slobodne zajednice na području na kojem stranka djeluje, pri čemu se podrazumijeva da je u njoj slobodan, jednakopravan i socijalno siguran svaki pojedinac.

Članak 9.

Temeljni ciljevi LISTA ZA RIJEKU su:
1. duhovno, materijalno i socijalno blagostanje građana Rijeke u širem smislu, ali i svakog građanina na području djelovanja stranke,
2. brža gospodarska obnova i razvitak, potpunijim korištenjem prirodnih i ljudskih potencijala, osobito u turizmu, pomorstvu, te svim oblicima poduzetništva i obrtništva,
3. poboljšanje komunalnog standarda građanstva,
4. oblikovanje i provedba demografski, prostorno i ekološki održivog gospodarskog i socijalnog razvitka
5. dostizanje većeg zdravstvenog i socijalnog standarda svih kategorija stanovništva,
6. poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika i socijalno ugroženih osoba,
7. poboljšanje kakvoće osnovnog školstva, srednjeg i visokog obrazovanja,
8. stvaranje povoljnijih materijalnih i društvenih uvjeta za brži razvitak znanosti, osobito onih koji na području djelovanja stranke imaju tradiciju, a to su humanističke, te one koje su važne za razvitak turizma i pomorstva,
9. unapređenje svih oblika kulturnih djelatnosti, uključujući i reafirmaciju kulturnih vrijednosti

Članak 10.

U političkom djelovanju LISTA ZA RIJEKU polazit će od temeljnih vrijednosti slobodne i suverene Republike Hrvatske, sadržanih u njenom Ustavu.

JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad LISTA ZA RIJEKU i njezinih tijela je javan. Za javnost rada odgovoran je predsjednik stranke.
Iznimno, tijela LISTA ZA RIJEKU sa svojih sjednica mogu isključiti javnost kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima.

III. ČLANSTVO

Članak 12.

Članom LISTE ZA RIJEKU može postati hrvatski državljanin pod uvjetom da je punoljetan, poslovno sposoban, te da nije član druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Član LISTE ZA RIJEKU mora prihvaćati Statut i Programsku deklaraciju stranke, te raditi na ostvarivanju njenih ciljeva.
Za učlanjenje u LISTU ZA RIJEKU potrebno je potpisati pristupnicu u članstvo stranke. Potpisana pristupnica dostavlja se Glavnom tajniku stranke koji je dužan utvrditi udovoljava li potpisnik pristupnice uvjete iz stavka 1. ovoga članka te o tome u roku od sedam dana izvijestiti Predsjedništvo stranke.
Ukoliko Predsjedništvo stranke u roku od 30 dana od dana prispjele pristupnice pismenom odlukom ne odbije učlanjenje, smatrat će se da je izvršen upis u središnju evidenciju članstva stranke i od tog trenutka potpisnik pristupnice smatra se članom stranke.
Ukoliko je odluka Predsjedništva stranke negativna u odnosu na učlanjenje nekoga građanina Republike Hrvatske, o tome treba obavijestiti dotičnu osobu pismeno.
Ukoliko građanin Republike Hrvatske nije zadovoljan odlukom Predsjedništva stranke, o svome članstvu može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke o kojoj odlučuje Savjet stranke, čija je odluka konačna.
Nakon konačne odluke o upisu novoga člana, izdaje mu se članska iskaznica.
Za evidenciju članstva LISTE ZA RIJEKU odgovoran je glavni tajnik stranke.

Članak 13.

Skupština LISTE ZA RIJEKU može posebno zaslužnu osobu za razvitak i ostvarivanje ciljeva stranke proglasiti počasnim članom.
Uvjete i postupak dodjele statusa počasnog člana donosi Predsjedništvo stranke.

Članak 14.

Član LISTE ZA RIJEKU ima pravo:
1. sudjelovati u radu stranke, odnosno stvaranju i provedbi politike stranke,
2. birati i biti biran u tijela stranke,
3. dobiti člansku iskaznicu stranke,
4. biti izvješćivan o radu stranke,
5. podnijeti ostavku na dužnost u stranci na koju je izabran ili imenovan,
6. istupiti iz stranke.
Dužnosti člana LISTE ZA RIJEKU su:
1. djelovati sukladno Statutu i Programskoj deklaraciji, te općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika stranke,
2. izvještavati o svom političkom djelovanju nadležna tijela i dužnosnike stranke,
3. štititi interese i ugled stranke i
4. provoditi odluke tijela stranke, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela LISTE ZA RIJEKU.
Izvršenje navedenih dužnosti te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja, predstavlja osnove stranačkog kodeksa.
Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja, član ugrožava interese stranke, što se razmatra u postupku pred Sudom časti.
Za nepridržavanje pravila stranačkog kodeksa članu se može izreći mjera suspenzije i/ili isključenja iz stranke. Odluku o suspenziji donosi predsjednik stranke, a odluku o isključenju Sud časti. Na odluku o suspenziji, odnosno isključenju iz stranke, član ima pravo žalbe u roku od 8 dana, od dana izricanja odluke o suspenziji, odnosno isključenju, i to Savjetu stranke.

Članak 15.

Članstvo u LISTI ZA RIJEKU prestaje:
1. smrću člana,
2. istupanjem iz stranke i
3. isključenjem iz stranke.

Članak 16.

LISTE ZA RIJEKU ima podupirajuće članove, državljane RH, koji moralno i materijalno potpomažu rad stranke.
Podupiratelji ne mogu biti birani u tijela stranke, ali mogu sudjelovati u radu sjednica ako ih se pozove.

IV. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO LISTE ZA RIJEKU

Članak 17.

LISTA ZA RIJEKU je ustrojena po funkcionalno-teritorijalnom načelu.
LISTA ZA RIJEKU se sastoji od stupnjeva ustroja:
1. središnjeg tijela (Skupština, Savjet i Predsjedništvo stranke),
2. ogranaka.

SREDIŠNJA TIJELA LISTE ZA RIJEKU

Članak 18.

Središnja tijela LISTE ZA RIJEKU jesu:
1. Skupština,
2. Predsjedništvo,
3. Predsjednik,
4. Savjet,
5. Nadzorni odbor,
6. Povjerenstvo za Statut i
7. Sud časti.

Članak 19.

Najviše tijelo LISTE ZA RIJEKU je Skupština
Skupštinu LISTE ZA RIJEKU čine:
svi članovi stranke.

Članak 20.

Skupština Stranke
1. utvrđuje temeljna načela politike LISTE ZA RIJEKU,
2. donosi i mijenja Statut i program stranke,
3. razmatra i usvaja izvješća o radu središnjih tijela stranke,
4. bira i razrješava predsjednika i članove predsjedništva stranke,
5. donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke,
6. odlučuje o imovini stranke,
7. donosi odluku o prestanku rada stranke,
8. proglašava počasne i podupirajuće članove stranke,
9. donosi Poslovnik o svome radu.
Skupština Stranke djeluje po Poslovniku kojega sama donosi.

Članak 21.

Skupština LISTE ZA RIJEKU saziva se u redovnom i izvanrednom zasjedanju.
Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik stranke. U pravilu se odvija svake četiri godine i tada je to izborna Skupština. Izvještajna Skupština se održava u pravilu jednom u dvije godine.
Izvanredno zasjedanje saziva predsjednik na vlastiti poticaj ili na temelju odluke Savjeta stranke to u roku od 60 dana od primitka zahtjeva. Izvanrednu Skupštinu može sazvati i Predsjedništvo natpolovičnom većinom svih članova Predsjedništva.
Ako predsjednik odbije sazvati Skupštinu, saziva je predsjedništvo.
Skupština može donositi odluke ako je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine. Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovine nazočnih članova.

PREDSJEDNIK LISTE ZA RIJEKU

Članak 22.

Predsjednik stranke predstavlja i zastupa stranku, a suodgovoran je s ostalim članovima predsjedništva
Stranke za cjelokupan rad stranke. On saziva sjednice Predsjedništva te predsjedava istim.
Predsjednika Stranke bira skupština stranke tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova svih članova nazočnih na Skupštini na vrijeme od 4 godine na način određen člankom 41. stavak 7. Statuta Stranke.

PREDSJEDNIŠTVO LISTE ZA RIJEKU

Članak 23.

Predsjedništvo Stranke sastoji se od predsjednika i 8 članova koje bira skupština tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.
Članovi Predsjedništva biraju između sebe:
1. glavnog tajnika,
2. glavnog rizničara.

Članak 24.

Glavni tajnik priprema i skrbi se o:
1. radu Savjeta stranke,
2. radu ostalih središnjih tijela stranke,
3. ostalom, po naputku predsjednika Stranke temeljem članka 44. Statuta.

Članak 25.

Glavni rizničar brine se o prihodima i rashodima Stranke. Podnosi prijedlog financijskog plana i zaključnog računa.

Članak 26.

Dužnosti Predsjedništva Stranke su:
1. birati članove Savjeta Stranke,
2. birati članove Suda časti i donositi Pravilnik o njegovom radu,
3. birati članove Nadzornog odbora i donositi Pravilnik o njegovom radu,
4. birati članove Povjerenstva za statut,
5. predlagati odluke o dodjeli priznanja.

Članak 27.

Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik Stranke. Sjednice Predsjedništva može sazvati i najmanje 5 članova Predsjedništva. Predsjedništvo pravovaljano odlučuje, kada je na njegovim sjednicama nazočno najmanje 5 članova.
Odluke su pravovaljane ako za njih glasuje natpolovična većina od ukupnog broja članova Predsjedništva.

SAVJET STRANKE

Članak 28.

Savjet Stranke čine:
1. članovi Predsjedništva,
2. predsjednici svih podružnica stranke,
3. imenovani članovi Savjeta.
Savjet Stranke zasjeda po potrebi. Sjednicama Savjeta stranke predsjedava glavni tajnik stranke, a u slučaju njegove spriječenosti, predsjednik ovlašćuje osobu koja će predsjedavati u njegovoj odsutnosti sjednicama.
Članovi Savjeta stranke mogu biti i nestranačke osobe ali bez prava glasa.

Članak 29.

Savjet stranke:
1. raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima,
2. raspravlja o bitnim pitanjima iz djelovanja predsjedništva stranke,
3. prati provedbu i izvršavanje odluka stranke,
4. utvrđuje godišnji financijski plan i prihvaća zaključni račun,
5. utvrđuje izmjene i dopune Programske deklaracije i Statuta stranke i predlaže Skupštini na prihvaćanje,
6. razvija organizacijsko ustrojstvo stranke,
7. obavlja sve ostale važne poslove, koji nisu u nadležnosti skupštine i drugih tijela stranke.
8. odluke Savjeta Stranke su obvezujuće za Predsjedništvo jedino ako su donesene natpolovičnom većinom svih članova.
Savjet stranke djeluje prema Poslovniku koji sam donosi.

Članak 30.

Glavni tajnik saziva Savjet Stranke:
1. na vlastiti poticaj,
2. na zahtjev trećine članova Savjet Stranke,
3. na zahtjev Predsjedništva Stranke.
Savjet stranke može donositi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom svih članova Savjeta s pravom glasa.

NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Nadzorni odbor LISTE ZA RIJEKU neovisno je tijelo sastavljeno od 3 člana koji nadziru materijalno i financijsko poslovanje stranke. On podnosi izvješća Savjetu i skupštini stranke.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Mandat može biti ponovljen.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi predsjedništva.

POVJERENSTVO ZA STATUT

Članak 32.

Povjerenstvo za Statut je tijelo sastavljeno od 3 člana. Ono brine o statutarnosti cjelokupnog rada stranke.
Mandat članova Povjerenstva za Statut traje četiri godine. Mandat može biti ponovljen.
Članovi Povjerenstva za Statut ne mogu biti članovi predsjedništva.

SUD ČASTI

Članak 33.

Sud časti je tijelo koje čine 3 člana. On odlučuje o stegovnim i drugim sporovima unutar stranke i to na temelju ovoga Statuta kao i Poslovnika o radu kojeg donosi predsjedništvo stranke.
Članovi Suda časti ne mogu biti istodobno članovi predsjedništva. Mandat im traje 4 godine i može biti ponovljen.

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA

Članak 34.

Temeljna teritorijalna organizacija je ogranak Stranke. Ogranak se u pravilu osniva za područje dijela grada Rijeke ili općine.

Članak 35.

Ogranak se može ustrojiti ako ima najmanje 5 članova.

Članak 36.

Tijelo upravljanja u temeljnim podružnicama Vijeće je Ogranka koje osniva i raspušta Savjet stranke.

Članak 37.

Članovi Vijeća ogranka biraju između sebe predsjednika, dopredsjednika te još tri člana koji čine Izvršni odbor Ogranka.

Članak 38.

Ogranci pomažu i realiziraju politiku stranke, neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana, usklađuju djelovanje ogranaka na svom području i izražavaju interese stranke u dijelu grada u kojoj djeluju, a posebno u predstavničkom i izvršnim tijelima vlasti.

Članak 39.

Ogranci djeluju sukladno političkim načelima stranke sadržanim u Programu, Statutu i odlukama viših tijela stranke.

Članak 40.

Vijeća podružnica dužni su izvještavati o svom radu Savjetu stranke.

V. KANDIDIRANJE, IZBOR I OPOZIV TIJELA STRANKE

Članak 41.

Sva tijela Stranke biraju se na vrijeme od 4 godine.
Tajnim glasovanjem bira se predsjednik LISTE ZA RIJEKU.
Kandidate za predsjednika stranke predlaže Savjet stranke, a to mogu učiniti i najmanje 20 članova LISTE ZA RIJEKU a na dužnost je izabran kandidat koji dobije kvalificiranu većinu Skupštine Stranke na način određen člankom 22.
Kandidate za, glavnog tajnika i glavnog rizničara stranke pored predsjednika stranke, može predložiti i najmanje 10 članova stranke i svaki član Predsjedništva a na dužnost je izabran kandidat koji dobije kvalificiranu većinu glasova članova Predsjedništva.
Predsjednike ostalih organizacijskih jedinica, članove Povjerenstva za Statut, Suda časti, Nadzornog odbora biraju se javnim glasovanjem a na dužnost je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova članova Predsjedništva.
Povjerenstvo za Statut, Sud časti Nadzorni odbor odlučuju natpolovičnom većinom ukupnog broja članova tijela.
Kada je predloženo više kandidata, provodi se tajno glasovanje, a izabran je onaj koji dobije natpolovičan broj glasova predsjedništva, ili u slučaju izbora predsjednika stranke natpolovičnu većinu nazočnih članova skupštine. Ako ni jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, u sljedeći krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova iz prethodnog kruga. Izabranim se smatra kandidat s većim brojem glasova.

Članak 42.

Savjet stranke predlaže Predsjedništvu kandidate za predstavnička tijela u Republici Hrvatskoj.

Članak 43.

Svaki član tijela stranke može biti opozvan, ako ne izvršava svoju funkciju ili ne postiže rezultate koji zadovoljavaju.
Na opoziv članova tijela na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru istih.

VI. GLAVNI TAJNIK LISTE ZA RIJEKU

Članak 44.

Glavni tajnik obavlja organizacijske, administrativne, pravne, komercijalne, knjigovodstvene, blagajničke i ostale stručne i tehničke poslove potrebne za funkcioniranje stranke i njezinih središnjih tijela.

VII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

LISTA ZA RIJEKU ostvarivat će prihode od:
1. članarine,
2. darova i sličnih davanja,
3. naknada iz proračuna lokalne samouprave i uprave,
4. naknada iz državnog proračuna,
5. iz ostalih izvora sukladno zakonu.
Materijalnim i financijskim poslovanjem stranke rukovodi glavni rizničar.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA LISTE ZA RIJEKU

Članak 46.

LISTA ZA RIJEKU prestaje postojati odlukom skupštine stranke i to ako je donese najmanje 2/3 ukupnog broja članova.

Članak 47.

U slučaju prestanka postojana LISTE ZA RIJEKU sva imovina stranke udijelit će se po odluci Skupštine novim korisnicima.

IX. OSTALE ODREDBE

Članak 48.

Skupština stranke može mijenjati i nadopunjavati ovaj Statut. Skupština se saziva dostavljanjem pismenih poziva članovima 7 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja te prijedlog dnevnog reda.

Članak 49.

Ovlast tumačenja ovog Statuta ima:
1. Skupština stranke,
2. Povjerenstvo za Statut prema Poslovniku o svom radu.

Članak 50.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah. Ovaj statut bit će objavljen u »Narodnim novinama« ili u jednom od javnih glasila.

Predsjednik
Liste za Rijeku
Denis Pešut, v. r.

zatvori
Statut Liste za Rijeku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !