Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o brdsko-planinskim područjima – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/03, XX/05, XX/05, XX/08, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 11.7.2008 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

2606

Na temelju članka 88.L406205 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/75
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjimaL406204 (»Narodne novine«, br. 12/02., 32/02., 117/03., 42/05. i 90/05.) u članku 4. stavku 2. riječi: »Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»Program održivog razvoja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izrađuje u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskim područjima.«

Članak 2.

U članku 7.b stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na brdsko-planinskom području i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit u visini 75% od propisane porezne stope do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
(3) Smatra se da obveznik poreza iz stavka 2. ovoga članka zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.«

Članak 3.

Iza članka 7.c dodaje se članak 7.d koji glasi:
»Članak 7.d
(1) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskom području, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit u visini 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010. godine.
(2) Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.
(3) Od 2011. godine obveznici poreza iz stavka 1. ovoga članka plaćat će porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope.
(4) Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.
(5) Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za regionalni razvoj uz suglasnost ministra financija.«

Članak 4.

U članku 24. stavak 3. briše se.

Članak 5.

Pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za regionalni razvoj, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 015-01/08-01/05
Zagreb, 2. srpnja 2008.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 

zatvori
Zakon o brdsko-planinskim područjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !