Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2010. godinu ("Narodne novine", br. XX/10), XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 29.01.2010 Uredba o Tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2010. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

337

Na temelju članka 60.L492226 stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 62/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. siječnja 2010. godine donijela

UREDBU

O TARIFI ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IZNOSA NAKNADE ZA PRUŽANJE PRIMARNE I SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti visine naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici (u daljnjem tekstu: pružatelji), kada ju pružaju na temelju uputnice izdane od nadležnog ureda državne uprave u županijama, odnosno uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (u daljnjem tekstu: Zakon).

TARIFA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA PRIMARNU I SEKUNDARNU PRAVNU POMOĆ

Članak 2.

Naknada za primarnu i sekundarnu pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: pravna pomoć) za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka utvrđuje se u bodovima.

Članak 3.

UPRAVNI POSTUPAK

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE
RADNJE

1. podnesci kojima se pokreće upravni postupak uz navođenje činjeničnih navoda i obrazloženih prijedloga

40 bodova

2. za zastupanje na ročištima u upravnom postupku

20 bodova

3. sastavljanje žalbe, izvanrednih pravnih lijekova

50 bodova

Uputnica se izdaje u najvećoj sveukupnoj vrijednosti do 120 bodova za upravni postupak u prvom stupnju kojim se pokrivaju maksimalno tri radnje u postupku.

Za upravni postupak drugog stupnja izdaje se uputnica za jednu pravnu radnju iz točke 3.

Ako se izdaje uputnica za oba stupnja postupka, ona se izdaje na vrijednost od 130 bodova.

Članak 4.

POSTUPAK PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

podnesci kojima se pokreće postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava, obrazloženi podnesci s činjeničnim i pravnim navodima

150 bodova

Članak 5.

PARNIČNI POSTUPAK

1. Sastavljanje tužbi i podnesaka

– u sporovima:

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

1.1. radi smetanja posjeda, te prava služnosti kada se radi o vlasništvu kuće, stana ili poslovnog prostora za koje se prema odredbama Zakona može odobriti pravna pomoć

50 bodova

1.2. radi razvoda ili poništenja braka,

o postojanju ili nepostojanju braka

50 bodova

1.3. za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, te odluke o tome s kime će živjeti maloljetna djeca

50 bodova

1.4. iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.)

50 bodova

1.5. za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja

50 bodova

1.6. za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih podnesaka u postupku, za sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje

25 bodova

2. Zastupanje na ročištima

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

2.1. za svako ročište (na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, na kojem se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka ili ogluhe, kao i za ročište na kojem se objavljuje presuda)

50 bodova

2.2. za raspravu pred sudom drugog stupnja odvjetniku pripada naknada kao i za sudjelovanje na raspravi u prvom stupnju

50 bodova

2.3. u postupku medijacije u pravnim stvarima za koje se može odobriti besplatna pravna pomoć

50 bodova

Za prvi stupanj izdaje se uputnica u vrijednosti:

– do 200 bodova za postupke u podtočkama 1.1. i 1.5., čime su pokrivene maksimalno četiri pravne radnje;

– do 300 bodova za postupke u podtočkama 1.2. i 1.3., čime je pokriveno maksimalno šest pravnih radnji;

– do 250 bodova za postupke u podtočki 1.4., čime je pokriveno maksimalno pet pravnih radnji.

3. Pravni lijekovi

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

3.1. za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude, kao i protiv rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda

60 bodova

3.2. za sastavljanje žalbe protiv rješenja

25 bodova

3.3. za sastavljanje odgovora na žalbu

50 bodova

3.4. za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova

75 bodova

3.5. za odgovore na izvanredne pravne lijekove

50 bodova

Za drugi stupanj izdaje se uputnica u vrijednosti radnje koja se poduzima u tom postupku.

Ukoliko se uputnica izdaje za oba stupnja parničnog postupka, onda se ona izdaje na vrijednost do 400 bodova.

Za izvanredne pravne lijekove obvezno se izdaje posebna uputnica na vrijednost radnje za koju se izdaje.

Članak 6.

OVRŠNI POSTUPAK
(samo u slučajevima kad se radi o postupcima za koje se može odobriti besplatna pravna pomoć)

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

1. prijedlozi za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedlozi za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prigovori protiv rješenja o ovrsi i protivljenja prijedlozima za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, te odgovori na prigovore protiv rješenja o ovrsi

40 bodova

2. za zastupanje na ročištu

40 bodova

3. za sastavljanje pravnih lijekova

40 bodova

Za ovršni postupak izdaje se uputnica u vrijednosti radnje za koju se izdaje.

Članak 7.

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

1. izrada podnesaka u izvanparničnim postupcima (npr. koji se vode radi utvrđivanja izvanbračne zajednice, diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine, i dr.)

40 bodova

2. za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova

40 bodova

Za izvanparnični postupak izdaje se uputnica u vrijednosti kako slijedi:

– do 120 bodova pod točkom 1. do tri pravne radnje;

– do 80 bodova pod točkom 2. do dvije pravne radnje.

Članak 8.

UPRAVNI SPOROVI

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

1. tužba, odgovor na tužbu

55 bodova

2. zastupanje na raspravi

40 bodova

Za upravne sporove izdaje se uputnica u vrijednosti za najviše dvije pravne radnje i to pravne radnje pod točkama 1. i 2. Ukoliko u upravnom sporu nije predviđeno održavanje rasprave, izdaje se uputnica na vrijednost radnje iz točke 1.

Članak 9.

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED POSLODAVCEM

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

1. obrazloženi podnesci

50 bodova

2. za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava

50 bodova

3. u postupcima medijacije

50 bodova

Za postupak zaštite prava pred poslodavcem izdaje se uputnica u vrijednosti za najviše 4 pravne radnje u vrijednosti do 200 bodova.

Članak 10.

PRAVNI SAVJET

PRAVNE RADNJE

VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE

1. pravni savjet

50 bodova

Za pravni savjet izdaje se uputnica u vrijednosti za najviše jednu pravnu radnju u vrijednosti do 50 bodova.

Članak 11.

U vrijednosti postupka, odnosno pojedine pravne radnje, utvrđene na temelju ove Uredbe, sadržan je i iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 12.

UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI BODA

Za 2010. godinu vrijednost boda utvrđuje se u visini od 3 kune.

Članak 13.

Po završetku postupka, odnosno izvršenju pravne radnje za koju je uputnica izdana, pružatelj je dužan vratiti obračunatu uputnicu Uredu, u Zakonom propisanom roku. Uz uputnicu pružatelj je dužan priložiti:

– originale računa za nastale troškove,

– presliku presude,

– dokaze o poduzetim pravnim radnjama,

– presliku podneska kojim je postupak pokrenut, odnosno odluke kojom je postupak okončan.

U obračunu uputnice navodi se ukupan iznos vrijednosti pojedinog postupka, odnosno pojedine pravne radnje kao i visina ranije primljenih iznosa po uputnici.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/09-02/01

Urbroj: 5030109-09-3

Zagreb, 21. siječnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o Tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2010. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !