Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o brdsko-planinskim područjima – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/03, XX/05, XX/05, XX/08, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 28.3.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

701

Na temelju članka 88.L79941 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1312/2
Zagreb, 26. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjimaL79940 (»Narodne novine«, br. 12/02.) u članku 12. iza riječi: »trgovačko društvo« dodaju se riječi: »ili zadrugu«, iza riječi: »Zakonom o obrtu« stavlja se zarez i briše slovo »i«, a iza riječi: »Zakonom o trgovačkim društvima« dodaju se riječi: »i Zakonom o zadrugama«.

Članak 2.

U članku 25. riječi: »te iz sredstava namijenjenih poticanju razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede« zamjenjuju se riječima: »te iz sredstava osiguranih na temelju posebnih propisa«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 304-01/02-01/01
Zagreb, 21. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o brdsko-planinskim područjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !