Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 16.2.2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

773

Na temelju članka 88.L325938 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike HrvatskeL325937 (»Narodne novine«, br. 44/06.) u članku 3. stavku 1. riječi: »dva potpredsjednika« zamjenjuju se riječima: »četiri potpredsjednika«.

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Povjerenstva je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske po položaju.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Dva potpredsjednika bira opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz reda sudaca tog suda, a na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda.«

Članak 4.

U člancima 7. i 8. iza riječi: »Potpredsjednike«, odnosno »potpredsjednika« dodaju se riječi: »koji nisu iz reda sudaca«, odnosno »koji nije iz reda sudaca«.

Članak 5.

U članku 9. riječ: »predsjednika« briše se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Potpredsjednici i članovi Povjerenstva koji nisu iz reda sudaca za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću i ostala materijalna prava, u skladu s propisima kojima se određuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Predsjednik Povjerenstva i potpredsjednici iz reda sudaca imaju pravo na naknadu za rad na provedbi izbora, sukladno odluci koju donosi Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 7.

U članku 13. riječ: »Predsjednik« briše se, a iza riječi: »potpredsjednici« dodaju se riječi: »koji nisu iz reda sudaca.«

Članak 8.

U naslovu iznad članka 15. i u člancima 15., 16. i 17. riječ: »predsjednika« u odgovarajućem padežu briše se, a iza riječi: »potpredsjednika« u odgovarajućem padežu dodaju se riječi: »koji nije iz reda sudaca«.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01/01

Zagreb, 9. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !