Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09, XX/10, XX/10 - prestao važiti čl. 83. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, osim određenih članaka, XX/10 - čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 13.05.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

1937

Na temelju članka 88.L505528 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/39

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. svibnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL505526 (»Narodne novine«, br. 83/09. i 153/09.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom propisuju vrste državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, uvjeti za ostvarivanje državne potpore i korisnici državne potpore, model poticanja proizvodnje u ribarstvu, uvjeti za ostvarivanje poticaja i korisnici modela poticanja proizvodnje u ribarstvu.«

Članak 2.

U članku 2. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Model poticanja proizvodnje u ribarstvu obuhvaća poticaje za komercijalnu i ekološku proizvodnju.

(5) Model poticanja proizvodnje za komercijalnu proizvodnju obuhvaća poticaje za:

– slatkovodnu ribu I. skupine (šaran, amur i tostolobik),

– slatkovodnu ribu II. skupine (linjak, pastrva, smuđ, som, štuka),

– autohtone vrste bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac),

– školjke (dagnje i kamenice),

– mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe (mlađ komarče, lubina, pica i zubaca iz mrijesta domaćih autohtonih matičnih stokova do mase 20 g/kom),

– malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina),

– riblje proizvode I. skupine (pruženi fileti, smotani fileti, očišćena srdela ili inćun i pasta od srdele ili inćuna),

– riblje proizvode II. skupine (riblje konzerve i polutrajni riblji proizvodi – marinade i dimljeni fileti),

– riblje proizvode III. skupine (soljena riba, dimljena riba i panirani proizvodi),

– riblje proizvode IV. skupine (smrznuti riblji proizvodi u ambalaži s potrebnom deklaracijom prema vrsti proizvoda pakiranja u pojedinačnim ambalažama do maksimalno 10 kilograma za domaće tržište, ili za izvoz neograničene količine, a koji su namijenjeni ljudskoj prehrani).

(6) Model poticanja za ekološku proizvodnju obuhvaća proizvodnju u skladu sa Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a obuhvaća poticaje za:

– slatkovodnu ribu I. skupine (šaran, amur i tostolobik),

– slatkovodnu ribu II. skupine (linjak, pastrva, smuđ, som, štuka),

– autohtone vrste bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac),

– školjke (dagnje i kamenice),

– mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe (mlađ komarče, lubina, pica i zubaca iz mrijesta domaćih autohtonih matičnih stokova do mase 20 g/kom).«

Članak 3.

U članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Korisnici modela poticanja proizvodnje u ribarstvu su:

– fizičke i pravne osobe ovlaštenici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu,

– fizičke i pravne osobe ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i

– fizičke i pravne osobe koje posjeduju rješenje o udovoljavanju propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i Izvod iz Upisnika odobrenih objekata.«

Članak 4.

U članku 17. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Ukupna vrijednost predviđena za sredstva za poticaje u ribarstvu predviđena su u Ukupnoj omotnici sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Proizvodna godina u ribarstvu obuhvaća razdoblje kalendarske godine, a znači godinu:

– uzgoja autohtonih vrsta bijele morske ribe,

– uzgoja školjaka,

– proizvodnje mlađi autohtonih vrsta bijele morske ribe,

– uzgoja slatkovodne ribe,

– ulova male plave ribe,

– proizvodnje ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe te od uzgojenih u domaćem uzgoju slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša.

(5) Ukoliko zahtjevi za poticaje u ribarstvu unutar jedne proizvodne godine premaše predviđena sredstva iz stavka 3. ovoga članka, jedinični iznosi poticaja u ribarstvu će se smanjiti.

(6) Jedinični iznos poticaja u ribarstvu predstavlja najviši iznos po jedinici proizvodnje koji se može isplatiti korisniku za pravo ostvareno unutar jedne proizvodne godine.«

Članak 5.

U članku 18. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sredstva prikupljena modulacijom za prethodnu proizvodnu godinu koriste se za financiranje državnih potpora u poljoprivredi u tekućoj godini.«

Članak 6.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

(1) Konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po Korisniku za proizvodnu godinu provodi se do 15. svibnja iduće godine na način da se u izračunu obuhvate sva prava na izravna plaćanja u proizvodnoj godini za koju se podnosi zahtjev dobiven nakon izvršene:

– prilagodbe na temelju kontrole ispravnosti zahtjeva,

– prilagodbe visine izravnih plaćanja vezane uz kakvoću,

– prilagodbe jediničnih iznosa izravnih plaćanja iz članka 20. ovoga Zakona,

– prilagodbe vezane uz pravodobnost zahtjeva te

– modulacije iz članka 18. ovoga Zakona.

(2) Ukoliko je Korisniku za jednu proizvodnu godinu isplaćeno više od iznosa dobivenog konačnim obračunom prava, Korisnik je dužan na zahtjev Agencije za plaćanje uplatiti razliku na proračunsku poziciju ministarstva u roku od 60 dana od dobivanja obavijesti.

(3) Agencija za plaćanje može razliku iz stavka 2. ovoga članka oduzeti Korisniku od isplata izravnih plaćanja po osnovi zahtjeva koji je Korisnik podnio za sljedeću proizvodnu godinu, i to po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U slučaju da Korisnik ne izvrši uplatu u roku iz stavka 2. ovoga članka ili ne postoji mogućnost za primjenu stavka 3. ovoga članka, na neuplaćeni iznos obračunat će mu se zatezne kamate u visini koja je zakonom propisana računajući od dana isteka roka za uplatu.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po Korisniku za proizvodnu 2009. godinu provest će se do 30. lipnja 2010. godine.«

Članak 7.

U članku 19. u stavku 1. brojka: »7.200,00« zamjenjuje se brojkom: »24.000,00«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »1.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »i 2.« brišu se.

Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 8.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici ostvaruju posebno plaćanje za ekološku proizvodnju po hektaru ukoliko su upisani u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te posjeduju potvrdnicu (certifikat) o sukladnosti s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.«

Članak 9.

Iza članka 52. dodaje se glava »2.a MODEL POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU« i članci 52.a, 52.b, 52.c, i 52.d koji glase:

»Članak 52.a

(1) Zahtjev za model poticanja proizvodnje u ribarstvu korisnici podnose Agenciji za plaćanje kvartalno.

(2) Iznosi poticaja nalaze se u Dodatku 3.3. ovoga Zakona.

(3) Minimalno poticane količine nalaze se u Dodatku 3.4. ovoga Zakona.

Članak 52.b

(1) Administrativnu kontrolu zahtjeva za model poticanja proizvodnje u ribarstvu provodi Agencija za plaćanje.

(2) Administrativna kontrola zahtjeva za model poticanja proizvodnje obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva za potpore sa zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Kontrolu zahtjeva za model poticanja proizvodnje u ribarstvu na terenu provodi Agencija za plaćanje.

(4) Poslove kontrole na terenu Agencija za plaćanje može na temelju pisanih akata povjeriti drugim tijelima ili kontrolnim kućama.

(5) Kontrolom na terenu tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje 5% od svih korisnika koji su podnijeli zahtjev za model poticanja proizvodnje za tu proizvodnu godinu.

(6) Ako se kontrolom na terenu otkriju bitne nepravilnosti u vezi s odobrenom vrstom modela poticanja proizvodnje povećat će se broj kontrola na terenu u tekućoj godini kao i postotak korisnika koje treba kontrolirati u sljedećoj godini.

(7) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanje.

(8) Agencija za plaćanje će na temelju rezultata provedenih kontrola za svaku godinu ocijeniti učinkovitost parametara koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini te prema potrebi unaprijediti metode analize rizika koje će biti korištene za iduću godinu.

Članak 52.c

Isplate kroz model poticanja proizvodnje u ribarstvu za prava utvrđena u određenoj proizvodnoj godini vrše se kvartalno izravno korisnicima.

Članak 52.d

Način i uvjete provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu propisat će ministar pravilnikom.«

Članak 10.

Propis na temelju ovlaštenja iz članka 52.d ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvuL505527 (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05. – ispravak, 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 04/09.), u dijelu u kojem se odnose na poticaje u ribarstvu.

(2) Odredbe ovoga Zakona vezane uz model poticanja proizvodnje u ribarstvu prestaju važiti na dan pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/10-01/01

Zagreb, 30. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

DODATAK 3.3.

VRSTE POTICAJA U RIBARSTVU I PRIPADAJUĆI JEDINIČNI IZNOSI

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima gospodarenja (kn)

MODEL POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU

Konvencionalna proizvodnja

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

5,40

7,30

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

0,80

Uzgoj školjaka – kamenice

kom.

0,50

Riblja mlađ

kom.

0,25

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

3,50

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

4,80

Ulov male plave ribe

kg

0,35

Riblji proizvodi I. skupine

kg

4,70

6,20

Riblji proizvodi II. skupine

kg

2,30

3,10

Riblji proizvodi III. skupine

kg

1,80

2,50

Riblji proizvodi IV. skupine

kg

1,20

1,80

Ekološka proizvodnja

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

7,02

9,50

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

1,04

Uzgoj školjaka – kamenice

kom.

0,65

Riblja mlađ

kom.

0,33

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

4,55

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

6,24

DODATAK 3.4.

MINIMALNO POTICANE KOLIČINE U RIBARSTVU

Opis

Jedinica

Minimalna poticana količina

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

3.000

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

1.000

Uzgoj školjaka – kamenice

kom.

1.000

Riblja mlađ

kom.

100.000

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

3.000

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

2.000

Ulov male plave ribe

kg

10.000

Riblji proizvodi I. skupine

kg

250

Riblji proizvodi II. skupine

kg

1.000

Riblji proizvodi III. skupine

kg

2.000

Riblji proizvodi IV. skupine

kg

3.000

zatvori
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !