Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti – (“Narodne novine”, br. XX/99,)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 25.11.1999 Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 80.L65927 Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 24. studenoga 1999., donio je

ODLUKU

O PROGLA?ENJU USTAVNOG ZAKONA O PRIVREMENOJ SPRIJEČENOSTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE SVOJIH DU?NOSTI

Progla?ava se Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih du?nosti kojega je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 24. studenoga 1999.

Klasa: 012-01/99-01/01
Zagreb, 24. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

USTAVNI ZAKON

O PRIVREMENOJ SPRIJEČENOSTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE SVOJIH DU?NOSTI

Članak 1.

Predsjednik Hrvatskoga dr?avnog sabora zamjenjuje Predsjednika Republike Hrvatske u slučaju njegove privremene spriječenosti za obavljanje du?nosti.

Članak 2.

Privremena spriječenost Predsjednika Republike Hrvatske nastupa kada se Predsjednik o njoj očituje svojom javnom pisanom odlukom.

Ako postoje razlozi za nastupanje privremene spriječenosti, a Predsjednik Republike Hrvatske nije u mogućnosti o njima se javno očitovati pisanom odlukom, Vlada Republike Hrvatske podnijet će prijedlog Ustavnom sudu Republike Hrvatske za utvrđivanje privremene spriječenosti.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske du?na je pokrenuti postupak za utvrđivanje privremene spriječenosti, ako Predsjednik Republike Hrvatske ne obavlja svoje du?nosti, najkasnije u roku 30 dana od dana koji je utvrdila kao dan od kojeg je Predsjednik Republike Hrvatske u nemogućnosti obavljati svoje du?nosti.

Članak 4.

Ustavni sud Republike Hrvatske du?an je o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske za utvrđivanje privremene spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske donijeti odluku u roku od 24 sata od primitka prijedloga Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ustavni sud Republike Hrvatske du?an je postupati isključivo u okviru prijedloga Vlade Republike Hrvatske.

Članak 6.

Privremena spriječenost Predsjednika Republike Hrvatske prema odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske traje 60 dana.

Istekom roka iz stavka 1. ovoga članka, ako nisu prestali razlozi privremene spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske predlo?it će Ustavnom sudu Republike Hrvatske ponovno utvrđivanje privremene spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 7.

Privremena spriječenost Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih ovlasti i du?nosti prestaje kad Predsjednik iste započne obavljati.

Članak 8.

Nakon isteka mandata Zastupničkog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora (raspu?tanjem ili istekom ustavnog roka) predsjednik i potpredsjednici Zastupničkog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora nastavljaju obna?ati svoje du?nosti i ovlasti do konstituiranja novog saziva Zastupničkog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora te izbora novog predsjednika i potpredsjednika Zastupničkog doma.

Članak 9.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom kada ga usvoji i proglasi Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/99-01/01
Zagreb, 24. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !