Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o brdsko-planinskim područjima – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/03, XX/05, XX/05, XX/08, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 1.4.2005 Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

814

Na temelju članka 88.L261272 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1138/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjimaL261269 (»Narodne novine«, br. 12/02., 32/02. i 117/03.) članak 7.c mijenja se i glasi:

»Porezni prihodi s naslova poreza na dohodak i poreza na dobit koji se ostvare na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskih područja, a prema članku 45.L261270 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) pripadaju državnom proračunu, prihodi su jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/05-01/03

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o brdsko-planinskim područjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !