Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", br. XX/05, XX/07, XX/08, XX/11, XX/11, XX/11, XX/12, XX/12, XX/13, XX/13, XX/15, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 19.10.2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

3139

Na temelju članka 88.L357969 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/138
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicimaL357966 (»Narodne novine«, br. 92/05., 142/06. i 77/07.) u članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Prije raspisivanja javnog natječaja slobodno radno mjesto može se popuniti putem napredovanja državnog službenika, internog oglasa ili premještaja i na drugi način propisan ovim Zakonom.«
U stavku 4. riječi: »sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »putem javnog natječaja ili internog oglasa«.

Članak 2.

Iza članka 45. dodaju se naslov i članak 45.a koji glase:

»Prijam korisnika stipendije

Članak 45.a

(1) Slobodno radno mjesto u državnom tijelu može se popuniti prijmom u državnu službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi.
(2) Kod prijma u državnu službu iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se javni natječaj.
(3) Kod prijma u državnu službu osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje o prijmu u državnu službu, a po konačnosti toga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.«

Članak 3.

U članku 90. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Državni službenik može napredovati redovito ili izvanredno (ubrzano).«
Dosadašnji stavci 2. i 3., koji postaju stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:
»(3) Državni službenik može biti redovito unaprijeđen ako:
a) njegov rad je najmanje dva puta uzastopno ocijenjen kao »izvanredan«, odnosno »odličan«,
b) postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik u postupku napredovanja može rasporediti,
c) ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto.
(4) Državni službenik može izvanredno (ubrzano) napredovati ako ispunjava uvjete iz stavka 3. točke a) i b) ovoga članka te ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto propisane uredbom Vlade kojom se uređuje napredovanje državnih službenika.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 137. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Državnog službenika koji ispuni uvjete iz stavka 1. točke c) ovoga članka iznimno se može zadržati u državnoj službi radi dovršenja poslova od značaja za rad državnog tijela ili drugih osobito važnih potreba državne službe, ali ne duže od dvije godine.
(3) O zadržavanju službenika u državnoj službi iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje. Rješenje se može donijeti samo uz suglasnost državnog službenika.«

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o dopuni Zakona o državnim službenicimaL357967 (»Narodne novine«, br. 142/06.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicimaL357968 (»Narodne novine«, br. 77/07.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/05
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o državnim službenicima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !