Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97-(čl. 28. Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/00, XX/00; ), XX/01, XX/01, XX/01-ispr, XX/02, XX/03, XX/06, XX/07, XX/08, XX/12, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 6.12.2006 Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2954

Na temelju članka 88.L318491 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. studenoga 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/69
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL318488 (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) članak 45. mijenja se i glasi:
»(1) Zajednički porezi su:
1. porez na dohodak
2. porez na promet nekretnina.
(2) Prihodi iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dijele se između države, općine, grada i županije.
(3) Prihodi iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dijele se između države, općine i grada.
(4) Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se, i to:
1. a) udio općine, odnosno grada         52%
b) udio županije                                   15%
c) udio za decentralizirane funkcije       12%
d) udio pozicije za pomoći izravnanja
    za decentralizirane funkcije               21%.
2. Općina, grad, županija i Grad Zagreb koja prema posebnom zakonu financira decentraliziranu funkciju, ima pravo na dodatni udio u porezu na dohodak, i to za:
Osnovno školstvo                                 3,1%
Srednje školstvo                                   2,2%
Socijalnu skrb
– centre za socijalnu skrb                      0,5%
– domove za starije i nemoćne osobe    1,7%
Zdravstvo                                             3,2%
Vatrogastvo
– javne vatrogasne postrojbe                 1,3%.
(5) Na području Grada Zagreba udio u porezu na dohodak iznosi:
– udio Grada Zagreba 67% uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,
– udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%.
(6) Na području općine, odnosno grada koji ima status posebne državne skrbi (Zakon o područjima posebne državne skrbi,L318489 »Narodne novine«, br. 44/96, 57/96., 124/97., 78/99., 73/00., 87/00., 127/00., 94/01., 88/02., 42/05. i 90/05.) i koji ima status brdsko-planinskog područja (Zakon o brdsko-planinskim područjima,L318490 »Narodne novine«, br. 12/02., 32/02., 117/03., 42/05. i 90/05.) udio u porezu na dohodak iznosi, i to:
1. općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 2. te iz članka 5. stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi i članka 3. Zakona o brdsko-planinskim područjima:
– udio općine odnosno grada 90% poreza na dohodak iz kojeg financira preuzete decentralizirane funkcije iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,
– udio županije 10%,
– udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0%,
2. grada iz članka 4. stavka 3. i članka 5. stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi:
– udio grada 52% poreza na dohodak uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,
– udio županije 15% uvećano za dodatni udio iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,
– udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%.
(7) Na području općine, odnosno grada na otoku, koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka udio u porezu na dohodak iznosi, i to:
– udio općine odnosno grada 52% poreza na dohodak uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,
– udio županije 15% uvećano za dodatni udio iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,
– udio za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka 21%,
– udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0%.
(8) Udio općine i grada u porezu na promet nekretnina iznosi 60%, a države 40%.
(9) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadaju zajednički porezi u postocima utvrđenim ovim Zakonom ostvareni na njihovu području.
(10) Raspodjela zajedničkih poreza iz ovoga članka primjenjuje se na uplate i povrate tih poreza.
(11) Prihod od poreza na dobit prihod je državnog proračuna.«

Članak 2.

U članku 45.a stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»(4) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije dužna je prenositi sredstva ostvarena od povećanog udjela iz poreza na dohodak i od pomoći izravnanja svakoj ustanovi razmjerno odluci o minimalnim standardima.
(5) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je preuzela neku od decentraliziranih funkcija može raspodijeliti sredstva ostvarena od povećanog udjela u porezu na dohodak i od pomoći izravnanja po ustanovama unutar skupina pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objavljenom najmanje dva mjeseca prije njegova usvajanja.«
Stavak 6. briše se.
Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 015-01/06-01/05
Zagreb, 24. studenoga 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !