Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Financijskoj agenciji – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 12.5.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj agenciji

HRVATSKI SABOR

1341

Na temelju članka 88.L104414 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj agenciji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. travnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1630/2
Zagreb, 5. svibnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Zakonu o Financijskoj agencijiL104412 (»Narodne novine«, br. 117/01.) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova saborskih zastupnika, članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.«

Članak 2.

U članku 12. iza riječi: »imenovan« stavlja se točka, a ostali tekst se briše.

Članak 3.

U članku 14. stavku 3. druga rečenica se briše.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Predsjednika i članove Uprave Agencije Nadzorni odbor može razriješiti i prije isteka vremena na koje su imenovani.«

Članak 4.

Članak 16. briše se.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor iz stavka 1. ovoga članka imenovat će Upravu Agencije u roku od trideset dana od dana svog imenovanja.

Nadzornom odboru i Upravi Agencije, imenovanim na temelju Zakona o Financijskoj agencijiL104413 (»Narodne novine«, br. 117/01.), prestaje mandat danom imenovanja novoga Nadzornog odbora i Uprave Agencije sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/04-01/02
Zagreb, 30. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o Financijskoj agenciji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !