Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/98, XX/99, XX/00, XX/04, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 03.06.1994 Odluka o proglašenju Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L28813 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.

Broj : PA4-55/1-94.

Zagreb, 1. lipnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osniva se Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Agencija je specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama, i provodi postupak sanacije banaka.

Članak 2.

(1) Osnivač je Agencije država. Država jamči za obveze Agencije.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom, drugim zakonima i statutom Agencije.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija se upisuje u sudski registar.

II. lZVORl SREDSTAVA

Članak 3.

(1) Sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije čine:

1. premije osiguranja što ih banke i štedionice plaćaju Agenciji za osiguranje štednih uloga,

2. prihodi što ih Agencija ostvari svojim poslovanjem.

(2) U državnom proračunu svake godine osiguravaju se potrebna sredstva za sanaciju banaka i poslovanje Agencije.

III. POSLOVANJE AGENCIJE

1. Osiguranje štednih uloga

Članak 4.

(1) Agencija osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama.

(2) Banke i štedionice dužne su osigurati štedne uloge do visine koju svojom odlukom propiše ministar financija.

Članak 5.

(1) Banke i štedionice dužne su Agenciji plaćati premije za osigurane štedne uloge.

(2) Visinu premije iz stavka 1. ovoga članka i rokove plaćanja utvrđuje Agencija općim aktom na osnovi kriterija koje odobrava Narodna banka Hrvatske u suglasnosti sa ministrom financija, vodeći računa o stupnju rizika kojem je Agencija izložena u pojedinoj banci i štedionici te o visini sredstava kojima Agencija raspolaže.

Članak 6.

(1) U slučaju stečaja banke ili štedionice Agencija je dužna isplatiti štedne uloge koji su bili osigurani u banci ili štedionici i to do visine osiguranog štednog uloga.

(2) Osigurane štedne uloge iz stavka 1. ovoga članka Agencija će isplatiti neposredno štedišama banke ili štedionice u stečaju ili banci ili štedionici koja preuzme poslove štednje od banke ili štedionice u stečaju.

Članak 7.

Sredstva od uplaćenih premija za osigurane štedne uloge Agencija vodi na posebnom računu s tim da ih prvenstveno koristi za isplatu štednih uloga prema odredbi članka 6.#clanak6 ovoga Zakona, a može ih koristiti i za odobravanje kredita bankama nad kojima je proveden postupak sanacije.

2. Sanacija banaka

Članak 8.

U postupku sanacije i restrukturiranja banaka Agencija provodi postupak sanacije banke pri čemu obavlja ove poslove:

1. izdaje obveznice i ulaže druga sredstva za sanaciju banaka u skladu sa člankom 10.L28810 i 12.L28811 Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", br. 44/94),

2. upravlja dijelom rizičnih plasmana banke u kojima su sadržani potencijalni gubici banke a koji su joj preneseni na temelju odredaba Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka,

3. prodaje rizične plasmane iz točke 2. ovoga članka,

4. daje obavezne upute i naloge banci za naplatu dijela rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici banke koji su preneseni na Agenciju i za koje je Agencija odlučila povjeriti banci provođenja mjera za njihovu naplatu,

5. obavlja kontrolu nad radom banke u slučaju iz točke 4. ovoga članka,

6. odobrava kredite bankama nad kojima je proveden postupak sanacije,

7. obavlja tekuće poslove upravljanja bankom u sanaciji u skladu sa člankom 17. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka i imenuje osobu ovlaštenu za rukovođenje i zastupanje banke u postupku sanacije,

8. organizira prodaju dionica, odnosno poslovnih udjela što ih je stekla na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka.

9. obavlja i ostale poslove koji su joj Zakonom o sanaciji i restrukturiranju banaka stavljeni u nadležnost.

Članak 9. Agencija ostvaruje pravo upravljanja i pravo na ućešće u dobiti banke kod koje je proveden postupak sanacije razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu banke.

Članak 10.

(1) Na osnovi prava stečenih ulaganjem u kapital banke u postupku po Zakonu o sanaciji i restrukturiranju banaka Agencija će preko organa banke utjecati na kvalitetne promjene u organizaciji, upravljanju, tekućem poslovanju i poslovnoj strategiji banke.

(2) Raspolaganjem dionicama koje stekne u banci na osnovi odredbe članka 16. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka, te stavljanjem u promet tih dionica, Agencija će osigurati optimalnu vlasničku transformaciju banke na nove vlasnike.

IV. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Članak 11.

(1) Organ upravljanja Agencijom je Uprava Agencije.

(2) Upravu Agencije čine predsjednik i šest članova.

(3) Predsjednika i članove Uprave Agencije imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) iz redova stručnjaka s područja bankarstva i financija i to na prijedlog Narodne banke Hrvatske i Ministarstva financija.

(4) Predsjednika i tri člana Uprave predlaže Narodna banka Hrvatske, a Ministarstvo financija predlaže preostala tri člana Uprave.

(5) Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme od šest godina.

Članak 12.

Uprava Agencije donosi statut kojeg potvrđuje Vlada, odnosno godišnji program rada Agencije i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Agencije, donosi opći akt kojim utvrđuje visinu premije za osigurane štedne uloge, donosi odluke o odobravanju kredita banci nad kojom je proveden postupak sanacije, utvrđuje izvješća koja Agencija donosi Vladi i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Agencije.

Članak 13.

Uprava Agencije za svoj rad odgovara Vladi.

Članak 14.

(1) Radom Agencije rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada.

(2) Direktor Agencije imenuje se na vrijeme od šest gudina.

Članak 15.

Direktur Agencije rukovodi Agencijom, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovoran je za njezin rad, te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih zakonom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Agencije, predlaže Upravi donošenje akata iz njene nadležnosti i izvršava odluke Uprave, te obavlja druge poslove koji su mu ovim Zakonom, statutom ili drugim aktom Agencije stavljeni u nadležnost.

Članak 16.

Agencija najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj u svom radu Vladi i Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 17.

Državni ured za reviziju obavlja svake godine reviziju financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća Agencije i svoj izvještaj dostavlja Vladi i Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 18.

Agencija je neprofitna organizacija.

Članak 19.

Agencija može prestati radom samo ako se to propiše zakonom.

V. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija je dužna započeti s radom i u tom roku će se izvršiti imenovanje predsjednika i članova Uprave te direktora Agencije.

(2) Uprava Agencije je dužna u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Agencije.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/94-01/04

Zagreb, 25. svibnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r

zatvori
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !