Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o energiji – (“Narodne novine”, XX/01, XX/04, XX/07, XX/08, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 16.11.2010 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energiji

HRVATSKI SABOR

3293

Na temelju članka 89.L618453 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGIJI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o energijiL618452 (»Narodne novine«, br. 68/01., 177/04., 76/07. i 152/08.) u članku 28. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Vlada Republike Hrvatske određuje visinu pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog Ministarstva, osim za:

– proizvodnju toplinske energije, s iznimkom za povlaštene kupce,

– opskrbu toplinskom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca i

– tarifni sustav za distribuciju toplinske energije, koje određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

(3) Prijedlog Ministarstvu za promjenu visine tarifnih stavki u tarifnim sustavima iz stavka 1. ovoga članka, osim tarifnih sustava iz stavka 2. ovoga članka, može podnijeti energetski subjekt za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje tarifni sustav.«

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je, na prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki iz stavka 2. ovoga članka koji je podnio energetski subjekt za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje tarifni sustav, pribaviti mišljenje Agencije. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je u roku od 30 dana donijeti odluku.

(6) Agencija je dužna svoje mišljenje iz stavka 5. ovoga članka dostaviti Ministarstvu.

(7) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svoju odluku o visini pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima dostaviti energetskom subjektu i Agenciji.«

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/10-01/02

Zagreb, 29. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o energiji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !