Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga ("Narodne novine", br. XX/07, XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
75 30.06.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji na regulaciji tržišta željezničkih usluga

HRVATSKI SABOR

1797

Na temelju članka 88.L459167 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/109

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Članak 1.

U Zakonu o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih uslugaL459166 (»Narodne novine«, br. 79/07.) u članku 3. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Statutom se uređuje unutarnji ustroj i način rada Agencije, materijalna i druga prava i obveze obnašatelja dužnosti članova Upravnog vijeća kao i zaposlenika Agencije te druga pitanja od značaja za rad Agencije.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture,

5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tužbe podnesene protiv pojedinačnih akata (rješenja) Agencije, ne odgađaju njihovo izvršenje, pri čemu Agencija ima pravo do donošenja rješenja u upravnom sporu, poduzeti i druge mjere ukoliko ocijeni da je to nužno za otklanjanje mogućih neželjenih posljedica na tržištu željezničkih usluga. Sud će upravni spor po tužbi iz stavka 2. ovoga članka riješiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pojedinačni akti (rješenja) Agencije javno se objavljuju.«

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odluke Agencije, iz stavka 4. ovoga članka javno se objavljuju.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Agencija razmjenjuje informacije sa željezničkim regulatornim tijelima drugih država sa svrhom usuglašavanja principa i prakse donošenja odluka.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 3. iza riječi: »utvrđuje« riječi: »godišnji obračun poslovanja Agencije« zamjenjuju se riječima: »godišnja poslovna i druga izvješća«.

Članak 6.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U odsutnosti predsjednika Upravnog vijeća poslove iz stavka 1. obavlja član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik Upravnog vijeća.«

Članak 7.

U članku 13. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Predsjednik Upravnog vijeća i/ili članovi Upravnog vijeća Agencije, ako obavljaju funkciju člana Upravnog vijeća kao jedino zanimanje, za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću koja se utvrđuje odlukom Vlade Republike Hrvatske te na druga materijalna prava u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(5) Ukoliko član Upravnog vijeća svoju funkciju člana Upravnog vijeća Agencije, ne obavlja kao jedino zanimanje, ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad. Visinu iznosa mjesečne naknade članova Upravnog vijeća određuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(6) Prava iz radnog odnosa predsjednika Upravnog vijeća Agencije, članova Upravnog vijeća kad funkciju u Upravnom vijeću obavljaju profesionalno, te drugih zaposlenika Agencije, uređuju se općim aktima Agencije, u skladu s općim propisima o radu.«

Članak 8.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednik Upravnog vijeća i članovi Upravnog vijeća koji su obavljali funkciju člana Upravnog vijeća kao jedino zanimanje, nakon razrješenja s dužnosti, osim u slučajevima razrješenja iz stavka 1. točke 2., 5. i 6. ovoga članka pa sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ostvarivanja prava na mirovinu u skladu s općim propisima, a najdulje godinu dana od dana razrješenja s dužnosti, imaju pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije razrješenja s dužnosti.«

Članak 9.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije i njezini zaposlenici dužni su čuvati kao poslovnu tajnu isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svoje dužnosti i poslova, a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima Agencije.

(2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Upravnom vijeću ili radnog odnosa u Agenciji.«

Članak 10.

U članku 22. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., iza riječi: »Nad« riječ: »financijskim« briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekt na tržištu željezničkih usluga ako ne postupi prema zahtjevu Agencije (članak 21. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 50.000,00 kuna.«

Članak 12.

U članku 25. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija počinje s radom danom davanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na Statut Agencije.«

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/09-01/02

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !