Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Statut Turopoljske demokratske stranke ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 19.7.2006 Statut Turopoljske demokratske stranke

POLITIČKE STRANKE

1956

Na temelju članka 6.L305411 Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01) i članka 10.L305413 Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), na Osnivačkoj skupštini Turopoljske demokratske stranke održanoj 14. siječnja 2006. donijet je

STATUT

Turopoljske Demokratske Stranke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turopoljska demokratska stranka (u daljnjem tekstu TDS) je politička stranka, koja u programu i statutu izražava političke ciljeve djelovanja.

Naziv stranke i sjedište

Članak 2.

Naziv stranke je: TUROPOLJSKA DEMOKRATSKA STRANKA.

Skraćeni naziv stranke je TDS.

Sjedište TDS-a je u Velikoj Gorici. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo TDS-a.

Pravni status TDS-a

Članak 3.

TDS je pravna osoba, registrirana pri nadležnom tijelu, ima svoj žiro-račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara sa svojim sredstvima, odnosno imovinom.

Područje djelovanja TDS-a

Članak 4.

TDS djeluje na području Republike Hrvatske, a osobito na području grada Velike Gorice, općina Orle, Kravarsko i Pokupsko.

Predstavljanje i zastupanje TDS

Članak 5.

TDS predstavlja i zastupa predsjednik stranke. U slučaju privremene spriječenosti predsjednika, stranku predstavlja i zastupa zamjenik predsjednika. Ako je istodobno spriječen i zamjenik predsjednika, Predsjedništvo stranke imenuje osobu koja će predstavljati i zastupati stranku za vrijeme privremene spriječenosti predsjednika i zamjenika.

Pečat TDS

Članak 6

TDS ima pečat.

Pečat TDS-a je kvadratnog oblika stranice 35 × 35 mm. Izrađen je tako da daje jednobojni otisak u obliku zaštitnog znaka – logotipa TDS-a.

TDS može imati više pečata s drugim rednim brojem.

Pečat mogu imati i ustrojstveni oblici stranke, koji uz naziv stranke sadrži naziv ustrojstvene jedinice i njeno sjedište.

Znak i zastava TDS-a

Članak 7.

Znak stranke sastoji se od plave podloge kvadratnog oblika, željene dimenzije stranica. U sredini se nalaze trodimenzionalna slova TDS žute boje. Natpisi »TUROPOLJSKA DEMOKRATSKA STRANKA« i »Velika Gorica« tiskani su u bijeloj boji.

Zastava stranke je izrađena od poliestera u dimenzijama 125 × 250 cm u plavoj boji kao i logotip. U gornjem dijelu zastave nalazi se logotip TDS u izvornim bojama tiska.

Ciljevi i način djelovanja TDS-a

Članak 8.

Osnovni ciljevi TDS

– organizacija stranke prema programskim načelima,

– razvoj gospodarske djelatnosti, razvoj i unapređivanje socijalne djelatnosti, iniciranje razvoja kulture, i provođenje ekoloških akcija.

Javnost djelovanja

Članak 9.

Djelovanje TDS-a je javno, a javnost rada se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva TDS-a te izvještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja. Članstvo TDS-a o radu stranke obavještava se dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela TDS-a.

Radi što boljeg ostvarivanja javnosti rada, TDS ima svoju WEB stranicu na internetu te može izdavati svoj list, biltene, plakate, interaktivne CD i sl.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela TDS-a kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima i podacima čija bi objavljivanja i širenje štetilo interesima i ugledu TDS-a ili njenih članova.

Članak 10.

TDS se financira:

sredstvima darovatelja i simpatizera, prihodima od dotacija,

– organiziranje stranačkih manifestacija, i ostalim prihodima, sukladno zakonu.

II. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom TDS-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina života koja:

a) ima državljanstvo Republike Hrvatske,

b) ima potpunu poslovnu sposobnost,

c) prihvaća načela, Program i Statut stranke, te

d) nije član koje druge stranke, registrirane u Republici Hrvatskoj.

O primitku u članstvo odlučuje Predsjedništvo stranke.

Članom TDS-a postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u matičnu knjigu članstva koju vodi Predsjedništvo stranke.

Ukoliko Sud časti utvrdi da osoba koja želi upisati u članstvo, te je potpisala pristupnicu ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka može osporiti upis u matičnu knjigu članova TDS-a. Član TDS-a dobiva iskaznicu stranke.

Članak 12.

Članstvo u stranci prestaje:

– na vlastiti zahtjev člana,

– isključenjem iz stranke,

– upisom u koju drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, i

– u slučaju smrti.

Član istupa iz stranke podnošenjem pisane izjave o istupanju.

Član može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.

O isključenju odlučuje Predsjedništvo stranke.

Članu TDS-a koji se upiše u drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, članstvo prestaje trenutkom upisa.

Prava i obveze članova

Članak 13.

Član TDS-a pripada jednom od ogranaka stranke.

Član TDS-a sudjeluje u stvaranju i ostvarivanju politike stranke.

Svaki član može birati i biti biran u tijela TDS-a, sudjelovati u odlučivanju i na prikladan način dobivati informacije o odlukama stranke.

Član stranke djeluje u ogranku najbližem mjestu stanovanja.

Članak 14.

Član TDS-a obvezan je:

– raditi i postupati u skladu sa Statutom i Programskim aktima TDS-a,

– redovno dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke kojima pripada,

– savjesno obavljati sve preuzete dužnosti i obveze, štititi interes stranke, čuvati svoj vlastiti i ugled stranke,

– promovirati program stranke i sudjelovati u njegovom ostvarenju,

– uljudno se ponašati i unijeti u rad stranke primjeren stupanj tolerancije.

Stranačka stega

Članak 15.

Protiv svakog člana koji se ogriješi o odredbu članka 14.#clanak14 ovog Statuta provest će se postupak o stupnju njegove odgovornosti.

Postupak se vodi pred Sudom časti primjenjujući ovaj Statut.

Prijedlog za pokretanje odgovornosti može podnijeti u pisanom obliku pojedinac, odnosno svako tijelo TDS-a, a suspenziju predsjednik stranke.

Za povredu članka 14. Statuta može se izreći suspenzija, opomena i isključenje iz stranke.

Na odluku o suspenziji, opomeni ili isključenju može se podnijeti žalba u roku od 15 dana po primitku odluke, Predsjedništvu TDS-a.

III. ORGANIZACIJA TDS-a

Članak 16.

TDS je organizirana u pojedine ustrojstvene oblike prema teritorijalnim i funkcionalnim kriterijima.

Ogranci

Članak 17.

Ogranci su osnovne ustrojstvene jedinice TDS-a, koje nemaju pravnu osobnost, a odluku o osnivanju ogranaka donosi Predsjedništvo TDS-a. Način rada ogranaka uređuje se općim aktom kojeg donosi Predsjedništvo TDS-a.

Članak 18

Ogranci provode politiku TDS-a i zastupaju interese građana pri jedinicama lokalne samouprave na područjima na kojima djeluju.

Tijela TDS-a

Članak 19.

Tijela TDS-a su: Skupština,

– Predsjedništvo,

– Sud časti,

– Nadzorni odbor, i

– Vijeće uglednika.

Skupština TDS-a

Članak 20.

Skupština TDS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo, a čine je:

– Članovi ogranka izabrani na Skupštini ogranaka, s tim da se bira jedan predstavnik na svakih 10 (deset) započetih članova,

– Predsjedništvo TDS-a,

– članovi po funkciji – Predsjednici ogranaka,

Vijećnici općinskih, gradskih Vijeća i članovi Poglavarstva koji su članovi stranke, Sud časti i Nadzorni odbor TDS-a,

– u radu Skupštine mogu sudjelovati i ostali članovi TDS-a ali bez prava glasovanja i odlučivanja.

Članak 21.

Skupština TDS-a obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje politiku Stranke,

– analizira programsko i političko djelovanje stranke,

– donosi program stranke, Statut, te izmjene i dopune Statuta,

– donosi Poslovnik te odluke i druge akte,

– bira i razrješava predsjednika TDS-a,

– bira i razrješava članove Predsjedništva na osnovu prijedloga predsjednika,

– bira i razrješava članove Suda časti i Nadzornog odbora na prijedlog Predsjedništva, i usvaja financijski plan za proteklo razdoblje.

Članak 22.

Sjednice Skupštine TDS-a saziva i predsjedava do izbora Radnog predsjedništva, Predsjednik.

Redovna sjednica Skupštine održava se svake dvije godine, a sjednice Izborne skupštine održavaju se svake 4. godine.

Na zahtjev Predsjedništva stranke, sazvat će se izvanredna i izvještajna skupština stranke – po potrebi.

Predsjedništvo TDS-a

Članak 23.

Predsjedništvo Turopoljske Demokratske Stranke je najviši izvršno politički organ Stranke, broji od 9 do 12 članova, a čine ga:

– predsjednik TDS-a,

– zamjenik predsjednika,

– glavni tajnik Stranke,

– glasnogovornik TDS-a,

– 3 koordinatora,

– 2 člana predsjedništva

– 3 (tri) člana TDS-a koje kooptira predsjednik stranke.

Članak 24.

Predsjedništvo TDS-a ima sljedeća ovlaštenja:

– provodi odluke Skupštine TDS-a,

– koordinira rad ogranaka

– razmatra i zauzima stavove o aktualnoj politici na područjima djelovanja, donosi Pravilnik o radu dužnosnika,

– donosi i druge opće akte,

– osniva stručne klubove TDS-a i nadzire njihov rad,

– utvrđuje financijski plan i Zaključni račun stranke za tekuću godinu,

– osigurava materijalne i financijske uvjete za rad,

– utvrđuje prijedlog kandidata ogranaka za predstavnička tijela na razini općina odnosno grada,

– u skladu s konkretnim uvjetima određuje broj i prostiranje ogranaka,

– radi na omasovljavanju stranke,

– organizira i vodi kontakte TDS-a s javnošću,

– odlučuje o suradnji sa drugim političkim strankama,

– utvrđuje prijedlog članova Suda časti i Nadzornog odbora za izbornu skupštinu stranke,

– na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva stranke bira na prijedlog predsjednika stranke, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, glasnogovornika i koordinatore,

– nominira kandidate TDS-a za tijela lokalne i regionalne samouprave i za zastupnike u Hrvatski sabor,

– radi na organiziranju stranke,

– inicira i provodi političke i programske aktivnosti stranke,

– donosi odluku o raspuštanju ogranaka i imenovanja povjerenika ogranaka, i obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Predsjednik stranke

Članak 25.

Predsjednik TDS-a:

– upravlja strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva i obavlja tekuće poslove vezane uz funkcioniranje stranke,

– predstavlja i zastupa stranku,

– saziva sjednice Predsjedništva, a u slučaju spriječenosti zamjenik predsjednika

– provodi politiku stranke u skladu sa programom TDS-a, Statutom, Odlukama i Zaključcima Skupštine i Predsjedništva stranke,

– predlaže zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, koordinatore i glasnogovornika stranke,

– prije održavanja Skupštine utvrđuje točan broj članova koji prisustvuju Skupštini,

– ukoliko predsjednik stranke TDS-a prestane obavljati svoju dužnost iz bilo kojeg razloga,

Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti TDS-a do sljedeće izborne Skupštine, i

– obavlja i druge poslove po Statutu.

Članak 26.

Dužnosnici TDS-a su predsjednik TDS-a, zamjenik predsjednika, glavni tajnik, glasnogovornik, koordinatori i članovi predsjedništva.

Skupština može opozvati predsjedništvo i ostala radna tijela TDS-a (u cjelini kao i pojedince) zbog kršenja Statuta i drugih općih akata. Ukoliko je opozvan pojedini član, bira se novi kojem mandat traje do isteka mandata opozvanog člana tijela.

Glavni tajnik stranke

Članak 27.

Glavni tajnik TDS-a:

– sudjeluje u pripremi i radu Predsjedništva i izvršnih tijela stranke i zajedno s predsjednikom stranke prije održavanja sjednice skupštine utvrđuje točan broj članova koji prisustvuju skupštini,

– koordinira rad ogranaka,

– radi na organizaciji stranke,

– vodi registar članova stranke,

– organizira i kontrolira ostvarivanje materijalno-financijskih uvjeta poslovanja TDS-a u skladu sa zakonom,

– vodi, ažurira i kontrolira blagajničku i drugu financijsko-materijalnu dokumentaciju u suradnji s profesionalnim knjigovođom koji u pravilu nije član TDS-a, te

– obavlja i druge poslove po Statutu i odlukama Predsjedništva.

Glasnogovornik

Članak 28.

Glasnogovornik TDS-a zadužen je za odnose s javnošću.

Sud časti

Članak 29.

Sud časti ima 5 (pet) članova.

Članovi suda časti između sebe biraju predsjednika.

Sud časti radi po pravilniku o radu Suda časti i ovom Statutu.

Nadzorni odbor

Članak 30.

Nadzorni odbor ima po 5 (pet) članova.

Predsjednika Nadzornog odbora i njegova zamjenika imenuje se na Skupštini. Nadzorni odbor ocjenjuje da li se sredstvima stranke raspolaže zakonski, uredno i namjenski.

Nadzorni odbor daje mišljenje o financijsko materijalnom poslovanju, Predsjedništvu i skupštini stranke.

Vijeće uglednika

Članak 31.

Vijeće uglednika je političko savjetodavno tijelo. Okuplja ugledne ljude koji su ostvarili značajne rezultate i priznanja u svom području djelovanja a žele pomoći u radu i razvoju TDS-a. Članovi Vijeća uglednika mogu biti zaslužni hrvatski državljani neovisno o mjestu rada ili stanovanja, i ne moraju nužno biti članovi TDS-a.

Vijeće uglednika ima političku, savjetodavnu i inicijativnu zadaću prema predsjedništvu TDS-a, bez prava odlučivanja.

Radom Vijeća uglednika rukovodi predsjednik Vijeća uglednika.

Stručni klubovi

Članak 32.

Stručni klubovi TDS-a potiču i ostvaruju kreativnu aktivnost članova i simpatizera TDS-a, kroz rad na konkretnim stručnim Projektima. Stručni klubovi su savjetodavna tijela i nemaju mogućnost odlučivanja. Radom stručnih klubova koordinira koordinator za rad stručnih klubova koji je član Predsjedništva TDS-a.

Klubovi se osnivaju na razini stranke, na prijedlog ogranaka a odluku o osnivanju donosi Predsjedništvo stranke.

Članak 33.

U klubovima se planiraju rješenja bitnih pitanja iz svih područja života i na prostoru djelovanja stranke (političkog, ekonomskog, socijalnog, ekološkog, informacijskog i drugo). Na temelju programa rada klubova Predsjedništvo stranke donosi operativne programe na nivou stranke.

Članak 34.

Broj članova stručnih klubova nije ograničen. Na konstituirajućoj sjednici članovi stručnog kluba biraju između sebe predsjednika stručnog kluba.

IV. IZBOR, KANDIDIRANJE, OPOZIV

Članak 35.

Svaki član TDS-a može birati i biti biran u tijela stranke.

Sva tijela stranke biraju se za razdoblje od 4 (četiri) godine.

Izbor članova za tijela stranke obavlja se tajnim, ili javnim glasovanjem, o čemu se odlučuje na svakoj sjednici Skupštine.

Članak 36.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje Predsjedništvo stranke koje donosi odluku o provođenju redovnih i prijevremenih izbora tijela stranke ako Statutom nije drukčije određeno.

Članak 37.

Za svakog Izbornog člana glasuje se u odvojenim postupcima.

Članak 38.

Opoziv pojedinih članova tijela stranke uslijedit će zbog kršenja statuta, a opoziv može izvršiti ono tijelo koje je izabralo člana.

V. KVORUM I ODLUČIVANJE

Članak 39.

Tijela TDS-a mogu donositi odluke ako je sjednici nazočna natpolovična većina njenih članova.

Odluka je donesena ako za nju glasa natpolovična većina nazočnih članova.

VI. NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 40.

Nominaciju kandidata za Predstavnička tijela na nivou općina odnosno grada i županije vrši Predsjedništvo TDS-a na osnovi prijedloga predsjednika TDS-a.

VII. STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

Članak 41.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u stranci.

Članak 42.

Postupak donošenja Statuta, te njegovih izmjena ili dopuna mogu pokrenuti tijela stranke ili 10 članova stranke.

Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Predsjedništvu stranke koje je dužno očitovati se o prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja.

Članak 43.

Nacrt Statuta izrađuje komisija koju imenuje Predsjedništvo TDS-a.

O nacrtu Statuta odnosno izmjenama i dopunama organizira se javna rasprava u ograncima stranke.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu TDS-a koje utvrđuje konačni prijedlog Statuta.

Statut odnosno izmjene i dopune statuta donosi Skupština stranke.

Članak 44.

Tijela stranke donose u skladu sa svojim ovlastima utvrđenim statutom, odluke, zaključke ili naputke.

VIII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

TDS ostvaruje prihode iz izvora utvrđenim u članku 10. Statuta.

Članak 46.

U svrhu osiguranja materijalno-financijske osnove za rad, stranka može osnovati poduzeće samostalno ili s drugim osobama, u skladu s posebnim propisima.

Članak 47.

Financijsko i materijalno poslovanje Stranke te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko--materijalnom poslovanju kojeg donosi Predsjedništvo stranke.

IX. OSTALE ODREDBE

Članak 48.

TDS prestaje postojati odlukom Skupštine TDS, i to ako je donese najmanje 2/3 od ukupnog broja izaslanika Skupština, te iz razloga propisanih zakonom.

Članak 49.

U slučaju prestanka rada Stranke njezina imovina pripast će Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 51.

Ovaj Statut objavit će se u »Narodnim novinama« ili u jednom od dnevnih listova.

Predsjednik TDS-a

mr. Šime Vatavuk, v. r.

zatvori
Statut Turopoljske demokratske stranke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !