Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03, XX/04, XX/05, XX/06, XX/06, XX/07, XX/08, XX/09, XX/09 - prestao važiti čl. 83. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, osim odredbi koje se odnose na poticaje u ribarstvu)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 23.7.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

HRVATSKI SABOR

1641

Na temelju članka 88.L96382 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003.

Broj: 01-081-03-2627/2
Zagreb, 18. srpnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL96381 (»Narodne novine«, br. 87/02.) u članku 13. stavku 6. podstavku 4. brišu se riječi: »morske i« brišu se. Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo osigurava potporu osiguranju od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu sukladno predviđenim sredstvima u državnom proračunu za tekuću godinu.«

Članak 3.

U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Popis i obilježavanje stabala maslina iz stavka 1. ovoga članka provodit će općinske i gradske Komisije na temelju posebnog propisa kojeg donosi ministar.«

Članak 4.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

Iznimno od odredbi članka 27. stavka 1., članka 29. stavka 1., članka 30. stavka 2. i članka 32. stavka 2., ukoliko godišnji Program podizanja novih nasada vinograda i nasada u voćarstvu ne bude iskorišten sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona, Ministarstvo može preraspodijeliti sredstva i na zahtjeve veće od 5 ha.«

Članak 5.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici poticaja za proizvodnju mlijeka jesu poljoprivredna gospodarstva koja su u jednoj godini proizvela i isporučila minimalnu poticanu količinu mlijeka za prethodnu godinu.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Poljoprivredna gospodarstva koja se tijekom godine uključe u proizvodnju mlijeka ostvaruju pravo na poticaj tek kad ispune uvjet minimalno poticane količine iz prethodne godine.

(3) Prva godina za koju se utvrđuju minimalno poticane količine je 2003. godina.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici poticaja za tov stoke jesu poljoprivredna gospodarstva koja su u jednoj godini proizvela, prodala i isporučila na klanje minimalno potican broj grla utovljene junadi i svinja pravnim i fizičkim osobama upisanim u Upisnik ovlaštenih objekata za klanje, koji vodi Ministarstvo. Minimalna težina isporučene junadi iznosi 450 kg za ženska i 500 kg za muška grla, a za utovljene svinje 90 do 130 kg. Da bi ostvarila pravo na poticaj, junad mora biti u tovu najmanje 250 dana, a svinje najmanje 80 dana.«

Članak 7.

U članku 70. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Svi ostali poticaji i naknade na koja su korisnici ostvarili prava u 2002. godini isplaćivat će se u 2003. godini sukladno Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvuL96383 (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99., 46/00., 101/00., 12/01. i 13/02.)

(4) Iznimno, do 31. prosinca 2003., poticaj za mlijeko isplaćivat će se korisnicima određenim Zakonom o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99., 46/00., 101/00., 12/01. i 13/02.) uključujući sve skupine područja posebne državne skrbi.

(5) Iznimno, do 31. prosinca 2003., ukupni obujam poslovanja iz članka 6. ovoga Zakona neće biti uvjet za ostvarenje prava na poticaj.

(6) Iznimno, iznosi iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona za 2003. godinu utvrđuju se do 15. srpnja 2003.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 8.

Dodaci I., II., III. i IV. iz članka 6., 7. i 8. zamjenjuju se novim Dodacima I., II., III. i IV. i kao sastavni dio Zakona objavljuju se uz ovaj Zakon.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/03-01/03

Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

IZMJENA DODATKA I.

 

IZRAČUN UKUPNOG OBUJMA POSLOVANJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

 

 Proizvodnja

Jedinica

mjere

Količina

proizvodnje

  

Koeficijent

 

Obujam poslovanja

[proizvodna jedinica]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Žitarice

ha

 

x

1,0

=

 

Uljarice

ha

 

x

1,4

=

 

Krumpir (merkantilni)

ha

 

x

2,5

=

 

Šećerna repa

ha

 

x

1,4

=

 

Duhan

ha

 

x

2,5

=

 

Povrće i gljive

ha

 

x

5,0

=

 

Vinogradi

ha

 

x

6,0

=

 

Voće

ha

 

x

5,0

=

 

Stabla maslina

broj

 

x

0,02

=

 

Hmelj

ha

 

x

4,0

=

 

Lavanda, ljekovito bilje

ha

 

x

4,0

=

 

Sjemenski usjevi

ha

 

x

5,0

=

 

Ostali poljoprivredni usjevi

ha

 

x

1,0

=

 

Goveda (do 2 godine starosti)

broj

 

x

0,5

=

 

Goveda (iznad 2 godine starosti)

broj

 

x

1,0

=

 

Ovce, ovnovi, koze, jarčevi

broj

 

x

0,15

=

 

Pčelinje zajednice

broj

 

x

0,1

=

 

Kunići i krznaši

broj

 

x

0,005

=

 

Nojevi

broj

 

x

0,5

=

 

Konji (do 2 godine starosti)

broj

 

x

0,8

=

 

Konji (iznad 2 godine starosti)

broj

 

x

1,2

=

 

Magarci, mazge, mule

broj

 

x

0,8

=

 

Svinje (do 50 kg)

broj

 

x

0,1

=

 

Svinje (više od 50 kg)

broj

 

x

0,3

=

 

Kokoši

broj

 

x

0,005

=

 

Pilići

broj

 

x

0,002

=

 

Purani

broj

 

x

0,007

=

 

Ostala perad

broj

 

x

0,005

=

 
 

UKUPNO

 

Ukupan obujam poslovanja =

 
 

 METODOLOGIJA:

1.      U kolonu 3. upisuju se ha korištene površine, broj stabla maslina i broj stoke i peradi pojedinog poljoprivrednog gospodarstva.

2.      Pojedini obujam poslovanja izračunava se množenjem količine proizvodnje iz kolone 3. s koeficijentom u koloni 5.

3.      U izračunu ukupnog obujma poslovanja poljoprivrednog gospodarstva zbraja se obujam poslovanja pojedinih proizvodnji.

 

*Napomena: Za ostale nespomenute životinje za koje koeficijent nije propisan poljoprivredno gospodarstvo može radi stjecanja statusa komercijalnog gospodarstva podnijeti zahtjev za razvrstavanje Ministarstvu.

 

IZMJENA DODATKA II.

 

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima gospodarenja (kn)

 

Model poticanja proizvodnje

   

 

Poticanje ratarskih kultura

   

 

Krušna žita, pivarski ječam i soja

ha

1.650

 

 

Stočna žita

ha

1.250

 

 

Uljarice

ha

2.250

 

 

Krmno bilje

ha

1.250

 

 

Šećerna repa

ha

3.000

 

 

Duhan

kg

5,00

 

 

Povrće

ha

1.250

 

 

Povrće za industrijsku preradu

ha

3.000

 

 

Ljekovito bilje

ha

1.250

 

 

Poljoprivredno sjeme I. skupine

   

 

- pšenice, pšenoraži, raži, ječma i zobi

kg

0,25

 

 

- kukuruza

kg

2,60

 

 

- šećerne repe

sjem.jedinica

66,60

 

 

- soje

kg

1,10

 

 

- suncokreta

kg

7,40

 

 

- uljane repice

kg

5,00

 

 

- duhana

kg

5.650

 

 

- krumpira

kg

1,00

 

 

Poljoprivredno sjeme II. skupine

ha

3.000

 

 

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinova ulja

   

 

Sadni materijal

kom

1,00

 

 

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

1.250

1.690

 

Vinogradi (podizanje nasada)

ha

28.000

37.800

 

Voćarstvo i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

1.250

 

 

Voćarstvo I. skupina i hmelj (podizanje nasada)

ha

20.000

27.000

 

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

ha

14.000

18.900

 

Masline

stablo

16

 

 

Masline (podizanje nasada)

ha

20.000

27.000

 

Maslinovo ulje

litra

4,00

 

 

Lavanda (godišnja plaćanja)

ha

1.250

 

 

Lavanda (podizanje nasada)

ha

14.000

 

 
 

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

   

 

Mlijeko (kravlje)

litra

0,65

1,05

 

Mlijeko (ovčje i kozje)

litra

1,00

1,35

 

Utovljena junad

grlo

800

-

 

Utovljene svinje

grlo

100

-

 

Mliječne krave

grlo

800

1.080

 

Krave u sustavu krava tele

grlo

1.500

2.025

 

Uzgoj ženske teladi i ždrebadi

(jednokratno)

grlo

1.500

-

 

Bikovi za rasplod (jednokratno)

grlo

3.900

-

 

Rasplodne ovce, ovnovi, koze i jarčevi

grlo

200

-

 

Rasplodne krmače

grlo

300

-

 

Nerasti za rasplod (jednokratno)

grlo

1.000

 

 

Rasplodne kobile i pastusi

grlo

1.350

-

 

Pčelinje zajednice

košnica

90

-

 

Livade i pašnjaci

stoka/ha

100

 

 

Poticanje uzgoja autohtone pernate divljači

   

 

Pilići autohtone pernate divljači

komada

8,00

 

 

Poticanje ekološke proizvodnje

  

-

 

Ekološka proizvodnja

DODATAK IV.

 

Poticanje ribarstva

   

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

5,40

7,30

 

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

0,80

-

 

Uzgoj školjaka – kamenice

kom

0,50

 

 

Riblja mlađ

kom

0,25

-

 

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

3,50

-

 

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

4,80

-

 

Ulov male plave ribe

kg

0,35

-

 

Prerada male plave ribe, uzgojenih slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

2,30

3,10

 

Model potpore dohotku

kn/osiguraniku

7.200

 

 

Model ruralnog razvitka

   

 

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

   

 

Goveda

grlo

3.000

 

 

Konji

grlo

2.000

 

 

Svinje

grlo

700

 

 

Ovce

grlo

350

 

 

Magarci

grlo

600

 

 

Purani

grlo

90

 

 

IZMJENA DODATKA III.

 
 

Opis

 

Jedinica

 

Minimalna poticana količina

 

GODINA

 

2003

2004

2005

Model poticanja proizvodnje

    

Poticanje ratarskih kultura

    

Krušna žita i pivarski ječam (za svaku pojedinu kulturu minimalno 1 ha)

ha

3,00

3,00

3,00

Soja

ha

1,00

2,00

3,00

Stočna žita (za svaku pojedinu kulturu minimalno 1 ha)

ha

3,00

3,00

3,00

Uljarice (za svaku pojedinu kulturu minimalno 0,5 ha)

ha

1,00

2,00

3,00

Krmno bilje (ukupno za sve kulture)

ha

1,00

2,00

3,00

Šećerna repa

ha

1,00

2,00

3,00

Duhan

kg

sva isporučena količina

Povrće (za svaku pojedinu kulturu minimalno 0,25 ha)

ha

0,50

0,50

0,50

Povrće za industrijsku preradu (za svaku pojedinu kulturu minimalno 0,25 ha)

ha

0,50

0,50

0,50

Merkantilni krumpir

ha

1,00

1,50

2,00

Ljekovito bilje (za svaku pojedinu kulturu)

ha

0,50

1,00

1,00

Poljoprivredno sjeme

ha, kg,

sj. jed.

svo priznato sjeme

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinovog ulja

    

Sadni materijal

kom

sav priznati sadni materijal

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

0,25

0,25

0,25

Vinogradi (podizanje nasada)

ha

0,25

0,25

0,25

Voćarstvo i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

0,50

0,50

0,50

Voćarstvo I. skupina i hmelj (podizanje nasada)

ha

0,50

0,50

0,50

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

ha

0,50

0,50

0,50

Masline

stablo

50

50

50

Masline (podizanje nasada)

ha

0,50

0,50

0,50

Maslinovo ulje

litra

100

100

100

Lavanda (godišnja plaćanja)

ha

0,25

0,25

0,25

Lavanda (podizanje nasada)

ha

0,25

0,25

0,25

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

    

 

Mlijeko (kravlje)

Litra

6.000

9.000

12.000

 

Mlijeko (ovčje i kozje)

Litra

1.500

2.000

2.500

 

Utovljena junad

grlo

10

15

20

 

Utovljene svinje

grlo

25

50

80

 

Mliječne krave

grlo

3

4

5

 

Krave u sustavu krava tele

grlo

15

20

25

 

Uzgoj ženske teladi i ždrebadi (jednokratno)

grlo

3

3

3

 

Bikovi i nerasti za rasplod (jednokratno)

grlo

1

1

1

 

Ovce i ovnovi, odnosno koze i jarčevi za rasplod

grlo

15

20

25

 

Rasplodne krmače

grlo

5

7

10

 

Rasplodne kobile i pastusi

grlo

3

3

3

 

Pčelinje zajednice

košnica

30

35

40

 

Livade i pašnjaci

stoka/ha

   

Poticanje uzgoja autohtonih vrsta pernate divljači

    

Pilići autohtone pernate divljači

komada

6.000

6.000

6.000

Poticanje ekološke proizvodnje

    

Ekološka proizvodnja (ukupno za sve kulture)

ha

0,50

0,50

0,50

Poticanje ribarstva

    

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

3.000

3.000

3.000

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

3.000

3.000

3.000

Uzgoj školjaka – kamenice

kom

3.000

3.000

3.000

Riblja mlađ

kom

100.000

100.000

100.000

Uzgoj slatkovodne ribe I.skupine

kg

3.000

3.000

3.000

Uzgoj slatkovodne ribe II.skupine

kg

2.000

2.000

2.000

Ulov male plave ribe

kg

10.000

10.000

10.000

Prerada male plave ribe, uzgojenih slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

2.000

2.000

2.000

Model ruralnog razvitka

    

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

    

Goveda

grlo

1

1

1

Konji

grlo

1

1

1

Svinje

grlo

1

1

1

Ovce

grlo

1

1

1

Magarci

grlo

1

1

1

Purani

grlo

5

5

5

 

IZMJENA DODATKA IV

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima gospodarenja (kn)

POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE

   

Ratarske kulture*

ha

3.000

 

Sadni materijal

kom

1,30

 

Višegodišnji nasadi osim maslina

ha

3.000

 

Masline

stablo

20,8

 

Maslinovo ulje

litra

5,2

 

Pašnjaci, livade

ha/grlu

130

 

Stočarstvo i stočarski proizvodi

   

Mlijeko (kravlje)

litra

0,85

1,35

Mlijeko (ovčje i kozje)

litra

1,30

1,75

Utovljena junad

grlo

1.040

-

Utovljene svinje

grlo

130

-

Utovljena janjad i jarad

grlo

30

 

Utovljena perad

kljun

20

 

Mliječne krave

grlo

1.040

1.400

Krave u sustavu krava tele

grlo

2.630

 

Ovce, ovnovi, koze i jarčevi

grlo

260

-

Perad

kljun

20

-

Svinje

grlo

390

-

Konji

grlo

1.750

-

Pčelinje zajednice

košnica

115

-

Akvakultura

   

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

7,00

9,40

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

1,04

-

Uzgoj školjaka – kamenice

kom

0,65

 

Riblja mlađ

kom

0,33

-

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

4,55

-

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

6,24

-

* osim duhana i sjemena duhana

  
zatvori
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !