Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
152 24.12.2008 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

HRVATSKI SABOR

4152

Na temelju članka 88.L424652 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/189

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbuL424648 (»Narodne novine«, br. 109/07.) u članku 3. stavku 2. riječi: »osnovicu za obračun poreza na dohodak« zamjenjuju se riječima: »dohodak od samostalne djelatnosti«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik državne potpore, koji prema posebnim propisima ispunjava uvjete za dodjelu regionalne državne potpore, može smanjenje osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka i članka 4. ovoga Zakona uvećati do 10 postotnih bodova ako djelatnost obavlja na području koje je Kartom regionalnih potpora određeno kao područje Središnje i Istočne (Panonske) Hrvatske ili Jadranske Hrvatske, odnosno do 5%-tnih bodova ako djelatnost obavlja na području Sjeverozapadne Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 4. riječi: »osnovicu za obračun poreza na dohodak« zamjenjuju se riječima: »dohodak od samostalne djelatnosti«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »porezne osnovice« dodaju se riječi: »poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »osnovicu za obračun poreza na dohodak« zamjenjuju se riječima: »dohodak od samostalne djelatnosti«.

U stavku 2. iza riječi: »poreznu osnovicu« dodaju se riječi: »ili dohodak od samostalne djelatnosti«.

U stavku 3. iza riječi: »porezne osnovice« dodaju se riječi: »ili dohotka od samostalne djelatnosti«.

Iza članka 6. stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

"(4) Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne može biti veći od godišnjega neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja po svakom naučniku na naukovanju.

(5) Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Pravo na potporu iz članka 3.L424649 stavka 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, br. 109/07.) imaju i korisnici koji od dana stupanja na snagu Odluke o karti regionalnih potpora obavljaju djelatnost na području koje je ovom Kartom određeno kao područje Središnje i Istočne (Panonske) Hrvatske ili Jadranske Hrvatske, te Sjeverozapadne Hrvatske.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbuL424651 (»Narodne novine«, br. 134/07.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/08-01/03

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !