Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o biocidnim pripravcima ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 28.3.2008 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima

HRVATSKI SABOR

1141

Na temelju članka 88.L384343 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici14. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/14
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Članak 1.

U Zakonu o biocidnim pripravcimaL384342 (»Narodne novine«, br. 63/07.) u članku 2. točki 20. riječ: »provoz,« briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »medicinska pomagala« stavlja se zarez i dodaju riječi: »in vitro dijagnostička medicinska pomagala«.

Članak 3.

U članku 54. stavku 2. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Pravilnik«.

Članak 4.

U članku 59. stavku 1. točka 2. briše se.

Članak 5.

U članku 60. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja biocidnih pripravaka za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.
Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000 kuna.«

Članak 6.

Pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona ministar je obvezan donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovoga Zakona koji stupa na snagu 21. ožujka 2010.

Klasa: 541-01/08-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o biocidnim pripravcima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !