Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03, XX/04, XX/05, XX/06, XX/06, XX/07, XX/08, XX/09, XX/09 - prestao važiti čl. 83. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, osim odredbi koje se odnose na poticaje u ribarstvu)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 27.12.2006 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

HRVATSKI SABOR

3191

Na temelju članka 88.L322073 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/98
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL322064 (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04. i 12/05. – ispravak i 85/06.) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Sredstva državne potpore iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti predmet ovrhe.«

Članak 2.

U članku 13. točki 3. podstavku četvrtom iza riječi: »pčelinje zajednice« dodaje se riječ: »med«.

Članak 3.

U članku 14. točki 1. riječi: »pšenoraž (triticalle)« brišu se.
U točki 2. ispred riječi: »proso« dodaju se riječi: »pšenoraž (triticalle)«.
U točki 7. riječi: »i cvjetača« zamjenjuju se riječima: »cvjetača i grašak«.
U točki 9. riječ: »Uvjerenje« zamjenjuje se riječju: »Potvrdu«.
Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:
»15. pčelinja zajednica jest roj pčela koji se sastoji od matice, radilica i trutova (u sezoni), a smještene su u košnici na nepokretnom ili pokretnom saću s minimalno 7 okvira (LR ili AŽ košnica),«.
Dosadašnje točke 15. do 20. postaju točke 16. do 21.
Dosadašnje točke 21. i 22. koje postaju točke 22. i 23. mijenjaju se i glase:
»22. riblji proizvodi I. skupine jesu sljedeći proizvodi od ribe: pruženi fileti, smotani fileti, očišćena srdela ili inćun i pasta od srdele ili inćuna,
23. riblji proizvodi II. skupine jesu riblje konzerve i polutrajni riblji proizvodi (marinade i dimljeni fileti),«.
Iza točke 23. dodaju se točke 24. i 25. koje glase:
»24. riblji proizvodi III. skupine jesu soljena riba, dimljena riba i panirani proizvodi,
25. riblji proizvodi IV. skupine jesu sušena riba te smrznuti i svježi konfekcionirani riblji proizvodi u ambalaži s potrebnom deklaracijom prema vrsti proizvoda,«.
Dosadašnja točka 23. postaje točka 26.

Članak 4.

U članku 18. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Korisnici poticaja za uljanu repicu za proizvodnju biodizela jesu poljoprivredna gospodarstva koja su proizvela minimalno poticane količine uljane repice te proizvedenu uljanu repicu prodala i isporučila na preradu za proizvodnju biodizela.«

Članak 5.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Poticaj za proizvodnju deklariranog sadnog materijala korisnici poticaja ostvaruju na temelju zahtjeva i Potvrde o količinama deklariranog sadnog materijala u prodaji koju izdaje Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo na temelju podataka o ukupnim deklariranim količinama sadnog materijala u sezoni i povrata neiskorištenih deklaracija na pakiranju na kraju sezone.«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. iz riječi: »materijala« briše se točka i dodaju se riječi: »za matičnjak loznih plemki, a s baznim i višim kategorijama sadnog materijala za matičnjak loznih podloga.«
U stavku 3. iza riječi: »nasada« stavlja se točka, a riječi: »ako korisnik poticaja podigne nasad u roku jedne godine od odobrenja poticaja« brišu se.

Članak 7.

U članku 35.b stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 8.

U članku 36. stavku 1. iza riječi: »prvoždrebki,« dodaje se riječ: »pastuha«, a riječi: »pčelinjih zajednica« brišu se.

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnici poticaja za pčelinje zajednice jesu poljoprivredna gospodarstva koja drže minimalni broj pčelinjih zajednica.
(2) Korisnici poticaja za proizvodnju meda jesu poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici poticaja za pčelinje zajednice, a proizvela su, prodala i isporučila minimalno poticane količine meda.
(3) Poticaj za med iz stavka 2. ovoga članka može se ostvariti za maksimalno 40 kilograma meda po jednoj košnici.«

Članak 10.

U članku 54. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Pomladak izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva goveda, konja i magaraca ostvaruje navedenu potporu u godini njihovog rođenja.
(4) Pravo na potporu u sklopu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja isključuje pravo na ostvarenje poticaja za iste životinje po drugim osnovama u kalendarskoj godini.«
U dosadašnjem stavku 3., koji potaje stavak 5., riječ: »poticaja« zamjenjuje se riječju: »potpore«.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 11.

Dodaci II., III. i IV. koji su prilog i sastavni dio Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL322065 (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05. i 85/06.) zamjenjuju se novim Dodacima II., III. i IV. koji su prilog i kao sastavni dio Zakona objavljuju se uz ovaj Zakon.

Članak 12.

(1) Odredbe članka 7. ovoga Zakona primjenjuju se na grla koja su stavljena u tov nakon stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL322066 (»Narodne novine«, br. 85/06.).
(2) Za grla koja su stavljena u tov prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL322067 (»Narodne novine«, br. 85/06.) primjenjuju se odredbe članka 35.L322068 Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04. i 12/05. – ispravak).
(3) Odredbe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se i na utovljenu junad koja su prodana i isporučena kao živa grla drugim pravnim i fizičkim osobama, osim članka 35.L322070 stavaka 3. 4. i 5. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04. i 12/05. – ispravak).
(4) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poticaje za grašak za industrijsku preradu primjenjivat će se i na grašak proizveden, prodan i isporučen na preradu u 2006. godini.
(5) Za 2006. godinu korisnici poticaja iz članka 9. ovoga Zakona ostvarit će pravo na poticaj za med i pčelinje zajednice u skladu s Dodacima II. i III. ovoga Zakona.
(6) Na poticaje za proizvodnju ribljih proizvoda u 2006. godini primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL322072 (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04. i 12/05. – ispravak).

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 320–01/06–01/05
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

DODATAK II.
 

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima
gospodarenja (kn)

MODEL POTICANJA
PROIZVODNJE

 

 

 

Poticanje ratarskih kultura

 

 

 

Krušna žita (pšenica i raž)

ha

2.250

Pivarski ječam i soja

ha

1.650

Ostala žita

ha

1.250

Uljarice

ha

2.250

Uljana repica za
proizvodnju biodizela

ha

2.550

Ostalo industrijsko bilje

ha

1.250

Krmno bilje

ha

1.250

Šećerna repa

ha

3.000

Duhan

kg

5,00

Povrće

ha

1.250

Povrće za industrijsku preradu

ha

3.000

Ljekovito bilje

ha

1.250

Sjemenski usjevi:

 

 

 

– pšenice, pšenoraži, raži, ječma, zobi

ha

2.850

– kukuruza

ha

6.500

– soje i uljane repice

ha

4.500

– suncokreta, šećerne repe i duhana

ha

10.000

– krumpira

ha

13.000

– krmnog bilja, povrća i ostalog bilja

ha

3.000

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinova ulja

 

 

 

Voćne sadnice – certificirane

kom.

4,00

Voćne sadnice – standard

kom.

2,00

Lozne sadnice – certificirane

kom.

4,00

Lozne sadnice – standard

kom.

2,00

 

Sadnice maslina

kom.

5,00

Matičnjaci loznih i voćnih podloga (podizanje nasada)

ha

50.000

Matičnjaci loznih plemki (podizanje nasada)

ha

35.000

Matičnjaci voćnih plemki (podizanje nasada)

ha

25.000

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

2.500

3.400

Vinogradi (podizanje nasada)

ha

33.600

45.400

Voćarstvo I. i II. skupina (godišnja plaćanja)

ha

2.500

Jagode i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

1.250

Voćarstvo I. skupina i hmelj (podizanje nasada)

ha

24.000

32.400

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

ha

16.800

22.700

Prerada ploda maslina

kg

1,00

Masline (podizanje nasada)

ha

20.000

27.000

Maslinovo ulje ekstra djevičansko

litra

10,00

Lavanda i buhač (godišnja plaćanja)

ha

1.250

Lavanda (podizanje nasada)

ha

14.000

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

 

 

 

Mlijeko (kravlje)

litara

0,65

1,05

Mlijeko (ovčje i kozje)

litara

1,20

1,56

Utovljena junad iz domaćeg uzgoja

grlo

1.800

Utovljena junad od uvozne teladi

grlo

800

Utovljena telad za proizvodnju bijelog mesa

grlo

400

Utovljene svinje iz domaćeg uzgoja

grlo

100

Utovljene svinje od uvozne prasadi

grlo

50

Utovljeni kunići

grlo

6,00

Mliječne krave

grlo

500

675

Uzgojno valjane krave pod kontrolom mliječnosti

grlo

1.000

Mliječne krave–prvotelke

grlo

1.500

Krave u sustavu krava–tele

grlo

3.000

Krave dojilje

grlo

1.000

Bikovi iz performance testa (jednokratno)

grlo

3.900

Rasplodne ovce i koze

grlo

100

Uzgojno valjane rasplodne ovce, ovnovi, koze i jarčevi

grlo

300

Ojanjene šilježice i ojarene jarice

grlo

400

Ovnovi i jarčevi iz performance testa (jednokratno)

grlo

800

Rasplodne krmače

grlo

200

Uzgojno valjane rasplodne krmače (matična grla)

grlo

400

Prvopraskinje

grlo

600

Nerastovi (jednokratno)

grlo

800

Nerastovi iz performance testa (jednokratno)

grlo

1.000

Rasplodne kobile

grlo

1.000

Uzgojno valjane rasplodne kobile i pastusi (matična grla)

grlo

1.500

Matične rasplodne
kobile– prvoždrepkinje

grlo

1.750

Pčelinje zajednice

košnica

50

Med

kg

2,20

 

Matice pčela

kom.

15

Rasplodne pilenke (djedovska i roditeljska jata kokoši i pura)

kljun

9,0

Ženke uzgojno valjanih kunića

grlo

14

Sperma bikova:

 

 

 

– elita

doza

10

– pozitivno testirani bik

doza

7,0

Sperma nerastova

doza

5,0

Livade i pašnjaci

grla/ha

100

Poticanje ribarstva:

 

 

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

5,40

7,30

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

0,80

Uzgoj školjaka – kamenice

kom.

0,50

 –

Riblja mlađ

kom.

0,25

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

3,50

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

4,80

Ulov male plave ribe

kg

0,35

Riblji proizvodi I. skupine

kg

4,70

6,20

Riblji proizvodi II. skupine

kg

2,30

3,10

Riblji proizvodi III. skupine

 

1,80

2,50

Riblji proizvodi IV. skupine

 

1,20

1,80

MODEL RURALNOG RAZVITKA

 

 

 

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

 

 

 

Goveda

grlo

3.000

Konji

grlo

2.000

Svinje

grlo

700

Ovce

grlo

350

Koze

grlo

350

Magarci

grlo

1000

Kokoš hrvatica

kljun

60

Zagorski puran

kljun

150

 

DODATAK III.
 

Opis

Jedinica

Minimalna poticana količina

MODEL POTICANJA PROIZVODNJE

 

 

Poticanje ratarskih kultura

 

 

Krušna žita i pivarski ječam

ha

3,00

Soja

ha

3,00

Ostala žita

ha

3,00

Uljarice

ha

3,00

Uljana repica za proizvodnju biodizela

ha

3,00

Ostalo industrijsko bilje

ha

3,00

Krmno bilje

ha

3,00

Šećerna repa

ha

3,00

Duhan

kg

sva isporučena količina

Povrće

ha

0,50

Povrće za industrijsku preradu

ha

0,50

Merkantilni krumpir

ha

2,00

Ljekovito bilje (za svaku pojedinu kulturu)

ha

1,00

Sjemenski usjev

ha

svi priznati usjevi

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinovog ulja

 

 

Sadni materijal

kom

sav priznati sadni materijal

Matičnjaci loznih i voćnih podloga (podizanje nasada)

 ha

0,1

Matičnjaci loznih i voćnih plemki (podizanje nasada)

ha

0,1

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

0,25

Vinogradi (podizanje nasada)

ha

0,25

Voćarstvo (godišnja plaćanja)

ha

0,50

Jagode i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

0,50

Voćarstvo I. skupina i hmelj (podizanje nasada)

ha

0,50

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

ha

0,50

Masline

stablo

50

Prerada ploda masline

kg

800

Masline (podizanje nasada)

ha

0,50

Maslinovo ulje

litra

100

Lavanda i buhač (godišnja plaćanja)

ha

0,25

Lavanda (podizanje nasada)

ha

0,25

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

 

 

Mlijeko (kravlje)

litra

6.000

Mlijeko (ovčje i kozje)

litra

500

Utovljena junad

grlo

20

Utovljena telad za bijelo meso

grlo

10

Utovljene svinje

grlo

75

Utovljeni kunići

kom.

500

Mliječne krave

grlo

4

Prvotelke

grlo

1

Krave u sustavu krava-tele

grlo

25

Krave dojilje

grlo

1

Ovce i ovnovi, odnosno koze i jarčevi za rasplod

grlo

20

Rasplodne krmače

grlo

10

Rasplodne kobile i pastusi

grlo

3

Prvoždrepke

grlo

1

Roditeljske rasplodne pilenke

komada

1.000

Pčelinje zajednice

košnica

30

Med

kg

450

Matice pčela

komada

100

Ženke uzgojno valjanih kunića

komada

25

Poticanje ekološke proizvodnje

 

 

Ekološka proizvodnja (ukupno za sve kulture)

ha

0,50

Poticanje ribarstva

 

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

3.000

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

3.000

Uzgoj školjaka – kamenice

kom.

3.000

Riblja mlađ

kom.

100.000

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

3.000

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

2.000

Ulov male plave ribe

kg

10.000

Riblji proizvodi I. skupine

kg

250

Riblji proizvodi II. skupine

kg

1.000

Proizvodnja ribljih proizvoda III. skupine

kg

2.000

Riblji proizvodi IV. skupine

kg

3.000

MODEL RURALNOG RAZVITKA

 

 

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

 

 

Goveda

grlo

1

Konji

grlo

1

Svinje

grlo

1

Ovce

grlo

1

Koze

grlo

1

Magarci

grlo

1

Kokoš hrvatica

kljun

5

Zagorski puran

kljun

5
 

DODATAK IV.

 

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima
gospodarenja
(kn)

POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE

 

 

 

MODEL POTICANJA PROIZVODNJE

 

 

 

Poticanje ratarskih kultura*

 

 

 

Pšenica i raž

ha

3.000

Pivarski ječam i soja

ha

3.000

Ostala žita

ha

3.000

Uljarice

ha

3.000

Ostalo industrijsko bilje

ha

3.000

Krmno bilje

ha

3.000

Šećerna repa

ha

3.000

Povrće

ha

3.000

Povrće za industrijsku preradu

ha

3.900

Ljekovito bilje

ha

1.625

Sjemenski usjevi:

 

 

 

– pšenice, pšenoraži, raži, ječma, zobi

ha

3.705

– kukuruza

ha

8.450

– soje i uljane repice

ha

5.850

– suncokreta, šećerne repe

ha

13.000

– krumpira

ha

16.900

– krmnog bilja, povrća i ostalog bilja

ha

3.900

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinova ulja

 

 

 

Sadni materijal

kom

5,00

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

3.250

4.420

Voćnjaci (godišnja plaćanja)

ha

3.250

Jagode i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

1.625

Prerada ploda masline

kg

1,30

 –

Maslinovo ulje ekstra djevičansko

litra

13,00

 –

Lavanda i buhač (godišnja plaćanja)

ha

1.625

Poticanje stočarstva i
stočarskih proizvoda

 

 

 

Mlijeko (kravlje)

litra

0,85

1,37

Mlijeko (ovčje i kozje)

litra

1,56

2,03

Utovljena junad iz domaćeg uzgoja

grlo

2.340

Utovljena junad od uvozne teladi

grlo

1.040

Utovljena telad za proizvodnju bijelog mesa

grlo

520

Utovljene svinje iz domaćeg uzgoja

grlo

130

Utovljene svinje od uvozne prasadi

grlo

65

Utovljeni kunići

grlo

7,80

Mliječne krave

grlo

650

878

Uzgojno valjane krave pod kontrolom mliječnosti

grlo

1.300

Mliječne krave prvotelke

grlo

1.950

Krava u sustavu krava/tele

grlo

3.900

Krave dojilje

grlo

1.300

Bikovi iz perfomance testa (jednokratno)

grlo

5.070

Rasplodne ovce i koze

grlo

130

Uzgojno valjane rasplodne ovce, ovnovi, koze i jarčevi

grlo

390

Ojanjene šilježice i ojarene jarice

grlo

520

Ovnovi i jarčevi iz perfomanse testa (jednokratno)

grlo

1.040

Rasplodne krmače

grlo

260

Uzgojno valjane rasplodne krmače (matično grlo)

grlo

520

Prvopraskinje

grlo

780

Nerastovi (jednokratno)

grlo

1.040

Nerastovi iz perfomanse testa (jednokratno)

grlo

1.300

Rasplodne kobile

grlo

1.300

Uzgojno valjane rasplodne kobile i pastusi (matična grla)

grlo

1.950

Matične rasplodne kobile – prvoždrepkinje

grlo

2.275

Pčelinje zajednice

košnica

65

Med

kg

2,86

Matice pčela

kom.

19,50

Rasplodne pilenke (djedovska i roditeljska jata kokoši i pura)

kljun

11,70

Ženke uzgojno valjanih kunića

grlo

18,20

Livade i pašnjaci

grla/ha

130

Akvakultura:

 

 

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

7,02

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

1,04

Uzgoj školjaka – kamenice

kom.

0,65

Riblja mlađ

kom.

0,33

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

4,55

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

6,24

 _______
* osim duhana, sjemena duhana i uljane repice za proizvodnju biodizela

zatvori
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !