Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03, XX/04, XX/05, XX/06, XX/06, XX/07, XX/08, XX/09, XX/09 - prestao važiti čl. 83. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, osim odredbi koje se odnose na poticaje u ribarstvu)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 21.7.2008. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

HRVATSKI SABOR

2733

Na temelju članka 88.L406643 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/94
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 15. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

Članak 1.
U Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL406639 (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05. – ispravak, 85/06., 141/06. i 134/07.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu«.
Članak 2.
U članku 3. stavku 7. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »jedne«.
Članak 3.
U članku 4. stavku 3. riječi: »Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 4.
U članku 12. riječi: »1. siječnja 2008.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2010. », a riječi: »i šumarstva« brišu se.
Članak 5.
U članku 14. točki 7. iza riječi: »repa bijela« dodaje se riječ: »krumpir«.
Točka 9. mijenja se i glasi:
»9. sjemenski usjevi jesu usjevi pšenice, pšenoraži, raži, ječma, zobi, kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira, krmnog bilja, povrća i ostalog bilja za koje je u skladu s posebnim propisom Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo izdao Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, ili je za najniže kategorije sjemena dobavljač izdao Certifikat proizvođača,«.
Članak 6.
U članku 15. stavku 1. riječi: »poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu« zamjenjuju se riječima: »poljoprivredi i ribarstvu«.
U stavku 2. riječi: »poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja«.
Članak 7.
U članku 16. stavku 1. riječ: »deklariranog« zamjenjuje se riječju: »nadziranog«.
Članak 8.
Članak 21. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnici poticaja za sjemenske usjeve jesu poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik dobavljača sjemena.
(2) Usjev za koji se ostvaruje poticaj mora biti priznat sjemenskim nakon obavljenoga nadzora Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo ili dobavljača kojem je Zavod odobrio obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom sukladno posebnom propisu.«
Članak 9.
Članak 22. mijenja se i glasi:
»Poticaj za sjemenske usjeve isplaćuje se korisniku jednokratno, a na temelju zahtjeva i dokumenata koje će ministar propisati posebnim propisom.«
Članak 10.
Članak 25. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnici poticaja za proizvodnju sadnog materijala jesu proizvođači upisani u Upisnik dobavljača sadnog materijala.
(2) Poticaj za proizvodnju sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se za cijepove vinove loze, sadnice voćnih vrsta skupine I. i skupine II. i maslina proizvedenih u Republici Hrvatskoj.
(3) Poticaj za proizvodnju sadnog materijala korisnici poticaja ostvaruju na temelju zahtjeva i dokumenata koje će ministar propisati posebnim propisom.«
Članak 11.
U članku 35.a brojka: »100« zamjenjuje se brojkom: »80«.
Članak 12.
Članak 48.b mijenja se i glasi:
»(1) Korisnici potpore dohotku II. skupine jesu nekomercijalna gospodarstva čiji nositelj ili član ne udovoljava uvjetima za ostvarenje potpore dohotku iz I. skupine, a u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku:
– korisnik je mirovine kao poljoprivrednik ili
– nezaposlen je ili
– ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika ili
– ima najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu.
(2) Iznos godišnje potpore dohotku za II. skupinu korisnika iznosi 5.000,00 kuna po nositelju ili članu nekomercijalnoga gospodarstva, a najviše 10.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.«
Članak 13.
U članku 50. stavku 1. riječi: »ili šumarstvom« brišu se.
U stavku 2. točka 2. briše se.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
Članak 14.
Članak 51. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnici prava na nepovratna sredstva u sklopu modela kapitalnih ulaganja jesu poljoprivredna gospodarstva te fizičke i pravne osobe koje se bave ribarstvom.
(2) Nepovratna sredstva u smislu modela kapitalnih ulaganja odnose se na udio sredstava iz državnog proračuna kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju ukupne vrijednosti investicije.
(3) Zahtjev za odobrenje nepovratnih investicijskih sredstava podnosi se Ministarstvu.
(4) Odluku o odobrenju nepovratnih sredstava donosi ministar.
(5) Ministar imenuje i propisuje način rada Povjerenstva za praćenje modela kapitalnih ulaganja koje prati provedbu te predlaže ministru poboljšanja u provedbi modela te Povjerenstva za prigovore koje predlaže ministru donošenje odluka o prihvaćanju ili odbacivanju prigovora.
(6) Uvjete i način podnošenja zahtjeva, najviše i najniže iznose nepovratnih sredstava, udjele nepovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti investicije, odnosno kredita kao i ostale uvjete propisat će ministar uz mišljenje Ministarstva financija.«
Članak 15.
U Dodatku II. ovoga Zakona, osnovno plaćanje po jedinici za krave dojilje mijenja se i glasi: »1.500«.
Članak 16.
Dodatak III. koji je prilog i sastavni dio Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL406640 (»Narodne novine«. br. 87/02., 117/03., 82/04. – ispravak, 85/06., 141/06. i 134/07.) zamjenjuje se novim Dodatkom III. koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona i objavljuje se uz ovaj Zakon.
Članak 17.
Odredba članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se i na korisnike državne potpore koji su primjenom članka 3.L406641 stavka 7. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05. – ispravak, 85/06., 141/06. i 134/07.) izgubili mogućnost podnošenja novog zahtjeva na stjecanje prava na državnu potporu određenu Zakonom po proteku dvije godine računajući od dana konačnosti rješenja kojim poljoprivredni inspektor naređuje korisniku povrat sredstava.
Članak 18.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 320-01/08-01/01
Zagreb, 9. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

DODATAK III.
 

Opis

 

Jedinica

 

Minimalna poticana količina

 

Model poticanja proizvodnje

 

 

 

Poticanje ratarskih kultura

 

Krušna žita i pivski ječam

 

ha

 

1,00

 

Soja

 

ha

 

1,00

 

Ostala žita

 

ha

 

1,00

 

Uljarice

 

ha

 

1,00

 

Uljana repica za proizvodnju biodizela

 

ha

 

1,00

 

Ostalo industrijsko bilje

 

ha

 

1,00

 

Krmno bilje

 

ha

 

1,00

 

Šećerna repa

 

ha

 

1,00

 

Duhan

 

kg

 

sva isporučena količina

 

Povrće

 

ha

 

0,50

 

Povrće za industrijsku preradu

 

ha

 

0,50

 

Merkantilni krumpir

 

ha

 

1,00

 

Ljekovito bilje (za svaku pojedinu kulturu)

 

ha

 

1,00

 

Sjemenski usjevi

 

ha

 

svi priznati usjevi

 

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinovog ulja

 

Sadni materijal

 

kom

 

sav priznati sadni materijal

 

Matičnjaci loznih i voćnih podloga (podizanje nasada)

 

ha

 

0,1

 

Matičnjaci loznih i voćnih plemki (podizanje nasada)

 

ha

 

0,1

 

Vinogradi (godišnja plaćanja)

 

ha

 

0,25

 

Vinogradi (podizanje nasada)

 

ha

 

0,25

 

Voćarstvo (godišnja plaćanja)

 

ha

 

0,50

 

Jagode i hmelj (godišnja plaćanja)

 

ha

 

0,50

 

Voćarstvo I. skupina i hmelj (podizanje nasada)

 

ha

 

0,50

 

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

 

ha

 

0,50

 

Masline

 

stablo

 

30

 

Prerada ploda masline

 

kg

 

800

 

Masline (podizanje nasada)

 

ha

 

0,50

 

Maslinovo ulje

 

litra

 

100

 

Lavanda i buhač (godišnja plaćanja)

 

ha

 

0,25

 

Lavanda (podizanje nasada)

 

ha

 

0,25

 

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

 

Mlijeko (kravlje)

 

litra

 

6.000

 

Mlijeko (ovčje i kozje)

 

litra

 

500

 

Utovljena junad

 

grlo

 

1

 

Utovljena telad za bijelo meso

 

grlo

 

10

 

Utovljene svinje

 

grlo

 

10

 

Utovljeni kunići

 

kom.

 

500

 

Mliječne krave

 

grlo

 

1

 

Prvotelke

 

grlo

 

1

 

Krave u sustavu krava-tele

 

grlo

 

10

 

Krave dojilje

 

grlo

 

1

 

Ovce i ovnovi, odnosno koze i jarčevi za rasplod

 

grlo

 

10

 

Rasplodne krmače

 

grlo

 

1

 

Rasplodne kobile i pastusi

 

grlo

 

1

 

Prvoždrepke

 

grlo

 

1

 

Roditeljske rasplodne pilenke

 

kom.

 

1.000

 

Pčelinje zajednice

 

košnica

 

30

 

Med

 

kg

 

450

 

Matice pčela

 

komada

 

100

 

Ženke uzgojno valjanih kunića

 

komada

 

25

 

Poticanja ekološke proizvodnje

 

Ekološka proizvodnje (ukupno za sve kulture)

 

ha

 

0,25

 

Poticanje ribarstva

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

 

kg

 

3.000

 

Uzgoj školjaka – dagnje

 

kg

 

3.000

 

Uzgoj školjaka – kamenice

 

kom.

 

3.000

 

Riblja mlađ

 

kom.

 

100.000

 

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

 

kg

 

3.000

 

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

 

kg

 

2.000

 

Ulov male plave ribe

 

kg

 

10.000

 

Riblji proizvodi I. skupine

 

kg

 

250

 

Riblji proizvodi II. skupine

 

kg

 

1.000

 

Riblji proizvodi III. skupine

 

kg

 

2.000

 

Riblji proizvodi IV. skupine

 

kg

 

3.000

 

Model ruralnog razvitka

 

 

 

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

 

Goveda

 

grlo

 

1

 

Konji

 

grlo

 

1

 

Svinje

 

grlo

 

1

 

Ovce

 

grlo

 

1

 

Koze

 

grlo

 

1

 

Magarci

 

grlo

 

1

 

Kokoš hrvatica

 

kljun

 

5

 

Zagorski puran

 

kljun

 

5

 
 
zatvori
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !