Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – (“Narodne novine”, br. XX/95., XX/96, XX/98, XX/05, XX/09 - prestao važiti Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, osim određenih članaka navedenih u čl. 97. )
označi tražene riječi printaj stranicu
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L38883 Ustava Republike HrvatskeL38882, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 1. ožujka 1996.

Broj: 01-96-495/1 Zagreb, 5. ožujka 1996.

 

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnog gospodarstvaL38881 (»Narodne novine«, br. 107/95.) u članku 11. stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Do donošenja propisa iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona vodni doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja sukladno posebnim propisima sa svrhom stjecanja dobiti.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Osnovica za obračun i plaćanje je iznos isplaćenih plaća, a plaćom se smatra sve što poslodavac plaća ili daje posloprimcu na osnovi radnog odnosa, osim iznosa koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada ili naknade, potpore i nagrade koja se ne oporezuje u smislu propisa o porezu na dohodak.

Vodni doprinos plaća se po stopi od 0,76% do 10. u tekućem mjesecu za isplaćene plaće u prethodnom mjesecu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, s time da se odredbe članka 2. ovoga Zakona primjenjuju od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 325-01/94-01/12
Zagreb, 1. ožujka 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

 

zatvori
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !