Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova ("Narodne novine", br. XX/01, XX/02, XX/05, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 23.11.2001 Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1702

Na temelju članka 26.L77401 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici, održanoj 15. studenoga 2001. godine, donijela

UREDBU

O DIREKCIJI ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, radi obavljanja zračnog prijevoza zrakoplovima i helikopterima (u daljnjem tekstu: službeni zrakoplovi) za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske. Direkcija za korištenje službenih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Direkcija) u obavljanju zračnog prijevoza za vlastite potrebe obavlja i prijevoz u zračnom prometu za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska.

Članak 2.

Direkcija radi pod nadzorom, a po potrebi i po nalozima i uputama potpredsjednika, zamjenika predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Način i uvjete korištenja službenih zrakoplova za potrebe tijela državne vlasti i drugih korisnika iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, te elemente za određivanje cijene korištenja službenih zrakoplova, odredit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Način rada Direkcije, potreban broj stručnog osoblja i drugih službenika i namještenika, s opisom njihovih poslova kao i potrebnim uvjetima za obavljanje poslova, njihovim ovlastima i odgovornostima, te druga pitanja od značaja za rad Direkcije odredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Direkcije kojeg donosi ravnatelj Direkcije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Radom Direkcije upravlja ravnatelj Direkcije kojeg imenuje i razrješava Vlada.

Ravnatelj Direkcije ima položaj, prava i obveze koje prema propisima i drugim aktima Vlade imaju predstojnici ureda Vlade Republike Hrvatske.

Ravnatelj Direkcije za svoj rad i rad Direkcije odgovoran je Vladi Republike Hrvatske.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem radu Direkcije, Direkcija će preuzeti na raspolaganje i korištenje zrakoplove i stvari, opremu, hangar i drugi prostor koji koristi postojeća Zrakoplovna skupina Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

U slučaju dvojbe, ministar obrane određuje koja sredstva i prostor postaju sredstva rada Direkcije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Direkcije djelatne vojne osobe, službenici i namještenici Zrakoplovne skupine Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane postaju zaposlenici Direkcije.

Preuzete djelatne vojne osobe, za koje suglasnost dade ministar obrane, ostaju djelatne vojne osobe s pravima iz članka 143.L77403 Zakona o službi u oružanim snagama (»Narodne novine«, br. 23/95, 33/95 i 105/99).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/74
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 15. studenoga 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !