Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/98, XX/99, XX/00, XX/04, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 31.3.2000 Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

710

Na temelju članka 89.L67088 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Progla?avam Zakon o izmjeni Zakona o Dr?avnoj agenciji za osiguranje ?tednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 22. o?ujka 2000.

Broj: 01-081-00-644/2
Zagreb, 28. o?ujka 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Dr?avnoj agenciji za osiguranje ?tednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98. i 19/99.) članak 11. mijenja se i glasi:

»Organ upravljanja Agencijom je Uprava koju čine:

- potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koji je po polo?aju predsjednik Uprave,

- predsjednik Odbora za financije i dr?avni proračun Zastupničkog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora, koji je po polo?aju zamjenik predsjednika Uprave,

- potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadu?en za gospodarstvo, član Uprave,

- ministar financija, član Uprave,

- ministar gospodarstva, član Uprave,

- predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora, član Uprave.

Uprava Agencije odlučuje većinom glasova svih svojih članova. U slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika Uprave Agencije«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/00-01/01
Zagreb, 22. o?ujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.
zatvori
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !