Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/90)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 30.03.1990 Odluka o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 28.L5238 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Službeni list SFRJ", br. 55/78) Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990, Vijeća općina 21. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb

I

Socijalistička Republika Hrvatska (u daljem tekstu: Republika) daje garanciju Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji da će izvršiti otplatu dospjelih obveza u skladu s Ugovorom o zajmu između ŽTP - Željezničkotransportnog poduzeća Zagreb, p. o. Zagreb (u daljem tekstu: zajmoprimac) i, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, ako te obveze ne izvrši zajmoprimac ili Privredna banka Zagreb d. d. (u daljem tekstu garant).

Garancija Republike iz stava 1. ove točke daje se u visini dinarske protuvrijednosti zajma od USD 32,500.000 (slovima: tridesetdvamilijunapetstotisuća američkih dolara) uvećene za pripadajuću kamatu obračunatu po prodajnom tečaju važećem na dan plaćanja obveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.

lI

Obvezuje se zajmoprimac da Republičkom sekretarijatu za financije dostavi, nakon potpisivanja, Ugovor o zajmu i sve priloge uz taj ugovor, te da ga pravovremeno obavijesti o svim izmjenama i dopunama Ugovora.

III

Republički sekretarijat za financije izdaje ispravu o garanciji suglasno ovoj odluci.

IV

U slučaju da Služba društvenog knjigovodstva Jugoslavije po nalogu Saveznog sekretarijata za financije izvrši naplatu dospjelih obveza iz sredstava Republike, Služba društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, po nalogu Republičkog sekretarijata za financije, izvršit će naplatu odgovarajućeg iznosa u korist Republike iz svih raspoloživih sredstava zajmoprimca odnosno iz sredstava garanta u skladu sa Zakonom u načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili super garanciju i kreditima iz međudržavnih sporazumaL5240 ("Službeni list SFRJ", br. 43/86).

V

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 450-02/89-01/04

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Setina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

zatvori
Zakon o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !