Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – (“Narodne novine”, br. XX/95., XX/96, XX/98, XX/05, XX/09 - prestao važiti Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, osim određenih članaka navedenih u čl. 97. )
označi tražene riječi printaj stranicu
150 21.12.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

HRVATSKI SABOR

2902

Na temelju članka 88.L284897 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3659/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstvaL284896 (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Financiranje vodnoga gospodarstva zasniva se na načelima:

1. Sredstva za financiranje vodnoga gospodarstva, osiguravaju se iz vodnih naknada koju plaćaju korisnici vodnog sustava odnosno onečišćivači voda te drugih sredstava određenih ovim Zakonom,

2. Sredstva vodnih naknada mogu se koristiti samo za namjene određene ovim Zakonom,

3. Sredstva vodnih naknada koriste se solidarno među svim korisnicima i prema prvenstvu u potrebama na području Republike Hrvatske, na vodnom području odnosno na području županije, osim u slučaju kada je ovim Zakonom drugačije određeno (melioracijski sustavi za navodnjavanje),

4. Voda ima svoju ekonomsku vrijednost koju čine izdaci potrebni radi osiguranja njezine dostupnosti i zaštite te radi izgradnje i održavanja vodnih sustava, i tu vrijednost cijena vode mora izraziti. Povrat tih izdataka osigurava se jednim dijelom plaćanjem cijena vodnih usluga i naknada na jedinicu vode prema propisima o komunalnom gospodarstvu, a drugim dijelom plaćanjem naknada na jedinicu vode prema Zakonu o vodama i ovom Zakonu,

5. Sredstva naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda nepovratno se dodjeljuju isporučiteljima komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, radi sufinanciranja ili financiranja gradnje vodnih građevina za korištenje odnosno zaštitu voda. Korisnici usluga ne mogu biti dodatno opterećeni (kroz cijenu usluge ili na dr. načine) troškovima gradnje tih građevina u opsegu u kojem su isti financirani sredstvima iz ove točke,

6. Sredstva naknade za zaštitu voda mogu se dodijeliti i osobama koje ispuštaju tehnološke otpadne vode, radi sufinanciranja ili financiranja izgradnje vodnih građevina za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda, kao i osobama koje ispuštaju sanitarne otpadne vode, a koje se ne mogu priključiti na sustav javne odvodnje, radi sufinanciranja ili financiranja gradnje vodnih građevina za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ako su te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, ili u vlasništvu pravnih osoba kojima je osnivač ili pretežiti udjeličar ili dioničar Republika Hrvatska, sredstva se dodjeljuju nepovratno pod uvjetom iz točke 5. ovoga članka, a ako nisu, dodjeljuju se kao krediti.«

Članak 2.

U članku 3. točki 1. podtočki 1.1. riječi: »vodnogospodarskih osnova i planova« zamjenjuju se riječima: »nacrta Strategije upravljanja vodama, planova upravljanja vodnim područjem i Plana upravljanja vodama«.

U podtočki 1.2. riječi: »vodnog informatičkog sustava i vodne dokumentacije« zamjenjuju se riječima: »Informacijskog sustava voda«.

U podtočki 1.3. riječi: »poslovi u vezi s davanjem koncesija« zamjenjuju se riječima: »nadzor nad koncesijama izdanim«.

U podtočki 1.6. riječ: »izračunavanja« zamjenjuje se riječju: »izvršavanja«.

U točki 5. iza riječi: »sustava« dodaju se riječi: »u vlasništvu županija,«.

Podtočka 5.3. briše se.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. vodne naknade,«.

Točke 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnja točka 6., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:

»3. proračuni jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave,«.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 4.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Vodne naknade iz stavka 1. točke 2. ovoga članka su:

1. vodni doprinos,

2. naknada za korištenje voda,

3. naknada za zaštitu voda,

4. naknada za vađenje pijeska i šljunka,

5. naknada za uređenje voda,

6. naknada za melioracijsku odvodnju, i

7. naknada za melioracijsko navodnjavanje.

Vodne naknade su javna davanja.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Obračun i naplata vodnih naknada iz stavka 2. točke 1. do 5. ovoga članka u interesu je Republike Hrvatske.

Obračun i naplata vodnih naknada iz stavka 2. točke 6. i 7. ovoga članka u interesu je županije.

Vodne naknade iz stavka 2. točke 1. do 5. ovoga članka prihod su Hrvatskih voda.

Vodne naknade iz stavka 2. točke 6. i 7. ovoga članka prihod su proračuna županije.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Sredstva državnog proračuna koriste se za financiranje namjena iz članka 3. točke 2. podtočke 2.3 ovoga Zakona.

Potrebna sredstva državnog proračuna za namjene iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju programa građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.«

Članak 5.

U glavi II. iza članka 5. dodaje se novo poglavlje 2. koje glasi: »2. Vodni doprinos« i članci 5.a i 5.b koji glase:

»Članak 5.a

Vodni doprinos plaća se na gradnju građevina.

Obveznik vodnoga doprinosa je investitor u smislu propisa o gradnji.

Članak 5.b

Osnovica za plaćanje vodnoga doprinosa prostorni je metar (m3):

– stvarnog obujma nove građevine, koja nije građevina iz alineje 2. ili 3. ovoga članka, odnosno

– razlike između stvarnog obujma građevine koja se uklanja radi gradnje nove građevine i stvarnog obujma nove građevine, odnosno

– razlike između stvarnog obujma postojeće građevine koja se dograđuje ili nadograđuje i stvarnog obujma dograđene ili izgrađene nove građevine.

Osnovica za plaćanje vodnoga doprinosa za prometnice i druge otvorene građevine, četvorni je metar (m2) tlocrtne površine.

Osnovica za plaćanje vodnoga doprinosa za produktovode i druge vodove koji su građevine, dužni je metar (m).«

U glavi II. dosadašnja poglavlja 2., 3. i 4. postaju poglavlja 3., 4. i 5.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Visinu vodnoga doprinosa određuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Sredstva vodnoga doprinosa koriste se na državnom području Republike Hrvatske.

Sredstva vodnoga doprinosa koriste se za financiranje namjena iz članka 3. točke 1. i točke 2. podtočke 2.1. i 2.2. ovoga Zakona.

Sredstva vodnoga doprinosa, iznimno od stavka 3. ovoga članka, mogu se koristiti i za gradnju regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina iz članka 3. točke 2. podtočke 2.3. ovoga Zakona čija gradnja uslijed štetnoga djelovanja voda ne trpi odgodu.«

Članak 7.

U članku 9. stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. riječ: »(tarifa)« briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Stavak 3. briše se.

Članak 9.

U članku 13. stavku 1. riječi: »za onečišćavanje i zagađivanje voda« zamjenjuju se riječima: »zbog onečišćenja voda«.

Članak 10.

U članku 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Naknadu za zaštitu voda plaćaju pravne i fizičke osobe:

– koje ispuštaju otpadne vode,

– koje stavljaju u promet ili za vlastite potrebe uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.

Naknada za zaštitu voda iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka plaća se prema količini ispuštene otpadne vode, te stupnju onečišćenja ispuštene otpadne vode i/ili porastu temperature ispuštene vode iznad propisanih graničnih vrijednosti.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Naknada za zaštitu voda iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka plaća se prema količini mineralnih gnojiva i/ili sredstava za zaštitu bilja koja se stavlja u promet odnosno uvozi za vlastite potrebe.«

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Odluka iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 11.

U članku 16. stavku 3. iza riječi: »vodama« briše se zarez, a riječi: »koje se koriste za građenje i održavanje vodotoka i vodnih građevina« zamjenjuju se riječima: »iz članka 53.a Zakona o vodama«.

Članak 12.

U glavi II. ispred članka 17. dosadašnje poglavlje 5., koje postaje poglavlje 6., mijenja se i glasi: »6. Naknada za uređenje voda«.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici ili drugi nositelji ovlasti korištenja i/ili upravljanja nekretninama iz članka 18. ovoga Zakona.

Drugi nositelji ovlasti korištenja i/ili upravljanja iz stavka 1. ovoga članka jesu osobe ili organizacije ili tijela pravne osobe koje na temelju zakona, podzakonskoga akta, ugovora ili na temelju akta nadležnog tijela, koriste i/ili upravljaju nekretninama.

Sredstva naknade za uređenje voda koriste se za financiranje namjena iz članka 3. točke 1. i točke 2. podtočke 2.1. i 2.2. ovoga Zakona te za financiranje namjena iz članka 3. točke 5. podtočke 5.1. i 5.2. ovoga Zakona na osnovnim građevinama melioracijske odvodnje.

Na korištenje sredstava naknade za uređenje voda primjenjuje se i odredba članka 8. stavka 4. ovoga Zakona.

Naknada za uređenje voda koristi se na vodnom području na kojem je ostvarena.«

Članak 13.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Naknada za uređenje voda plaća se na:

1. poslovni prostor koji je namijenjen obavljanju gospodarskih i drugih djelatnosti, uključujući djelatnosti neprofitnih osoba, te tijela Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave,

2. stambeni prostor, uključujući kuće za odmor i garažni prostor,

3. izgrađeno građevinsko zemljište,

4. neizgrađeno građevinsko zemljište,

5. objekte komunalne infrastrukture, na športske objekte i druge nekretnine u javnoj uporabi (parkovi, tržnice, kupališta i dr.),

6. zemljište pod prometnicama (cestama, željeznicom, lukama, pristaništima, zračnim lukama i dr.), te pod dalekovodima i produktovodima,

7. šume i šumsko zemljište, i

8. zemljište koje pripada pomorskom dobru na koje je izdana koncesija.

Izgrađeno građevinsko zemljište, u smislu ovoga Zakona, je zemljište koje se nalazi unutar granice građevinskog područja naselja, a na kojem su, u skladu s prostornim planom, izgrađene građevine.

Neizgrađeno građevinsko zemljište, u smislu ovoga Zakona, je zemljište iz stavka 2. ovoga članka na kojemu nije izgrađena građevina, kao i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.«

Članak 14.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Naknada za uređenje voda ne plaća se na površinu zemljišta ispod građevina i privremenih objekata na koje se plaća naknada za uređenje voda iz članka 18. ovoga Zakona.«

Članak 15.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun naknade za uređenje voda četvorni je metar (m2) predmetne nekretnine.«

Članak 16.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Visinu naknade za uređenje voda određuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Uredbom iz stavka 1. ovoga članka mogu se urediti izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice, a propisom iz članka 44. ovoga Zakona propisat će se postupak za njihovo ostvarenje.«

Članak 17.

U glavi II. ispred članka 22. dodaje se poglavlje 7. koje glasi: »7. Naknada za melioracijsku odvodnju«.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Naknadu za melioracijsku odvodnju plaćaju vlasnici poljoprivrednoga zemljišta na području županije u kojoj je izgrađen melioracijski sustav odvodnje u njezinom vlasništvu, ili drugi nositelji ovlasti korištenja i/ili upravljanja iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, nad poljoprivrednim zemljištem.

Sredstva naknade za melioracijsku odvodnju koriste se za financiranje namjena iz članka 3. točke 5. podtočke 5.1. i 5.2. ovoga Zakona na građevinama detaljne melioracijske odvodnje.

Naknada za melioracijsku odvodnju koristi se na području županije na kojem je ostvarena.«

Članak 18.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun naknade za melioracijsku odvodnju je jedinica površine (hektar, četvorni metar) predmetne nekretnine.

Odlukom iz članka 24. ovoga Zakona može se propisati da je osnovica za obračun vodne naknade jedinica površine (hektar/četvorni metar) i katastarska kultura ili jedinica površine (hektar/četvorni metar), katastarska kultura i katastarska klasa.«

Članak 19.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Visinu naknade za melioracijsku odvodnju određuje županijska skupština.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka mogu se urediti izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice te postupak za njihovo ostvarenje.«

Članak 20.

U glavi II. ispred članka 25. dodaje se poglavlje 8. koje glasi: »8. Naknada za melioracijsko navodnjavanje«.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Županija u čijem je vlasništvu izgrađen melioracijski sustav za navodnjavanje ovlaštena je propisati obvezu plaćanja naknade za melioracijsko navodnjavanje.

Naknadu za melioracijsko navodnjavanje plaćaju obveznici naknade za melioracijsku odvodnju iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona koji koriste melioracijski sustav iz stavka 1. ovoga članka.

Sredstva naknade za melioracijsko navodnjavanje koriste se za financiranje namjena iz članka 3. točke 5. podtočke 5.1. i 5.2. ovoga Zakona na građevinama za melioracijsko navodnjavanje u vlasništvu županije.

Naknada za melioracijsko navodnjavanje koristi se na području županije na kojem je ostvarena.«

Članak 21.

U glavi II. ispred članka 26. naziv poglavlja 6. koji glasi: »6. Sredstva proračuna« briše se.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Odredbe članka 23. i 24. ovoga Zakona primjenjuju se i na naknadu za melioracijsko navodnjavanje.«

Članak 22.

U glavi II. ispred članka 27. dodaje se poglavlje 9. koje glasi: »9. Proračuni jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave«.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave ovlaštene su sufinancirati i/ili financirati građenje i/ili tehničko-gospodarsko održavanje regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se Hrvatskim vodama na način i u rokovima koje sporazumno utvrđuju Hrvatske vode i ulagač.«

Članak 23.

Članak 28. briše se.

Članak 24.

U glavi II. ispred članka 29. dosadašnje poglavlje 7. postaje poglavlje 10.

U članku 29. stavak 3. briše se.

Članak 25.

Iza članka 29. u glavi III. dodaje se novo poglavlje 1. koje glasi: »1. Obračun i plaćanje vodnoga doprinosa« i članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

Obračun i naplatu vodnoga doprinosa obavljaju Hrvatske vode.

Iznos vodnoga doprinosa koji plaća pojedini obveznik utvrđuje se rješenjem Hrvatskih voda.

Odredbe Zakona o gradnji kojima se uređuje obveza plaćanja komunalnog doprinosa prije izdavanja građevinske dozvole, primjenjuju se i na plaćanje vodnoga doprinosa.«

U glavi III. dosadašnja poglavlja 1., 2. i 3. postaju poglavlja 2., 3. i 4.

Članak 26.

U članku 31. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Dosadašnji stavci 3. i 4., koji postaju stavci 2. i 3., mijenjaju se i glase:

»Naknadu za korištenje voda od pravnih i fizičkih osoba priključenih na javni vodoopskrbni sustav obračunavaju i naplaćuju isporučitelji komunalne usluge opskrbe pitkom vodom. Naplaćene iznose naknade, isporučitelji komunalne usluge doznačuju Hrvatskim vodama u rokovima i na način određen propisom iz članka 44. ovoga Zakona.

Iznos naknade za korištenje voda, koju plaća pojedini obveznik, utvrđuje se rješenjem Hrvatskih voda, kada one obračunavaju naknadu za korištenje voda odnosno računom isporučitelja komunalne usluge kada on obračunava naknadu za korištenje voda.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Za poslove iz stavka 2. ovoga članka isporučitelju komunalne usluge pripada naknada u visini od 5% naplaćene naknade za korištenje voda.«

Članak 27.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravne, odnosno fizičke osobe korisnici vodne snage za proizvodnju električne energije samostalno tj. bez izdavanja posebnoga rješenja ili drugoga pravnoga akta obračunavaju i plaćaju naknadu za korištenje voda prema ukupno proizvedenoj količini električne energije izraženoj u kWh u proteklom mjesecu, u rokovima određenim propisom iz članka 44. ovoga Zakona, a po konačnom obračunu naknade za korištenje voda, u rokovima određenim rješenjem iz stavka 2. ovoga članka.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Pravne, odnosno fizičke osobe korisnici vodne snage, osim korisnika iz stavka 1. ovoga članka, plaćaju naknadu za korištenje voda prema snazi postrojenja u kW, u rokovima određenim rješenjem iz stavka 4. ovoga članka.

Iznos naknade za korištenje voda za obveznike iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se rješenjem Hrvatskih voda.«

Članak 28.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Naknadu za zaštitu voda od osoba koje ispuštaju tehnološke otpadne vode te od osoba koje ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, a koje ne koriste javni vodoopskrbni sustav, obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode.

Naknadu za zaštitu voda od osoba koje koriste javni vodoopskrbni sustav i ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, obračunavaju i naplaćuju isporučitelji komunalne usluge opskrbe pitkom vodom. Naplaćene iznose naknade, isporučitelji komunalne usluge doznačuju Hrvatskim vodama u rokovima i na način određen propisom iz članka 44. ovoga Zakona.

Iznos naknade za zaštitu voda koju plaća pojedini obveznik utvrđuje se: rješenjem Hrvatskih voda kada one obračunavaju naknadu, odnosno računom isporučitelja komunalne usluge kada on obračunava naknadu.

Za poslove iz stavka 2. ovoga članka isporučitelju komunalne usluge pripada naknada u visini od 5% naplaćene naknade za zaštitu voda.«

Članak 29.

U glavi III. ispred članka 35. dosadašnje poglavlje 4., koje postaje poglavlje 5., mijenja se i glasi: »5. Obračun i plaćanje naknade za uređenje voda«.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Iznos naknade za uređenje voda utvrđuje se rješenjem Hrvatskih voda.

Rješenje o obračunu naknade za uređenje voda za nekretnine za koje se naknada naplaćuje prema članku 36. stavku 1. podstavku 1. ovoga Zakona, donosi se prema podacima na temelju kojih se obračunava komunalna naknada. Pripremu podataka za prethodni izračun naknade, prethodni izračun naknade za uređenje voda, pripremu rješenja iz ovoga stavka te dostavu tih rješenja obveznicima, obavlja jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba iz članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

Rješenje o obračunu naknade za uređenje voda za nekretnine iz članka 36. stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. ovoga Zakona donosi se prema podacima iz očevidnika naknade za uređenje voda.«

Članak 30.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Naplatu naknade za uređenje voda obavljaju:

– za nekretnine iz članka 18. ovoga Zakona na koje se naplaćuje komunalna naknada – jedinice lokalne samouprave odnosno pravne osobe kojima jedinica lokalne samouprave povjeri obračun i naplatu komunalne naknade,

– za nekretnine iz članka 18. ovoga Zakona na koje se ne naplaćuje komunalna naknada – Hrvatske vode.

Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Hrvatske vode izravno naplaćuju naknadu za uređenje voda na nekretnine iz članka 18. točke 6. ovoga Zakona.«

Članak 31.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba iz članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona naplaćuje naknadu za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade, na kojima zasebno iskazuje iznos naknade za uređenje voda.

Jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba iz članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda.

Jedinici lokalne samouprave, odnosno pravnoj osobi iz članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona za poslove naplate pripada naknada od 5% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda.«

Članak 32.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Hrvatske vode dužne su voditi očevidnik naknade za uređenje voda, za nekretnine i obveznike iz članka 36. stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. ovoga Zakona.

Očevidnik naknade za uređenje voda javna je knjiga.

Propisom iz članka 44. ovoga Zakona uredit će se podaci koji se vode u očevidniku, način njihovoga uspostavljanja i izmjene, ishođenje izvadaka iz očevidnika te druga pitanja od značaja za vođenje očevidnika.

U svrhu uspostave i izmjene podataka u očevidniku naknade za uređenje voda, tijela odnosno osobe koje vode katastar i očevidnik komunalne naknade dužne su, bez naknade i u prikladnom obliku, dostaviti Hrvatskim vodama sve podatke koji su nužni za vođenje očevidnika, do 15. veljače svake godine ili do isteka duljeg roka koji odrede Hrvatske vode.

Izmjena podataka u očevidniku može se izvršiti na temelju dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.«

Članak 33.

Iza članka 38. dodaju se članci 38.a i 38.b koji glase:

»Članak 38.a

Jedinica lokalne samouprave dužna je Hrvatskim vodama naknaditi umanjeni prihod naknade za uređenje voda, ako ona ili pravna osoba iz članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, ne postupi po odredbi članka 35. stavka 2. i/ili članka 36. stavka 1. podstavka 1. i/ili članka 37. stavka 1. i 2. i/ili članka 41. stavka 2. ovoga Zakona. Osnovica te naknade je obračunati iznos naknade za uređenje voda umanjen za postotak nenaplaćene komunalne naknade u istom razdoblju.

Članak 38.b

Propisom iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona može se odrediti da se manje jedinice lokalne samouprave koje nisu sposobne ustrojiti naplatu naknade za uređenje voda, izuzmu od obveza iz članka 35. stavka 2. i/ili članka 36. stavka 1. podstavka 1. i/ili članka 37. stavka 1. i 2. i/ili članka 41. stavka 2. ovoga Zakona. Istim propisom uredit će se postupak izuzeća.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, naplatu naknade za uređenje voda obavljaju Hrvatske vode.

Jedinice lokalne samouprave koje su izuzete od obveza iz stavka 1. ovoga članka dužne su Hrvatskim vodama dostavljati podatke na temelju kojih se obračunava komunalna naknada i to najkasnije do isteka veljače za prethodnu godinu.«

Članak 34.

U glavi III. iza članka 38.b dodaje se poglavlje 6. koje glasi: »6. Obračun i plaćanje naknade za melioracijsku odvodnju« i članci 38.c, 38.d, 38.e, 38.f, 38.g koji glase:

»Članak 38.c

Obračun i naplatu naknade za melioracijsku odvodnju obavlja županija.

Članak 38.d

Županija je dužna voditi očevidnik naknade za melioracijsku odvodnju.

Očevidnik naknade za melioracijsku odvodnju javna je knjiga.

Propisom iz članka 44. ovoga Zakona uredit će se podaci koji se vode u očevidniku, način njihovoga uspostavljanja i izmjene, izdavanja izvadaka iz očevidnika te druga pitanja od značaja za vođenje očevidnika.

U svrhu uspostave i izmjene podataka u očevidniku naknade za melioracijsku odvodnju tijela odnosno osobe koje vode katastar dužne su, bez naknade i u prikladnom obliku, dostaviti županiji sve podatke koji su nužni za vođenje očevidnika, do 15. veljače svake godine ili do isteka duljeg roka koji odredi županija.

Izmjena podataka u očevidniku može se izvršiti na temelju dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Članak 38.e

Iznos naknade za melioracijsku odvodnju utvrđuje se rješenjem županije.

Rješenje se izdaje na temelju podataka iz očevidnika naknade za melioracijsku odvodnju.

Članak 38.f

Županija je ovlaštena povjeriti poslove iz članaka 38.c, 38.d i 38.e ovoga Zakona tijelima ili osobama koje ispunjavaju uvjete za vođenje upravnih postupaka.

Dio poslova iz članaka 38.d i 38.e ovoga Zakona, osim vođenja upravnoga postupka, županija može povjeriti i osobama koje ne ispunjavaju uvjete za vođenje upravnih postupaka.

Članak 38.g

Dužnici naknade za melioracijsku odvodnju ne mogu ostvariti prava na poticaje od države i županije, koji se isplaćuju na temelju posebnih propisa, u visini svoga duga.

Tijelo Republike Hrvatske, područne (regionalne) ili lokalne samouprave odnosno pravna osoba koja na temelju posebnih propisa isplaćuje poticaje dužno je osobama iz stavka 1. ovoga članka uskratiti njihovu isplatu u visini duga, te uskraćeni iznos uplatiti u korist proračuna županije.

Način dostave podataka o obveznicima i dugu te postupanje tijela ili osobe iz stavka 2. ovoga članka u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisat će ministar nadležan za vodno gospodarstvo.«

Članak 35.

U glavi III. ispred članka 38.h dodaje se poglavlje 7. pod koje glasi: »7. Obračun i plaćanje naknade za melioracijsko navodnjavanje« i članak 38.h koji glasi:

»Članak 38.h

Odredbe članka 38.c., 38.d., 38.e., 38.f. i 38.g. ovoga Zakona primjenjuju se na obračun i plaćanje naknade za melioracijsko navodnjavanje.«

Članak 36.

U glavi III. ispred članka 39. dosadašnje poglavlje 5. postaje poglavlje 8.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Na postupak donošenja rješenja iz članka 31. stavka 3., članka 32. stavka 2. i 4., članka 33. stavka 3., članka 34. stavka 1., članka 35. stavka 1., članka 38.e stavka 1. i članka 38.h ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: rješenja o obračunu), kao i na postupke po redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima protiv tih rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, osim gdje je ovim Zakonom drukčije određeno.

Protiv rješenja o obračunu dopuštena je žalba ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo u roku od osam dana od dana primitka rješenja.

Žalba protiv rješenja o obračunu iz članka 35. stavka 1., članka 38.e stavka 1. i članka 38.h ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja, no žalbeno tijelo može odlučiti da se izvršenje odgodi, ako bi izvršenjem nastala nenadoknadiva šteta obvezniku.«

Članak 37.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Ovrhu na novčanim sredstvima na računima dužnika i tražbinama dužnika prema njihovim dužnicima, radi naplate vodnih naknada, za koje rješenja o obračunu donose Hrvatske vode, provode Hrvatske vode sukladno Općem poreznom zakonu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovrha na drugim predmetima ovrhe provodi se sukladno Ovršnom zakonu.

U postupcima ovrhe iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatske vode imaju pravni položaj ovrhovoditelja i poreznoga tijela.

Ovršne isprave na temelju kojih se provodi ovrha iz stavka 1. i 2. ovoga članka, su rješenja iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona koja donose Hrvatske vode.«

Članak 38.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

Ovrhu na novčanim sredstvima na računima dužnika i tražbinama dužnika prema njihovim dužnicima, radi naplate naknade za melioracijsku odvodnju i naknade za melioracijsko navodnjavanje provodi županija sukladno Općem poreznom zakonu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovrha na drugim predmetima ovrhe provodi se sukladno Ovršnom zakonu.

U postupcima ovrhe iz stavka 1. ovoga članka županija ima pravni položaj ovrhovoditelja i poreznoga tijela.

Ovršne isprave na temelju kojih se provodi ovrha iz stavka 1. i 2. ovoga članka, su rješenja iz članka 38.e stavka 1. i članka 38.h ovoga Zakona.«

Članak 39.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Ovrhu radi naplate naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda koje obračunavaju i naplaćuju osobe iz članka 31. stavka 2. i članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, pokreću te osobe kao ovrhovoditelji, prema propisima koji se primjenjuju na ovrhu cijene komunalne usluge uz koju se te naknade naplaćuju.

Ovrhu radi naplate naknade za uređenje voda koju naplaćuju jedinice lokalne samouprave odnosno pravne osobe iz članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, provode te osobe prema propisima o ovrsi komunalne naknade.«

Članak 40.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Na zastaru obračuna i naplate vodnih naknada, osim naknada iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuje se Opći porezni zakon.

Na zastaru obračuna i naplate naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se propis o zastari obračuna i naplate cijene komunalne usluge uz koju se te naknade naplaćuju.«

Članak 41.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Na nepravodobno uplaćene iznose vodnih naknada plaća se zatezna kamata iz Zakona o kamatama.«

Članak 42.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Bliže propise o obračunu i naplati vodnih naknada, a osobito o obveznicima, osnovici, obračunskim razdobljima, sadržaju rješenja o obračunu, rokovima plaćanja, dostavljanju podataka iz očevidnika propisanih Zakonom o vodama, provođenju nadzora nad obračunom i plaćanjem naknada te o drugim pitanjima na koja upućuje ovaj Zakon donosi ministar nadležan za vodno gospodarstvo.«

Članak 43.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Nadzor provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju vodopravni inspektori te službenici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo koje na to ovlasti ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

U provođenju nadzora ovlaštenici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo pregledavati poslovne knjige i poslovne prostore obveznika vodnih naknada i Hrvatskih voda.

Osobe nad kojima se provodi nadzor dužne su ovlaštenicima iz stavka 1. ovoga članka omogućiti pregled poslovnih knjiga i poslovnih prostora.

Ako ovlaštenici iz stavka 1. ovoga članka u provođenju nadzora utvrde da su povrijeđene odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenog na osnovi njega, zapisnikom će utvrditi povrede, a ovlašteni su donijeti rješenje mjere i rok za njihovo otklanjanje i pokrenuti prekršajni postupak.

Nadzor provedbe ovoga Zakona nad osobama iz članka 31. stavka 2., članka 33. stavka 2. i članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona obavljaju Hrvatske vode. U provedbi nadzora iz ovoga stavka ovlašteni zaposlenici Hrvatskih voda imaju, u odnosu na osobe iz ovoga stavka, ovlasti iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka.

Hrvatske vode su ovlaštene protiv osoba iz članka 31. stavka 2., članka 33. stavka 2. i članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona donijeti, sukladno Općem poreznom zakonu, rješenje o ovrsi neplaćenih iznosa vodnih naknada, na temelju vjerodostojne isprave. Vjerodostojna isprava je knjigovodstveni izlist stanja duga potpisan od ovlaštene osobe Hrvatskih voda.«

Članak 44.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Financijska policija je ovlaštena provesti kontrolu zakonitosti, ispravnosti i pravodobnosti obračuna i uplate vodnih naknada, prema propisima o Financijskoj policiji.«

Članak 45.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne postupi prema odredbi ili postupi protivno odredbi:

1. članka 29.a ovoga Zakona,

2. članka 31. stavka 2. ovoga Zakona,

3. članka 32. stavka 2. ovoga Zakona,

4. članka 33. stavka 2. ovoga Zakona,

5. članka 35. stavka 2. i/ili članka 36. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

6. članka 37. stavka 1. ili 2. ovoga Zakona,

7. članka 38.b. stavak 3. ovoga Zakona,

8. članka 38.d stavka 4. ovoga Zakona,

9. članka 38.d stavka 4. ovoga Zakona u svezi sa člankom 38.h ovoga Zakona,

10. članka 38.g stavka 2. ovoga Zakona,

11. članka 38.g stavka 2. ovoga Zakona u svezi sa člankom 38.h ovoga Zakona,

12. članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

13. članka 41. stavka 2. ovoga Zakona,

14. članka 45. stavka 3. ovoga Zakona.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji počini tijelo Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave kaznit će se odgovorna osoba toga tijela, kaznom iz stavka 2. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji počini fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Sve kreditne obveze jedinica lokalne samouprave, te komunalnih trgovačkih društava i komunalnih ustanova, kojih su jedinice lokalne samouprave pretežiti udjeličari ili dioničari odnosno osnivači prema Hrvatskim vodama, uspostavljene na temelju članka 2.L284903 točka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.), smatraju se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona otpuštenim u neispunjenom dijelu.

Članak 47.

Postojeći udjeli i dionice Hrvatskih voda stečeni u komunalnim trgovačkim društvima, na temelju članka 2. točke 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.) prenose se na ostale jedinice lokalne samouprave imatelje udjela odnosno dionica u pojedinom komunalnom trgovačkom društvu (u daljnjem tekstu: stjecatelji), na svakog od njih, u omjeru u kojem u tom društvu, ne računajući poslovne udjele/dionice Hrvatskih voda, imaju poslovne udjele/dionice. Troškove prijenosa snose stjecatelji. Hrvatske vode će stjecateljima izdati izjavu o prijenosu poslovnoga udjela/dionica na stjecatelja koja ima jednak učinak kao ugovor o prijenosu poslovnih udjela/dionica. Na temelju te izjave upisat će se prijenos udjela/dionica u registrima udjela, odnosno registrima dionica, odnosno za dionice u nematerijaliziranom obliku izvršit će se prijenos dionica na račun stjecatelja dionica otvoren kod Središnje depozitarne agencije.

Članak 48.

Postojeći suvlasnički udio Hrvatskih voda stečen nad objektima komunalne infrastrukture na temelju članka 2. točke 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.) prenose se na jedinicu lokalne samouprave, koja je s Hrvatskim vodama suvlasnik na toj infrastrukturi. Troškove prijenosa snose stjecatelji. Hrvatske vode će stjecateljima izdati izjavu o prijenosu suvlasničkoga dijela na stjecatelja koja ima jednak učinak kao ugovor o darovanju.

Članak 49.

U razdoblju od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske propisivat će visinu naknade za melioracijsku odvodnju, Hrvatske vode će izvršavati prava i obveze županija iz članka 38.c, 38.d, 38.e, 38.f i 38.g ovoga Zakona, a naknada će biti prihod Hrvatskih voda u tom razdoblju i koristit će se na slivnom području na kojem je ostvarena.

Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka prestaju važiti odluke županijskih skupština o stopama i visini slivne vodne naknade donesene na temelju članka 22.L284899 stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstvaL284898 (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.).

Članak 50.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijet će:

1. uredbu iz članka 6. ovoga Zakona,

2. uredbu iz članka 16. ovoga Zakona, i

3. odluku iz članka 19. ovoga Zakona u svezi sa člankom 49. ovoga Zakona.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku iz članka 14. stavak 4. ovoga Zakona.

Članak 51.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar nadležan za vodno gospodarstvo donijet će:

1. propis iz članka 38.g stavka 3. ovoga Zakona, i

2. propis iz članka 40. ovoga Zakona koji se odnosi na naknadu za zaštitu voda.

Članak 52.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 38.g stavka 3. ovoga Zakona, tijelo ili osoba iz članka 38.g stavka 2. ovoga Zakona, koja na temelju posebnih propisa isplaćuje poticaje, iste će isplatiti primatelju samo ako on potvrdom Hrvatskih voda dokaže da je podmirio svoj dug po osnovi slivne vodne naknade do 31. prosinca 2005., odnosno naknade za melioracijsku odvodnju od 1. siječnja 2006. do 1. siječnja 2009.

Odredba članka 45. ovoga Zakona primjenjuje se na odgovornu osobu tijela ili osobe iz stavka 1. ovoga članka koja ne postupi po odredbi ili postupi protivno odredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 16. ovoga Zakona, svi ugovori sklopljeni na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.) smatraju se raskinutim. Ova odredba ne utječe na pravne učinke raskida.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, svi ugovori sklopljeni na temelju članka 31.L284901 stavka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.), te ugovori sklopljeni na temelju članka 33. stavka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.) smatraju se raskinutim. Ova odredba ne utječe na pravne učinke raskida.

Članak 55.

Svi upravni i ovršni postupci radi naplate naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za šljunak i pijesak i slivne vodne naknade, pokrenuti po odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.), dovršit će se po odredbama toga zakona.

Članak 56.

Odredbe članka 29.a. ovoga Zakona primijenit će se na stranke koje podnesu zahtjev za izdavanje građevne dozvole odnosno za potvrdu glavnoga projekta, nakon stupanja na snagu uredbe iz članka 50. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

Članak 57.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96. i 88/98.) riječi: »Državna uprava za vode« i »ravnatelj Državne uprave za vode« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo« i »ministar nadležan za vodno gospodarstvo«, a uz riječi: »Hrvatske vode« brišu se navodnici.

Članak 58.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/05-01/02

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !