Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.10.1992 Uredba o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59.L16314 stavak 1. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 21/74, 39/74, 55/88 i 19/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uredbom o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj (u daljnjem tekstu: Uredba) propisuju se zvanja, oznake zvanja i uvjeti stjecanja zvanja.

Zvanja u pravosudnoj policiji utvrđuju se prema stupnju stručne spreme, vrsti i složenosti poslova i radnom iskustvu.

II. ZVANJA

Članak 2.

Za pripadnike pravosudne policije u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj utvrduju se sljedeća zvanja:

- mlađi pravosudni policajac,

- pravosudni policajac,

- stariji pravosudni policajac,

- mlađi nadzornik pravosudne policije.

- nadzornik pravosudne policije.

- stariji nadzornik pravosudne policije,

- samostalni nadzornik pravosudne policije,

- zapovjednik pravosudne policije.

III. OZNAKE ZVANJA

Članak 3.

Za pripadnike pravosudne policije utvrduju se sljedeće oznake zvanja:

1. mlađi pravosudni policajac - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet), srebrne boje, širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti;

2. pravosudni policajac - oznaka zvanja su dva hrvatska pletera (dvoplet), srebrne boje, širine 10 mm, utkana u naramenicu u vodoravnoj crti, međusobno razmaknuti 10 mm;

3. stariji pravosudni policajac - oznaka zvanja su tri hrvatska pletera (dvoplet) srebrne boje, širine 10 mm, utkana u naramenicu u vodoravnoj crti, međusobno razmaknuti 10 mm:

4. mlađi nadzornik pravosudne policije - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet) srebrne boje širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti. Na sredini naramenice, 10 mm od utkanog pletera, nalazi se šesterokut srebrne boje veličine 15 mm;

5. nadzornik pravosudne policije - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet) srebrne boje širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti. Na 10 mm od utkanog pletera u vodoravnoj crti nalaze se dva šesterokuta srebrne boje veličine 15 mm;

6. stariji nadzornik pravosudne policije - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet) srebrne boje širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti. Na 10 mm od utkanog pletera u obliku istostraničnog trokuta nalaze se tri šesterokuta srebrne boje veličine 15 mm;

7. samostalni nadzornik pravosudne policije - oznaka zvanja su dva hlvatska pletera (dvopleta) srebrne boje širine 15 mm, utkana u naramenicu u vodoravnoj crti, međusobno razmaknuti 10 mm. Na sredini naramenice nalazi se šesterokut srebrne boje veličine 15 mm;

8. zapovjednik pravosudne policije - oznaka zvanja su dva hrvatska pletera (dvoplet) srebrne boje širine 15 mm, utkana u naramenicu u vodoravnoj crti, medusobno razmaknuti 10 mm. Na 10 mm od utkanog pletera u vodoravnoj crti nalaze se dva šesterokuta srebrne boje veličine 15 mm.

Članak 4.

Za pripravnika pravosudne policije utvrđuju se sljedeće oznake:

1. pripravnik za mlađeg pravosudnog policajca - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet) srebrne boje širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti;

2. pripravnik za mladeg nadzornika pravosudne policije - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet) srebrne boje širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti. Na sredini naramenice 10 mm od utkanog pletera nalazi se šesterokut srebrne boje veličine 15 mm;

3. pripravnik za nadzornika pravosudne policije - oznaka zvanja je jedan hrvatski pleter (dvoplet) srebrne boje širine 10 mm, utkan u naramenicu u vodoravnoj crti. Na 10 mm od utkanog pletera nalazc se dva šesterokuta srebrne boje veličine 15 mm.

Članak 5.

Oznaka polaznika Srednje škole unutarnjih poslova, usmjerenje za pripadnika pravosudne policije, sastoji se od jedne vrpce bijele boje, širine 10 mm, ušivene na naramenicu u vodoravnoj crti.

IV. UVJETI ZA STJECANJE ZVANJA

Članak 6.

Pripadnik pravosudne policije iz članka 2.#clanak2 ove uredbe stječe odgovarajuće zvanje:

1. ako ima propisanu stručnu spremu i položen odgovarajući ispit;

2. ako je proveo u prethodnom zvanju odredeno vrijeme;

3. ako je u prethodne dvije godine u službi ocijenjen radnom ocjenom uspješan;

4. ako mu u godini u kojoj je stekao uvjete za stjecanje višeg zvanja nije izrečena stegovna mjera za težu povredu radne stege ili ako se protiv njega ne vodi stegovni postupak zbog teže povrede radne stege ili kazneni postupak za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti;

5. ako postoji odgovarajuće slobodno mjesto.

Članak 7.

Pripadnici pravosudne policije koji ispunjavaju uvjete iz članka 6.#clanak6 ove uredbe stječu zvanje prema stupnju stručne spreme:

1. Sa srednjom stručnom spremom, IV. stupanj

- mlađi pravosudni policajac,

- pravosuđni policajac,

- stariji pravosuđni policajac,

- mlađi nakzornik pravosudne policije.

2. Sa višom stručnom spremom, VI. stupanj

- mlađi nadzornik pravosudne policije,

- nadzornik pravosudne policije.

- stariji nadzornik pravosudne policije,

- samostalni nadzornik pravosudne policije.

3. Sa visokom stručnom spremom, VII. stupanj:

- nadzornik pravosudne policije,

- stariji nadzornik pravosudne policije,

- samostalni nadzornik pravosudne policije,

- zapovjednik pravosudne policije.

Članak 8.

Pripadnik pravosudne policije sa srednjom stručnom spremom, koji ispunjava uvjete iz članka 6.#clanak6 ove uredbe, stjeće zvanje:

- mladi pravosudni policajac - ako je završio srednju školu unutarnjih poslova obrazovni profil pravosudni policajac, po isteku pripravničkng staža u trajanju od 6 mjeseci ili ako je završio drugu srednju školu i u predviđenom roku položio stručni ispit za zvanje mlađeg pravosudnog policajca;

- pravosudni policajac - kada provede 4 godine u zvanju mlađeg pravosudnog policajca;

- stariji pravosudni policajac - kada provede 4 godine u zvanju pravosudnog policajca i položi stručni ispit za zvanje starijeg pravosudnog policajca;

- mlađi nadzornik - kada provede 8 godina u zvanju starijeg pravosudnog policajca i položi stručni ispit za zvanje mlađeg nadzornika pravosudne policije.

Članak 9.

Pripadnik pravosudne policije sa višom stručnom spremom, koji ispunjava uvjete iz članka 6.#clanak6 ove uredbe, stječe zvanje :

- mlađi nadzornik pravosudne policije - po isteku pripravničkog staža u trajanju od 1 godine i nakon položenog stručnog ispita za zvanje mladeg nadzornika pravosudne policije;

- nadzornik pravosudne policije - kada provede 4 godine u zvanju mlađeg nadzornika pravosudne policije;

- stariji nadzornik pravosudne policije - kada provede 4 godine u zvanju nadzornika i položi stručni ispit za zvanje starijeg nadzornika pravosudne policije;

- samostalni nadzornik pravosudne policije - kada provede 8 godina u zvanju starijeg nadzornika pravosudne policije.

Članak 10.

Pripadnik pravosudne policije sa visokom stručnom spremom, koji ispunjava uvjete iz članka 6.#clanak6 točke 1. ove uredbe, stječe zvanje:

- nadzornik pravosudne policije - po isteku pripravničkog staža u trajanju od 1. godine i nakon položenog

strućnog ispita za zvanje nadzornika pravosudne policije;

- stariji nadzornik pravosudne policije - kada provede 4 godine u zvanju nadzornika pravosudne policije;

- samostalni nadzornik pravosudne policije - kada provede 4 godine u zvanju starijeg nadzornika pravosudne policije;

- zapovjednik pravosudne policije - kada provede 4 godine u zvanju samostalnog nadzornika pravosudne policije i položi stručni ispit za zvanje zapovjednika pravosudne policije.

Članak 11.

Pod odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i vrijeme koje je osoba provela u svojstvu pripadnika policije Ministarstva unutarnjih poslova i doćasništvu ili ćasništvu Hrvatske vojske, u obnašanju poslova koji su po sadržaju slični poslovima na koje se raspoređuje.

Pod odgovarajućom vrstom stručne spreme smatra se završeno školovanje odgovarajučeg stupnja i usmjerenja, te škola za pripadnike unutarnjih poslova odnosno škola za ćasnike ili doćasnike.

Ovlašteni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova koji se prima u pravosudnu policiju izjednačit će se u zvanje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i vremenu provedenom u službi shodno članku 8#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ove uredbe.

Časnici i doćasnici koji se prime u pravosudnu policiju izjednačit će se u zvanje koje odgovara njihovoj stručnoj spremi i vremenu provedenom u službi u skladu sa člankom 8#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ove uredbe.

Članak 12.

Pripadnik pravosudne policije može steći neposredno više zvanje od zvanja koje ima u okviru stručne spreme pod uvjetom da:

- postiže nadprosječne rezultate u radu i ima dvije posljednje ocjene "izrazito uspješan";

- je raspoređen na radno mjesto za koje je utvrđeno više zvanje;

- je u zvanju koje ima proveo najmanje dvije trećine vremena potrebnog za redovito stjecanje zvanja.

Članak 13.

Pripadnik pravosudne policije koji tijekom rada stekne višu ili visoku stručnu spremu promaknut će se u zvanje koje odgovara stručnoj spremi koju je stekao pod uvjetima iz članka 6. točka 3, 4. i 5. ove uredbe.

Članak 14.

Rješenje o promaknuću pripadnika pravosudne policije donosi ministar pravosuđa i uprave.

Članak 15.

Pripadnik pravosudne policije koji stječe odgovarajuće zvanje dužan je prethodno položiti ispit za zvanje, kada je to uredbom propisano.

Pripadnik pravosudne policije stječe pravo na polaganje ispita za više zvanje u zadnjoj godini rada provedenog u prethodnom zvanju.

Iznimno, pripadnik pravosudne policije može steći više zvanja bez polaganja ispita za zvanje ukoliko mu je doneseno rješenje o prestanku radnog odnosa s pravom na mirovinu.

Članak 16.

Ocjena rada pripadnika pravosudne policije obavlja se na kraju svake godine.

Ocjenu daje rukovoditelj kazneno-popravne ustanove i doma za preodgoj uz prethodno pribavljeno mišljenje rukovoditelja službe osiguranja.

O prigovoru na ocjenu odlučuje direktor Uprave za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Ministarstva pravosuđa i uprave.

Kriterije i način ocjenjivanja propisuje ministar pravosuđa i uprave.

V. IZJEDNAČAVANJE U ZVANJE

Članak 17.

Pripadnici pravosudne policije koji su danom stupanja na snagu ove uredbe zatečeni na radu u kazneno-popravnoj ustanovi i domu za preodgoj izjednačit će se u zvanje pod uvjetima iz članka 8.#clanak8 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ove uredbe. Ukoliko se promiču u više zvanje, dužni su položiti ispit za to zvanje u roku od godinu dana od dana promaknuća.

Članak 18.

Pripadnici pravosudne policije sa srednjom stručnom spremom izjednačit će se u zvanju:

1. u pripravnika mlađeg pravosudnog policajca - pripravnik pravosudne policije;

2. u zvanje mlađeg pravosudnog policajca - stražar odnosno pravosudni milicionar, koji je u tom zvanju proveo 4 godine;

3. u zvanje pravosudnog policajca - stražar odnosno pravosudni milicionar koji je u tom zvanju proveo više od 4 godine, odnosno stariji stražar ili stariji pravosudni milicionar, koji je u tom zvanju proveo 4 godine;

4. u zvanje starijeg pravosudnog policajca - stariji stražar odnosno stariji pravosudni milicionar koji je u tom zvanju proveo od 4 do 8 godina, pod uvjetom da u roku od godinu dana položi stručni ispit za zvanje starijeg pravosudnog policajca. Ako u roku od godinu dana ne položi slručni ispit izjednačit će se sa zvanjem pravosudnog policajca;

5. u zvanje mladeg nadzornika pravosudne policije - nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je položio stručni ispit za zvanje nadzornika i stariji stražar odnosno stariji pravosudni milicionar, koji je proveo u tom zvanju više od 8 godina, pod uvjetom da u roku od godinu dana položi ispit za zvanje mlađeg nadzornika. Ako u roku od godinu dana ne položi stručni ispit, izjednačit će se u zvanje starijeg pravosudnog policajca.

Članak 19.

Pripadnici pravosudne policije sa višom stručnom spremom izjednačit će se u zvanju:

1. u pripravnika za zvanje mlađeg nadzornika pravosudne policije - nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je u tom zvanju proveo manje od godinu dana i nije položio stručni ispit za zvanje nadzornika;

2. u zvanje mlađeg nadzornika pravosuđe policije - nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije koji je položio stručni ispit za zvanje nadzornika i u tom zvanju proveo 4 godine;

3. u zvanje nadzornika pravosudne policije - nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je u tom zvanju proveo 4 do 8 godina;

4. u zvanje starijeg nadzornika pravosudne policije - nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je u tom zvanju proveo od 8 do 12 godina pod uvjetom da u roku od godinu dana položi stručni ispit za zvanje starijeg nadzornika pravosudne policije. Ako u roku od godinu dana ne položi stručni ispit izjednačit će se u zvanje nadzornika pravosudne policije;

5. u zvanje samostalnog nadzornika pravosudne pokicije - nedzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je u tom zvanju proveo više od 12 godina.

Članak 20.

Pripadnici pravosudne policije sa visokom stručnom spremom izjednačit će se u zvanju:

1. u pripravnika za zvanje nadzornika pravosudne policije - nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je u tom zvanju proveo manje od godinu dana i nije položio ispit za zvanje nadzornika;

2. u zvanje nadzornik pravosudne policije - zapovjednik straže odnosno zapovjednik pravosudne milicije ili nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je položio ispit za zvanje nadzornika, i u tom zvanju je proveo do 4 godine;

3. u zvanje starijeg nadzornika pravosudne policije - zapovjednik straže odnosno zapovjednik pravosudne milicije ili nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije, koji je u tom zvanju proveo od 4 do 8 godina;

4. u zvanje samostalnog nadzornika pravosudne policije - zapovjednik straže odnosno zapovjednik pravosudne milicije ili nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije koji je u tom zvanju proveo od 8 do 12 godina pod uvjetom da u roku od godinu dana položi strućni ispit za zvanje samostalnog nadzornika pravosudne policije. Ako u roku od godinu dana ne položi stručni ispit, izjednačit će se u zvanje starijeg nadzornika pravosudne policije;

5. u zvanje zapovjednika pravosudne policije - zapovjednik straže odnosno zapovjednik pravosudne milicije ili nadzornik straže odnosno nadzornik pravosudne milicije koji je u tom zvanju proveo više od 12 godina.

VI. PRIJEI.AZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Oznake zvanja koje nose pripadnici pravosudne policije prema dosadašnjim propisima, zamijenit će se oznakama zvanja propisanim ovom uredbom u roku od tri mjeseca, od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 22.

Izgledi oznaka zvanja otiskani uz ovu uredbu njezin su sastavni dio.

Članak 23.

Kazneno-popravne ustanove i domovi za preodgoj uskladit će svoje opće akte o unutarnjem ustrojstvu s odredbama ove uredbe u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje vrijediti glava VII. članak 17.L16316 Pravilnika o uniformi i oznakama zvanja, naoružanju i opremi pripadnika straže i rokovima trajanja ("Narodne novine", broj 36/75).

Članak 25.

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 730-02/92-01/02

Urbroj : 5030115-92-2

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


zatvori
Uredba o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !