Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97-(čl. 28. Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/00, XX/00; ), XX/01, XX/01, XX/01-ispr, XX/02, XX/03, XX/06, XX/07, XX/08, XX/12, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 5.12.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Hrvatski sabor

1767

Na temelju članka 88.L100938 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3732/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL100934 (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00. i 73/00., 127/00., 59/01) u članku 45. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se i to:

1. Na području općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane izdatke osnovnog školstva prema posebnom zakonu udio u porezu na dohodak iznosi i to:

a) udio općine, odnosno grada 32%,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%.

2. Na području općine, odnosno grada posebne državne skrbi (Zakon o područjima posebne državne skrbi,L100935 »Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97. i 73/00.) u razdoblju utvrđenom člankom 14.a navedenoga Zakona, koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi i to:

– Općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 1. i 2. točke a) te iz članka 5. stavka 1. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države od 60% ustupljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona,

b) udio županije 8%,

c) udio pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 0%,

d) udio države 0%.

– Općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 2. točke b) i c) te iz članka 5. stavka 2. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države ustupljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%, umanjen za udio poreza na dohodak države ustupljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona.

3. Na području općine, odnosno grada na otoku koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države od 30,00% ustupljen općini ili gradu koji zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%.

4. Na području grada koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 32%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%.

5. Na području Grada Zagreba, koji financira decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio Grada Zagreba 45%, uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

b) udio pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

c) udio države 24,60%.

6. Na području grada posebne državne skrbi iz članka 4. stavka 2. točke b) i c) te iz članka 5.L100936 stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97. i 73/00.) u razdoblju utvrđenom člankom 14.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka, umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) udio pozicije za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%, umanjeno za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona.

7. Grad, županija i Grad Zagreb za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak za funkcije i to:

Osnovno školstvo 2,9%

Srednje školstvo 2,0%

Socijalnu skrb

– centre za socijalnu skrb 0,4%

– domove za starije i nemoćne osobe 1,6%

Zdravstvo

– ustanove u vlasništvu županija 2,5%.

8. Na području grada i općine koji je osnivač i koji financira redovnu djelatnost zaposlenika javne vatrogasne postrojbe, na temelju Zakona o vatrogastvu, udio grada i općine u porezu na dohodak uvećava se:

– u 2002. godini za 2% poreza na dohodak,

– u 2003. godini za 4% poreza na dohodak,

– u 2004. godini za 6% poreza na dohodak,

– u 2005. godini i dalje za 8% poreza na dohodak.

U istom postotku smanjuje se udio države u raspodjeli poreza na dohodak na području tih gradova i općina.«

Članak 2.

U članku 45.a stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije dužna je u 2001. godini sredstva ostvarena od povećanog udjela iz poreza na dohodak i od potpore izravnanja prenositi svakoj ustanovi razmjerno prema odluci o minimalnim standardima. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije dužna je u 2002. godini sredstva ostvarena od povećanog udjela iz poreza na dohodak i od potpore izravnanja prenositi svakoj ustanovi razmjerno prethodnoj godini prema odluci o minimalnim standardima.

(5) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2002. godini može raspodijeliti sredstva ostvarena od povećanog udjela u porezu na dohodak i od potpore izravnanja po ustanovama unutar skupina pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objavljenom najmanje 2 mjeseca prije njegova usvajanja. Preraspodjelom se pojedinoj ustanovi ne mogu smanjiti sredstva za više od 20% od prošlogodišnjeg iznosa sredstava utvrđenog odlukom o minimalnim standardima.

(6) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 2003. godine može raspodijeliti sredstva ostvarena od povećanog udjela u porezu na dohodak i od potpore izravnanja po ustanovama unutar skupina pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objavljenom najmanje 2 mjeseca prije njegova usvajanja.«

Članak 3.

U članku 45.b iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. i 2. ovoga članka svoje odluke i druge akte dostavljaju županiji na čijem se području nalaze.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 015-01/01-01/04
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !