Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97-(čl. 28. Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/00, XX/00; ), XX/01, XX/01, XX/01-ispr, XX/02, XX/03, XX/06, XX/07, XX/08, XX/12, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
150 17.12.2002 Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2441

Na temelju članka 88.L82949 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3856/2
Zagreb, 11. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL82944 (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 117/01.) u članku 45. stavak 4. mijenja se i glasi:

» (4) Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se, i to:

1. Na području općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu udio u porezu na dohodak iznosi, i to:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,6% umanjen za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka.

2. Na području općine, odnosno grada posebne državne skrbi (Zakon o područjima posebne državne skrbiL82945 - »Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 94/01. i 88/02.) u razdoblju utvrđenom člankom 14.a navedenoga Zakona, koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi, i to:

- općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 2. te iz članka 5. stavka 2. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34% uvećan za udio poreza na dohodak države od 56% ustupljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona,

b) udio županije 10%,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0%,

d) udio države 0%;

- grada iz članka 5. stvaka 3. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio grada 34% uvećan za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,60%, umanjen za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona i umanjen za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka.

3. Na području općine, odnosno grada na otoku, koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka udio u porezu na dohodak iznosi, i to:

- općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu i redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za udio poreza na dohodak države od 25,60%,

b) udio županije 10% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka ,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%;

- općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu a financira redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za udio poreza na dohodak države od 24,60% i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%;

- općine, odnosno grada koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu i financira redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka, za udio poreza na dohodak države od 21,70% i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%.

4. Na području općine, odnosno grada koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 34%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,60%, umanjen za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka.

5. Na području Grada Zagreba, koji financira decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio Grada Zagreba 47%, uvećan za dodatni udio u porezu na dohodak iz točke 7. i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

c) udio države 21,60%.

6. Na području općine, odnosno grada posebne državne skrbi iz članka 4.L82946 stavka 3. te iz članka 5.L82947 stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 94/01. i 88/02.) u razdoblju utvrđenom člankom 14.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 34% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i uvećan za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a. navedenoga Zakona i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka, umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,60%, umanjen za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a. navedenoga Zakona i iz točke 8. ovoga stavka.

7. Općina, grad, županija i Grad Zagreb za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak za funkcije, i to:

Osnovno školstvo 2,9%

Srednje školstvo 2,0%

Socijalnu skrb

- centre za socijalnu skrb 0,4%

- domove za starije i nemoćne osobe 1,6%

Zdravstvo 2,5%

8. Općina, odnosno grad koji je osnivač i koji financira redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe ima pravo na dodatni udio u porezu na dohodak od 1%. »

Članak 2.

U članku 45.a riječ: »potpora« zamjenjuje se riječju: »pomoć« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 015-01/02-01/04
Zagreb, 6. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko
Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !