Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o deviznom poslovanju – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/05, XX/06, XX/09, XX/10, XX/09 - čl. 159. Zakona o platnom prometu XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3762

Na temelju članka 1.L489316 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanjuL489318 (»Narodne novine«, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006 i 92/2009), u članku 28. stavku 6. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je odobravati nerezidentima financijske kredite s rokom dospijeća kraćim od tri mjeseca.«.

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka propisuje način na koji rezidenti iz članka 2. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci, rok u kojem su dužni naplaćenu stranu gotovinu i čekove položiti na račun otvoren u banci te uvjete pod kojima mogu držati stranu gotovinu i čekove u blagajni.«.

Članak 3.

U članku 63. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. ako nerezidentu odobri financijski kredit suprotno odredbi članka 28. stavka 6. ovoga Zakona,«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. ako ne postupi u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju članka 34. ovoga Zakona,«.

Članak 4.

U članku 78. stavku 1. iza riječi: »članak 35. stavak 3. ovoga Zakona« stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Dana 1. siječnja 2010. prestaje važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 9. i 15. i članak 68. ovoga Zakona, te:

– Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklonaL489320 (»Narodne novine«, br. 111/2003 i 149/2003),

– Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 111/2003, 69/2006 i 82/2006) i

– Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovimaL489321 (»Narodne novine«, br. 54/2006 i 132/2007), osim odredbi točke II., točke III. stavaka 3. i 4., točke IV. stavka 1., točke V., točke VII. stavaka 2. do 4., točke VIII., točke X., točke XII. i točke XIII., koje se primjenjuju do stupanja na snagu podzakonskog akta iz članka 34. ovoga Zakona.

(3) Dana 1. srpnja 2010. prestaju važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. točka 10. ovoga Zakona.

(4) Dana 1. siječnja 2011. prestaju važiti članak 28. stavak 4., članak 29., članak 63. stavak 1. točke 8.a i 11. ovoga Zakona, te Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvuL489319 (»Narodne novine«, br. 111/2003, 189/2004 i 124/2006).«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 92/2009).

Članak 6.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2009. godine.

Klasa: 440-01/09-01/01

Urbroj: 5030120-09-3

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o deviznom poslovanju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !