Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/98, XX/99, XX/00, XX/04, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 12.5.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

HRVATSKI SABOR

1340

Na temelju članka 88.L104411 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. travnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1628/2
Zagreb, 5. svibnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banakaL104409 (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98., 19/99. i 35/00.) članak 11. mijenja se i glasi:

»()1) Tijelo koje upravlja Agencijom je Uprava koju čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarstvo, koji je po položaju predsjednik Uprave,

– predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, koji je po položaju zamjenik predsjednika Uprave,

– ministar financija, član Uprave,

– ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, član Uprave,

– državni tajnik Središnjega državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, član Uprave,

– predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora, član Uprave.

(2) Uprava Agencije odlučuje većinom glasova svih svojih članova. U slučaju podijeljenog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Uprave Agencije.«

Članak 2.

U članku 14. stavku 2. riječi: »šest godina« zamjenjuju se riječima »četiri godine«.

Iza stavka 2., dodaje se stavak 3., koji glasi:

»(3) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti direktora Agencije i prije isteka vremena na koje je imenovan.«

Članak 3.

Direktoru Agencije koji je imenovan na temelju Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banakaL104410 (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98., 19/99. i 35/00.) prestaje mandat imenovanjem novog direktora Agencije.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/04-01/01
Zagreb, 30. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !