Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o brdsko-planinskim područjima – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/03, XX/05, XX/05, XX/08, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

1779

Na temelju članka 88.L265575 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o brdsko--planinskim područjima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2475/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BRDSKO--PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjimaL265572 (»Narodne novine«, br. 12/02., 32/02., 117/03. i 42/05.) u članku 7.b riječi: »i člankom 13.L265573 Zakona o porezu na dobitL265574 (»Narodne novine«, br. 127/00.)«, brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskom području i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit u visini 75% od propisane porezne stope.

Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne održavne skrbi najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/05-01/10

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o brdsko-planinskim područjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !