Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 24.10.2007 Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

HRVATSKI SABOR

3177

Na temelju članka 88.L358135 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

Proglašavam Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/157
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika.

Pojmovi i značenje

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
a) Opće obrazovanje i izobrazba – uključuje obrazovanje i izobrazbu koji nisu neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za obrazovanje i izobrazbu, već omogućuju stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, čime znatno poboljšavaju mogućnost radnika za zapošljavanje,
b) posebno obrazovanje i izobrazba – uključuje obrazovanje i izobrazbu koji su neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za posebno obrazovanje i izobrazbu te omogućuju stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, ili koje su samo dijelom prenosive,
c) korisnici državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu robe i usluga,
d) naukovanje, sukladno s propisom koji uređuje obrt, u području obrazovanja za obrtnička zanimanja.
(2) Pod radnikom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se i obrtnik koji osobno radi u obrtu.

Izračun državne potpore

Članak 3.

(1) Korisnik državne potpore koji se prema propisu koji uređuje financijsko poslovanje poduzetnika smatra velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 50% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.
(2) Korisnik državne potpore koji se prema propisu koji uređuje financijsko poslovanje poduzetnika smatra malim ili srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti do 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 35% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.
(3) Korisnik državne potpore koji, prema posebnim propisima, ispunjava uvjete za dodjelu regionalne državne potpore, može smanjenje porezne osnovice za iznos iz stavka 1. i 2. ovoga članka i članka 4.#clanak4 ovoga Zakona uvećati do 10 postotnih bodova ako obavlja djelatnost na Području A utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora, odnosno do pet postotnih bodova ako obavlja djelatnost na Području B utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora.
(4) Ukupan iznos smanjenja poreza na dobit ili dohodak ne može biti veći od predviđenog u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka te članka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Zakona.

Pomorski prijevoz

Članak 4.

Korisnik državne potpore koji obavlja djelatnosti pomorskog prijevoza može, iznimno od odredbi ovoga Zakona, osnovicu za obračun poreza na dobit ili osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti i do 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu, bez obzira na to odnose li se ti troškovi na opće obrazovanje i izobrazbu ili na posebno obrazovanje i izobrazbu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– obrazovanje se mora provoditi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova,
– osoba koja se usavršava ne može biti djelatni već pričuvni član posade.

Radnik u nepovoljnom položaju

Članak 5.

(1) Korisnik državne potpore može smanjenje porezne osnovice iz članka 3.#clanak3 stavka 1. i 2. i članka 4.#clanak4 ovoga Zakona uvećati za 10 postotnih bodova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju.
(2) Radnik u nepovoljnom položaju je:
1. svaki radnik mlađi od 25 godina koji prethodno nije pronašao nikakav posao s redovitom plaćom,
2. svaki radnik s invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duševnih ili psiholoških oštećenja, a koji je sposoban sudjelovati na tržištu rada,
3. svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon prekida od najmanje tri godine, a posebice svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon što je prestao raditi zbog teškoća u usklađivanju svojih radnih obveza i obiteljskog života, pri čemu se na radnika ovaj pojam primjenjuje u razdoblju od šest mjeseci od njegova ponovnog zapošljavanja, tj. radnik koji se zaposlio nakon korištenja roditeljskih i obiteljskih prava uređenih posebnim propisima,
4. svaki radnik stariji od 45 godina koji nije stekao srednju školsku ili srednju stručnu spremu,
5. svaki dugotrajno nezaposleni radnik, odnosno radnik koji je bio nezaposlen tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, pri čemu se ovaj pojam primjenjuje na ovog radnika u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njegova ponovnog zapošljavanja.

Naukovanje za obrtnička zanimanja

Članak 6.

(1) Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja može osnovicu za obračun poreza na dobit ili osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti za iznos isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja.
(2) Poduzetnik kod kojega su na naukovanju jedan do tri naučnika može poreznu osnovicu iz stavka 1. ovoga članka umanjiti za 5%.
(3) Poduzetnik kod kojeg su na naukovanju više od tri naučnika može postotak umanjenja porezne osnovice iz stavka 2. ovoga članka povećati za jedan postotni bod po svakom naučniku, a najviše do 15% porezne osnovice.

II. OPRAVDANI TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE

Članak 7.

Opravdani troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe priznaju se samo za radnike korisnike državne potpore i moraju biti u svezi s djelatnošću korisnika državne potpore.

Troškovi za opće obrazovanje i izobrazbu

Članak 8.

Među opravdane troškove općeg obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi:
1. školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije,
2. naknada za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,
3. predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe,
4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,
5. otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Troškovi za posebno obrazovanje i izobrazbu

Članak 9.

Među opravdane troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi:
1. naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima,
2. specijalizacije i drugih oblika posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,
3. predavača i instruktora, savjetovanja u svezi s projektima posebnog obrazovanja i izobrazbe,
4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,
5. otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Obrazovanje i izobrazba izvan mjesta prebivališta ili boravišta

Članak 10.

Ako se opće obrazovanje i izobrazba te posebno obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika, u troškove se uključuju i troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarno nastalih troškova i troškovi dnevnica, i to u skladu s propisima o oporezivanju dohotka.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Sadržaj evidencija i dokumentaciju za izračun državnih potpora iz članka 2. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona propisat će ministar financija u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova u svezi s obrazovanjem i izobrazbom te troškova nastalih u svezi s isplaćenim nagradama naučnicima, prema potrebi, obavlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 12.

Porezni obveznici koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu i za posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje, nastalim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007., mogu za spomenuto razdoblje u 2008. godini ostvariti potpore za ove namjene.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/07-01/01
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !