Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o energiji – (“Narodne novine”, XX/01, XX/04, XX/07, XX/08, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 23.7.2007. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji

HRVATSKI SABOR

2399

Na temelju članka 88.L346406 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o energijiL346405 (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.), u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. distributor kućanskih uređaja – trgovac na malo ili druga pravna ili fizička osoba koja prodaje, iznajmljuje, nudi u najam na otplatu ili izlaže radi prodaje kućanske uređaje krajnjim korisnicima,«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. dobavljač kućanskih uređaja – proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj, uvoznik ili druga pravna ili fizička osoba koja stavlja kućanski uređaj na tržište u Republici Hrvatskoj,«.

Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 5., mijenja se i glasi:

»5. energetski subjekt – pravna ili fizička osoba koja obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti i ima dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti,«.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 6., iza riječi: »plin,« dodaje se riječ: »biogorivo,«.

Dosadašnje točke 6. do 19. postaju točke 7. do 20.

U dosadašnjoj točki 20., koja postaje točka 21., riječi: »ukapljeni naftni plin« zamjenjuju se riječima: »miješani ukapljeni naftni plin«.

Dosadašnja točka 21. postaje točka 22.

U dosadašnjoj točki 22., koja postaje točka 23., riječi: »energetski subjekt koji« zamjenjuju se riječima: »energetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba koja«, a iza riječi: »toplinsku energiju« dodaju se riječi: »na visokoučinkovit način«.

Dosadašnje točke 23. do 26. postaju točke 24. do 27.

Iza dosadašnje točke 27., koja postaje točka 28., dodaje se nova točka 29. koja glasi:

»29. proizvodnja plina – proizvodnja, isporuka i prodaja plina, isključujući proizvodnju prirodnog plina,«.

Dosadašnje točke 28. do 31. postaju točke 30. do 33.

Iza dosadašnje točke 31., koja postaje točka 33., dodaje se točka 34. koja glasi:

»34. kućanski uređaji – hladnjaci i ledenice te njihove kombinacije, perilice rublja, sušilice rublja i njihove kombinacije, električne pećnice, perilice posuđa, klimatizacijski uređaji, električni izvori svjetla napajani direktno iz mreže te zagrijači vode i spremnici tople vode.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljači kućanskih uređaja, koji za svoj rad koriste energiju, dužni su u tehničkoj dokumentaciji kućanskih uređaja navesti količinu energije koja se troši u propisanim uvjetima rada.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Dobavljač kućanskih uređaja dužan je:

– distributoru kućanskih uređaja osigurati oznaku energetske učinkovitosti i informacijski list,

– osigurati tehničku dokumentaciju i na zahtjev nadležnog inspektora dati je na uvid u razumnom roku.

(3) Distributor kućanskih uređaja dužan je na kućanski uređaj, koji je u prodavaonicama izložen radi prodaje, vidljivo istaknuti oznaku energetske učinkovitosti, a ako se kućanski uređaj prodaje na način koji ne omogućuje kupcu kućanskih uređaja uvid u informacijski list, dužan je osigurati da se kupac kućanskih uređaja prije kupnje kućanskih uređaja upozna s podacima s oznake energetske učinkovitosti.«

U dosadašnjim stavcima 2. i 3., koji postaju stavci 4. i 5., riječ: »proizvod« zamjenjuje se riječima: »kućanski uređaj« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. riječi: »registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije« zamjenjuju se riječima: »registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Energetske djelatnosti, u smislu ovoga Zakona, jesu:

1. proizvodnja električne energije,

2. prijenos električne energije,

3. distribucija električne energije,

4. opskrba električnom energijom,

5. organiziranje tržišta električnom energijom,

6. proizvodnja plina,

7. isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje,

8. dobava plina,

9. skladištenje prirodnog plina,

10. transport prirodnog plina,

11. distribucija plina,

12. upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP),

13. opskrba plinom,

14. proizvodnja toplinske energije,

15. distribucija toplinske energije,

16. opskrba toplinskom energijom,

17. proizvodnja biogoriva,

18. proizvodnja naftnih derivata,

19. transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 21. ovoga stavka,

20. transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 21. ovoga stavka,

21. transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom,

22. trgovina na veliko naftnim derivatima,

23. trgovina na malo naftnim derivatima,

24. skladištenje nafte i naftnih derivata,

25. trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP),

26. trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP),

27. trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije.

(2) Pod energetskom djelatnošću iz stavka 1. točke 11. ovoga članka razumijeva se i distribucija miješanog ukapljenog naftnog plina, isparenog ukapljenog naftnog plina, gradskog plina, bioplina i plina iz biomase, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda.

(3) Pod energetskom djelatnošću iz stavka 1. točke 13. ovoga članka razumijeva se i opskrba miješanim ukapljenim naftnim plinom, isparenim ukapljenim naftnim plinom, gradskim plinom, bioplinom i plinom iz biomase, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda.«

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Energetski subjekti« zamjenjuju se riječima: »Pravne i fizičke osobe«.

U stavku 3. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP),«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »pravnoj« dodaju se riječi: »i fizičkoj«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. čiji članovi uprave, odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu bili u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, odnosno fizičkoj osobi koja u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 2. do 4.

Članak 7.

U članku 20. stavku 2. riječi: »skladištenje prirodnog plina, transport prirodnog plina, distribucija prirodnog plina, opskrba prirodnim plinom tarifnih kupaca« zamjenjuju se riječima: »dobava plina, skladištenje prirodnog plina, transport prirodnog plina, distribucija plina, upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP), opskrba plinom tarifnih kupaca«.

Članak 8.

U članku 21. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na energetski subjekt koji za tarifne kupce obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije, energetsku djelatnost distribucije toplinske energije ili energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom, u dijelu koji se odnosi na odvojeno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća za te energetske djelatnosti, nego se za te energetske djelatnosti vode posebne poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća odvojeno od drugih djelatnosti.«

Članak 9.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23. a

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, koje je pribavilo mišljenje Agencije, jednom godišnje daje izvješće o stanju sigurnosti opskrbe energijom i očekivanim potrebama za energijom koje sadrži:

– pogonsku sigurnost mreže,

– predviđanje bilance proizvodnje i potrošnje za iduće petogodišnje razdoblje,

– očekivano stanje sigurnosti opskrbe za idućih pet do 15 godina od datuma izvješća,

– investicijske namjere operatora prijenosnog sustava i drugih subjekata u prijenosnu mrežu/transportni sustav (za koje su takve namjere poznate) za idućih pet ili više godina koje će obuhvatiti i izgradnju prekograničnih vodova,

– načela upravljanja zagušenjima u mreži u skladu s međunarodnim pravilima,

– postojeći i planirani vodovi prijenosne mreže/transportnog sustava,

– očekivani razvoj proizvodnje, opskrbe, prekograničnih razmjena i potrošnje, uzimajući u obzir mjere upravljanja potrošnjom i

– područne, nacionalne i europske ciljeve održivosti razvoja, uključujući međunarodne projekte.«

Članak 10.

U članku 25. stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »poticanje« dodaju se riječi: »proizvodnje energije iz«.

U stavku 3. podstavku 3. iza riječi: »poticanje« dodaju se riječi: »proizvodnje energije iz«.

Članak 11.

U članku 26. stavku 1. podstavak 5. briše se.

U dosadašnjem podstavku 6., koji postaje podstavak 5., riječ: »prirodnog« briše se.

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 6.

Iza dosadašnjeg podstavka 8., koji postaje podstavak 7., dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP),«

Podstavak 9. mijenja se i glasi:

»opskrbe plinom tarifnih kupaca,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Primjenom Tarifnog sustava iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka određuje se i cijena distribucije miješanog ukapljenog naftnog plina, isparenog ukapljenog naftnog plina, gradskog plina, bioplina i plina iz biomase, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda, a primjenom Tarifnog sustava iz stavka 1. podstavka 9. ovoga članka određuje se i cijena opskrbe miješanim ukapljenim naftnim plinom, isparenim ukapljenim naftnim plinom, gradskim plinom, bioplinom i plinom iz biomase, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda.«

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 12.

U članku 28. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavak 4., koji postaje podstavak 3., mijenja se i glasi:

»– opskrbu plinom tarifnih kupaca,«.

Dosadašnji podstavci 5. do 8. postaju podstavci 4. do 7.

Dosadašnji podstavak 9., koji postaje podstavak 8., mijenja se i glasi:

»– distribuciju plina,«.

Iza dosadašnjeg podstavka 10., koji postaje podstavak 9., dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

»– upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP),«.

U stavku 2. druga rečenica briše se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Prijedlog Ministarstvu za promjenu visine tarifnih stavki u tarifnim sustavima iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti energetski subjekt za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje tarifni sustav ili Agencija.

(4) Ministarstvo je dužno na prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki iz stavka 3. ovoga članka koji je podnio energetski subjekt za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje tarifni sustav pribaviti mišljenje Agencije, a na prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki koji je podnijela Agencija zatražiti mišljenje energetskog subjekta za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje tarifni sustav.«

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 5. do 7.

Članak 13.

U članku 31. stavku 2. iza riječi: »energetski objekti,« dodaju se riječi: »uključujući i posude pod tlakom unutar energetskih objekata,«.

U stavku 3. riječi: »Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo« zamjenjuju se riječima: »hrvatskog nacionalnog normirnog tijela«.

Članak 14.

U članku 35. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ne vodi poslovne knjige i ne sastavlja financijska izvješća na način propisan člankom 21. stavkom 1. i 2. ovoga Zakona,«.

U stavku 1. točka 7. briše se.

Dosadašnje točke 8. do 11. postaju točke 7. do 10.

Članak 15.

Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:

»Članak 36. a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– dobavljač kućanskih uređaja koji distributoru kućanskih uređaja ne osigura oznaku energetske učinkovitosti ili ne osigura tehničku dokumentaciju u razumnom roku (članak 13. stavak 2.),

– distributor kućanskih uređaja koji ne istakne oznaku energetske učinkovitosti ili ne omogući kupcu kućanskih uređaja prije kupnje kućanskih uređaja upoznavanje s podacima s oznake energetske učinkovitosti (članak 13. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba dobavljača kućanskih uređaja, odnosno distributora kućanskih uređaja novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00 kuna.«

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o energiji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !