Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Sjedinjenih nezavisnih lista ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 10.5.2006 Statut Sjedinjenih nezavisnih lista

POLITIČKE STRANKE

1260

Na temelju čl. 10.L297882 Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/2001.) i Pravilnika o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranakaL297884 (»Narodne novine«, broj 79/94) Osnivačka konvencija Sjedinjenih nezavisnih lista održana 26. veljače 2006. godine u Zagrebu donijela je

STATUT

SJEDINJENIH NEZAVISNIH LISTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom SNL-a (u daljnjem tekstu Statut) uređuje pravni status, naziv, sjedište i znak, predstavljanje i zastupanje, područje, ciljevi, načela i način djelovanja političke stranke, Sjedinjene nezavisne liste, njezino članstvo, ustrojstveni oblici i unutarnje ustrojstvo (upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja), sredstva za rad, prestanak rada i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, te ostala pitanja značajna za rad stranke.

Članak 2.

Sjedinjene nezavisne liste (u daljnjem tekstu: SNL) su politička stranka. Ciljevi i politika izraženi su u Temeljnom programu, deklaracijama, rezolucijama i odlukama, te ovim Statutom i drugim općim aktima stranke.
SNL obuhvaća svoje cjelokupno članstvo u ustrojstvene oblike i tijela SNL-a koji djeluju u skladu s demokratskim ustrojstvom društva i važećim zakonskim propisima.

Članak 3.

U ostvarivanju političkih načela, ciljeva SNL-a i Temeljnog programa, stranka se koristi svim demokratskim, parlamentarnim i neparlamentarnim zakonski dopuštenim sredstvima, odbacujući sve nedemokratske, totalitarne i druge nasilne metode i sustave.

Članak 4.

U ostvarivanju ciljeva i programskih osnova SNL surađuje s nezavisnim listama, političkim strankama i udrugama, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
SNL se može učlaniti u međunarodna udruženja srodnih stranaka.

Članak 5.

SNL predstavlja i zastupa Predsjednik/ica SNL-a. Predsjednik/ica SNL-a može ovlastiti i druge osobe da zastupaju i predstavljaju SNL.

Članak 6.

Naziv stranke: Sjedinjene nezavisne liste
Skraćeni naziv: SNL
Naziv na engleskom jeziku: United Independent Lists
Skraćen naziv na engleskom: UIL
Sjedište SNL-a je u Zagrebu.

Članak 7.

SNL je pravna osoba. Ima znak i pečat.
Znak SNL-a je skraćenica SNL, ispod koje je napisano Sjedinjene nezavisne liste. S desne strane su četiri polučetverokuta, složenih naizmjenično, i to u nepravilnom položaju.
Pečat SNL-a je kvadratnog oblika, promjera 50 mm. Skraćeni naziv SNL-a ukomponiran je u pečat stranke.

Članak 8.

Djelovanje SNL-a je javno. Članovi stranke obavještavaju se o radu središnjih organa SNL-a putem sredstava javnog priopćavanja, internim glasilom i elektroničkom poštom.
Sredstva javnog priopćavanja obavještavaju se o događajima u SNL-u pisanim putem, elektroničkom poštom i pozivom na konferenciju za tisak.
Tijela SNL-a mogu raspravljati i odlučivati o unutarstranačkim pitanjima bez prisustva javnosti.

II. ČLANSTVO

Članak 9.

Članstvo SNL-a je organizirano na teritorijalnom principu.
Članom/icom SNL-a može dobrovoljno postati svaki punoljetan/na i poslovno sposoban/na državljanin/ka Republike Hrvatske koji/a potpiše stranačku pristupnicu, prihvati odredbe Statuta i Temeljnog programa te Kodeksa SNL-a, a Odluku o pristupanju u članstvo SNL-a donosi Izvršni odbor Temeljnog ogranka SNL-a. Tamo gdje nije osnovan Temeljni ogranak, Odluku o pristupanju donosi viši ustrojstveni oblik stranke. Upravni odbor SNL-a zadržava pravo poništenja Odluke o pristupanju u članstvo SNL-a, bez obrazloženja. Pristupnica se unosi u »Evidencijsku knjigu SNL-a«. Za ispravnost vođenja evidencije članstva u »Evidencijskoj knjizi SNL-a« odgovoran je Zamjenik operativnog direktora Upravnog odbora SNL-a.
Ako nisu osnovani ustrojstveni oblici SNL-a ili imenovani povjerenici ustrojstvenih oblika SNL-a, Odluku o pristupanju u članstvo SNL-a može donijeti Upravni odbor SNL-a.

Članak 10.

Član/ica ima pravo:
– sudjelovati u djelatnostima stranke i njezinim tijelima
– poticati djelatnosti stranke i njezinih tijela u određivanju i ostvarivanju politike stranke
– davati prijedloge i mišljenja o radu stranke i oblicima interesnog organiziranja
– biti obaviješten/a o radu stranačkih tijela
– kritički analizirati odluke tijela stranke
– imati aktivno i pasivno stranačko biračko pravo
– biti kandidat za dužnosti u svim ustrojstvenim oblicima i tijelima stranke
– biti kandidat za dužnosti u državnim, lokalnim i regionalnim zakonodavnim i izvršnim tijelima
– podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran/a ili imenovan/a
– istupiti iz stranke
– zajedno s drugim članovima/icama organizirati političko-programsku frakciju.

Članak 11.

Član/ica ima obveze:
– svojim potpisom na pristupnici SNL-a potvrditi da ne pripada ni jednoj drugoj političkoj stranci
– pridržavati se i djelovati u skladu sa Statutom, Temeljnim programom te političkim i izbornim programom stranke
– provoditi odluke tijela stranke
– čuvati interes i ugled stranke
– redovito plaćati članarinu
– ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze sukladno odredbama Statuta i odluka donesenih na temelju Statuta.

Članak 12.

Zbog zasluga za stranku, a na prijedlog Upravnog odbora SNL-a, konvencija SNL-a donosi odluku o počasnom članstvu ili počasnoj dužnosti u stranci.

Članak 13.

Članstvo u stranci prestaje:
– istupanjem iz članstva
– isključenjem
– smrću
– gubitkom poslovne sposobnosti
– učlanjenjem u drugu političku stranku
– kandidiranjem na listi neke druge političke stranke, odnosno nezavisne liste, bez odobrenja Upravnog odbora SNL-a.

Članak 14.

Upravni odbor SNL-a može isključiti člana iz stranke na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a ili Predsjednika/ce regionalne podružnice SNL-a:
– ako ne poštuje Statut
– ako ne podržava politički ili izborni program stranke
– ako posebno teško krši stranačku stegu
– ako narušava ugled stranke i ne pridržava se Kodeksa SNL-a
– ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim biti članom SNL-a.

Članak 15.

Isključeni član stranke, u roku od 6o dana nakon primitka pismenog obrazloženja o isključenju, ima pravo žalbe Statutarnom odboru SNL-a. Statutarni odbor SNL-a dužan je, u roku od 90 dana, razmotriti žalbu i svoju odluku pismenim putem proslijediti: isključenom članu, Upravnom Odboru SNL-a te predlagatelju isključenja.
Isključeni član nema pravo žalbe na odluku Statutarnog odbora SNL-a.

III. USTROJSTVO STRANKE

Članak 16.

SNL je politička stranka organizirana na teritorijalnom principu. Članovi/ice SNL-a mogu se organizirati i po interesnoj osnovi.

Članak 17.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i Europskoj povelji, a radi promocije zajedničkih interesa i rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, SNL, sukladno članku 44.#clanak44 ovog Statuta, može sjediniti nekoliko županijskih organizacija SNL-a u regionalnu podružnicu SNL-a, radi sjedinjenja materijalnih, tehničkih, organizacijskih i ljudskih potencijala.

Članak 18.

Članstvo SNL-a je organizirano u sljedeće oblike djelovanja:
– Regionalna podružnica SNL-a
– Županijska organizacija SNL-a, Gradska organizacija SNL-a Grada Zagreba
– Općinski ogranak SNL-a, Gradski ogranak SNL-a, Ogranak SNL-a gradske četvrti Grada Zagreba
– Temeljni ogranak SNL-a (najniži ustrojstveni oblik stranke unutar teritorija općine, grada, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba).

Članak 19.

Članstvo SNL-a može se organizirati u interesne zajednice, i to:
– Mladež SNL-a
– Umirovljenici SNL-a i druge.
Način rada, djelovanja i ustroj interesnih zajednica reguliran je »Poslovnikom o interesnim zajednicama SNL-a« koji donosi Upravni odbor SNL-a.
Mladež SNL-a i Umirovljenici SNL-a na svojim konvencijama biraju Predsjednike i izvršna tijela interesnih zajednica SNL-a. Predsjednik Mladeži SNL-a i Predsjednik Umirovljenika SNL-a, članovi su Upravnog odbora SNL-a.

IV. KONVENCIJA SNL-a

Članak 20.

Konvencija SNL-a je najviše statutarno, programsko i izborno stranačko tijelo.
Konvencija SNL-a može biti: Izborna, Izvještajno-tematska i Izvanredna.

Članak 21.

Izborna konvencija SNL-a održava se, u pravilu, jednom u četiri (4) godine.
Izvještajno-tematska konvencija SNL-a održava se, u pravilu, svake dvije (2) godine, a obvezno 60 dana prije redovitih ili izvanrednih izbora za Hrvatski sabor, odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Članak 22.

Konvenciju SNL-a saziva Predsjednik/ica SNL-a, na temelju »Odluke o konvenciji« koju donosi Upravni odbor SNL-a.
»Odluka o konvenciji« propisuje, pravila o načinu izbora delegata, sukladno »Pravilniku o izboru članova i delegata«, broj članova konvencije SNL-a, prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za konvenciju SNL-a, datum i vrijeme zasjedanja konvencije SNL-a, proceduru i broj potpisa potrebnih za isticanje kandidata za Predsjednika/cu SNL-a. »Odluku o konvenciji« donosi Upravni odbor SNL-a 90 dana prije održavanja konvencije SNL-a.

Članak 23.

Predsjednik/ca SNL-a je dužan/a sazvati Izvanrednu konvenciju SNL-a kada to od njega/nje traži Upravni odbor SNL-a ili najmanje dvije regionalne podružnice SNL-a.

Članak 24.

Ako predsjednik/ca SNL-a ne postupi u skladu s prethodnim člankom, u roku od 30 dana, Izvanrednu konvenciju SNL-a može sazvati ono tijelo stranke koje je i podnijelo zahtjev za sazivanje Izvanredne konvencije SNL-a.

Članak 25.

Predsjednik/ca SNL-a može sazvati Izvanrednu konvenciju SNL-a i u slučajevima ako ocijeni da Upravni odbor SNL-a ili regionalna podružnica SNL-a svojim odlukama krše Statut i Temeljni program SNL-a.

Članak 26.

Tijelo stranke koje saziva Izvanrednu konvenciju SNL-a, donosi »Odluku o konvenciji« i rukovodi Izvanrednom konvencijom SNL-a.

Članak 27.

Konvenciju SNL-a čine: Predsjednik/ca SNL-a, svi članovi Upravnog odbora SNL-a, članovi kluba zastupnika SNL-a u Hrvatskom saboru, članovi klubova zastupnika SNL-a u županijskim skupštinama i članovi kluba zastupnika u Skupštini Grada Zagreba, vijećnici SNL-a u općinskim i gradskim vijećima, nositelji dužnosti u izvršnim tijelima Republike Hrvatske i izvršnim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predsjednici županijskih organizacija SNL-a, predsjednik Gradske organizacije SNL-a Grada Zagreba, predsjednici općinskih ogranaka, gradskih ogranaka i ogranaka SNL-a gradskih četvrti Grada Zagreba, predsjednici Mladeži SNL-a i Umirovljenika SNL-a u regionalnim podružnicama i županijskim organizacijama, predsjednici Mladeži SNL-a i Umirovljenika SNL-a gradske organizacije Grada Zagreba te delegati konvencije SNL-a, delegirani prema »Pravilniku o izboru članova i delegata«.

Članak 28.

U radu konvencije SNL-a mogu sudjelovati i pozvani gosti.

Članak 29.

Konvencija SNL-a donosi, mijenja i dopunjava Statut, Temeljni program, izborni program te »Poslovnik o radu konvencije SNL-a«.

Članak 30.

Konvencija SNL-a, na prijedlog Upravnog odbora SNL-a, odlučuje o ustroju stranke, oblicima interesnog organiziranja, udruživanju s drugim političkim strankama, usvaja »Pravilnik o postupku kandidiranja«, predlaže kandidate SNL-a za Predsjednika Republike, Hrvatski sabor, tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave te članove Verifikacijske komisije.

Članak 31.

Konvencija SNL-a usvaja izvješća o radu Statutarnog odbora SNL-a, Nadzornog odbora SNL-a, Izbornog odbora SNL-a te izvješće Predsjednika/ce SNL-a.

Članak 32.

Konvencija SNL-a, tajnim glasovanjem, bira i opoziva Predsjednika/cu SNL-a. Konvenciji SNL-a može biti predloženo više kandidata za Predsjednika/cu SNL-a u skladu s člankom 22.#clanak22 ovog Statuta.

Članak 33.

Konvencija SNL-a, javnim glasovanjem, na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a, bira i opoziva:
– pet (5) članova Upravnog odbora SNL-a (Političkoorganizacijskog tajnika SNL-a, Operativnog direktora Upravnog odbora SNL-a, Zamjenika operativnog direktora Upravnog odbora SNL-a, Direktora za međunarodne odnose i suradnju SNL-a te Direktora promidžbe SNL-a).

Članak 34.

Konvencija SNL-a, javnim glasovanjem, na prijedlog Upravnog odbora SNL-a, bira i opoziva:
– Statutarni odbor SNL-a
– Izborni odbor SNL-a
– Predsjedatelja konvencije SNL-a
– Verifikacijsku komisiju u sastavu tri (3) člana.

Članak 35.

Konvencija SNL-a potvrđuje, javnim glasovanjem, četiri (4) člana Nadzornog odbora SNL-a koja su izabrana na regionalnim konvencijama regionalnih podružnica SNL-a te jednog člana, izabranog i predloženog, iz redova Umirovljenika SNL-a.

Članak 36.

Konvencija SNL-a može započeti radom i donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno više od polovine delegata i članova konvencije SNL-a.
Ako, u predviđeno vrijeme za početak rada konvencije SNL-a, u dvorani ne bude prisutno više od jedne polovine delegata i članova, konvencija SNL-a može početi s radom i donositi pravovaljane odluke, nakon što protekne pola sata od vremena zakazanog za početak rada konvencije SNL-a, ukoliko Verifikacijska komisija u dvorani utvrdi prisustvo četvrtine delegata i članova konvencije SNL-a.

Članak 37.

Konvencija SNL-a sve odluke donosi, javnim i tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom prisutnih.

V. PREDSJEDNIK/CA SNL-a

Članak 38.

Predsjednik/ca SNL-a predstavlja, zastupa i rukovodi strankom između dva zasjedanja konvencije SNL-a. SNL ima četiri podpredsjednika koji su predsjednici regionalnih podružnica SNL-a.
Mandat Predsjednika/ce SNL-a traje četiri godine i može biti izabran/a najviše u tri uzastopna mandata.
Kandidat/kinja za Predsjednika/cu SNL-a može biti svaki član stranke koji, nakon obavljenih unutarstranačkih izbora u ustrojstvenim oblicima stranke, prikupi dovoljan broj potpisa delegata i članova konvencije SNL-a i u zadanom roku predstavi svoj program. Način isticanja kandidature za Predsjednika/cu SNL-a propisan je »Odlukom o konvenciji«.

Članak 39.

Predsjednik/ca stranke:
– samostalno zastupa i predstavlja stranku te daje inicijative za konkretno političko djelovanje SNL-a
– saziva i predsjeda sjednicama te potpisuje akte Upravnog odbora SNL-a
– provodi odluke i zaključke konvencije SNL-a i obavlja druge poslove koji su mu/joj stavljeni u nadležnost odlukama konvencije SNL-a
– predlaže konvenciji SNL-a izbor pet članova Upravnog odbora SNL-a
– imenuje osobne savjetnike i glasnogovornika
– kooptira članove u Upravni odbor SNL-a
– obavještava Upravni odbor SNL-a o svom radu i djelatnostima te predlaže načine na koji će Upravni odbor SNL-a poduprijeti te aktivnosti
– traži izglasavanje povjerenja sebi i cijelom Upravnom odboru SNL-a u slučaju loših izbornih rezultata za Hrvatski sabor i u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

VI. PREDSJEDATELJ KONVENCIJE SNL-a

Članak 40.

Predsjedatelja konvencije SNL-a bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Upravnog odbora SNL-a. Mandat Predsjedatelju konvencije SNL-a traje četiri (4) godine koji:
– predsjeda operativnim vodstvom konvencije SNL-a
– predstavlja konvenciju SNL-a, između dva zasjedanja, u Predsjedništvu i Upravnom odboru SNL-a
– saziva sjednice SNL-ovih odbora, između dva zasjedanja konvencije SNL-a, te koordinira njihov rad i djelovanje.

VII. PREDSJEDNIŠTVO SNL-a

Članak 41.

Predsjedništvo SNL-a je savjetodavno političko tijelo Predsjednika/ce stranke s mandatom od četiri (4) godine. Predsjedništvo razmatra smjernice političkog djelovanja stranke, predlaže rješenja i daje mišljenja Upravnom odboru SNL-a na važne političke odluke.
Predsjedništvo čine Predsjednik/ca SNL-a, četiri podpredsjednika SNL-a, Predsjedatelj konvencije SNL-a i Političkoorganizacijski tajnik SNL-a. Podpredsjednici SNL-a su predsjednici regionalnih podružnica SNL-a izabrani na regionalnim konvencijema SNL-a.

VIII. UPRAVNI ODBOR SNL-a

Članak 42.

Upravni odbor SNL-a je najviše upravno tijelo stranke između dva zasjedanja Izborne konvencije SNL-a koje koordinira rad stranke, provodi politiku svih njezinih ustrojstvenih oblika, realizira Temeljni program te politički i izborni program stranke. Upravni odbor SNL-a sastaje se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Upravni odbor SNL-a sastoji se od neparnog broja članova i čine ga:
– Predsjednik/ca SNL-a
– četiri potpredsjednika SNL-a
– Predsjedatelj konvencije SNL-a
– Političkoorganizacijski tajnik SNL-a
– Operativni direktor Upravnog odbora SNL-a
– Zamjenik operativnog direktora Upravnog odbora SNL-a
– Direktor za međunarodne odnose i suradnju SNL-a
– Direktor promidžbe SNL-a
– predsjednik Kluba zastupnika SNL-a u Hrvatskom saboru
– predsjednik Mladeži SNL-a
– predsjednik Umirovljenika SNL-a
– kooptirani članovi Predsjednika/ce SNL-a (do 50 posto od broja članova Upravnog odbora SNL-a koji su utvrđeni alinejom 1-11 ovog članka)

Članak 43.

Upravni odbor SNL-a radi po » Poslovniku upravnog odbora«.

Članak 44.

Upravni odbor SNL-a:
– pokreće rješavanje političkih pitanja na inicijativu Predsjednika/ce SNL-a
– provodi odluke Predsjednika/ce SNL-a
– provodi deklaracije i rezolucije donesene na konvenciji SNL-a
– donosi političke ocjene i političke stavove
– predlaže konvenciji SNL-a politički i izborni program
– priprema sve pravilnike i poslovnike propisane Statutom
– predlaže konvenciji SNL-a povezivanje sa srodnim političkim strankama u zemlji i inozemstvu
– predlaže članove Verifikacijske komisije SNL-a
– predlaže Predsjedatelja konvencije SNL-a
– predlaže članove Izbornog odbora SNL-a
– predlaže članove Statutarnog odbora SNL-a
– imenuje Središnji izborni odbor SNL-a
– prema potrebi osniva povjerenstva za rješavanje raznih političkih, gospodarskih i drugih pitanja
– predlaže uvjete o počasnom članstvu
– daje suglasnost o kandidaturi nestranačkih osoba na stranačkim listama
– donosi pravilnike i odluke kojima se podrobnije uređuju ustrojstveni oblici i način rada stranke te Kodeks SNL-a
– donosi odluke o osnivanju svih ustrojstvenih oblika, interesnih zajednica i imenuje njihove povjerenike
– pribavlja, raspodjeljuje i upravlja financijskim sredstvima i imovinom stranke
– regulira radne i poslovne odnose u stranci
– inicira osnivanje znanstvenih, istraživačkih i studijskih središta i instituta
– dostavlja Nadzornom odboru SNL-a periodične i završne financijske obračune prije konvencije SNL-a
– donosi godišnje financijske planove i završni račun
– brine se o funkcioniranju izvršnih tijela stranke na nižim razinama
– daje suglasnost za osnivanje zajedničkog Kluba zastupnika u Saboru
– donosi Poslovnik Upravnog odbora SNL-a i regulira poslove koji nisu navedeni u Statutu, osim ako Statutom nije drugačije uređeno
– donosi sve opće akte SNL-a, osim ako to Statutom nije drugačije uređeno
– donosi odluku o adresi sjedišta SNL-a.

Članak 45.

U slučaju nezakonitog rada temeljnog ogranka, općinskog i gradskog ogranaka te ogranka gradske četvrti Grada Zagreba, županijske organizacije i Gradske organizacije SNL-a Grada Zagreba te regionalne podružnice SNL-a, ili djelovanja protivno Statutu, Temeljnom programu, Kodeksu SNL-a i političkim ciljevima stranke, Upravni odbor SNL-a predlaže Statutarnom odboru SNL-a donošenje Odluke o opozivu tijela ustrojstvenog oblika stranke koje je učinilo prijestup, a u trenutku predlaganja Odluke o opozivu, Upravni odbor SNL-a ima pravo imenovati povjerenika koji predstavlja opozvano tijelo ustrojstvenog oblika do izborne konvencije ustrojstvenog oblika, kao i pravo izvanrednog saziva izborne konvencije ustrojstvenog oblika.

Članak 46.

Upravni odbor SNL-a razmatra sva pitanja koja pred njega iznesu članovi kluba zastupnika Sabora, zastupnici klubova županijskih skupština ili klub zastupnika Skupštine Grada Zagreba radi zauzimanja stajališta i donošenja političkih ocjena.

Članak 47.

Upravni odbor SNL-a može zasjedati kada je prisutna natpolovična većina članova, a valjane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.
Sve odluke Upravnog odbora SNL-a potpisuje Predsjednik/ca stranke ili osoba koju on/ona ovlasti.

IX. POLITIČKOORGANIZACIJSKI TAJNIK SNL-a

Članak 48.

Političkoorganizacijskog tajnika SNL-a, bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a, s mandatom od četiri (4) godine koji je:
– odgovoran je za razradu i provedbu političkih akcija stranke i upravljanja u ustrojstvenim oblicima djelovanja SNL-a
– zadužen je za koordinaciju regionalnih podružnica i povjerenika
– provodi operativne aktivnosti vezane za odluke Upravnog odbora SNL-a i Predsjednika/ce SNL-a
– predsjeda Upravnim Odborom SNL-a u odsutnosti Predsjednika/ce SNL-a
– predsjednik je Središnjeg izbornog odbora SNL-a
– sudjeluje u aktivnom radu upravnih odbora regionalnih podružnica SNL-a, regionalnih vijeće SNL-a te izvršnih odbora županijskih organizacija SNL-a
– koordinira rad izvršnih tajnika regionalnih podružnica SNL-a
– radi i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik/ca SNL-a.
Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku/cu SNL-a i konvenciji SNL-a.

X. OPERATIVNI DIREKTOR UPRAVNOGODBORA SNL-a

Članak 49.

Operativnog direktora Upravnog odbora SNL-a bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a s mandatom od četiri (4) godine koji:
– brine o prihodima i rashodima stranke
– upravlja imovinom stranke prema odluci Upravnog odbora SNL-a
– ovlašteni je potpisnik materijalno-financijskih dokumenata
– brine o stjecanju i otuđenju imovine SNL-a
– organizira financiranje aktivnosti SNL-a, sukladno zakonu
– priprema financijske godišnje planove i završne račune.
Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku/ci SNL-a i konvenciji SNL-a.

XI. ZAMJENIK OPERATIVNOG DIREKTORA UPRAVNOG ODBORA SNL-a

Članak 50.

Zamjenika operativnog direktora Upravnog odbora SNL-a bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a s mandatom od četiri (4) godine koji:
– obavlja poslove koje mu povjeri Operativni direktor Upravnog odbora SNL-a
– rukovodi stručnom službom
– odgovoran je za evidenciju članstva i uplate članarine.
Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku/ci SNL-a i konvenciji SNL-a.

XII. DIREKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I SURADNJU SNL-a

Članak 51.

Direktora za međunarodne odnose i suradnju SNL-a bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a s mandatom od četiri (4) godine koji:
– ostvaruje suradnju sa srodnim strankama u inozemstvu
– organizira i priprema posjete Predsjednika/ce SNL-a i delegacija SNL-a u inozemstvu
– učlanjuje SNL u međunarodna stranačka udruženja
– obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika/ce SNL-a.
Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku/ci SNL-a i konvenciji SNL-a.

XIII. DIREKTOR PROMIDŽBE SNL-a

Članak 52.

Direktora promidžbe SNL-a bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Predsjednika/ce SNL-a s mandatom od četiri (4) godine koji:
– brine o promociji SNL-a za vrijeme mandata
– priprema i organizira promotivne aktivnosti stranke
– priprema, organizira i osmišljava predizborne aktivnosti stranke.
Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku/ci SNL-a i konvenciji SNL-a.

XIV. NADZORNI ODBOR SNL-a

Članak 53.

Nadzorni odbor SNL-a ima pet (5) članova koji se brinu o valjanosti rada svih tijela stranke. Nadzorni odbor SNL-a potvrđuje konvencija SNL-a javnim glasovanjem s mandatom od četiri (4) godine. Nadzorni odbor SNL-a:
– podnosi zahtjev Statutarnom odboru SNL-a za provjeru usklađenosti rada tijela stranke sa Statutom i drugim aktima stranke.
– brine o financijskom i poslovnom nadzoru rada Upravnog odbora SNL-a
– nadzire provedbu izbornog postupka
– podnosi izvješće konvenciji SNL-a.

XV. STATUTARNI ODBOR SNL-a

Članak 54.

Statutarni odbor SNL-a ima pet (5) članova koje bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Upravnog odbora SNL-a s mandatom od četiri (4) godine.
Statutarni odbor SNL-a:
– nadležan je za tumačenje i primjenu odredbi Statuta, poslovnika i drugih akata tijela stranke
– predlaže konvenciji SNL-a donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta, i drugih akata stranke
– donosi Odluku o opozivu tijela ustrojstvenog oblika SNL-a koje je djelovalo suprotno Statutu, Temeljnom programu ili političkim ciljevima stranke, a na prijedlog Upravnog odbora SNL-a.
– rješava žalbe članova stranke u slučajevima iz članka 15.#clanak15 ovog Statuta.

XVI. SREDIŠNJI IZBORNI ODBOR SNL-a

Članak 55.

Središnji izborni odbor SNL-a priprema i provodi izborni postupak u izbornim konvencijama nižih ustrojstvenih oblika stranke, do konvencije SNL-a, te analizira sve izborne postupke u četiri regionalne podružnice SNL-a i o rezultatima analiza izvještava konvenciju SNL-a.
Središnji izborni odbor ima pet (5) članova koje imenuje Upravni odbor SNL-a. Političkoorganizacijski tajnik SNL-a predsjeda Središnjim izbornim odborom SNL-a i odgovoran je Upravnom odboru SNL-a.

XVII. IZBORNI ODBOR SNL-a

Članak 56.

Izborni odbor SNL-a ima tri (3) člana koja bira i opoziva konvencija SNL-a na prijedlog Upravnog odbora SNL-a. Izborni odbor SNL-a brine o regularnosti izbornih postupaka na konvenciji SNL-a.

XVIII. IMOVINA I PRIHODI SNL-a

Članak 57.

SNL ostvaruje prihode od članarine, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave i druge. Prikupljeni prihod SNL-a raspoređuje se na taj način da 60 posto prihoda pripada središnjici SNL-a, a 40 posto pripada regionalnim podružnicama SNL-a.
Novac, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i prava čine imovinu SNL-a.
SNL ima račun za domaću i stranu valutu.

XIX. PRESTANAK RADA POLITIČKE STRANKE

Članak 58.

Osim u slučajevima predviđenim zakonom SNL može prestati s djelovanjem odlukom konvencije SNL-a.
Odluka konvencije SNL-a o prestanku djelovanja stranke mora biti donesena dvotrećinskim brojem glasova prisutnih članova i delegata.
Odlukom o prestanku djelovanja SNL-a konvencija SNL-a će odlučiti o imovini stranke.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Osnivačkoj konvenciji SNL-a.

Zagreb, 26. veljače 2006.

Predsjednik/ca
Sjedinjenih nezavisnih lista
Tatjana Holjevac, v. r.

zatvori
Statut Sjedinjenih nezavisnih lista
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !