Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Financijskoj agenciji – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 1.4.2005 Zakon o dopunama Zakona o Financijskoj agenciji

HRVATSKI SABOR

815

Na temelju članka 88.L261274 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o Financijskoj agenciji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1139/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

PredsjednikRepublike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA OFINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Zakonu o Financijskoj agencijiL261273 (»Narodne novine«, br. 117/01. i 60/04.), iza članka 4., dodaju se članci 4.a, 4.b, 4.c i 4.d koji glase:

»Članak 4.a

Agencija je ovlaštena pružati usluge poduzetnicima i drugim pravnim i fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga.

Članak 4.b

Poslove iz članka 4.a ovoga Zakona, Agencija obavlja na temelju pisane ovlasti naručitelja usluga o povjeravanju poslova, a obvezna je prihvatiti obavljanje poslova za koje ima osigurane stručne, tehničke i druge pretpostavke.

Članak 4.c

Agencija je ovlaštena obavljati administrativno-tehničke poslove u vezi osiguravanja elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Članak 4.d

Poslove iz članka 4.a ovoga Zakona koje će Agencija obavljati za naručitelje usluga, te poslove iz članka 4.c ovoga Zakona, utvrdit će uredbom Vlada Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 2.

U članku 6. iza riječi: »članka 3., 4.« briše se slovo »i«, te se dodaju riječi: »4.a i«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/05-01/01

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o Financijskoj agenciji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !