Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o duhanu – (“Narodne novine”, br. XX/99. XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 5.7.1999 Zakon o duhanu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L64703 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O DUHANU

Progla?avam Zakon o duhanu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 18. lipnja 1999.

Broj: 01-081-99-1281/2
Zagreb, 25. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O DUHANU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju odnosi u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Duhan prema ovom Zakonu jesu listovi kultivirane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stupnjevima uzgoja, obrade i pakiranja koji ne slu?e krajnjoj potro?nji.

Duhanskim se proizvodima smatraju proizvodi napravljeni od duhana koji su namijenjeni pu?enju, ?vakanju i ?mrkanju.

Članak 3.

Duhan se mo?e proizvoditi, otkupljivati, obrađivati i stavljati u promet prema odredbama ovoga Zakona.

U Republici Hrvatskoj proizvode se nearomatični tipovi duhana: virginija su?ena toplim zrakom, berlej su?en u hladu i hercegovački duhan su?en na suncu, a drugi tipovi duhana iznimno, pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom.

Članak 4.

Proizvodnjom duhana smatra se proizvodnja duhanskih presadnica, uzgoj duhana u polju, berba, su?enje, sortiranje i pakiranje duhana kod proizvođača.

Obradom duhana smatra se sređivanje i industrijska fermentacija duhana, te druge radnje u tehnolo?kom postupku obrade i pakiranja duhana.

Proizvodnjom duhanskih proizvoda smatraju se industrijski postupci u proizvodnji i pakiranju proizvoda napravljenih od duhana koji su namijenjeni pu?enju, ?vakanju ili ?mrkanju.

Prometom duhana smatra se promet duhana do izrade dovr?enoga industrijskog proizvoda (duhanski proizvod).

II. PROIZVODNJA I PROMET DUHANA

Članak 5.

Fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: proizvođač duhana) mo?e proizvoditi duhan u listu samo na temelju pisanog ugovora o proizvodnji duhana s pravnom osobom koja je registrirana za obradu duhana, sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Zakona.

Članak 6.

Obrađivač duhana jest pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti obrade duhana, te upisana u Upisnik obrađivača duhana kod Ministarstva poljoprivrede i ?umarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 7.

Duhanske presadnice za vlastitu proizvodnju i proizvodnju zasnovanu na temelju ugovora mogu proizvoditi proizvođači duhana iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona, obrađivači duhana iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona te znanstvene ustanove u znanstvene svrhe.

Sjeme duhana i duhanske presadnice mogu se prodavati, odnosno davati za sadnju samo proizvođačima duhana koji ispunjavaju uvjete za proizvodnju duhana propisane člankom 5.#clanak5 ovoga Zakona, te znanstvenim ustanovama.

Članak 8.

Za proizvodnju duhanskih presadnica mo?e se upotrijebiti samo sjeme duhana proizvedeno u skladu s propisima o sjemenu poljoprivrednog bilja.

Članak 9.

Ministar poljoprivrede i ?umarstva (u daljnjem tekstu: ministar) mo?e propisati da se na određenom području mogu proizvoditi samo određeni tipovi i sorte duhana.

Na temelju prijedloga Gospodarskoga interesnog udru?enja (u daljnjem tekstu: GIU) hrvatske duhanske industrije Ministarstvo mo?e odobriti proizvodnju tipova duhana različitih od navedenih u članku 3.#clanak3 stavku 2. ovoga Zakona ako se utvrdi opravdana potreba za proizvodnjom određenoga duhanskog proizvoda ili za poznatog kupca - izvoznika duhana.

Članak 10.

Ugovor o proizvodnji duhana sklopljen između proizvođača duhana i obrađivača duhana mora sadr?avati:

1. podatke o katastarskoj čestici i povr?ini poljoprivrednog zemlji?ta na kojoj će se saditi duhan,

2. naziv tipa i sorte duhana koja će se saditi,

3. način na koji ugovorne stranke osiguravaju sjeme odnosno duhanske presadnice,

4. obveze u pogledu primjene mjera za suzbijanje biljnih bolesti i ?tetočina na duhanu, te primjene ostalih obvezatnih uzgojnih mjera,

5. cijenu proizvedenog duhana po klasama koju će obrađivač duhana platiti proizvođaču,

6. obvezu proizvođača da će u ugovorenom roku obrađivaču duhana s kojim je sklopljen ugovor o proizvodnji isporučiti sav proizvedeni duhan, te obvezu obrađivača duhana da će od njega preuzeti i platiti mu proizvedeni duhan,

7. izjavu proizvođača duhana da za isto vremensko razdoblje nije sklopio ugovor o proizvodnji duhana s drugim obrađivačem duhana za istu povr?inu iz točke 1. ovoga članka.

Članak 11.

Ugovor o proizvodnji sklapa proizvođač duhana koji je vlasnik, odnosno posjednik zemlji?ta.

Vlasnik odnosno posjednik zemlji?ta iz stavka 1. ovoga članka mo?e dati punomoć za sklapanje ugovora o proizvodnji samo jednom članu svog domaćinstva.

Članak 12.

Ugovori sklopljeni protivno odredbama članka 5.#clanak5, 10.#clanak10 i 11.#clanak11 ovoga Zakona ni?tavni su.

Članak 13.

Ugovori o proizvodnji duhana iz članka 10.#clanak10 ovoga Zakona sklapaju se na vrijeme od godinu dana, i to do 31. o?ujka tekuće godine.

Članak 14.

O sklopljenim ugovorima o proizvodnji obrađivač duhana vodi posebnu evidenciju.

Obrađivač duhana na osnovi ugovorene proizvodnje du?an je ?upanijskom uredu nadle?nom za poslove poljoprivrede dostavljati u propisanim rokovima izvje?ća o:

1. broju sklopljenih ugovora o proizvodnji s podacima proizvođača,

2. povr?ini zemlji?ta zasađenog duhanom prema ugovorima, te o očekivanoj proizvodnji,

3. masi, tipu i klasama proizvedenog i preuzetog duhana na osnovi ugovora o proizvodnji.

Sadr?aj evidencije iz stavka 1. i izvje?ća iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 15.

Obrađivač duhana du?an je voditi odvojene skladi?ne i druge evidencije o masi proizvedenog duhana iz vlastite proizvodnje, odnosno preuzetog duhana iz ugovorene proizvodnje.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka moraju sadr?avati podatke o proizvođaču, masi, tipu, klasi i ukupno plaćenoj otkupnoj cijeni za proizvedeni odnosno preuzeti duhan.

Sadr?aj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 16.

Proizvođač duhana du?an je obrađivaču duhana u tijeku vegetacije omogućiti nadzor nad ispunjavanjem ugovorenih obveza u proizvodnji i procjeni očekivanog priroda duhana.

Članak 17.

Sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom s obrađivačem duhana mora biti isporučen i preuzet, i to:

- nearomatični tipovi duhana (virginija, berlej) do 31. prosinca tekuće godine,

- ostali tipovi duhana do 31. o?ujka iduće godine za proizvodnju prethodne godine.

Članak 18.

Procjena kakvoće duhana prema utvrđenim mjerilima obavlja se pri preuzimanju duhana od proizvođača.

Ministar donosi mjerila za ocjenu kakvoće, na osnovi prijedloga GIU hrvatske duhanske industrije.

Članak 19.

Duhan preuzima Povjerenstvo od tri člana. Povjerenstvo imenuje obrađivač duhana od svojih zaposlenika za kojeg se duhan preuzima.

Jedan član Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mora biti diplomirani in?enjer poljoprivrede.

Članak 20.

Ako proizvođač duhana nije zadovoljan procjenom kakvoće duhana, mo?e u roku od 24 sata od obavljene procjene podnijeti pisani zahtjev ?upanijskom povjerenstvu za procjenu kakvoće duhana (u daljnjem tekstu: ?upanijsko povjerenstvo), da ono procijeni kakvoću duhana.

?upanijsko povjerenstvo mora procijeniti kakvoću duhana u roku od tri dana od dana podno?enja zahtjeva.

Procjena ?upanijskog povjerenstva konačna je.

Duhan kojemu je procjena kakvoće osporena ostaje do kraja procjene ?upanijskog povjerenstva na čuvanju u skladi?tu obrađivača duhana.

Članak 21.

?upanije u kojima se vr?i otkup duhana imenuje ?upanijsko poverenstvo, iz članka 20.#clanak20 ovoga Zakona, od tri člana.

Jedan član ?upanijskog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje se iz redova proizvođača, jedan je predstavnik obrađivača duhana, a treći član je diplomirani in?enjer poljoprivrede s radnim iskustvom u proizvodnji, obradi ili preradi duhana.

III. OBRADA DUHANA

Članak 22.

Proizvedeni duhan smije obraditi samo obrađivač duhana iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona.

Obrada duhana obavlja se prema postupku i na način propisan hrvatskim normama.

Članak 23.

Obrađivač duhana mora za obradu duhana osigurati odgovarajuću opremu prostorije za smje?taj i stručnu osobu za vođenje postupka obrade duhana.

Na pisani zahtjev obrađivača duhana Ministarstvo rje?enjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz savka 1. ovoga članka.

U sudski se registar kao predmet poslovanja pravne osobe mo?e, na temelju rje?enja iz stavka 2. ovoga članka, upisati obrada duhana.

Trgovački sud odbit će upis u sudski registar kao predmet poslovanja obradu duhana ako obrađivač duhana uz prijavu za upis u sudski registar ne prilo?i rje?enje iz stavka 2. ovoga članka.

Obrađivač duhana mo?e početi obavljati poslove obrade duhana na temelju rje?enja Ministarstva o upisu u Upisnik obrađivača.

Ministar će propisati uvjete koje mora ispunjavati obrađivač duhana iz stavka 1. ovoga članka za stjecanje svojstva obrađivača duhana radi upisa u Upisnik obrađivača.

IV. PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 24.

Pravne osobe mogu obavljati djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

- raspola?u instaliranom opremom koja im omogućuje sve faze proizvodnje od pripreme i rezanja duhana do izrade i higijenskog pakiranja proizvoda,

- raspola?u odgovarajućom tehnolo?kom opremom u skladu s obujmom proizvodnje,

- raspola?u odgovarajućim laboratorijem za analizu i kontrolu kakvoće duhanskih proizvoda,

- raspola?u odgovarajućim prostorom za smje?taj duhana i gotovih proizvoda,

- zapo?ljavaju odgovarajuće stručno osoblje u proizvodnji i nadzoru kakvoće.

Pobli?e uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 25.

Na pisani zahtjev proizvođača duhanskih proizvoda Ministarstvo rje?enjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 24.#clanak24 ovoga Zakona.

U sudski se registar kao predmet poslovanja pravne osobe mo?e, na temelju rje?enja iz stavka 1. ovoga članka, upisati proizvodnja duhanskih proizvoda.

Trgovački sud odbit će upis u sudski registar kao predmet poslovanja proizvodnju duhanskih proizvoda ako pravna osoba uz prijavu za upis u sudski registar ne prilo?i rje?enje iz stavka 1. ovoga članka.

Proizvođač duhanskih proizvoda mo?e početi obavljati poslove proizvodnje duhanskih proizvoda na temelju rje?enja Ministarstva o upisu u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda.

Uvjete koje mora ispunjavati proizvođač duhanskih proizvoda radi upisa u Upisnik iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

V. PRAĆENJE UPORABE DUHANA U DUHANSKIM PROIZVODIMA

Članak 26.

Duhanski proizvodi u smislu ovoga zakona su: cigarete, cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za pu?enje, duhan za ?mrkanje, duhan za ?vakanje i drugi duhanski proizvodi.

Duhanski proizvodi iz stavka 1. ovoga članka stavljeni u promet na tr?i?tu Republike Hrvatske razvrstavaju se i upisuju u Upisnik o markama duhanskih proizvoda.

Članak 27.

Cigarete se razvrstavaju prema kakvoći duhanskih mje?avina i njihovim organoleptičkim svojstvima pri pu?enju, tehničkoj izradi i opremljenosti cigareta, te prema oznaci cigareta.

Prema kakvoći duhanske mje?avine i organoleptičkim svojstvima pri pu?enju razlikuju se cigarete koje su temeljene na mje?avini s najmanje 60 posto nearomatičnih tipova duhana virginija su?ena toplim zrakom i berlej su?en u hladu, te cigarete koje su temeljene na mje?avini s vi?e od 40 posto drukčijih tipova duhana.

S obzirom na tehničku izradu i opremljenost cigarete se razvrstavaju:

- prema omotu pakiranja na tvrdo i meko pakiranje,

- prema ugrađenosti filtera na cigarete s filtrom i cigarete bez filtra.

Prema oznaci cigarete se razvrstavaju ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet pojedine marke cigareta.

Članak 28.

Cigarete se, sukladno obilje?jima iz članka 27.#clanak27 stavka 1. ovoga Zakona razvrstavaju u tri skupine, i to:

- skupina A (popularna skupina),

- skupina B (standardna skupina),

- skupina C (ekstra skupina).

Članak 29.

Obilje?ja svake skupine cigareta u smislu odredbi ovoga Zakona su:

- u skupinu A upisuju se cigarete kojima mje?avina sadr?i najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipova virginija su?ena toplim zrakom, berlej su?en u hladu), od čega najmanje četvrtina ni?ih klasa ili na njima temeljenih surogata (duhanska folija i tehnolo?ki obrađeno rebro), s filtrom ili bez filtra, koje su pakirane u mekom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj,

- u skupinu B upisuju se cigarete čija mje?avina sadr?i najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipova virginija su?ena toplim zrakom ili berlej su?en u hladu) ili na njima temeljenih surogata (duhanska folija i tehnolo?ki obrađeno rebro), s filtrom, koje su pakirane u tvrdom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj,

- u skupinu C upisuju se sve ostale vrste cigareta koje ne ispunjavaju uvjete za cigarete iz skupine A ili B.

Pri odobravanju upisa cigareta u Upisnik o markama iz članka 30.#clanak30 stavka 1. točke 3. ovoga Zakona Ministarstvo će provjeriti točnost podataka u prijavi za upis.

VI. REGISTAR OBRAÐIVAČA DUHANA, UVOZNIKA, IZVOZNIKA, MARKI I PROIZVOÐAČA DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 30.

Ministarstvo vodi upisnike o:

1. obrađivačima duhana,

2. uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda,

3. markama duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj,

4. proizvođačima duhanskih proizvoda.

Djelatnost obrade duhana, proizvodnje duhanskih proizvoda te prometa duhana i duhanskih proizvoda mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedi?te u Republici Hrvatskoj i koje su na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Zakonom, upisane u odgovarajući upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka obvezne su Ministarstvu, bez odgađanja prijaviti promjenu naziva, adrese sjedi?ta ili djelatnost.

Ministar će propisati sadr?aj obrazaca i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Obrađivač duhana, proizvođači duhanskih proizvoda i uvoznici duhana i duhanskih proizvoda obvezatni su voditi evidencije o proizvodnji, prometu, utro?ku duhana, uvozu, izvozu i zalihama duhana i duhanskih proizvoda. Navedene evidencije obvezatni su čuvati pet godina.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka du?ne su dostavljati Ministarstvu izvje?će o nastalim promjenama u tijeku godine.

Ministarstvo je obvezatno obavljati nadzor proizvodnje, prometa i zaliha duhana i duhanskih proizvoda.

Za kori?tenje ili isporuku duhana u svrhe koje nisu proizvodnja duhanskih proizvoda mora se tra?iti odobrenje Ministarstva.

Sadr?aj, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 1. te izrade izvje?ća iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar.

VII. NADZOR

Članak 32.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor propisan ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega u prvom stupnju obavljaju ?upanijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadle?ni za inspekcijske poslove biljne proizvodnje (u daljnjem tekstu: ?upanijska poljoprivredna inspekcija), a u drugom stupnju Ministarstvo (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu).

Nadzor nad prometom duhana i duhanskih proizvoda obavlja Dr?avni inspektorat sukladno posebnom zakonu.

Članak 33.

Poljoprivredni inspektor pri obavljanju inspekcijskog nadzora ovla?ten je:

1. nadzirati proizvodnju duhana i zahtijevati podatke i obavje?tenja od proizvođača duhana radi utvrđivanja obavlja li se proizvodnja duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona,

2. nadzirati proizvodnju, promet i uporabu duhanskih presadnica te promet i uporabu sjemena duhana,

3. zabraniti stavljanje u promet sjemena duhana, duhanskih presadnica i duhana ako se promet obavlja protivno odredbama ovoga Zakona,

4. nadzirati točnost i potpunost evidencija o sklopljenim ugovorima o proizvodnji i preuzetom duhanu,

5. nadzirati procjenu kakvoće i preuzimanje duhana prema utvrđenim mjerilima,

6. nadzirati obavlja li se obrada duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona,

7. nadzirati ispunjava li obrađivač duhana propisane uvjete,

8. zabraniti obavljanje obrade duhana ako obrađivač ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Članak 34.

Duhan ili rezani duhan proizveden ili stavljen u promet protivno odredbama ovoga Zakona oduzet će se.

Poljoprivredni inspektorat donijet će rje?enje o uni?tenju duhanskih presadnica i rasađenog duhana ako se proizvode ili stavljaju u promet suprotno odredbama ovoga Zakona.

Članak 35.

Iznimno, ako se rasađeni duhan iz članka 34.#clanak34 stavka 2. ovoga Zakona ne uni?ti, nakon berbe će se isporučiti obrađivaču duhana kojeg rje?enjem odredi poljoprivredni inspektorat.

Rje?enjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i obveze obrađivača duhana glede primjene mjera suzbijanja biljnih bolesti i ?tetočina na duhanu, vrijeme, mjesto i način isporuke duhana, te druge obveze obrađivača duhana glede obrade i isporuke duhana.

Rje?enje iz stavka 1. ovoga članka ne mo?e biti osnovom za oslobađanje proizvođača od odgovornosti za prekr?aj utvrđen ovim Zakonom.

Članak 36.

Nemaju pravo na naknadu proizvođač, vlasnik ili posjednik uni?tenoga duhanskog rasada, rasađenog duhana ili oduzetog duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj fizička ili pravna osoba ako:

1. proizvodi, nabavlja, dr?i, koristi ili obavlja promet duhana suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 3.),

2. proizvodi duhan suprotno odredbama članka 5.#clanak5 ovoga Zakona,

3. proizvodi duhanske presadnice suprotno odredbi članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona,

4. se bavi obradom duhana suprotno odredbi članka 23.#clanak23 ovoga Zakona.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj pravna osoba ako:

1. s duhanom postupa suprotno odredbi članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga Zakona,

2. za proizvodnju duhanskih presadnica upotrijebi sjeme koje nije proizvedeno u skladu s propisima o poljoprivrednom sjemenu (članak 8.),

3. sklopi ugovor o proizvodnji duhana s neovla?tenom osobom (članak 11.),

4. sklopi ugovor o proizvodnji duhana poslije propisanoga roka (članak 13.),

5. ne preuzme ili ne preuzme u određenom roku sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom (članak 17.),

6. ne obrađuje duhan prema postupku i načinu propisanom hrvatskim normama (članak 22. stavak 2.).

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 39.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj pravna osoba ako:

1. ugovor o proizvodnji duhana ne sadr?i propisane podatke (članak 10.),

2. ne vodi propisanu evidenciju o sklopljenim ugovorima o proizvodnji duhana (članak 14. stavak 1.),

3. ?upanijskom uredu nadle?nom za poslove poljoprivrede ne dostavi u određenom roku ili dostavi netočno izvje?će iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Zakona,

4. ne vodi ili neuredno vodi evidenciju iz članka 15.#clanak15 ovoga Zakona.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 40.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj proizvođač ako:

1. neovla?teno otkupljuje, dr?i, koristi ili obavlja promet duhana (članak 3.),

2. proizvodi duhan suprotno odredbi članka 5.#clanak5 ovoga Zakona,

3. proizvodi duhanske presadnice suprotno odredbi članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga Zakona,

4. za proizvodnju duhanskih presadnica upotrijebi sjeme duhana koje nije proizvedeno u skladu s propisima o sjemenu (članak 8.),

5. u ugovor o proizvodnji duhana unese netočne podatke (članak 10.),

6. ugovori proizvodnju duhana suprotno odredbi članka 12.#clanak12 ovoga Zakona,

7. obrađivač duhana s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne omogući nadzor ispunjenja ugovora i procjenu očekivanog priroda duhana (članak 16.),

8. obrađivaču s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne isporuči prema ugovoru proizvedeni duhan ili ga ne isporuči u ugovorenom roku (članak 17.).

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 16.000,00 kuna.

Članak 41.

Pravna osoba iz članka 30.#clanak30 stavka 2. ovoga Zakona koja se u proizvodnji cigareta ne pridr?ava registriranih svojstava kakvoće navedenih u prijavi radi upisa u Upisnik o markama ili koja obavlja proizvodnju duhanskih proizvoda suprotno odredbama članka 24.#clanak24 ovoga Zakona kaznit će se za prekr?aj novčanom kaznom u iznosu od 10.000.000,00 do 20.000.000,00 kuna.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka mo?e se uz novčanu kaznu izreći privremena mjera brisanja marke cigareta iz Upisnika o markama na rok od najmanje tri godine.

IX. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 42.

Ministar će na temelju ovla?tenja iz ovoga Zakona donijeti provedbene propise u roku od ?est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi koji su doneseni za provedbu Zakona o duhanu (»Narodne novine«, br. 40/75., 26/93. i 29/94.).

Članak 43.

Pravne osobe koje su obavljale djelatnost obrade duhana ili proizvodnje duhanskih proizvoda du?ne su uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dono?enja provedbenog propisa iz članka 23.#clanak23 stavka 6. i članka 24.#clanak24 stavka 2. ovoga Zakona.

Ako pravna osoba ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ministar će donijeti rje?enje o prestanku rada i o brisanju iz Upisnika obrađivača duhana, odnosno iz Upisnika proizvođača duhanskih proizvoda.

Rje?enje iz stavka 2. ovoga članka dostavit će se i Trgovačkom sudu radi brisanja navedenih djelatnosti iz predmeta poslovanja pravne osobe upisanog u sudskom registru.

Članak 44.

U svrhu poticanja i unaprjeđenja proizvodnje domaćeg duhana, razvrstavanju cigareta prema kakvoći duhanske mje?avine i organoleptičkim svojstvima pri pu?enju u skupine A i B u smislu odredbi članka 27.#clanak27 i 29.#clanak29 ovoga Zakona, provodit će se ako cigarete u mje?avini sadr?e najmanje 60 posto nearomatičnih domaćih duhana tipa virginija i berlej.

Odredba iz stavka 1. ovoga članka provodit će se do dana prijama Republike Hrvatske u članstvo Svjetske trgovinske organizacije.

Danom prijama Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju, na uvoz cigareta podrijetlom iz zemalja članica ove organizacije, primjenjivat će se razvrstavanje cigareta sukladno članku 27.#clanak27 i 29.#clanak29 ovoga Zakona, osim obilje?ja mjesta prvog stavljanja u promet.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje va?iti Zakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 40/75., 26/93. i 29/94.).

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-29/98-01/02
Zagreb, 18. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o duhanu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !