Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97-(čl. 28. Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/00, XX/00; ), XX/01, XX/01, XX/01-ispr, XX/02, XX/03, XX/06, XX/07, XX/08, XX/12, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 17.9.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Hrvatski sabor

2149

Na temelju članka 88.L94366 Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. rujna 2003.

Broj: 01-081-03-3118/2
Zagreb, 16. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o fnanciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL94365 (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) članak 31. mijanja se i glasi:

»Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.«

Članak 2.

U članku 45. stavku 4. točki 3. podstavku 3. podtočki a) postotak: »21,70%« zamjenjuje se postotkom: »24,6%«.

I točki 8. ispred riječi: »redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe« dodaju se riječi: »decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Članak 3.

U članku 45.a stavku 1. iza riječi: »skrbi« dodaju se zarez i riječ: »vatrogastva«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovoga Zakona koji se primjenjuje od 1. rujna 2003.

Klasa: 015-01/03-01/07
Zagreb, 12. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.

 
zatvori
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !