Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut stranke prava – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 75 20.10.1994 Statut Stranke prava

STATUTI POLITIČKIH STRANAKA

Na temelju članka 6 i 10. Zakona o političkim strankamka, na Osnivačkoj skupštini Strenke prava održanoj u Varaždinu 9. travnja 1994 godine, donesen je

STATUT

STRANKE PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Stranka prava je suvremena, demokratska, europski orijentirana politička organizacija hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske, kojoj je temelj nauk OCA DOMOVINE dr. ANTE STARČEVICA, te sve humanističke. civilizacijske i gospodarske vrednote.

CILJEVI I DJELOVANJE

Članak 2.

Stranka prava se zalaže za hrvatsku državu na njezinim povijesnim, etničkim i prirodnim prostorima, kao i za svekoliki napredak hrvatskog čovjeka i svih građana države Hrvatske.

Članak 3.

Stranka prava obavlja svoju djelatnost među hrvatskim narodom i građanima države Hrvatske. Za ostvarenje svojih ciljeva Stranka prava se bori svirn političkim sredstvima. te kroz javna i vlastita glasila, kao i javnim istupima zastupa svoj program.

Članak 4.

Naziv stranke je: STRANKA PRAVA.

U skraćenom obliku kao naziv koristi se SP.

Sjedište Stranke prava je u Varaždinu.

Članak 5.

Stranka prava je pravna osoba i upisuje se u registar političkih stranaka pri nadležnom državnom organu države Hrvatske. Za sve svoje obaveze Stranka prava odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 6.

Stranku prava predstavlja osoba koju ovlasti Predsjedništvo Stranke prava.

Stranku prava zastupa Predsjednik Predsjedništva Stranke, a u slučaju njegove spriječenosti druga osoba koju ovlasti Predsjedništvo Stranke prava.

Članak 7.

Stranka prava ima svoj pečat, znak i zastavu.

Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm sa slijedećim sadržajem: STRANKA PRAVA-VARAŽDIN a u sredini je znak STRANKE PRAVA.

Znak Stranke prava je povijesni hrvatski grb u obliku štita. dvostruko podijeljen vodoravno i okomito na 25 crvenih i bijelih polja. tako da je prvo polje u lijevom gornjem kutu štita bijele boje. Iznad štita stoji natpis: STRANKA PftAVA u dva reda i po dužini štita.

Zastava je crveno-bijelo-plava, a u bijelo polje zastave umetnut je znak Stranke prava opisan u stavku 2. ovoga članka.

Organizacijske jedinice Stranke prava koriste štambilj četverokutnog oblika širine 30 mm i visine 25 mm, koji uz naziv Stranke prava sadrži i naziv organizacijske jedinice i njezino sjedište.

Svi pečati i štambilji moraju biti registrirani i numerirani u Tajništvu Stranke prava.

Odluka o načinu upotrebe pečata i štambilja propisanih ovim Statutom donosi Predsjedništvo Stranke prava.

Članak 8.

Stranka prava surađuje sa svim političkim strankama i pojedincima te domaćim i međunarodnim organizacijama i ustanovama, javnim i privatnim zakladama, javnim glasilima i iseljeničkim organizacijama, ako se time doprinosi ostvarenju Temeljnih načela Stranke prava.

Članak 9.

Rad Stranke prava je javan.

Iznimno tijela Stranke prava mogu isključiti javnost iz svoga rada. kada to zahtijevaju interesi stranke i javnog morala.

II. ČLANSTVO

Članak 10.

U Stranku prava može biti primljen svaki Hrvat ili Hrvatica, kao i svaki građanin i građanka države Hrvatske ukoliko su punoljetni i poslovno sposobni hrvatski državljani.

Član Stranke prava ne može biti osoba koja je član neke druge političke stranke.

Članak 11.

Počasnim članom Stranke prava može postati zaslužna osoba prema Pravilniku o počasnom članstvu.

Članak 12.

Osoba koja želi biti primljena u Stranku prava podnosi pisani zahtjev za prijem u Stranku prava. Zahtjev se podnosi Izvršnom odboru podružnice Stranke prava, (IOP-SP), koja djeluje na području boravišta ili prebivališta podnositelja.

Odluku o prijemu dužan je IOP-SP donijeti u roku od mjesec dana i o tome pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Primljena osoba postaje članom Stranke prava i upisuje se u registar članova Stranke prava.

Članak 13.

Članstvo u Stranci prava prestaje:

- izričitim istupanjem iz stranke, koja se daje u pisanom obliku

- isključenjem iz stranke

- neopravdanim neplaćanjem članarine prema Pravilniku kroz šest mjeseci

- smrću.

Prestanak članstva upisuje se u registar članova Stranke prava.

Članak 14.

Svaki član Stranke prava pripada jednoj podružnici u kojoj prvenstveno ostvaruje svoja prava i ispunjava svoje obveze.

U slučaju preseljenja iz mjesta svoga boravišta ili prebivališta. svaki član Stranke prava dužan je prijaviti se i uključiti se u rad podružnice svog novog mjesta boravišta ili prebivališta u roku od mjesec dana.

Ako u novom mjestu boravišta ili prebivališta nema podružnice Stranke prava, dužan je raditi na njenom organiziranju.

Članak 15.

Članovi Stranke prava imaju pravo:

- sudjelovati u radu Stranke prava i njezinih tijela

- birati i biti birani u tijela Stranke prava

- davati prijedloge i mišljenja i iznositi kritiku o radu Stranke prava

- davati inicijative za rad Stranke prava i njezinih tijela

- biti obaviješteni o svim djelatnostima. zauzetim stavovima i odlukama Stranke prava.

Članak 16.

Članovi Stranke prava dužni su:

- promicati i držati se Temeljnih načele Stranke prava i zalagati se za njihovo oživotvorenje

- pridržavati se odredaba Statuta

- davati prijedloge za poduzimanje konkretnih političkih radnji radi ostvarenja ciljeva Stranke prava

- provoditi odluke tijela Stranke prava

- čuvati interese i ugled Stranke prava

- redovito plaćati članarinu.

III. STEGOVNE MJERE

Članak 17.

Članu Stranke prava koja se teže ogriješi o ovaj Statut i interese Stranke prava ili radi suprotno Temeljnim načelima stranke časni sud izriče jednu od slijedećih mjera:

- upozorenje

- opomenu

- isključenje iz Stranke prava.

Tijekom provedbe stegovnog postupka vijeće časnog suda koje provodi postupak može donijeti privremenu mjeru suspenzije za člana protiv kojeg se provodi postupak.

Članak 18.

Stegovni postupak provodi se na zahtjev predsjednika slijedećih tijela: podružnice, županijskog vijeća, županijskog doma, Središnjeg odbora, Predsjedništva. Nadzornog odbora županijskog vijeća ili Nadzornog odbora Stranke prava.

Predsjednik časnog suda dužan je pokrenuti postupak protiv svakog člana Stranke prava ili tijela Stranke prava koji se ogriješi o Statut ili Temeljna načela Stranke prava.

Stegovni postupak za članove podružnica i članove županijskog vijeća provodi i izriče stegovne mjere časni sud županijskog vijeća.

Stegovni postupak za članove u funkciji: županijskog doma, Središnjeg odbora, Predsjedništva. Nadzornog odbora Stranke prava i predsjednika časnog suda županijskog vijeća provodi i izriče stegovne mjere časni sud Stranke prava.

Časni sud je dužan pokrenuti postupak u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za provođenjem stegovnog postupka.

Časni sud je dužan donijeti stegovnu mjeru u roku od najviše 90 dana. Ako časni sud županijskog vijeća ne pokrene postupak u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, dužan je to učiniti časni sud Stranke prava.

Članak 19.

Svakom članu Stranke prava mora biti omogućeno da pred tijelom koje protiv njega vodi postupak. prije izricanja stegovne kazne izjasni se o svim činjenicama koje mu se stavljaju na teret i dokazima koji ga terete.

U radu tijela koje vodi stegovni postupak ne može sudjelovati član protiv kojeg se vodi stegovni postupak.

Podnositelj zahtjeva za stegovnim postupkom dužan je prisustvovati raspravi časnog suda u podnesenom predmetu.

Članak 20.

Protiv stegovne kazne. koja mu je izrečena, nezadovoljni član ili tijelo može se žaliti u roku od 15 dana od primitka odluke o izricanju kazne.

Članak 21.

Protiv odluke časnog suda županijskog viječa, moguće je podnijeti žalbu časnom sudu Stranke prava kao drugostepenom sudu čija je odluka konačna.

Protiv odluke časnog suda Stranke prava u prvom stupnju, moguće je uputiti žalbu na Sabor stranke prava.

Žalba se podnosi tijelu koje o njoj odlučuje putem tijela koje je donijelo odluku u prvom stupnju.

Suspenziju Predsjednika časnog suda Stranke prava mogu zatražiti članovi Središnjeg odbora i Predsjedništva Stranke prava, a odluku o suspenziji do Sabora Stranke prava. donose natpolovičnom većinom, zajednički članovi Središnjeg odbora i Predsjedništva Stranke prava.

Odluku o opozivu Predsjednika časnog suda Stranke prava donosi Sabor Stranke prava.

IV. USTROJSTVO STRANKE PRAVA

1. PODRUŽNICE

Članak 22.

Podružnica je temeljna jedinica Stranke prava. Podružnicu čine svi članovi Stranke prava koji žive u jednom gradu ili općini kao osnovnoj upravnoj jedinici.

Podružnica može imati niže organizacijske jedinic-eogranke, o čemu odluku donosi Izvršni odbor podružnice.

Članak 23.

Tijela podružnice jesu:

- Zbor podružnice

- Izvršni odbor podružnice

Članak 24.

Zbor podružnice najviše je tijelo podružnice, a sastaje se najmanje jednom godišnje.

Izvanredni zbor podružnice saziva se na zahtjev natpolovične većine članova zbora podružnice ili predsjednika županijskog vijeća županije Stranke prava. Redovni i izvanredni zbor podružnice saziva predsjednik podružnice.

Zbor podružnice čine svi članovi Stranke prava određenog područja na kojem podružnica djeluje.

Članak 25.

Zbor podružnice :

- razmatra cjelovito političko stanje u zemlji, a naročito u općini ili gradu te na temelju utvrđene politike središnjih organa stranke donosi program političke djelatnosti za slijedeće mandatno razdoblje

- razmatra izvješća o radu članova i tijela podružnice u proteklom mandatnom razdoblju, ocjenjuje taj rad i daje smjernice i naloge, kako bi se rad poboljšao i uočene manjkavosti otklonile

- bira i opoziva Izvršni odbor podružnice i dužnosnike podružnice

- bira i predlaže predstavnike podružnice u viša tijela stranke, ovisno o tome kako se ta tijela biraju

Članak 26.

Izvršni odbor podružnice čine: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i 3-5 članova

Članak 27.

Izvršni odbor podružnice je najviše tijelo podružnice između dva saziva zbora podružnice a obavlja naročito ove poslove :

- prati i ocjenjuje političko stanje i poduzima potrebne radnje za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom stranke

- provodi politiku koju utvrđuju središnja tijela stranke i izvršava političke odluke i stavove koje ta tijela donose

- izvješćuje središnja tijela stranke o političkom stanju u općini. o političkim radnjama koje bi trebalo poduzeti i o radnjama koje su poduzete, o djelovanju stranke i svih njenih tijela i članova u općini, o provođenju politike i izvršavanju odluka i stavova središnjih tijela stranke

- potiče i organizira politički rad među članovima stranke i pučanstvom radi što općenitijeg prihvaćanja programa i političkih ciljeva i stavova Stranke prava

Članak 28.

Predsjednik podružnice saziva sastanke Izvršnog odbora podružnice i ravna njegovim cjelokupnim radom i radom cijele podružnice.

Predsjednika zamjenjuje i u radu mu pomaže dopredsjednik.

Tajnik vodi upravne a rizničar materijalno-novčane poslove podružnice.

Svaki član Izvršnog odbora podružnice dobiva zaduženja, koja je dužan ispuniti.

Za rad podružnice pred središnjim tijelima stranke odgovaraju politički u prvom redu predsjednik i dopredsjednik.

Članak 29.

Podružnice Stranke prava na području jedne županije osnivaju županijsko vijeće Stranke prava te županije (u daljnjem tekstu: županijsko vijeće). Županijsko vijeće određene županije čine svi članovi podružnica Stranke prava te županije.

Članak 30.

Članovi Stranke prava koji žive u inozemstvu mogu sudjelovati u radu Stranke prava i njezinih tijela neposredno u domovini ili na drugi način sukladno ovom Statutu.

Članak 31

Članovi Stranke prava u inozemstvu imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti kao i članovi Stranke prava u domovini.

2. ŽUPANIJSKA VIJEĆA

Članak 32.

Tijela županijskog vijeća jesu

- Zbor županijskog vijeća

- Izvršni odbor

- Nadzorni odbor

- Časni sud.

Članak 33.

Zbor županijskog vijeća je najviše tijelo i sastaje se najmanje jednom godišnje.

Izvanredni zbor županijskog vijeća saziva predsjednik županijskog vijeća. a dužan ga je sazvati na zahtjev: većine podružnica, natpolovične većine članova Izvršnog odbora, časnog suda i predsjednika županijskog doma Stranke prava.

Ako predsjednik županijskog vijeća ne sazove zbor na zahtjev tijela ili osoba iz stava 2. ovog članka, zbor mogu sazvati i tijela i dužnosnici navedeni u ovom članku.

Članak 34.

Zbor županijskog vijeća čine svi članovi Stranke prava na području na kojem djeluju, dok njihov broj ne prijeđe 500 članova. Kada broj prijeđe 500 Zbor županijskog vijeća županije čine izaslanici u podružnicama po ključu koji odredi Izvršni odbor županijskog vijeća. Zbor županijskog vijeća bira i opoziva tijela i dužnosnike županijskog vijeća: Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i časnog suda.

Članak 35.

Zadaće županijskog vijeća su:

- provođenje odluka i stavova koje utvrde najviša tijela Stranke prava

- davanje smjernica za rad i djelovanje podružnica sukladno odlukama i stavovima iz prethodnog stava

- obavljanje i drugih poslova koje mu u zadaću daju tijela Stranke prava ili Sabor stranke

- davanje prijedloga višim tijelima stranke

Članak 36.

Izvršni odbor županijskog vijeća županije sastoji se od: predsjednika, dva ili više dopredsjednika, rizničara, tajnika i predsjednika svih podružnica te županije.

Sjednice Izvršnog odbora županijskog vijeća održavaju se najmanje jednom mjesečno.

Članak 37.

Nadzorni odbor županijskog vijeća ima 3 člana, koji između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje županijskog vijeća i podružnica na teritoriju županije. a obavlja i druge poslove iz domene rada Nadzornog odbora prema Pravilniku o radu Nadzornog odbora.

Članak 38.

Časni sud županijskog vijeća ima 5 članova. koji između sebe biraju predsjednika. U svakom stegovnom postupku predsjednik imenuje vijeće od 3 člana časnog suda koje će suditi u tom slučaju.

Pravovaljana odluka o stegovnoj mjeri donosi se natpolovičnom većinom glasova članova vijeća časnog suda koje provodi postupak.

Članak 39.

Sva tijela županijskog vijeća biraju se na 2 godine.

3. VRHOVNA TIJELA STRANKE PRAVA

A) Sabor Stranke prava

Članak 40.

Sabor je najviše tijelo Stranke prava kojeg čine sabornici izabrani u podružnicama i ostalim organizacijskim jedinicama stranke.

Svaka podružnica mora imati svog predstavnika na Saboru Stranke prava.

Prije svakog sazivanja Sabora Stranke prava Predsjedništvo Stranke prava svojom odlukom utvrđuje broj sabornika iz svake podružnice ovisno o broju članova podružnice.

Sabor zasjeda najmanje jedanput u dvije godine, a dužan ga je sazvati Predsjednik Središnjeg odbora Stranke prava.

Odluka o održavanju Sabora Stranke prava mora se donijeti i objaviti najmanje dva mjeseca prije njegova održavanj a.

Članovi županijskog doma, Predsjedništva, Središnjeg odbora, Nadzornog odbora Stranke prava i časnog suda Stranke prava po položaju su sabornici.

Saboru predsjedava do izbora radnog predsjedništva predsjednik Središnjeg odbora Stranke prava.

Predstavnici tijela o čijem je izvješću riječ nemaju prilikom glasovanja pravo glasa.

Predsjedavajući radnog predsjedništva potpisuje akte koje donosi Sabor Stranke prava.

Članak 41.

Zadaće Sabora Stranke prava jesu:

- utvrđivanje ciljeva. smjernica i politike stranke o svim pitanjima hrvatskog naroda i države Hrvatske

- donošenje i izmjene programa i Statuta stranke, Poslovnika o radu Sabora te drugih potrebnih akata, odluka i sl.

- davanje obveznih tumačenja svih akata koje donosi

- biranje i razrješavanje tijela stranke ako ovim Ststutom nije drukčije određeno

- odlučivanje o prestanku rada stranke

- razmatranje izvješća o radu Predsjedništva, županijskog doma, Nadzornog odbora i časnog suda

Članak 42.

Rad Sabora je pravovaljan ako je nazočno 2/3 svih njegovih članova.

Odluke Sabora donose se natpolovičnom večinom prisutnih članova, ako ovim Statutom ili drugim aktima nije drukčije određeno.

B) Izvanredni Sabor Stranke prava

Članak 43.

Izvanredni Sabor Stranke prava dužan je sazvati Predsjednik Središnjeg odbora Stranke prava na temelju odluke :

- predsjedništva Stranke prava

- natpolovične većine ukupnog broja članova Središnjeg odbora Stranke prava

- natpolovične većine ukupnog broja članova županijskog doma Stranke prava

- časnog suda Stranke prava.

Ako predsjednik Središnjeg odbora Stranke prava ne sazove Izvanredni Sabor Stranke prava na zahtjev tijela iz prethodnog stavka u roku od 30 dana. Izvanredni Sabor stranke prava može sazvati jedno od gore navedenih tijela.

Odluka o održavanju Izvanrednog Sabora Stranke prava mora se donijeti i objaviti najmanje 15 dana prije njegova održavanja.

C) Predsjedništvo

Članak 44.

Na čelu Stranke prava nalazi se Predsjedništvo Stranke prava.

Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Saboru stranke. Predsjedništvo stranke čini 11 članova koji se biraju na Saboru Stranke prava.

Članovi Predsjedništva između sebe biraju predsjednika Predsjedništva, dopredsjednika i glavnog tajnika Stranke prava.

Predsjednik časnog suda Stranke prava i predsjednik Nadzornog odbora Stranke prava imaju pravo prisustvovanja sjednicama Predsjedništva, Središnjeg odbora i županijskog doma bez prava glasa.

Članak 45.

Zadaća Predsjedništva Stranke prava jeste

- određivanje i utvrđivanje konkretnog političkog djelovanja za ostvarenje utvrđenih ciljeva i politike stranke sukladno smjernicama koje je utvrdio Sabor Stranke prava

- zauzimanje političkih stavova o svim tekućim političkim pitanjima sukladno programu Stranke prava

- poticanje i razvijanje svih oblika djelovanja za promicanje ideja i ciljeva Stranke prava

- zahtijevanje podnošenja izvješća od podređenih mu tijela i dužnosnika stranke, o njihovu radu i davanje potrebnih uputa i naloga radi poboljšana njihova rada

- pokretanje rasprava pred Saborom Stranke prava i županijskim domom Stranke prava o pitanjima iz djelokruga rada Predsjedništva Stranke prava

- podnošenje izvješća Saboru Stranke prava o svom radu

- donošenje Poslovnika o radu Predsjedništva

- imenovanje osoba koje ovlašteno zastupaju i predstavljaju Stranku prava

- obavljanje i drugih poslova suklado Statutu Stranke prava

- donošenje odluka o promjeni adrese sjedišta Stranke prava

- donošenje financijskog plana i usvajanje završnog računa Stranke prava članovi Predsjedništva Stranke prava imaju pravo nazočnosti na sjednicama nižih tijela stranke bez prava glasa.

Članak 46.

Članovi Predsjedništva Stranke prava odgovorni su zasvoj rad Saboru Stranke prava.

Članak 47.

Zadaće predsjednika Predsjedništva Stranke prava jesu:

- zastupanje Stranke prava, a u slučaju njegove spriječenosti Stranku prava zastupa osoba koju ovlasti Predsjedništvo Stranke prava

- potpisivanje akata koje donosi Predsjedništvo Stranke prava

- poticanje rasprave po pitanjima iz djelokruga rada Predsjedništva Stranke prava

- obavljanje i drugih poslova sukladno Statutu Stranke prava.

Članak 48.

Sjednice Predsjedništva Stranke prava saziva i vodi predsjednik Predsjedništva Stranke prava.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Predsjedništva Stranke prava sjednicu Predsjedništva Stranke prava može sazvati i dopredsjednik na zahtjev najmanje 1/3 članova Predsjedništva Stranke prava i časnog suda Stranke prava.

Sjednice Predsjedništva Stranke prava održavaju se najmanje jednom mjesečno.

Predsjedništvo Stranke prava je dužno jednom u šest mjeseci podnijeti izvješće o svom radu županijskom domu Stranke prava.

D) Županijski dom Stranke prava

Članak 49.

Županijski dom Stranke prava (u daljem tekstu županijski dom) je vrhovno izvršno tijelo Stranke prava između dva zasjedanja Sabora Stranke prava i saziva se najmanje jednom u 3 mjeseca.

Županijski dom čine 33 člana, od kojih su 21 predsjednici županijskih vijeća Stranke prava, a 12 članova bira Predsjedništvo Stranke prava.

Županijski dom na prvoj sjednici bira predsjednika i dopredsjednika većinom glasova svih članova

Predsjednik županijskog doma ne može obnašati nikakve funkcije u nižim tijelima Stranke prava.

Mandat predsjednika županijskog doma traje dvije godine uz mogućnost reizbora.

Članak 50.

Zadaće županijskog doma jesu:

- provođenje odluka i stavova za ostvarenje ciljeva koje je utvrdio Sabor i Predsjedništvo Stranke prava

- zahtijevanje podnošenja izvješća o radu tijela stranke radi utvrdivanja provodi li se dogovorena politika i da li se ostvaruje program stranke

- podnošenje izvješća Saboru Stranke prava i Predsjedništvu Stranke prava o cjelokupnom radu Stranke prava i upravljanju njenom imovinom

- imenovanje prema potrebi komisija i sličnih tijela putem kojih ostvaruje poslove iz svoje nadležnosti i utvrđivanje njihovih zadaća

- imenovanje ovlaštenih osoba za supotpisivanje isplatnih naloga i financijskih dokumenata Stranke prava

- upravljanje cjelokupnom imovinom Stranke prava

Članak 51.

Zadaće predsjednika županijskog doma Stranke prava jesu :

- nadzor nad provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata koje je donio županijski dom, Predsjedništvo i Sabor Stranke prava

- potpisivanje odluka i zaključaka kao i drugih akata koje je donio županijski dom Stranke prava

- obavljanje i drugih poslova sukladno Statutu stranke

Članak 52.

Sjednice županijskog doma pravovaljane su ako je na njima nazočno 2/3 članova županijskog doma.

Na sjednici županijskog doma odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U radu županijskog doma Stranke prava mogu sudjelovati: predsjednik Predsjedništva, predsjednik časnog suda i predsjednik Nadzornog odbora Stranke prava, ali bez prava odlučivanja.

E) Središnji odbor

Članak 53.

Središnji odbor je vrhovno političko-savjetodavno tijelo Stranke prava između dva zasjedanja Sabora Stranke prava.

Članak 54.

Središnji odbor se sastoji od 20-30 članova izabranih na Saboru Stranke prava. Kada broj članova Središnjeg odbora bude manji od 15 članova predsjednik - Središnjeg odbora je dužan sazvati Izvanredni Sabor Stranke prava.

Članak 55.

Članovi Središnjeg odbora na prvoj sjednici biraju među sobom predsjednika i dva dopredsjednika. Dužnosnici Središnjeg odbora ne mogu obavljati nikakve funkcije u nižim tijelima Stranke prava.

Mandat člana Središnjeg odbora traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

Članak 56.

Prema potrebi članovi Središnjeg odbora mogu biti imenoveni kso obnašatelji dužnosti u pojedina tijela Stranke prava - Predsjedništvo Stranke prava, časni sud Stranke prava i Nadzorni odbor Stranke prava uz zamrzivanje mandata u Središnjem odboru do prvog zasjedanja Sabora Stranke prava.

Središnji odbor predlaže obnašatelje dužnosti, a njihovo imenovanje potvrduje tijelo u koje se delegira.

Članak 57.

Zadaće Središnjeg odbora jesu:

- predlaganje političkih ciljeva i politike stranke o svim životnim pitanjima hrvatskog naroda i države Hrvatske

- poticanje i razvijanje svih oblika djelovanja za promicanje ideja i ciljeva Stranke prava,

- predlaganje mandatara za sastav tijela za praćenje i provođenje rada i aktivnosti iz pojedinih segmenata države Hrvatske

- pružanje pomoći i utvrđivanje prijedloga te davanje savjeta za izradu normativnih akata potrebnih za rad tijela Stranke prava.

Članak 58.

Sjednice Središnjeg odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih predsjednik Središnjeg odbora.

Poziv za sjednice sa dnevnim redom i prilozima u pisanom obliku mora biti dostavljen najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Pojedini materijali (prilozi) mogu uz obrazloženje biti podijeljeni na sjednici. Sjednice Središnjeg odbora su pravovaljane ukoliko je prisutna natpolovična većina članova Središnjeg odbora.

Natpolovična većina prisutnih donosi pravovaljane odluke.

U radu Središnjeg odbora mogu sudjelovati članovi Nadzornog odbora Stranke prava i časnog suda Stranke prava bez prava glasa.

Ovjerovljeni zapisnici sa sjednica čitaju se na slijedećoj sjednici.

F) Nadzorni odbor

Članak 59.

Nadzorni odbor Stranke prava sastoji se od 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika odbora.

Članovi Nadzornog odbora Stranke prava biraju se na Saboru Stranke prave.

Nadzorni odbor Stranke prava prati financijsko poslovanje stranke, te vrši pregled poslovnih knjiga prema svom nahođenju i nitko nema ovlasti da ga u tom onemogući

Nadzorni odbor Stranke prava prati financijsku situaciju oko poslovanja Stranke prava, predlaže racionalnije iskorištavanje materijalnih dobara Stranke prava, predlaže raspodjelu novčanih sredstava nižim tijelima Stranke prava te nadzire provođenje Statuta Stranke prava.

Nadzorni odbor Stranke prava obavlja svoje zadaće prema Pravilniku o radu Nadzornog odbora Stranke prava.

G) Časni sud

Članak 60.

Ččasni sud Stranke prava sastoji se od 5 članova. Članove časnog suda bira Sabor Stranke prava. Članovi časnog suda Stranke prava biraju između sebe predsjednika časnog suda Stranke prave.

U svakom stegovnom postupku predsjednik časnog suda Stranke prava imenuje vijeće od tri člana časnog suda Stranke prava, koje provodi stegovni postupak.

Predsjednika vijeća imenuje predsjednik časnog suda Stranke prava.

Pravovaljanu odluku o stegovnoj mjeri donosi se natpolovičnom većinom glasova članova vijeća časnog suda Stranke prava.

Časni sud Stranke prava u prvom stupnju donosi odluke o zahtjevima za vođenje stegovnog postupka protiv članova Predsjedništva, županijskog doma, Nadzornog odbora i časnog suda županijskog vijeća Stranke prava, a u drugom stupnju donosi odluke povodom žalbi izrečenih protiv odluka časnog suda županijskog vijeća Stranke prava.

Časni sud Stranke prava djeluje prema Pravilniku o radu časnog suda.

V. IZBOR TIJELA STRANKE PRAVA

Članak 61.

Sva tijela Stranke prava kao i njihovi predsjednici biraju se na rok od dvije godine.

Izbor za sva tijela Stranke prava provodi se tajnim glasovanjem.

Kandidat koji dobije najviše glasova nazočnih izabran je u tijelo stranke.

Članak 62.

Za opoziv članova pojedinih tijela primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovog Statuta o izboru tih tijela.

Opoziv članova pojedinih tijela primjenjuje se u slučajevima kršenja statutarnih odredbi.

VI. POSREDNO SUDJELOVANJE U RADU TIJELA STRANKE PRAVA

Članak 63.

U slučaju nemogućnosti neposrednog sudjelovanja u radu tijela Stranke prava, članovi tijela Stranke prava mogu posredno u pisanom obliku sudjelovati u radu tijela Stranke prava, bez prava odlučivanja.

VII. MATERIJALNO - FINANCIJKO POSLOVANJE

Članak 64.

Stranka prava ostvaruje prihode od članarine, darova, legata, dobrovoljnih priloga, organiziranjem priredaba i sličnih izvora sukladno zakonu.

Rad Stranke prava financira se na temelju proračuna. Prijedlog proračuna priprema glavni tajnik Stranke prava, a donosi ga Predsjedništvo Stranke prava uz suglasnost županijskog doma Stranke prava.

Nalog za isplatu mogu dati predsjednik ili dopredsjednik Predsjedništva i glavni tajnik Stranke prava. a supotpisuju ga dvije, od županijskog doma Stranke prava ovlaštene osobe, ukoliko je suma na isplatnom nalogu veća od iznosa jedne prosječne plaće u državi Hrvatskoj.

Županijski dom Stranke prava može osnivati i poduzeća, bilo samostalno ili s drugim pravnim osobama radi priskrbljivanja novaca za potrebe stranke.

Članak 65.

Županijski dom Stranke prava na temelju Pravilnika o plaćanju članarine određuje iznos upisnine i članarine za svaku tekuću godinu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Članak 66.

Protok službenih informacija unutar Stranke prava.

U cilju pravodobnog i učinkovitog informiranja članstva i upoznavanja s donesenim odlukama i zadacima, pojedina tijela Stranke prava dužna su:

a) Predsjedništvo Stranke prava nakon svake sjednice je dužno u roku od 8 dana uputiti ovjerenu kopiju zapisnika županijskom domu, Nadzornom odboru, časnom sudu i Središnjem odboru Stranke prava. Zaključke i odluke Predsjedništvo je dužno uputiti u roku od 8 dana svim županijskim vijećima i podružnicama.

b) Nadzorni odbor Stranke prava dužan je nakon svake financijske kontrole ili druge učinjene zadaće iz svoga djelokruga rada u roku od 8 dana o tome pisano obavijestiti Predsjedništvo, Županijski dom. Središnji odbor i časni sud Stranke prava.

c) Časni sud Stranke prava nakon svakog zaključka stegovnog postupka u roku od 8 dana pisano obavijestiti o svojoj odluci Predsjedništvo, županijski dom, Središnji odbor i Nadzorni odbor Stranke prava i matičnu podružnicu člana Stranke prava protiv kojeg je proveden postupak.

d) Županijski dom Stranke prava nakon svake sjednice dužan je u roku 8 dana uputiti ovjerenu kopiju zapisnika Predsjedništvu, Središnjem odboru, Nadzornom odboru i časnom sudu Stranke prava. Zaključke i odluke Županijski dom je dužan uputiti u roku od 8 dana svim Županijskim vijećima a u iznimnim slučajevima i podružnicama.

e) Središnji odbor Stranke prava nakon svake sjednice dužan je u roku od 8 dana uputiti ovjerenu kopiju zapisnika Predsjedništvu, Županijskom domu, Nadzornom odboru i časnom sudu Stranke prava. Zaključke sa sjednice i usvojene odluke Središnji je odbor dužan uputiti u roku od 8 dana svim Županijskim vijećima a u iznimnim slučajevima i podružnicama.

Članak 67.

Sva tijela Stranke prava donose Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa Statutom Stranke prava

Rok za donošenje poslovnika je 60 dana od svog osnivanja.

Članak 68.

Sva tijela Stranke prava mogu prevovaljano održavati sjednice ukoliko je sjednici nazočno najmanje 2/3 članova tijela Stranke prava.

Punovažne odluke se donose natoplovičnom većinom prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članak 69.

Stranka prava prestaje postojati odlukom Sabora Stranke prava koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju prestanka rada Stranke prava imovina Stranke prava pripada ustanovi ili svrsi koju odredi Sabor Stranke prava. U slučaju nemogućnosti da Sabor Stranke prava donese odluku o imovini Stranke prava, cjelokupna imovina Stranke prava pripada Caritasu Zagrebačke nadbiskupije.

Članak 70.

Autentično tumačenje odrednica Statuta Stranke prava i njegovih izmjena i dopuna daje Sabor i Predsjedništvo Stranke prava.

Statut Stranke prava stupa na snagu danom prihvaćanja na Osnivačkoj skupštini Stranke prava.

Varaždin, 9. travnja 1994.

Predsjednik Osnivačke skupštine Stranke prava

Krešimir Duić, v. r.

zatvori
Statut stranke prava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !