Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10 - čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 24.07.2010 Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

2590

Na temelju članka 89.L605521 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2010.

Klasa: 011-01/10-01/83

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 20. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sljedeće:

a) izravna plaćanja,

b) mjere ruralnog razvoja,

c) posebna potpora poljoprivredi,

d) upravni i inspekcijski nadzor,

e) kaznene odredbe.

Definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Državna potpora obuhvaća: izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja te mjere posebne potpore poljoprivredi.

2. Izravna plaćanja jesu plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti radi potpore dohotku.

3. Mjere ruralnog razvoja obuhvaćaju mjere za unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, mjere za očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza i mjere za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i diverzifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

4. Posebna potpora poljoprivredi obuhvaća mjere za upravljanje rizicima i kriznim situacijama, za održanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu, za tehničku pomoć proizvođačkim organizacijama te ostale mjere koje nisu obuhvaćene mjerama poljoprivredne politike, a uređuju se posebnim propisima.

5. Korisnici izravnih plaćanja jesu poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost.

6. Korisnici državne potpore ruralnom razvoju jesu fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

7. Poljoprivredna aktivnost podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj stoke i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda ili održavanje zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju i očuvanje okoliša.

8. Višestruka sukladnost je ispunjavanje uvjeta vezanih uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobit životinja te uvjeta vezanih uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu, utvrđenih posebnim propisima.

9. Nacionalna omotnica je gornja granica financijskih sredstava predviđenih za izravna plaćanja tijekom jedne godine.

10. Modulacija je umanjenje isplata izravnih plaćanja za pojedina poljoprivredna gospodarstva čija prava na izravna plaćanja na razini proizvodne godine prelaze zakonom propisani iznos.

11. Državna pomoć je potpora iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državni proračun) za poljoprivrednike u posebno osjetljivim sektorima u prijelaznom razdoblju, nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 3.

(1) Korisnici državne potpore ostvaruju pravo na državnu potporu sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Korisnik državne potpore dužan je davati točne podatke u namjeri ostvarivanja sredstava državne potpore.

(3) Korisnik državne potpore dužan je na jedinstveni račun Državnog proračuna vratiti sredstva državne potpore dobivena na temelju netočnih podataka i/ili ako ih je ostvario protivno uvjetima i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) U slučaju da korisnik državne potpore iz stavka 3. ovoga članka ne vrati sredstva državne potpore u roku određenom rješenjem poljoprivrednog inspektora, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.

(5) Korisnik državne potpore koji nije vratio novčana sredstva iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne ostvaruje pravo na isplatu državne potpore određene ovim Zakonom do podmirenja nastalih novčanih obveza.

(6) Korisniku državne potpore koji je nezakonito ostvario sredstva izravnih plaćanja za 50% umanjit će se isplata sredstava izravnih plaćanja po prvom sljedećem odobrenom zahtjevu za izravna plaćanja nakon što rješenje poljoprivrednog inspektora kojim naređuje povrat nezakonito ostvarenih sredstava izravnih plaćanja postane izvršno.

(7) Korisniku državne potpore koji je nezakonito ostvario sredstva potpore mjerama ruralnog razvoja za 50% umanjit će se isplata sredstava potpore mjerama ruralnog razvoja po prvom sljedećem odobrenom zahtjevu, odnosno prijavi na natječaj nakon što rješenje poljoprivrednog inspektora kojim naređuje povrat nezakonito ostvarenih sredstava potpore mjerama ruralnog razvoja postane izvršno.

(8) Odstupanja između prijavljenih i stvarnih poljoprivrednih površina, odnosno između prijavljenog i stvarnog broja životinja koje ispunjavaju uvjete za isplatu sredstava izravnih plaćanja, zbog kojih se vrše umanjenja isplata sredstava izravnih plaćanja sukladno odredbama članka 18.#clanak18 ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, nemaju posljedicu iz stavka 6. ovoga članka niti se smatraju prekršajem.

(9) Korisnici državne potpore moraju čuvati isprave na temelju kojih su ostvarili državnu potporu četiri godine od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo na državnu potporu.

Posebna potpora

Članak 4.

Posebna potpora poljoprivredi obuhvaća:

1. Mjere za upravljanje rizicima i kriznim situacijama kroz:

– potporu za nadoknadu šteta poljoprivrednoj proizvodnji ili na sredstvima za poljoprivednu proizvodnju,

– potporu za zatvaranje proizvodnih, prerađivačkih i marketinških kapaciteta,

– potporu za spašavanje i restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava u teškoćama.

2. Mjere za održanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu kroz:

– potporu stočarskom sektoru za poboljšanje genetske kvalitete.

3. Mjere za tehničku pomoć proizvođačkim organizacijama kroz:

– potporu za pružanje tehničke pomoći poljoprivrednicima preko proizvođačkih organizacija.

4. Ostale mjere, koje nisu obuhvaćene mjerama poljoprivredne politike, kroz:

– potporu za zapošljavanje,

– potporu za istraživanje i razvoj,

– horizontalne instrumente potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor,

– potporu za oglašavanje poljoprivredne proizvodnje.

Članak 5.

(1) Davatelji državne potpore za mjere ruralnog razvoja i posebne državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu Republika Hrvatska putem ovlaštenih pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Davatelji državne potpore dužni su izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o provedenim i isplaćenim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(3) Sredstva za ovu svrhu davatelji osiguravaju u svom proračunu.

(4) Način i uvjete dodjele posebne potpore poljoprivredi uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Državna potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na lokalnoj razini

Članak 6.

(1) U okviru svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu financirati mjere ruralnog razvoja te određene mjere posebne potpore poljoprivredi sukladno odredbama ovoga Zakona i pratećim provedbenim propisima.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu financirati mjere koje se temelje na cijeni, količini, jedinici proizvodnje i/ili jedinici sredstava za proizvodnju.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za mjere iz svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju dužne su zatražiti odobrenje Ministarstva.

(4) Ministarstvo će, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom i pratećim propisima, donijeti odluku o odobrenju mjera ili odluku o odbijanju zahtjeva.

(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnose Ministarstvu izvješće o provedbi mjera iz programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu odobravati lokalne potpore poljoprivredi bez odobrenja Ministarstva i to zaključno s 1. studenoga 2011.

(7) Odluke iz stavka 4. ovoga članka nisu upravni akti.

Registar državnih potpora

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi Registar državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u koji se upisuju podaci o državnoj potpori iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovoga Zakona.

(2) Način vođenja registra, način prijavljivanja i izvještavanja o dodijeljenim državnim potporama propisuje pravilnikom ministar nadležan za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: ministar).

Ovrha

Članak 8.

Sredstva državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju ne mogu biti predmet ovrhe dok se ne isplate na račun korisnika.

GLAVA II.
OPĆE ODREDBE O IZRAVNIM PLAĆANJIMA

Višestruka sukladnost

Članak 9.

(1) Korisnici izravnih plaćanja obvezni su ispunjavati uvjete višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, i to:

– uvjete vezane uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja, utvrđene posebnim propisima i

– uvjete vezane uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu.

(2) Nepridržavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na izravna plaćanja.

(3) Ministar pravilnikom:

– određuje koji su to uvjeti iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka koji se odnose na višestruku sukladnost,

– određuje uvjete iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka,

– određuje rokove u kojima ispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti postaje obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja i

– određuje način umanjenja prava za neizvršavanje obveza.

Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost

Članak 10.

(1) Korisnici koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja uključeni su u sustav savjetovanja poljoprivrednika u pogledu ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Usluge savjetovanja poljoprivrednika iz stavka 1. ovoga članka su besplatne za korisnika.

(3) Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu provodi sustav savjetovanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Sustav savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka u području zdravlja ljudi i životinja te dobrobiti životinja, osim Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, mogu provoditi i veterinarske organizacije s javnim ovlastima.

(5) Način i uvjete provedbe sustava savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost propisuje ministar pravilnikom.

Integrirani administrativni i kontrolni sustav

Članak 11.

(1) Integrirani administrativni i kontrolni sustav (u daljnjem tekstu: IAKS) čine postupci nužni za pravilnu provedbu izravnih plaćanja, a to su:

– jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev,

– sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav),

– sustav za identifikaciju i registraciju životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ),

– sustav za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanje,

– podnošenje zahtjeva,

– administrativna kontrola zahtjeva i

– kontrola na terenu.

(2) Pri provedbi mjera za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda te mjera politike ruralnog razvoja mogu se koristiti dijelovi IAKS-a iz stavka 1. ovoga članka.

Jedinstveni sustav za identifikaciju poljoprivrednog gospodarstva

Članak 12.

Jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se dodjeljuje prilikom upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koristi se kao jedinstveni broj za identifikaciju poljoprivrednog gospodarstva koje predaje zahtjev za izravna plaćanja.

ARKOD sustav

Članak 13.

(1) ARKOD sustav je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku.

(2) ARKOD sustav uspostavlja i vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(3) Do uspostave ARKOD sustava za identifikaciju zemljišnih parcela, referentna čestica za ostvarivanje prava na izravna plaćanja je katastarska čestica.

(4) Uvjete, sadržaj, način uspostave i vođenje ARKOD sustava ministar propisuje pravilnikom.

Podnošenje zahtjeva

Članak 14.

Zahtjev za izravna plaćanja podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva Agenciji za plaćanja.

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva

Članak 15.

(1) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva odgovorna je osoba na poljoprivrednom gospodarstvu u smislu ovoga Zakona.

(2) Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje, a biraju je članovi kućanstva.

(3) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje djeluje kao obrt je vlasnik obrta.

(4) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje djeluje kao trgovačko društvo ili zadruga je odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Administrativna kontrola

Članak 16.

(1) Administrativnu kontrolu zahtjeva za izravna plaćanja provodi Agencija za plaćanja.

(2) Administrativna kontrola zahtjeva za izravna plaćanja obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva za potpore sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Kontrolu zahtjeva za izravna plaćanja na terenu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Poslove kontrole na terenu Agencija za plaćanja može povjeriti drugim pravnim osobama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, do uspostave kontrole na terenu od strane Agencije za plaćanja, kontrolu na terenu provodit će poljoprivredna inspekcija u okviru i sukladno odredbama o provedbi inspekcijskog nadzora.

(4) Kontrolom na terenu tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje 5% od svih korisnika koji su podnijeli zahtjev za izravna plaćanja za tu proizvodnu godinu.

(5) Ako se kontrolom na terenu otkriju bitne nepravilnosti u vezi s odobrenom vrstom izravnih plaćanja ili s odobrenim izravnim plaćanjima ili dijelom izravnih plaćanja povećat će se broj kontrola na terenu u tekućoj godini kao i postotak korisnika koje treba kontrolirati u sljedećoj godini.

(6) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

(7) Agencija za plaćanja će na temelju rezultata provedenih kontrola za svaku godinu ocijeniti učinkovitost parametara koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini, te prema potrebi unaprijediti metode analize rizika koje će biti korištene za iduću godinu.

Umanjenja i isključenja

Članak 18.

(1) Za odstupanja između prijavljenih i stvarnih poljoprivrednih površina odnosno između prijavljenog i stvarnog broja životinja koje ispunjavaju uvjete za isplatu sredstava izravnih plaćanja do uključivo 20% izvršit će se umanjenja isplata sredstava izravnih plaćanja za cijeli ili dio zahtjeva, a za odstupanja iznad 20% izvršit će se isključenja od isplate sredstava izravnih plaćanja za cijeli ili dio zahtjeva.

(2) Raspone unutar odstupanja iz stavka 1. ovoga članka i visinu umanjenja isplata sredstava izravnih plaćanja zbog tih odstupanja, kao i raspone odstupanja zbog kojih se vrše potpuna ili djelomična isključenja od isplate sredstava izravnih plaćanja propisuje ministar pravilnikom.

Odluke

Članak 19.

(1) Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi Odluku o ostvarivanju prava na izravna plaćanja.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.

(3) Na Odluku iz stavka 1. ovoga članka korisnik ima pravo podnijeti prigovor povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke.

Financijski okvir

Članak 20.

(1) Ukupna sredstva predviđena za izravna plaćanja (u daljnjem tekstu: Nacionalna omotnica) do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju utvrđuju se na razini proizvodne godine, sukladno iznosima osiguranim u Državnom proračunu.

(2) Nacionalna omotnica od pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju utvrđuje se sukladno odredbama iz dokumenta o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Modulacija

Članak 21.

(1) Umanjenjem isplata izravnih plaćanja (u daljnjem tekstu: modulacija) obuhvaćena su ona prava na razini proizvodne godine po korisniku koja prelaze iznos od 100.000,00 kuna.

(2) Proizvodna godina iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razdoblje kalendarske godine, a znači godinu:

– žetve ratarskih kultura,

– berbe povrća, grožđa i voća,

– korištenja livada i pašnjaka,

– prodaje maslinovog ulja,

– držanja i tova stoke i

– isporuke mlijeka.

(3) Modulacija se primjenjuje po osnovnoj stopi od 8% za 2011. i 2012. godinu.

(4) Za prava iznad 2.160.000,00 kuna osnovna stopa modulacije iz stavka 3. ovoga članka uvećava se za dodatnu stopu od 4% i ukupno iznosi 12% za 2011. i 2012. godinu.

(5) Modulacija se primjenjuje pri svakoj isplati izravnih plaćanja, a konačni obračun i isplata po korisniku vrši se do konca lipnja iduće godine.

(6) Sredstva prikupljena modulacijom za prethodnu proizvodnu godinu koriste se za financiranje državnih potpora u poljoprivredi u tekućoj godini.

(7) Nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju odredbe vezane uz modulaciju primjenjivat će se u skladu s pozitivnim propisima Europske unije za nove zemlje članice.

Članak 22.

(1) Konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po Korisniku za proizvodnu godinu provodi se do 15. svibnja iduće godine na način da se u izračunu obuhvate sva prava na izravna plaćanja u proizvodnoj godini za koju se podnosi zahtjev dobivena nakon izvršene:

– prilagodbe na temelju kontrole ispravnosti zahtjeva,

– prilagodbe vezane uz pravodobnost zahtjeva,

– prilagodbe vezane uz poštivanje višestruke sukladnosti,

– prilagodbe vezane uz rezultate kontrole na terenu,

– prilagodbe vezane uz rezultate inspekcijskog nadzora,

– prilagodbe vezane uz utvrđivanje jediničnih iznosa izravnih plaćanja u skladu s raspoloživim financijskim okvirom te

– modulacije iz članka 21.#clanak21 ovoga Zakona.

(2) Ukoliko je Korisniku za jednu proizvodnu godinu isplaćeno više od iznosa dobivenog konačnim obračunom prava, Korisnik je dužan na zahtjev Agencije za plaćanja uplatiti razliku na jedinstveni račun Državnog proračuna u roku od 60 dana od dobivanja obavijesti.

(3) Agencija za plaćanja će razliku iz stavka 2. ovoga članka oduzeti Korisniku od isplata izravnih plaćanja po osnovi zahtjeva koji je Korisnik podnio za sljedeću proizvodnu godinu, ukoliko u roku nije u cijelosti podmirio obveze iz stavka 2. ovoga članka.

Ostale opće odredbe
OPG – status obveznika poreza na dohodak

Članak 23.

(1) Uvjet za ostvarenje izravnih plaćanja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 24.000,00 kuna primitaka od izravnih plaćanja jest status obveznika poreza na dohodak nositelja gospodarstva po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede.

(2) Za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka uračunat će se primici od izravnih plaćanja, sukladno ovom Zakonu.

(3) Za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u 2011. godini računat će se primici od izravnih plaćanja u 2010. godini, sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL605508 (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.).

(4) Nositelji gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezni su pri podnošenju zahtjeva za izravna plaćanja u tekućoj godini priložiti dokaz Agenciji za plaćanja da su upisani u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi, sukladno propisima o porezu na dohodak.

Minimalni zahtjevi za primanje izravnih plaćanja

Članak 24.

(1) Izravna plaćanja se korisnicima ne isplaćuju u jednome od sljedećih slučajeva:

a) za korisnike koji ostvaruju pravo po poljoprivrednoj površini – ako je prihvatljiva površina gospodarstva za koju se traže izravna plaćanja ili se ona trebaju dodijeliti prije primjene prilagodbi na temelju kontrole ispravnosti zahtjeva iz članka 22.#clanak22 stavka 1. ovoga Zakona manja od jednoga hektara, izuzev gospodarstava koja imaju isključivo trajne nasade kod kojih je prihvatljiva površina svih vrsta trajnih nasada manja od 0,25 ha ili

b) za ostale korisnike – ako je ukupni iznos zatraženih izravnih plaćanja koja se trebaju dodijeliti prije primjene prilagodbi iz članka 22.#clanak22 stavka 1. ovoga Zakona u određenoj kalendarskoj godini manji od 750 kn.

(2) Trajni nasadi u smislu stavka 1. točke a) ovoga članka jesu nasadi kultura iz članka 28.#clanak28 stavka 3. podstavka 6., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona koji mogu biti mješoviti, koji nisu uključeni u plodored i različiti su od trajnih travnjaka te zauzimaju zemljište u razdoblju od 5 godina ili dulje.

(3) Korisnici ostvaruju pravo na izravna plaćanja u stočarstvu ukoliko im obujam pojedinih proizvodnji na razini proizvodne godine zadovoljava minimume (u daljnjem tekstu: minimalno poticane količine) utvrđene u Dodatku 2., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

GLAVA III.
IZRAVNA PLAĆANJA ZA 2011. GODINU

Financijski okvir

Članak 25.

(1) Nacionalna omotnica za 2011. godinu su sredstva koja se osiguravaju u Državnom proračunu, a sastoji se od:

– Omotnice za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i

– Sektorskih omotnica za proizvodno vezana plaćanja.

(2) U Omotnici za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini utvrđuju se za 2011. godinu sredstva za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i pripadajući jedinični iznosi.

(3) U Sektorskim omotnicama za proizvodno vezana plaćanja za 2011. godinu utvrđuju se sredstva predviđena za proizvodno vezana plaćanja i pripadajući jedinični iznosi.

(4) Omotnice iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđene su u Dodatku 1., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

Opće odredbe

Članak 26.

(1) Izravna plaćanja u 2011. godini obuhvaćaju osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezana plaćanja.

(2) Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini je plaćanje za:

– livade i pašnjake i

– sve ostale vrste korištenja zemljišta.

(3) Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji jesu plaćanja za:

– maslinovo ulje,

– šećernu repu i

– duhan.

(4) Proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu jesu plaćanja za:

– krave dojilje,

– ovce i koze,

– tov goveda,

– mliječne krave,

– rasplodne krmače i

– kravlje, ovčje i kozje mlijeko.

Članak 27.

(1) Jedinični iznos izravnih plaćanja utvrđen u Dodatku 1., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona, predstavlja najviši iznos po jedinici proizvodnje koji se može isplatiti korisniku za pravo ostvareno u 2011. proizvodnoj godini.

(2) Ukoliko zahtjevi za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini premaše raspoloživa sredstva u Omotnici za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini, jedinični iznosi za osnovna plaćanja proporcionalno se smanjuju.

(3) Ukoliko zahtjevi za proizvodno vezana plaćanja premaše raspoloživa sredstva unutar pojedinih Sektorskih omotnica za proizvodno vezana plaćanja, jedinični iznosi za proizvodno vezano plaćanje u tom sektoru proporcionalno se smanjuju.

(4) Ukoliko su podneseni zahtjevi u pojedinim omotnicama manji od raspoloživih sredstava, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na omotnice u kojima su zahtjevi premašili raspoloživa sredstva.

Plaćanja u biljnoj proizvodnji
Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini

Članak 28.

(1) Korisnici podnose godišnje zahtjev za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini.

(2) Jedinični iznos osnovnog plaćanja po poljoprivrednoj površini različit je za livade i pašnjake i ostale vrste korištenja zemljišta.

(3) Ostale vrste korištenja zemljišta iz stavka 2. ovoga članka znače uzgoj:

– žitarica, i to: pšenice, raži, kukuruza, ječma, zobi, prosa, pšenoraži (triticale), sirka, heljde i ostalih žitarica,

– uljarica, i to: suncokreta, uljane repice, tikve uljanice i ostalih uljarica,

– soje,

– krmnog bilja, i to: kukuruza za silažu, stočnog kelja, stočnog graška, stočnog sirka, djeteline, lucerne, sudanske trave, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese, travne smjese, trava, grahorice, stočne repe, rotkve, korabe, krmne repice, lupine i ostalog krmnog bilja,

– šećerne repe,

– ljekovitog bilja, i to: kamilice, mente, kadulje, ružmarina, stolisnika, komorača, timijana, smilja, bazge, crnog i bijelog sljeza, melise, nevena, lavande, buhača i ostalog ljekovitog bilja uzgojenog na oranicama,

– duhana,

– ostalog industrijskog bilja, i to: uljane gorušice, ricinusa, lana, konoplje, cikorije i ostalog industrijskog bilja,

– povrća, i to: rajčice, paprike, krastavca, luka, mrkve, pastrnjaka, peršina, kupusa, cikle, graha, graška, boba, češnjaka, poriluka, tikve, tikvice, blitve, špinata, kelja, korabice, salate, patlidžana, merkantilnog krumpira, mahuna, slanutka, cvjetače, brokule, kelja pupčara, korabe, kukuruza šećerca, lubenice, dinje i ostalih vrsta povrća,

– sjemenskih usjeva, i to: pšenice, pšenoraži, raži, ječma, zobi, kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira, krmnog bilja, povrća i ostalog bilja,

– plemenite vinove loze,

– voćnih vrsta, i to: jabuke, kruške, mandarine, kupine, maline, kivija, limuna i naranče, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, šljive, oraha, badema, lijeske, kestena, smokve, rogača i šipka, dunja, jagoda, ribiza, ogrozda, borovnica i brusnica i ostalih voćnih vrsta,

– hmelja,

– maslina,

– matičnih nasada podloge i plemke, i to: vinove loze, voćnih vrsta i maslina.

(4) Uvjet za ostvarenje osnovnog plaćanja za livade i pašnjake je držanje najmanje 0,5 uvjetnih grla goveda, konja, koza ili ovaca po hektaru livada i pašnjaka koji je utvrđen u Dodatku 4., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji

Članak 29.

Korisnici podnose jednom godišnje zahtjev za proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji, zajedno sa zahtjevom za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini, i to za:

– maslinovo ulje po litri,

– šećernu repu po hektaru,

– duhan po kilogramu.

Maslinovo ulje

Članak 30.

(1) Korisnici ostvaruju plaćanje za maslinovo ulje za prodane i isporučene količine kategorija ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje.

(2) Korisnici ostvaruju plaćanje za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje ukoliko posjeduju najmanje 30 stabala maslina.

Duhan

Članak 31.

Korisnici ostvaruju plaćanje za duhan za proizvedeni i predani list duhana na preradu registriranom obrađivaču duhana.

Plaćanja u stočarstvu

Članak 32.

Stoka za koju se podnosi zahtjev za plaćanja u stočarstvu mora biti upisana u JRDŽ te propisno označena.

Članak 33.

Korisnici podnose zahtjev za plaćanja za:

– krave dojilje, godišnje,

– ovce i koze, godišnje,

– tov goveda, polugodišnje,

– mliječne krave, godišnje,

– rasplodne krmače, godišnje,

– kravlje, ovčje i kozje mlijeko, godišnje.

Plaćanja po grlu stoke

Premija za krave dojilje

Članak 34.

(1) Korisnici ostvaruju godišnju premiju za krave dojilje po kravi mesne ili kombinirane pasmine te njihovih križanaca, koja pripada stadu namijenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

(2) Premija za krave dojilje dodjeljuje se svakom korisniku, uz uvjet da ne isporučuje mlijeko sa svojeg gospodarstva na daljnju preradu odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, premija za krave dojilje može se dodijeliti svakom korisniku čija godišnja isporuka mlijeka odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla tijekom jedne proizvodne godine ne prelazi 120.000 kilograma.

(4) Pravo na plaćanje za krave dojilje isključuje pravo na plaćanje za mliječne krave.

Premije za ovce i koze

Članak 35.

Korisnici ostvaruju godišnju premiju za rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom ojanjile ili ojarile te za druga ženska grla starija od godine dana.

Plaćanja za tov goveda

Tov goveda

Članak 36.

(1) Korisnici ostvaruju plaćanje za tov goveda po grlu, uz uvjet da je grlo držano u tovu na gospodarstvu najmanje 210 dana za ženska grla ili najmanje 250 dana za muška grla i da je isporučeno na klanje u dobi od najmanje 12 mjeseci do najviše 24 mjeseca.

(2) Pravo na plaćanje za tov goveda ostvaruje se jednom u životu grla.

Posebna plaćanja po grlu stoke

Mliječne krave

Članak 37.

(1) Korisnici ostvaruju plaćanje za mliječne krave po kravi mliječne ili kombinirane pasmine u proizvodnji mlijeka kod kojih se provodi kontrola mliječnosti.

(2) Pravo na plaćanje za mliječne krave isključuje pravo na plaćanje za krave dojilje.

Rasplodne krmače

Članak 38.

Korisnici ostvaruju godišnje plaćanje za rasplodne krmače po grlu.

Mlijeko kravlje, ovčje i kozje

Članak 39.

(1) Korisnici ostvaruju plaćanje za mlijeko po kilogramu proizvedenog i isporučenog kravljeg, ovčjeg ili kozjeg mlijeka odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla s gospodarstva upisanog u Registar farmi.

(2) Plaćanje za mlijeko može se ostvariti samo za mlijeko I. razreda kakvoće.

Ostale odredbe vezane za izravna plaćanja

Isplate izravnih plaćanja

Članak 40.

Isplate izravnih plaćanja za prava utvrđena u određenoj proizvodnoj godini vrše se izravno korisnicima prema sljedećoj dinamici:

a) godišnje – za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini, proizvodno vezana plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, po grlu stoke, osim za tov goveda,

b) polugodišnje – za plaćanja za tov goveda i

c) mjesečno – za plaćanja za mlijeko.

Članak 41.

Način provedbe izravnih plaćanja te detaljne uvjete, kriterije i postupke za ostvarivanje izravnih plaćanja propisat će ministar pravilnikom.

GLAVA IV.
JEDINSTVENA IZRAVNA PLAĆANJA

Članak 42.

(1) Republika Hrvatska će od 2012. godine provoditi program jedinstvenih izravnih plaćanja na regionalnoj razini (u daljnjem tekstu: Program jedinstvenih plaćanja) sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije.

(2) Za primjenu Programa jedinstvenih plaćanja čitav teritorij Republike Hrvatske podrazumijeva se jednom regijom.

(3) Sve vrste plaćanja u okviru Programa jedinstvenih plaćanja dodjeljuju se samo onim korisnicima koji su podnijeli zahtjev za potporu do 15. svibnja 2012.

(4) Plaćanja iz stavka 3. ovoga članka obuhvaćaju prava na proizvodno nevezana plaćanja (u daljnjem tekstu: prava na plaćanja) i prava na proizvodno vezana plaćanja.

Nacionalna omotnica

Članak 43.

(1) Nacionalna omotnica od 2012. godine predstavlja zbroj gornjih granica ukupne vrijednosti svih dodijeljenih prava na plaćanja i svih dodijeljenih prava na proizvodno vezana plaćanja.

(2) Sredstva Nacionalne omotnice iz stavka 1. ovoga članka dijele se na sredstva za:

– Jedinstveno regionalno plaćanje po poljoprivrednoj površini (u daljnjem tekstu: Regionalno plaćanje),

– Nacionalnu rezervu,

– Proizvodno vezana plaćanja.

Regionalno plaćanje

Članak 44.

(1) Sredstva za Regionalno plaćanje osiguravaju se u Nacionalnoj omotnici za dodjelu prava na Regionalno plaćanje za:

– livade i pašnjake,

– ostale vrste korištenja zemljišta

(2) Sredstva za Regionalno plaćanje za livade i pašnjake ne mogu premašiti iznos od jedne trećine od sredstava za Regionalno plaćanje za ostale vrste korištenja zemljišta.

Nacionalna rezerva

Članak 45.

(1) Sredstva Nacionalne rezerve osiguravaju se u Nacionalnoj omotnici za dodjelu dodatnih prava na plaćanje:

– korisnicima u osjetljivim sektorima zbog prijelaza na Program jedinstvenih plaćanja,

– novim Korisnicima koji su se počeli baviti poljoprivredom i upisali u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Osjetljivi sektori iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– mlijeko,

– tov goveda,

– ovce i koze,

– duhan.

(3) Prava na plaćanja iz Nacionalne rezerve dodjeljuju se sukladno objektivnim kriterijima kojima se osigurava jednako postupanje prema svim korisnicima izravnih plaćanja iz referentnog razdoblja.

(4) Gornja granica Nacionalne rezerve se utvrđuje na način da korisnici osnovnog plaćanja po poljoprivrednoj površini pri izračunu prava na regionalno plaćanje ne budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na razinu plaćanja u referentnom razdoblju.

(5) Referentno razdoblje za utvrđivanje visine Nacionalne rezerve za dodjelu dodatnih prava na plaćanje korisnicima u osjetljivim sektorima iz stavka 1. ovoga članka je 2011. godina.

(6) Način i uvjete za dodjelu dodatnih prava na plaćanje iz Nacionalne rezerve propisat će ministar posebnim propisom.

Proizvodno vezana plaćanja

Članak 46.

(1) Prava na proizvodno vezana plaćanja iz Nacionalne omotnice dodjeljuju se u obliku prava na premije za:

– krave dojilje i

– ovce i koze.

(2) Korisnici jednom godišnje podnose zahtjev za proizvodno vezana plaćanja.

(3) Ukupni iznos pojedinačnih prava na premije ne može preći utvrđene nacionalne gornje granice sukladno iznosima navedenim u dokumentu o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju.

(4) Unutar dijela Nacionalne omotnice koja se odnosi na proizvodno vezana plaćanja osigurava se rezerva prava na premije iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Način i uvjete dodjele i prijenosa prava na premije te utvrđivanja rezerve iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar posebnim propisom.

Premija za krave dojilje

Članak 47.

(1) Korisnici ostvaruju pravo na godišnju premiju za krave dojilje po kravi mesne ili kombinirane pasmine te njihovih križanaca, koja pripada stadu namijenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

(2) Pravo na premiju za krave dojilje dodjeljuje se svakom poljoprivredniku, uz uvjet da ne isporučuje mlijeko sa svojeg gospodarstva na daljnju preradu odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravo na premiju za krave dojilje može se dodijeliti svakom poljoprivredniku čija godišnja isporuka mlijeka odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla tijekom jedne proizvodne godine ne prelazi 120.000 kilograma.

Premije za ovce i koze

Članak 48.

Korisnici ostvaruju pravo na godišnju premiju za rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom ojanjile ili ojarile te druga ženska grla starija od godine dana.

Prava na plaćanja

Članak 49.

(1) Prava na plaćanja jesu:

– pravo na regionalno plaćanje,

– dodatno pravo na plaćanja i

– posebno pravo na plaćanje za poljoprivredna gospodarstva bez zemljišta.

(2) Prava na plaćanje iz stavka 1. ovoga članka jesu proizvodno nevezana.

(3) Prava na plaćanje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju se neovisno o vrsti poljoprivredne aktivnosti iz članka 2.#clanak2 točke 7. ovoga Zakona, a prava na plaćanja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ostvaruju se sukladno obavljanju poljoprivredne aktivnosti iz članka 54.#clanak54 ovoga Zakona.

Dodjela prava na plaćanje

Članak 50.

(1) Korisnicima se dodjeljuju prava na plaćanje čija se jedinična vrijednost računa na način da se Nacionalna omotnica nakon linearnog sniženja za Nacionalnu rezervu podijeli s brojem prava na plaćanje utvrđenih na nacionalnoj razini u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(2) Broj prava na plaćanje po korisniku jednak je broju prihvatljivih hektara koje korisnik prijavi u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja.

(3) Prilikom izračuna prava na plaćanja u osnovicu za obračun uzimaju se iznosi prava na plaćanje iz referentnog razdoblja prije modulacije.

Korisnici prava na regionalno plaćanje

Članak 51.

Korisnici prava na regionalno plaćanje jesu poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj je u 2012. godini podnio zahtjev za dodjelu prava na plaćanja za prihvatljive površine na kojima obavlja poljoprivrednu aktivnost.

Površine prihvatljive za dodjelu prava na plaćanje

Članak 52.

Površine prihvatljive za dodjelu prava na plaćanja jesu poljoprivredne površine koje se koriste kao obradivo zemljište, trajni pašnjak, livada ili trajni nasad.

Uvjeti za dodjelu prava

Članak 53.

Uvjet za dodjelu prava na plaćanja je:

– upis zemljišta u ARKOD, i to najkasnije jedan dan prije dana podnošenja zahtjeva za dodjelu prava na plaćanja,

– stoka za koju se podnosi zahtjev za plaćanja u stočarstvu mora biti upisana u JRDŽ te propisno označena.

Korisnici bez prihvatljivih hektara

Članak 54.

Korisnicima koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost u sektoru goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa, a koji ne posjeduju prihvatljive hektare u prvoj godini primjene Programa jedinstvenih plaćanja, dodjeljuju se posebna prava čija vrijednost ne smije prijeći 36.000 kuna po pravu, uz uvjet da zadrže najmanje 50% obujma poljoprivredne aktivnosti izražene kao broj uvjetnih grla iz osnovnog stada u odnosu na referentnu godinu.

Prijenos prava na plaćanje

Članak 55.

(1) Prava na plaćanje mogu se prenositi sa ili bez poljoprivrednog zemljišta između poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Prava na plaćanje mogu se prenijeti prodajom ili bilo kojim drugim konačnim prijenosom sa ili bez zemljišta. S druge strane, zakup prava na plaćanje ili slične vrste transakcija dopušteni su samo ako se uz prava na plaćanje prenosi i odgovarajući broj prihvatljivih hektara.

(3) Prilikom prodaje prava na plaćanje sa ili bez zemljišta, dio prodanih prava na plaćanje može se vratiti u Nacionalnu rezervu ili će se njihova jedinična vrijednost smanjiti u korist Nacionalne rezerve.

(4) Prijenos prava može se prijaviti u razdoblju od 15. rujna tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine.

(5) Način i uvjete prijenosa prava na plaćanje, kao i izračun jedinične vrijednosti i dodjelu prava na plaćanje propisuje ministar pravilnikom.

(6) Međutim, čak i u slučaju stvarnog ili budućeg nasljeđivanja, prava na plaćanje moguće je koristiti samo na teritoriju Republike Hrvatske u kojoj su prava na plaćanje dodijeljena.

Uvjeti za isplatu prava

Članak 56.

Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, korisnik može prenijeti svoja prava na plaćanje bez zemlje samo nakon što je aktivirao barem 80% svojih prava na plaćanje tijekom barem jedne kalendarske godine ili nakon što se dobrovoljno odrekao u korist Nacionalne rezerve svih prava na plaćanje koja nije iskoristio u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja.

Posebna proizvodno vezana potpora

Članak 57.

(1) Posebna proizvodno vezana potpora odnosi se na:

a) potpore za

(i) posebne vrste poljoprivrednih djelatnosti koje su važne za zaštitu ili unapređenje okoliša,

(ii) unapređenje kakvoće poljoprivrednih proizvoda,

(iii) unapređenje trgovine poljoprivrednim proizvodima,

(iv) provedbu strožih standarda dobrobiti životinja,

(v) posebne poljoprivredne djelatnosti kojima se stvaraju dodatne koristi za poljoprivredu i okoliš;

b) rješavanje posebnih problema s kojima su suočeni poljoprivrednici u sektorima mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg i telećeg mesa, ovčjeg i kozjeg mesa u gospodarski ili ekološki osjetljivim područjima, ili u istim sektorima u vezi s gospodarski osjetljivim vrstama poljoprivrednih djelatnosti;

c) u područjima u kojima se provode programi restrukturiranja i/ili razvoja kako bi se spriječilo napuštanje zemlje i/ili kompenzirao nepovoljniji položaj poljoprivrednika u tim područjima;

d) u obliku doprinosa za premije za osiguranje usjeva, životinja i bilja;

e) putem uzajamnih fondova za bolesti bilja i životinja i ekološke incidente

(2) Ukupna posebna proizvodno vezana potpora može iznositi do 10% od nacionalne omotnice, a pojedinačna do 3,5%.

Članak 58.

Način provedbe izravnih plaćanja te detaljne uvjete, kriterije i postupke za ostvarivanje jedinstvenih izravnih plaćanja propisat će ministar pravilnikom.

DRŽAVNA POMOĆ

Članak 59.

(1) Republika Hrvatska će osigurati nacionalna sredstva za državnu pomoć u prijelaznom razdoblju za poljoprivrednike u posebno osjetljivim sektorima tijekom razdoblja od 2012. do 2014. godine.

(2) Sredstva državne pomoći odnose se na proizvodno vezana plaćanja za šećernu repu, ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače, a osiguravaju se u Državnom proračunu.

(3) Ukoliko ukupna vrijednost zahtjeva za državnu pomoć u pojedinim sektorima premaše raspoloživa sredstva jedinični iznosi proporcionalno će se smanjiti.

(4) Ukoliko je ukupna vrijednost zahtjeva za državnu pomoć u pojedinim sektorima manja od raspoloživih sredstava ostatak će se preraspodijeliti unutar ostalih posebno osjetljivih sektora.

(5) Sredstva državne pomoći za proizvodno vezana plaćanja u pojedinim sektorima utvrđena su u Dodatku 3., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

GLAVA V.
RURALNI RAZVOJ

Mjere ruralnog razvoja za razdoblje do pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji

Članak 60.

(1) Mjere ruralnog razvoja do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju obuhvaćaju:

1. mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007. – 2013., prema Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, međunarodni ugovori, br. 10/08.),

2. potporu za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,

3. potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

4. potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi,

5. potporu dohotku poljoprivrednih gospodarstava,

6. potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i

7. potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

(2) Način i uvjete provedbe mjera iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Članak 61.

(1) Mjera potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava namijenjena je korisnicima I. i II. skupine koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 31. prosinca 2010.

(2) Korisnici potpore dohotku I. skupine jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i najmanje 50 godina života za žene, odnosno 55 za muškarce.

(3) Korisnici potpore dohotku II. skupine jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku pripada jednoj od sljedećih kategorija:

– osoba je korisnik mirovine kao poljoprivrednik,

– osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i manje od 50 godina života za žene, odnosno 55 za muškarce,

– osoba ima najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu.

(4) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici potpore dohotku ne mogu biti istodobno korisnici izravnih plaćanja.

(5) U jednoj godini po jednom poljoprivrednom gospodarstvu ostvarivanje prava na potporu dohotku u jednoj skupini isključuje mogućnost ostvarivanja prava na potporu dohotku u drugoj skupini.

(6) Korisnici potpore dohotku I. i II. skupine u obavljanju poljoprivredne aktivnosti koriste najviše 5 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustavu.

(7) Mjera potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava iz članka 60. stavka 1. točke 5. primjenjuje se za 2011. godinu.

Članak 62.

(1) Maksimalna visina javne potpore za mjere iz članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 1. ovoga Zakona propisana je IPARD programom ruralnog razvoja 2007. – 2013. godine.

(2) Maksimalna visina javne potpore za mjere iz članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona utvrđena je u Dodatku 5., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

Članak 63.

(1) Mjere iz članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 1. ovoga Zakona financiraju se sredstvima pretpristupne pomoći Europske unije (IPA) i sredstvima Državnog proračuna, u omjerima kako je predviđeno IPARD programom ruralnog razvoja 2007. – 2013. godine.

(2) Mjere iz članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona financiraju se sredstvima Državnog proračuna.

Mjere ruralnog razvoja za razdoblje nakon pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji

Razvojni dokumenti

Članak 64.

(1) Mjere ruralnog razvoja koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EAFRD fond) nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju utvrđuju se u Nacionalnom strateškom planu ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Strateški plan) i Programu ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Strateški plan i Program izrađuju se prema kriterijima iz Uredbe Vijeća (EC) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) (u daljnjem tekstu: Uredba o ruralnom razvoju EU).

(3) Trošenje sredstava EAFRD fonda podrazumijeva i trošenje sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, u omjerima kako je predviđeno Uredbom o ruralnom razvoju EU i dokumentom o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju.

(4) Strateški plan i Program donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(5) Program odobrava Europska komisija, u skladu s odredbama Uredbe o ruralnom razvoju EU.

(6) Strateški plan i Program izrađuju se za razdoblje od sedam godina, uz iznimku za razdoblje 2012. – 2013. godine.

Vrste mjera ruralnog razvoja (EAFRD mjere)

Članak 65.

(1) Vrste mjera ruralnog razvoja koje će se financirati kroz EAFRD fond (u daljnjem tekstu. EAFRD mjere), korisnici mjera i kriteriji za ostvarivanje potpore utvrđuju se Programom.

(2) EAFRD mjere grupirane su u četiri područja djelovanja (u daljnjem tekstu: osi):

1. os 1: unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora,

2. os 2: unapređenje okoliša i krajobraza,

3. os 3: unapređenje kakvoće življenja u ruralnim područjima i diverzifikacija gospodarskih aktivnosti i

4. os 4: jačanje lokalnih inicijativa u ruralnim područjima (u daljnjem tekstu: LEADER).

(3) Način raspodjele sredstava EAFRD fonda među osima utvrđen je Uredbom o ruralnom razvoju EU.

(4) EAFRD mjere i pripadajuća maksimalna visina javne potpore utvrđeni su u Dodatku 6., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

(5) Javna potpora obuhvaća sredstva EAFRD i sredstva Državnog proračuna.

Tijela uključena u upravljanje i provedbu EAFRD mjera

Članak 66.

(1) Ustrojstvena jedinica nadležna za ruralni razvoj u Ministarstvu, upravljačko je tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu Programa.

(2) Odbor za praćenje provedbe Programa tijelo je odgovorno za praćenje provedbe i odobrenje prijedloga izmjena Programa, a imenuje ga ministar.

(3) Agencija za plaćanja tijelo je odgovorno za provedbu EAFRD mjera.

(4) Ministarstvo, Samostalna služba za akreditaciju, tijelo je odgovorno za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(5) Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije je tijelo nadležno za reviziju rada Agencije za plaćanja.

Mreža za ruralni razvoj

Članak 67.

(1) Mreža za ruralni razvoj okuplja sve zainteresirane sudionike razvoja u ruralnom prostoru, a djeluje kao partner Ministarstvu u pripremi i provedbi Programa.

(2) Uvjete i način uspostavljanja, organizaciju i djelovanje Mreže za ruralni razvoj propisuje ministar pravilnikom.

Provedba mjera ruralnog razvoja

Članak 68.

(1) EAFRD mjere iz osi 1., 3. i 4. provode se na temelju natječaja koje raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Odluku o raspisivanju natječaja iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

(3) EAFRD mjere iz osi 2. provode se na temelju pravilnika koje donosi ministar.

(4) Administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu u sklopu EAFRD mjera i kontrolu na terenu provodi Agencija za plaćanja.

GLAVA VI.
UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 69.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva.

(3) Poslove poljoprivredne inspekcije u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori u Ministarstvu i poljoprivredni inspektori u područnim jedinicama Ministarstva sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, a u drugom stupnju rješava Povjerenstvo za rješavanje o žalbama čije članove imenuje ministar. Povjerenstvo čine tri člana koja se imenuju iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 70.

U provedbi inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor ima sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

– pregledavati poljoprivredno zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih korisnika,

– zatražiti i pregledati isprave s kojima se može utvrditi identitet osoba koje nazoče nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora,

– fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka,

– uzimati uzorke robe i materijala za potrebe ispitivanja,

– provoditi uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje državne potpore,

– izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora,

– provjeravati udovoljava li korisnik uvjetima za ostvarivanje državne potpore,

– utvrđivati nezakonito ostvarivanje državne potpore,

– prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

– nadzirati i ostalo propisano ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 71.

(1) Ako poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka poljoprivredni inspektor je ovlašten:

– narediti povrat nezakonito ostvarenih sredstava,

– utvrditi da korisnik potpore djelomično ili u cijelosti ne udovoljava uvjetima za ostvarivanje državne potpore,

– odrediti druge mjere i radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 72.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se prije i nakon isplate sredstava državne potpore.

(2) Ako poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora prije isplate sredstava utvrdi da nije udovoljeno uvjetima za ostvarivanje državne potpore, donijet će rješenje kojim utvrđuje da korisnik potpore djelomično ili u cijelosti ne udovoljava uvjetima za ostvarivanje državne potpore.

(3) Ako poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora nakon isplate sredstava utvrdi da su sredstva državne potpore ostvarena nezakonito, rješenjem će narediti povrat nezakonito ostvarenih sredstava državne potpore.

(4) Kada se zbog utvrđenih odstupanja između prijavljenih i stvarnih poljoprivrednih površina odnosno između prijavljenog i stvarnog broja životinja koje ispunjavaju uvjete za isplatu sredstava vrše isključenja od isplate, poljoprivredni će inspektor rješenjem iz stavka 3. ovoga članka odrediti umanjenje isplate sredstava izravnih plaćanja po prvom sljedećem zahtjevu za izravna plaćanja za 50%.

(5) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 2. i 3. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

Članak 73.

(1) Rješenje iz članka 72.#clanak72 stavka 2. ovoga Zakona, poljoprivredni je inspektor dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja.

(2) Rješenje iz članka 72.#clanak72 stavka 3. ovoga Zakona, poljoprivredni je inspektor dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja. Rješenje treba sadržavati potvrdu izvršnosti.

Članak 74.

(1) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(2) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka rješava Povjerenstvo za rješavanje o žalbama iz članka 69.#clanak69 stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Kada o žalbi rješava Povjerenstvo iz članka 69.#clanak69 stavka 3. ovoga Zakona postupak do donošenja rješenja vodi službena osoba u Ministarstvu u opisu poslova koje je vođenje toga postupka, sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

(4) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Protiv rješenja Povjerenstva za rješavanje o žalbama donesenih na temelju ovoga Zakona žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 75.

(1) Na sva pitanja u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivredi.

(2) Na sva pitanja postupka u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom i Zakonom o poljoprivredi primjenuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

GLAVA VII.
KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nezakonito ostvari sredstva državne potpore,

2. daje netočne podatke u namjeri da ostvari sredstva državne potpore.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne čuva isprave sukladno odredbi članka 3.#clanak3 stavka 9. ovoga Zakona,

2. sprječava ili ometa poljoprivrednog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora,

3. ne dopušta uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju,

4. sprječava privremeno oduzimanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije kao i oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku,

5. na zahtjev poljoprivrednog inspektora ne dostavi u određenom roku poslovnu dokumentaciju ili podatke koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora,

6. ne postupi po izvršnom rješenju nadležnog poljoprivrednog inspektora.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 18.000,00 kuna.

GLAVA VIII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

(1) Uredbu iz članka 5.#clanak5 stavka 4. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Strateški plan iz članka 64.#clanak64 ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske do 31. siječnja 2011.

(3) Program iz članka 64.#clanak64 ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske do 30. rujna 2011.

Članak 79.

(1) Ministar će donijeti propise iz članka 41.#clanak41 i članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 5. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će donijeti propis iz članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga Zakona do 31. listopada 2011.

(3) Ministar će donijeti propise iz članka 9.#clanak9 stavka 3., članka 10.#clanak10 stavka 5, članka 13.#clanak13 stavka 4., članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 2., 3., 4., 6. i 7. i članka 67.#clanak67 stavka 2. ovoga Zakona do 31. srpnja 2011.

(4) Ministar će donijeti propise iz članka 45.#clanak45 stavka 6, članka 55.#clanak55 stavka 5., članka 58.#clanak58 i članka 68.#clanak68 ovoga Zakona do 31. prosinca 2011.

(5) Do donošenja propisa iz članka 9.#clanak9 stavka 3. i članka 10.#clanak10 stavka 5. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL605509 (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.):

1. Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnjiL605510 (»Narodne novine«, br. 10/10.),

2. Pravilnik o savjetovanju poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnostL605511 (»Narodne novine«, br. 22/10.).

(6) Do donošenja propisa iz članka 60.#clanak60 stavka 1. točke 2., 3., 4.i 7. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL605512 (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.):

1. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivrediL605513 (»Narodne novine«, br. 41/10.),

2. Pravilnik o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinjaL605514 (»Narodne novine«, br. 34/10.),

3. Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivrediL605515 (»Narodne novine«, br. 140/09. i 47/10.),

4. Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivrediL605516 (»Narodne novine«, br. 154/09. i 34/10.).

Članak 80.

Odredbe članka 3.#clanak3 stavka 6. i 7. ovoga Zakona primjenjuju se i na korisnike državne potpore koji su na temelju Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvuL605517 (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05.-ispravak, 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) i Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL605518 (»Narodne novine», br. 83/09., 153/09. i 60/10.) izgubili pravo na podnošenje novog zahtjeva za stjecanje prava na državnu potporu u roku od jedne godine, računajući od dana konačnosti rješenja kojim poljoprivredni inspektor naređuje korisniku povrat sredstava.

Članak 81.

U 2011. godini odredba definicije poljoprivredne aktivnosti iz članka 2.#clanak2 točke 7. ovoga Zakona glasi: »Poljoprivredna aktivnost podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj stoke i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda.«

Članak 82.

Postupci započeti po odredbama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvojuL605519 (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 83.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvojuL605520 (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.), osim odredbi koje se odnose na ribarstvo iz članka 1., članka 2. stavak 4., 5. i 6., članka 3. stavak 4., članka 17. stavka 3., 4., 5. i 6., članka 18.a, nove glave 2.a iza članka 52., članka 52.a, 52.b, 52.c, 52.d, te Dodatka 3.3. i Dodatka 3.4., koje ostaju na snazi do pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstavaL605523 (»Narodne novine«, br. 34/10.) i Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivrediL605522 (»Narodne novine«, br. 33/10. i 63/10.).

Članak 84.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 320-01/10-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

PRILOZI

Dodatak 1. Omotnice za osnovno plaćanje po površini i
sektorske omotnice za proizvodno vezana plaćanja za 2011. godinu

VRSTA IZRAVNOG
PLAĆANJA

Vrijednost – kuna

Jedinica mjere

Maksimalni jedinični iznos

Osnovno plaćanje po površini – livade i pašnjaci

24.571.461

ha

702

Osnovno plaćanje po površini – ostale vrste korištenja

1.531.593.893

ha

2.055

Šećerna repa

30.969.000

ha

1.395

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

15.380.000

l

10,00

Duhan

66.876.300

kg

5,58

Krave dojilje

147.134.004

grlo

1.177

Ovce i koze

67.626.000

grlo

122

Tov goveda

160.322.063

grlo

1.900

Mliječne krave

48.000.000

grlo

836

Krmače

33.120.000

grlo

530

Mlijeko kravlje, ovčje, kozje

275.092.479

kg

0,50

Dodatak 2. Minimalno poticane količine u 2011. godini

VRSTA IZRAVNOG PLAĆANJA

Jedinica mjere

Minimalno poticane količine

Osnovno plaćanje po površini – livade i pašnjaci

ha

1,00

Osnovno plaćanje po površini – za gospodarstva koja imaju isključivo trajne nasade

ha

0,25

Osnovno plaćanje po površini – ostale vrste korištenja

ha

1,00

Šećerna repa

ha

1,00

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

l

50

Duhan

kg

sve isporučene količine

Krave dojilje

grlo

1

Ovce i koze

grlo

10

Tov goveda

grlo

1

Mliječne krave

grlo

5

Krmače

grlo

6

Mlijeko kravlje

kg

6.000

Mlijeko ovčje ili kozje

kg

500

Dodatak 3. Državna pomoć za proizvodno vezana plaćanja u razdoblju 2012. – 2014. godine

VRSTA IZRAVNOG PLAĆANJA

Vrijednost
– kuna

Maksimalni jedinični iznos

Šećerna repa

30.969.000

1.395

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

15.380.000

10,00

Duhan

40.125.780

3,35

Mliječne krave

48.000.000

836

Krmače

33.120.000

530

Dodatak 4. Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla

Kategorija

Koeficijent

Muška goveda i junice starije od 24 mjeseca, krave dojilje, mliječne krave, konji

1,0

Muška goveda i junice između 6 i 24 mjeseca

0,6

Ovce i koze

0,15

Dodatak 5. Maksimalna visina javne potpore prema članku 60.#clanak60 stavku 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona

Mjera

Maksimalna visina javne potpore

Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

do 25% troška premije osiguranja godišnje

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

godišnje, do:

– 3.000,00 kn/grlu goveda

– 2.000,00 kn/grlu konja

– 1.000,00 kn/grlu magarca

– 700,00 kn/grlu svinje

– 350,00 kn/grlu ovce i koze

– 150,00 kn/kljunu zagorskog purana

– 60,00 kn/kljunu kokoši hrvatice

Kapitalna ulaganja u poljoprivredi

po zahtjevu do:

– 50% opravdanih troškova investicije

– 55% opravdanih troškova investicije za mlade poljoprivrednike

– 60% opravdanih troškova investicije za teže uvjete gospodarenja

– 65% opravdanih troškova investicije za teže uvjete gospodarenja i mlade poljoprivrednike

– 75% opravdanih troškova investicije vezanu uz primjenu nitratne direktive

Potpora dohotku poljoprivrednih gospodarstava

– I. skupina do 12.000,00 kn/osobi, a maksimalno do 24.000, 00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

– II. skupina do 5.000,00 kn/osobi, a maksimalno do 10.000, 00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

– vrijednost ukupnih sredstava za mjeru u 2011. godini iznosi do 135.000.000,00 kn

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

do:

– 2.894,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade

– 2.394,00 kn/ha za oranice

– 1.548,00 kn/ha za livade i pašnjake

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

do:

– 1.000,00 kn/ha za povrće

– 800,00 kn/ha za oranice i višegodišnje nasade

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

do:

– 800,00 kn/ha za brdsko-planinska područja i otoke

– 480,00 kn/ha za ostala područja

Dodatak 6. EAFRD mjere i maksimalna visina javne potpore iz članka 65.#clanak65 stavka 2. ovoga Zakona

Os

Oznaka
mjere

Naziv mjere

Maksimalna visina javne potpore

1

111

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednika

– do 100% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima)

1

112

Uključivanje mladih poljoprivrednika u proizvodnju

– do 70.000 €

1

113

Ranije umirovljenje poljoprivrednika

– do 18.000 € po umirovljenom nositelju godišnje

– do 180.000 € po umirovljenom nositelju ukupno

– do 4.000 € po radniku godišnje

– do 40.000 € po radniku ukupno

1

114

Korištenje savjetodavnih usluga

– do 80% prihvatljivih troškova

– ograničenje do 1.500 €

1

115

Organizacija pružanja savjetodavnih usluga i usluga u poljoprivrednoj proizvodnji

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (pravila o potporama male vrijednosti)

1

121

Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

– do 60% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 50% prihvatljivih troškova za ostale poljoprivrednike na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 50% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike u ostalim područjima

– do 40% prihvatljivih troškova za ostale poljoprivrednike u ostalim područjima

– do 75% prihvatljivih troškova za investicije vezane uz primjenu Nitratne direktive (Direktiva Vijeća EU 91/676)

1

122

Unapređenje gospodarske vrijednosti šuma

– do 60% prihvatljivih troškova na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 50% prihvatljivih troškova u ostalim područjima

1

123

Povećanje vrijednosti proizvoda poljoprivrede i šumarstva

– do 50% prihvatljivih troškova na područjima obuhvaćenim ciljem konvergencije

– do 40% prihvatljivih troškova u ostalim područjima

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (pravila o potporama male vrijednosti)

1

124

Razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija i suradnja u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu

– do 100% prihvatljivih troškova, u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

1

125

Unapređenje infrastrukture u poljoprivredi i šumarstvu

u poljoprivredi

– do 50% prihvatljivih troškova na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 40% prihvatljivih troškova u ostalim područjima

u šumarstvu

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (pravila o potporama male vrijednosti)

1

126

Obnova proizvodnih potencijala uništenih u prirodnim nepogodama i preventivne aktivnosti

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu

1

131

Dosezanje standarda EU

– do 10.000 € po gospodarstvu tijekom 5 godina

1

132

Sudjelovanje proizvođača u programima za proizvode s oznakom kakvoće

– do 3.000 € po gospodarstvu godišnje

1

133

Informiranje i promocijske aktivnosti

– do 70% prihvatljivih troškova

1

141

Samoopskrbna gospodarstva

– do 1.500 € po gospodarstvu godišnje

1

142

Proizvođačke grupe

– 5, 5, 4, 3 i 2% od vrijednosti prodaje proizvoda u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini, za prodaju proizvoda vrijednosti do 1.000.000 €

– 2,5, 2,5, 2,0, 1,5 i 1,5% od vrijednosti prodaje proizvoda u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini, za prodaju proizvoda vrijednosti preko 1.000.000 €

– za oba slučaja primjenjuju se maksimalni iznosi od 100.000 €, 100.000 €, 80.000 €, 60.000 €, 50.000 € u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini

1

143

Gospodarstva u restrukturiranju

– 4.500 €, 3.000 € i 1.500 € po gospodarstvu u prvoj, drugoj i trećoj godini

2

211

Plaćanja za teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi – brdsko-planinska područja

– 25 €, minimalno po ha

– do 250 €, maksimalno po ha

2

212

Plaćanja za teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi – ostala područja

– do 150 € po ha

2

213

Natura 2000 plaćanja

– do 500 €, iznos po ha tijekom pet godina

– do 200 €, standardni godišnji iznos po ha

2

214

Agro-okolišna plaćanja

– do 600 €, godišnji iznos po ha oraničnih kultura

– do 900 €, godišnji iznos po ha višegodišnjih kultura

– do 450 €, godišnji iznos po ha za ostalo poljoprivredno zemljište

– do 200 €, godišnji iznos po uvjetnom grlu

2

215

Plaćanja za dobrobit životinja

– do 500 €, godišnji iznos po uvjetnom grlu

2

216

Neproizvodne investicije

– do 100% prihvatljivih troškova

2

221

Prvo pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta

– do 700 €, godišnji iznos po ha za gospodarstva ili njihova udruženja

– do 150 €, godišnji iznos po ha za ostale fizičke i pravne osobe

– do 80% prihvatljivih troškova uspostave nasada u područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 70% prihvatljivih troškova uspostave nasada u ostalim područjima

2

222

Uspostava poljoprivredno-šumskih sustava na poljoprivrednom zemljištu

– do 80% prihvatljivih troškova uspostave nasada u područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 70% prihvatljivih troškova uspostave nasada u ostalim područjima

2

223

Prvo pošumljavanje nepoljoprivrednog zemljišta

– do 80% prihvatljivih troškova uspostave nasada u područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 70% prihvatljivih troškova uspostave nasada u ostalim područjima

2

224

Natura 2000 plaćanja

– 40 €, minimalno po ha

– do 200 €, maksimalno po ha

2

225

Šumsko-okolišna plaćanja

– 40 €, minimalno po ha

– do 200 €, maksimalno po ha

2

226

Obnova šumskog potencijala i prevencija prirodnih nepogoda

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu

3

311

Diverzifikacija u nepoljoprivredne djelatnosti

– do 50% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

312

Razvoj mikropoduzeća

– do 50% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

313

Jačanje turizma

– do 50% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

321

Osnovne usluge u selima

– do 100% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

322

Obnova sela

– do 100% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

323

Očuvanje ruralnog naslijeđa

– do 100% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

331

Obuka i informiranje stanovništva

– do 80% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

3

341

Animacija i osposobljavanje za izradu i primjenu lokalnih strategija razvoja

– do 100% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

4

41

Provedba lokalnih strategija razvoja

– u skladu s pravilima za mjere u osima 1, 2 i 3

4

421

Projekti suradnje između lokalnih akcijskih grupa

– u skladu s pravilima za mjere u osima 1, 2 i 3

4

431

Rad lokalnih akcijskih grupa

– do 80% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

511

Tehnička pomoć

– do 100% prihvatljivih troškova

zatvori
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !