Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 13.10.1999 Zakon o izmjenama Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65593 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1656/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Članak 1.

U Zakonu o Fondu za naknadu oduzete imovineL65592 ("Narodne novine", br. 69/97.) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Upravni odbor ima pet članova, a čine ga: ministar pravosuđa, ministar financija, ministar poljoprivrede i šumarstva, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja te ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu."

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor ima pet članova; dva člana imenuje Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora iz redova uglednih pravnih stručnjaka, a tri člana su predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, i to: Odbora za zakonodavstvo, Odbora za financije i državni proračun i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu."

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-01/95-01/04
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !